Stadsnieuws Mengelinaren Burgerstanden K. J W. efïr?""® P Koninklijke Fanfare Groot Zang- <6 Muziekfeest Voor don Arme Zondagrust Weldadigheidsch ol Katholieke Jonge Wacht m tit m m m Wettelijke Besluiten van Burgemeesters Verantwoordelijkheid e» I S£'ïis mtodmla Leening Eigen Heird Bond der A. Spaarkas Aan de geaboneerden. if\ W\ Vs Zondag 11 Februari 1912 1501.95 797.23 2743.43 911.14 327 25 1041.15 1434.07 255 75 <7 SB sE SE rK rK e/ 'd§, of. *0, '0. 'M Benoemingen 10 *0 t0 t0 *0 *0 *0 0 0 0 V ir' Vl 1 pi p. -p. p p, p. p ag m M as m 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Boetstraffelijke Rechtbank van Yper meesen eigen is zij goed, en die ze aangaat doet een .werk van .voorzienigheid. Maar "hceyelen zijn .er, bekwaam Qni de kansen van verlies of winst genig-t zins te wikken en te wegen en dus met goed oordeel de zaak aan te gaan; hoevelen die maar dadelijk als klinkende munt aannemen .wat een hun onbekende agent hun komtopdis^ schen en zich soms laten verschalken door bijgevoegde .voorwaarden die er ten onrechte als yoordeelig uilzien; hoevelen die onderzoeken lot hoeverre de maatschappij als een zekere en yas- le maatschappij mag aanzien worden en in slaat is ten allent tijde haar woord gestand te zjjn; hoevelen die zich ver zekeren zonder vooraf een bekwaam persoon le raadplegen of maar raad plegen als het handleeken gezet is en het bijgevolg te laat is. Zulks' gebeurt maar al le veel en dat is waarlijk spijtig voornamelijk'als het den kleinen man betreft De rijke vermag tegen verlies. 't Vervolgt C. D. H. onder de leiding van M. LOUIS ARSCHODT, i« prijs aan 't Koninklijk Conservatorium te Gent, aangeboden aan de eereleden op in de Iweins\aal met de welwillende medewerkingen van Mad. Louis Arschodt, kunstzangeres,laureaat aan 't Koninklijk Conservatorium te Gent de Heeren Albert Moeremans, Fernand Charpentier, Paul Lebegge en Armand Ver- cauter, liefhebbers-basvioolspelers van Gent de zangafdeeling der meisjes van de diamant slijperij en der leerlingen van St-Michiel- scbool. De Heeren L. Van Houtte, Ern. Wenes en G. Desramault, begeleiders. FEESTWIJZER: i' Deel 1Marche militairefrancaise, C. Saint Saéns uitgevoerd door de Koninklijke Fanfare. 2. Reviens O. ROELS. gezongen door Mad. Arschodt. 3Pensée élègiaque J.DeSwert. voor vier bas-vioolspelers, uitgevoerd door de heeren Moeremans, Charpentier, Lebegge en Vercautere. 4. Oude Kerstliederen door de leerlingen van St-Michielschool. 5. Gallia (Lamentation) CH.GOUNOD. voor soprano solo, gemengd koor, orgel en piano. Maar welke zijn de werkendie reeds uit gevoerd wierden Het zijn le de kalsijding of herkalsijding van straten, te weten voor de aSlatielaan 10397.47 bCarionstraat 10567.56 cElverdinghestraat 29921 34 dj St Niclaas- en St Jansstraten 10006.99 ej Hond- en Bukkersstraten 6915 39 f het opdoen der St Jacobsslraat gRavelijnstraat b Oude Kl eer mar kt iMaanstraal j's Heeren Jansstraat kGodelievestraat 1/ De Haernestraat m Kaai 76 820 72 26.220 18 26 677.27 102 490.05 159.421.18 5.137.07 859.40 9e 10.914.97 50 000.00 14 731.34 1.420.48 16 266 58 b a' deel 1. VArlêsienne G. BlZET. door de Koninklijke Fanfare. 2. Treurzang L.ARSCHODT. voor basviool, door M. Moeremans 3. A) Wiegeliedje J. OPSOMER. B) Mieleke gezongen door Mad. Arschodt. 4. Invocation O. ROELS. voor vier basvioolspelers, door de heeren Moeremans, Charpentier, Lebegge en Ver cautere. 5. YPER-CANTATE O. ROELS. (woorden van M. H. Sobry) Gemengd koor, met begeleiding der Fanfare (200 uit voerders). Hét Concert begint om 7 1/2 ure stipt deuren open om 7 ure. Eene kleêrkamer zal ingericht worden 't einden de zaal: de damen worden verzocht er hunne hoeden te leggen. De zaal zal gesloten worden binst het uitvoeren der verschillige nummers. Da personen,vreemd aan de maatschappij, kunnen kaarten krijgen, den dag van 't Con cert, in delweinszaal aan 2 frank. Woensdag namiddag, ten 4 1/2 ure, zuhen de leerlingen vau Siut-Vincents College een leest geven ten voordeele der armen, onder steund door de Conferentie van Sint-Vin- centius. Deze, die begeeren een paar uurtjes aan genaam door te brengen,kunnen nog kaarten bekomen in 't College. rK Dienstdoende apotheek. Zondag 4 Februari. A. WECKESSER, Dixmudestraat,'68. M. Colaert, Kamerheer en Burgemeester van Yp er, is benoemd vooreen termijn van 7 jaar, als lid van den toezichtraadin de Weldadigheidschool te Yper. d) Te zarneo 2e de herstelling van St Maar- lensportaal, zijdsdeur, roos en droomers 3' de herstelling van St Pieters kerk al binnen 4e de verhooging, en verbinding met de stad, van Zillebeke- vijver 5« de herstelling van den zuid kant der Halle met de beiaard zolder der halletoreD, en het dak van het Nieuwwerk 6e de herstelling van St Jacobs- toren 7' de studiën voor het echietplein 8e dewaterleidingswerken op het Hoornwerk, van de Meenen- poort tot aan deCatotjes,langs de Dickebuschsteenweg, de Grachtstraat, de Statielaan en Veurnesteenweg aankoop van Parnassusblok 10* aankoop van eenen gasmotor en schikking van eene nieuwe werkplaats in het waterkasteel 11« de Provincialen toezicht- dienst 12e de intresten der voorloopige lesning Weet iedereen rog hoeveel er voor iedere soort van werken den'pèü dec. 1907 voorzien was 1 Er wierd voorzien a125 0CO fr. voor wegen en riolen 110 000 fr., of desnoods iels meer, voor de herstelling van St Maartens kerk, waarvan de volledige her stelling 656.000 fr. moetkostep; 40 000 fr. voor Jauscnius gebouwen, wier volledige herstelling inl907 120.000 fr. geschat, maar in mei 1911 openbaarlijk aangenomen wierd voor 168.482 fr. 06 50.000 fr. voor de heistelling van Sint Pieter's en St Jacob's kerken,het Vleeschhuis en St Jat/a tore tje, waarvoor men vond dat er meer dan 150.000 Ir. zou moeten be steed worden 130 000 fr. voor verhooging der vijvers van Zillebeke en Dickebusch, en de verbinding vanZdlebekevijver met de stad f/ 60.000 fr. voor de invallende oevers der rustputten in het waterkasteel te vermaken, en den val en de ver heffingvan 't waterte vergrooten; ?j 200.000 fr. voor de herstelling der Halle en van hel Stadhuis, waarvan de volledige herstelling 500.000 fr. geschat wierd b20.000 fr. voor het maken van schietplein dat 30.000 fr men alsdan meende, zou hebben ij 100.000 fr. voor het koopen van Parnas sus', ten einde er eenen behoor lijkeren schouwburg en de noo- dige plaatsen te schikken voor de Pompiers, de doodkoetsen, en zoo voort. 835.000 fr. te zamen, of in ronde cijfers 850.000 fr. Wij kunnen niet nalaten, bij het over zicht der uitgevoerde werken, hulde 'té brengen aan den aanleg, de wijsheid en de werkzaamheid van ons stadsbestuur maar vermits de stad meer zal moeten beta- len dan 40.000 fr. voor de herstelling van Jansemus gebouwen, meer dan 50 000 fr voor de herstelling van St Pieter's en St Jacob 3 kerken.'t Vleeschhuis en St Jan's- torentje, meer dan 130 000 fr. voor de 2 vijvers en meer dan 20.000 fr. voor een nieuw schietplein, wij zouden de leening voorniets andera gebruiken dan voor de voorziene werken e>, bij voorbeeld, de 10.914 Ir. 67 op de leening genomen voor drinkbaar water te verschaffen, gelijk vroe ger, op de gewone uitgaven der stad te nemen. Wy wensehen cok dat er welhaast een dag zal komen,waarop ons stadsbestuur voordeelighjk 850.000 fr.zal kunnen leeneD om de 350.000 fr., tot heden opgenomen, en waarvoor de nationale bank nu 4 °/0 intrest rekent, te kunnen wedergeven, en de over blijvende werken te kunnen uitvoeren. Hun lokaal is gevestigd in de «'Getornde Leeuwen Het beBtuur is samengesteld als volgt VoorzitterEm. Beirnaert-Vandaele Greffier Ernest Salomé. Schatbewaarder: Jean Talon Commissarissen Prosper Degroote en Alois Depuydt. Leden Cai liez Maurits, Dethoor Marcel, Pinte Hector, Sinaeve Edmocd en WeneB Gustaf. Gezelliger, aantrekkelijker en doel matiger bijeenkomst van jonge wach ters, als de Algemeene Jaarvergadering der K, J. tWlt yan Yper, Zaterdag laatst gehouden in '1 .Volkshuis, dat beleeft ne jongeling zelden. Nog en was de laalste klokslag van 81/2 ure over de slad niet ver zwonden of reeds in de ruime vojks- hiiiszaal waren een 150lal jonge lie den vergaderd, getal, dat hoe later, hoe grooter werd... De Eerw. Heer Proost Dugardin, de Heeren eere-voorziltcr A. Hiebuyck, voorzitter V. Sey.s, schrij ver J. Tyberghein, de andere leden van het Beheer, dat voltallig was, en me nige priesters, onvermoeibare opleiders der jeugd, wandelden lusschen de ver gaderde schaar, en wisten, door een gezellig kouterlje, als een walm vau in nige vriendschap en onbaalzuclïlige broederlijkheid in de zoal le versprel- gepraal Een, den. Te midden '1 gezwets en weerklinkt opeens een maich(i°.7. twee E11 de meeslepende lonen eener. opbeurende marsch, uitgevoerd door de St. Pietersfanfare, altijd welwillend om cle leesten der K. J. iW;, op te luisteren, brachten vreugdige stemming iu de vergadering... D|e .Yofirziller, .V, Seys, luidrucJiiig en langdurig loegejuichf, jyeuscht een-, ieder welkom en slu.uri lot allen gen woord van dank om hunne gel rouw en verkleefdheid, Eene bijzondere ejn welverdiende dankbetuiging" weel hij echter voor te beJiogden aan de ieve- rige werkers, die, in kor Len lij d, de E.. J. AV. yan niet brachten lot jet, zoodat zij op heden omtrent 300 leden telt; ook aan de wakkere S, Pieter.s- lanfare, 0111 hare vriendelijke deelne ming. - Hij geeft lezing yau. lw.ee brieven; waar, in cle eersle, de heer G. Begerem, aangeduide spreker, zijne verontschuldiging aaubiedt wegens be let, en de Uveede eenen oproep bevat, om, zoo mogelijk, onder de zanglusli-, g'c leden der K. J. AV. nog meer zan gers aan te werven voor den Or- phéon Nog weergalmden door de zaal warme toejuichingen, toen donderend het machtig Strijdlied2, u't volle bor- sten aangeheven, het jonge bloed brui- Wnfu f'df adereu dced sir,.omen: wal is het schoonwal is lief krarli- h6d!, Ucl. doet dcn l"»-zem zv ellen van edele fierheid, hét den gltïetö unzcr herten. ,.In e®lie1 sierlijke eu letterkundige taal, geeft de heer Schrijver J. Tyber ghein, verslag over het jaar 1911, se- boortejaar der K. J. m Ln Yper- Hij f00 klaai' e" freffend de eerslo Se,P!fin2en' de legenkantii onze geburen, greiig nagevolgd. Aeel is er gedaan geweest, maar, gezien de grootheid yan ons werk .en de edel heid van ons doe], blijft nog meer, ja veel meer. le verrichten. Da,&rom -NvC~ ze hét ja,ac 1911 voo;r 011s allen yen. spoorslag, om, in 1912, nog' vuriger; en met nog meer iever te pogen Iji groei, en bloei onzer K. J. AV» en töt zege-, praal der goede zaak. Jonge lieden, blijft gehecht aan uw vaandel, .als aan een stuk y,wer ziel: 'L is het zinnebeeld uwer wer-k king... 't is hel zinnebeeld va,a it we macht J.Verliest nooit uit liet oog, dal, om lepuwe wachter te zijn, de deftigheid in handel en wandel, de christelijkheid in kerk, huis en werk-, plaats, de werkzaamheid hier en pye- aj, drie onontbeerlijke hoedanigheden zijn,>f Daarna geeft de eerw,, Spreker eenige inlichtingen over de toekomen de vergaderingen, den Omschrij ving's- bond, het Perskomileil, enz. Hij; ein digt met den oproep van wege den Orphéon le steunen eu wakkert de zangliefhebbers aan deel te maken yan die zuiver katholieke zangma ttschappij. Nogmaals dreunde de zaal door de begeesterende lonen eener stapmarscli, cu blij en welgezind, nam de knappe jongelingenschaar afscheid, vast beslo ten hare beste krachten te wijden aan de volkomene zegepraal der goede zaak, Jonge AVaehlcr. Bij koninklijk besluit van 17 Januari wordt eene toelage van 799 25 fr. verleend aan de kerkfabriek van Reningke voor het herstellen der kerkdaken. Het Staatsblad van Donderdag kondigt de volgende benoemingen van burgemeesters af Staden M. Ampe Langemarck M. Soetaert Poelcapelle M. Nevejan Zonnebeke M. Vanden Bulcke. Decaestecker Alfons, melserdiencr te Komen, 15 dagen en 50 fr. voor braak van I afsluitingen ten nadecle van Loridan Henri, en 15 fr. voor dronkenschap. Duthieuw Henri, schilder te Langemarck, was door de Politierechtbank van Yper tot Iwre boeten van 10 fr. veroordeeld geweest en tol het betalen van 1 fr. schadevergoeding voor laster jegens Sibille Arthur. Hij had beroep legen dit vonnis ingeslagen en de Rechtbank verooi dceld hem tot 10 fr. boet en 1 fr. scha devergoeding. Vermecrsch Jules, Vermeersch Camiel, aardewerkers (e Yper, Vermeersch Edmond, melserdiencr te Yper, en Rewilde Camille, metserdiener te Zonnebeke, die tijdens de ker mis van 'r gehucht het Smisje te Yper zekeren Lebbe Julien achtervolgden en hem veel slagen toebrachten alsook eene messteek in het hoofd -waardoor hij gedurende eene week onbekwaam geweest is te werken, zijn veioor- deeld de 3 eerste elk lot 8 dagen en 20 fr. de 4,le tot 2 maanden en 50 fr. Lava Constant, leeglooper te Poperinghe, was in 't huis van Deweerdt Pidore binnenge drongen en na er wel boter, eiers en vleescb g< en te h bben was bij vertrokken na 10 fr. gestolen te hebben. Dit kost hem 4 maanden gevang. Gokelaere Achille, leurder te Poperinghe, 15 dagen en 26 fr. voor bedreigingen jegens Gsldhof Modeste, 20 fr. voor braak van af sluitingen en 10 fr. voor nschtgorucht. YPER Op 10 Februari, van verleden jaar, begaf zich Mad. Jacob, in gezelschap van Jufvrouw Van Ghcluwe, Daar de piottekazern, waar tiaar man die officier was, dien dag de wacht had. T huis gekomen b .statigde zij de verdwijning van liare geldtasch, inhoudende; eene som wan 2.300 fr. in bankbrieven. Zij verklaarde dit op 't policiebureel en beweerde deze som verloren te hobben tusschen de Ryselstraat eu het Espla nadeplein. Alle opzoekmgen, alsook/Je meldin gen in de nieuwsbladen, bleven vruchteloos Mad Jacob had gelukkiglijk nota genomen der nummers; misschien was dit de reden dat er tot nu toe nog geen gebruik ervan is gemaakt ge weest. Dezer dagen werd de zetel van de wacht, be stemd voorde officers, bij M. Charles Dekeerle, tapijtsier, gedregen om hersteld te worden. Hoe was deze niet verwonderd onder 't goed van den zeto! eene som van 2.300 fr. in bankbrieven te vinden De eerlijke tapijtsier droeg aanstonds deze som by den Majoor Daune. Mad. Jacob, die voor 't oogenblikbj hare ou ders te Utrecht verblijft, terwijl haar man op reis is te Weenen, zal ook niet weinig verwon derd zijn over deze vondst. 4... "v - Hare §r©ote sterljle li^f in Bare zuiverheid YPER Verklaringen van den 27 Jan. tot den 2 Feb. 19 Geboorten Vanspranghe Marguerite, St Maartenskloo' ter. Stouten Joseph, Meenensleenweg. Goemaere, Zoë, Zonnebekesteenweg. Boulanger Fernand, Veurnesteenweg. D izitter Marie, Godelievestraat. IIuilaert Charles, St Christoffelstraal, Lepere Joseph, Oude Konijnstraat. Landerwyn Suzanne, Doorgangstraat. Desaver Nelly, Jules Capronslraat. Deckmyn Pierre, Bukkersstraat. Buylaert André, Groole Markt. Gikiere Henri, Klaverstraal. Leleu Marie, Bruggesteenweg. Thooft Louise, VValeringstraat. Smagghe Esther, Doorgangstraat. Huwelijken Beele Gustave, machinist, Hauspie Felicie dienstmeid, te Yper. Van hol me Maurits, vleescb voerder, te Tour- koenje, Godderis Gabrielle, z. b. le Yper. Sterfgevallen z. b. ongehuwd, Lanse VOi'yPaiRt vrntnfncnctc jöngelings'- en Bet welgelukken "gen, Lnli 8 en' 111 eeu woord, Re se- I A weidt over de ze- naar getoelilen mnr rn r t over de ze" weten of, gekost re j cu e '3 Iseghem. Roeselae- getrouwd hbndoi V1? -!n 'W?™ckja. Breedvoerio onbekwar 1911 overzicht hiaar vooral tot. den Proost en ziel van dank. Wij hebben over aclit dagen, gelijk al de andere Ypersche weekbladen, zekere beslis sing van den gemeenteraad van Yper, slecht verstaan, en baasten ons, uit eerbied voor onze lezers en om hun betrouwen voort te verdienen, te laten weten dat d9 gemeente raad aan de Bestendige afveeidiging der provincie West Vlaanderen gevraagd beeft, om nog 50.000 fr. te mogen opnemen op de 500,000 fr. belgiscbe rentbrieveu der Bur gerlijke Godshuizen van Yper, [in bewaring Ïegeven ter nationale bank, omdat de stad, ie reeds meor dan 490.000 fr.op de voorloo- pige leening betaald had, en Blechts 300.000 fr. opgenomen bad, die 50.000 fr. noodig had, B Iedereen zal die leening goed keuren, en zelfs verwonderd zijn dat zij niet vroeger aangegaan wierd, vermits de stad meer dan 190 000 fr. heeft moeten verschieten, om de uitgevoerde werken te betalen, sedert dat zij den 29 dec. 1907 besliste 850.000 fr. te leenen. woord Eerw. Heer Dugardin. der K. J. AV, lieerNRi hnlr.'erUSlige' heL llli"dgc mn P*,, Ty' 111 zijne Wèctige rol met ,ipn an' 01> Z1JUC córsle reis SDierS ij" "apfur»> weet aller hjch- speicn le oiitsRauneii. Mij dunkt, nog zit ik hem, geladen als 'nea ezel - "dL moest immers petle gaan zijn n ooi cle gebroken rui te en kaartje yra- moeilijldieden op moeilijkheden, moet hij bekampen, tot eindelijk de lastigste, het afscheiden van zijnen Zul, zijnen hond en het wegrijden van den vapeur.£ hem eerst tol La-i ïien bewogen pin daarna, in eene liei- Bge s kolere 1 het hazenpad le doen kiezen eu zoo aan proces-verbaal^ van wege de,«Ref£ te ontsnappen,- Boér Jan heeft genoeg van den it va peur 1 ls den eersten keer,... maar den' laatH Men keer!.. .Vei-seheidene luimige liede- ïcn, door de heeren Nooreuberghe en Limburg opgevoerd, werden gunstig onthaald. A ooral het lied Genoiveva ^au H ra ba n tv eu ?t Spin sterken doör den heer Ach;.- Louwyck kundig Algemeene vergadering der Aandeelhou- 1 t'liminl0 ij e.^r.uar' aanstaandeten i ncci z\cn. nouwycK tan 26 Ynèr n acobstraat' voorgc<lrage". oogst len aller bij val Nog eens wist het muziek, voor DagordeIm" -~- 1. Veislagvan bestier- en toezichtsraad. 2. Voorstelling lot goedkeuring van bilan en rekening van winsten en verliezen op bet dienstjaar 1911. 3 Kiezing van drie bestierleden in vervan gingvan de heeren Iweinsd'Eeckhoutte Val. Seys en A. Raekelboom. 4. Kiezing van een lid van den toezichtsraad in vervanging van M. F. Struye. De schildersbazen van Yper hebben zich vereenïgd.Deze bond buiten allo polilieke denkwijze opgevat - draagt voor naam Vper t\ x r v v uui naam De Vereenigde Schildersbazen van eeu oogenblik, wat afwisseling'hij ie brengen door; het spelen van den zoet-: klinkenden wals Doux Revoir v, wgar-i na de E. H. Proost, den heer Begerem vervangende, tot de jonge wachters ee- "ige deugddoende woorden richtte Jonge wachters, zoo sprak hij, Hel is mij een zoele plicht mijnen dankte voegen hij dezen van uwen voorzitter en u hulde te brengén om uwen ie ver en yplherding. Ik dank vooral den d?er D'Haene, en met Hem de St. Pietersianfare, omdat zij zöo kundig on ze uitstapjes en vergaderingen weten op te luisteren. ITet jaar 1911 is voor de K. J. AV. Van Yper pen groot jaar geweest.- Pas 6 maanden .werk, en reeds tellen we 285 leden en wordt ons voorbeeld, bij Onlangs wierd de Algemeene Spaarkas door de Rechtbank van Luik verwezen, om een tweede maal 2000 fr. te betalen, die zij ten onrechte wedergegeven had. Eene jonge dochter had een spaarboekje van 2000 fr. Zij trouwde, kwam kwalijk overeen, en vroeg en kreeg haar geld weder. Haar echtgenoot betrok de A. Spaarkas, zeggende die 2000 fr. zijn in de huwge- meenzaamheid gevallen, mijne vrou v is gooce c gcuaico of auliuldeischeres meer dier 2000 fr. zij wierd onbekwaam door 't huwelijken: die 2000 fr. nog te ontvangen. De A. Spaarkas antwoordde ik heb de 2000 fr. wedergegeven aan deze voor wie zij ingeschreven waren; ik heb het spaarboekje weer en dus kwijtscbrift; ik kan voor zooveel duizenden bezitters van spaarboekjes geene inlichtingen nemen. De Rechtbank gaf gelijk aan den echtge noot, de A. Spaarkas kon op het stadhuis weten oi de jonge dochter van vroeger niet getrouwd was door 't huwelijk wierd deze onbekwaam de 2000 fr., in de gemeenzaam- he:d gevallen, te ontvangen de man en beheerder der gemeenzaamheid rr.ag door geene betalingen aan onbekwamen zijne rechten verliezen. En de A.Spaarkas moest een tweede maal betalen. r Zitting van i Februari igi2 Voorzitterschap Af. Hiebuyck. Delcroix Pharaïlde, kantenwerkster te Beveien, oie bare gebuurvrouw met eenen borstel op het hoofd sloeg krijgt 26 fr. boet daarbij nog 26 (r. voor onzedige gesprekken c-n beleedigingen. Bostyn Henri, landbouwer te Zillebeke 26 fr. voor smaad jegens de gendarmen, eri 15 fr. voor dronkenschap. Voorwaardelijk. Lamoot Julien, landwerker te Pioegsteert voorwaardelijk 15 dagen en 26 fr. voor diefté van 90 fr. ten nadeeie van Delporte Estelle. Gruneel Emiel, werkman te Poperinghe 15 fr. voor lichte gewelddaden op Marey Jeróme' 8 dagen en 26 fr. voor woonslschennis en braak van roerende voorwerpen. a Bo"ssy Cyriel, brouwersgast te Komen, 20 fr. voor smaad a3n de gendarmen en 15 fr voor dronkenschap. Voorwaardelijk. Vie"ne GtuHes, metserdiener te Vlamer- linghe, 21 dagen en 50 fr. voor helspel an kers en zonnen uitgebaat te hebben en 15 dagen en 50 fr. voor diefte van 9 fr. ten nadeeie van Iiahn Emile. Bailleul Victor, mulder te Zillebeke, 30 fr. voor diefte van kiekens ten nadeeie van De- smyttero Louis Durnez Sidonie, huishoudster te Zillebeke, 30 fr. voor verheeling. Schi Ideman Lucien, landwerker te Ghelu velt, 150 fr. boet voor jachtmisdrijf. Vansteelandt Achille, herbergier te Vla- mertinghe, en Ghesquiere Pauline, huishoud ster te Reninghelsl, worden veioordeeld voor wcderzijdsche slagen, de l,te tot 50 fr. boet de 2d' voorwaardelijk tot 26 fr. Noppe Camille, landwerker (e Reninghe 2 maal 15 dagen en 26 fr. voor slagen aan zijné vrouw, en 10 fr. voor beleedigingen. voorw. Vanneste Florent, schaüer te Wervick 100 fr. boet voor laster jegens Bruggeman Cyrille, en 200 fr. schadevergoeding. Vandenbussche Victor, brijkenbakker te Hooghlede, 8 dagenen 26 fr. voorslagen aan Froyman Melanie, en 10 fr. voor beleedigingen aan Van Compernolle Marie. Vandevoorde Cyriel, landbouwer le Lan gemarck, vervolgd voor jachtmisdrijf is vrij gesproken. Pe optelling der honden bedraagt 1 104, waar van 4 hazewinden, 16 jacht- of prachthonden en 1.081 gewone houden. Indien men nog een zeker getal honden erbij voegt die in de volkskwar- tieren aan de aandacht der optelrirs ontsnappen komt men tot een schoon geta! in evenredigheid der bevolking. Verleden jaar waren er nog meer, en deze vermindering is voorzeker toe te schrijven aan de zuivering» die gedaan is geweest,ter oorza- ke der gevallen van razernij. In St Pieterskerk, zijn ergroote herstellings werken uitgevoerd. Dinsdag namiddag is er een meiser, woonachtig te Ingeimunster, van eene ?,C„nlmn fr,Sih-°S?.? s.te'lil:ig gevallen op een hoop kalk. Gelukkiglyk is hij er met eenige kneuzin gen van afgekomen. Hij werd aanstonds ver zorgd door een geneesheer en is kunnen huis- waaris keeren. De onderzoeksrechter van Hazebrouck heeft aten weten dat er sedert gcruiraen tijd, in vele fn°aS'3^UliZ<?n Va2 ,zyn arrondissemont valsche frankstukken belgisehe en fransche, met de beeltenis van f.eopold ft en de zaaister uitgege ven zyn. De verdachte moet de grens overge trokken zyn en zich in België bevinden. Ziehier de persoonbeschrijving 1 m. 67 groot, niet zwaar van lichaamsbouw, kleine zwarte kne- vels langaangezicht. 20 tot 25 jaren oud, ge- kleed met langen geien regenmantel, grijze klak met klep. Hy heeft een rijwiel en zijne broekpij pen zijnvanondervastgeprengd met velospelden Taillieu Abel, 29 j. Thouroutstraat. Maei'iens Camilld, 37 Lange Thouroutstraat. j., z. b. ongehuwd, Doolaeghe Marcel, i m., Maagdenslraat Coutelie Prosper, 38 j„ ajusteerder, echlgi Naert Celine, Dickebuschsteenweg. Verhelst Emma, 32 j., kantenwerksler, on gehuwd, Elverdinghestraat. Bonduwe Anaïs, 7 m., Bellewaerdeslraat. Huwelijksaankondigingen Henri Declercq, polierder, en Magdalena Vansevenant, naaister, beiden van Yper. Alpbonse Poüei, steenhouwer, en Julia Glis- soux. kantenwerkster, beiden van Yper. Adhemar Vermeersch, timmerman, en Ida Willemet, kantenwerksler, beiden van Yper. Maurils Roeiynck, gehuisvest te Yper vroe ger te Mouscroen, en Maria Maerten, leursttr, gehuisvest te Yper, vroeger te Gent. Alphoase Deleu, vuurstoker, en Ludovica Declercq, Deiden van ïper. Maurils Burggraeve. pasteibakker, gehuisvest te Brussel vroeger te Yper, en Pnilippine Baele, corsetmaakster, gehuisvest te Brussel. Jean Treve, leurder, en Maria Gesquiere, naaister, beiden van Yper. Frans Wagemans, gendarm, gehuisvest te Merxem, en Jeanne Notebaert, z. b. gehuisvest te Yper. Zaterdag, rond 5 ure's avoDds, telefoneerden m u?,aJïen 7? de 8rensgameente Ploegsteert .at er een automobiel, groon ge- schilderd met neergelaten kap, waarin 4 oerso- bevatfeiw?" hn'f J[erdacliten smokkelwaar te bevatten, dc! belgiscbe grens overgekomen was en geweigerd had stil te blijven. De auto had dé richting naar Yper ingeslagen. Ten 5 20 kwam gemelde automobiel de Rijsels'raat alhier in dolle vaart afgereden. Do policieagent die post gevat hac. bq de Groote Markt, gebood hem te staan maar in plaats van te luisteren riep er een van de personen die in den automobiel zat ui lYeg\" /|J reilen in voil0 snelheid lan. s deBoterstraathet was onmon-elijk nummer van do plaat va: I te stellen. het niet wilt verouderen en indien gy niettegen staande de keerjaren eene frissche kleur wiit be houden, een goed oog en de kracht des iichaains Hb w nh' deslijmverdrijven- voor éen jfarf E<3n° d0os 'doende M H. Iweins, eigenaar Ie per. is lid benoemd van den bestuurraad van 'iKoéinkiyk Gelticotta Meesen, voor een nieuw termijn van 7 Dar die eindigt den 3t December ffiis. J die MOORSLEDE van0hei3dnnrnClin'0™ werd,!n de bewoners van liet dorp in opschud nng gèbraclit door het kieppen der brandKlok. Op de hotstede bewoond geworderi.Griffi-kig dat' de wind goed JafT®" ven. Alles is 'verzekef-??S"a?.rU. 's0ble' willigheid. d aar gespaard Men vermoedt kwaad- POPERINGHE Vrijdag had men in de fabriek van M Colaert een nieuw sly; machien ingericht da' den !?an schon dag goed werkte. Doch 's dei Jaa<" zaterdag, terwijl het machien volODg aan t draaien was met eene snelheid van 2JU toeren eer minuut vloog opeens de slijpsteen aan stut ken. Een der stukken trof' ee^en workman" Bené Titeea, ongeveer 35 jaar oud am u.ii De ongelukkige viel ten gronde én verfoor veei bloed uit eene gapende wonde aan dan soiled"! Eea geneesheer werd ontboden, doch ondanks fatermfuT" overle£!d d® man emige Monden 'a ,r.- HU 'aat eene w duwe achter met vijf klei nekinders. Het parket van Y. er is zaterdag na middag nog ter plaats geweest, za'crdaS !la QOSTCAPPEL Te Oostcappel kwam dinsdag namiddag eer automobiel in volle vaart voorbügev'ogAr en fen d™11,? Zlch ^oigenaamd niet om de bevc- i tien teToS»10" niMi" H^nerJ"gfnS!l^d een automobiel tegen Y heu- hehhen'f 3 V'dU 5 ki'OS elk' eil hebbende eene weerde van to.003 fr. wilde bir- neesmokkelen. In het rijtuig bevonden zich drie mannen. Twee zyn kunnen ontsnappen met de ve,os der tolbeambten. De derde werd aan- „ehouden en naar Duinkerke overgebracht Leest en vèrspreidt T NIEUWSBLAD van YPER POPERINGHE Geboorten Vanhove Ivonne, Dainkerkestraat. Uzeel Marie, Duinkerkestraat. Verroye Bertha, Wijk D. Laheye Martha, Garenstraat. Huwelijken lienri Deseliodt, laltensplyter en Gabrieila Decreus, zonder beroep. Henri Cotiwot, dag- looner en Adrienne Decreus, dienstmeid. Sterfgevallen Graesohepe Philomer e, 71 jaar, zonder beroep, weduwe van Pieter Sergier, Wijk L. Mal- braneke Henri, 41 .jaar, ongehuwd,schot ntnabe Wijk G. Titeca Renó,4 1 jaar, fabriekwerker, echtgenoot van Maria Blanckaort, Babbelaar- straat. - Bonduelle Alplionse, 11 .jaar, Wijle E- Iluwciijksbelofto Jeroom Vitse, landwerker en Magdalena Quaghebeur, dienstmeid. KOMEN Geboorten Louis d'Halluin,Komen teii-Brielei) Julien ne Mabieu, Trois Ghénes —Gaston Sennesael, Komer-ten-Brielen. Goorges Duthoy, Komen- ten-Brielen. Anna Duvosquel, Wervickstraat. Huwelijken Camille Vanacker, molsor en Euphr-sie Grymonpont, bobijriste.'. Jan Du nas, toediende en I.eciercq Marie, kartonnraakster. Sterfgevallen Louis Canniere, 1 jaar, Wervickstraat. Gustaaf Minnekeer, 6' jaar, Fmistraat. PROVEN Jaar 19!t Geboorten 44 Huweiij en 12: St irfgevallen 32 van welke 13 ki d ren beneden de pleriilige 1° communie en 19 meerderjarigen. Maand Januari 1912 Geboorten Pareyn Robert, zoon van Prosper en van Butaye Marcelline. Demaerel Marcel zoon van Acliiel en van Dewickore Gabrieila. Veniere Alixia dochter van Theophid en van Camerlinck I.u- fia' "Yandeputfe Hendrik, zoon van Jules en van Ghesquiere Zenobie. Panr.ekoecke Leo, zoon van Camiel en van Deroo Rachel. Huwelijk Fortry Henri, landbouwer ie Haringhe met Camerlynck Maria, landbou w sier te Proven. SterlgevalLn Ruck etui seh Eugenie, weduwe van Bossaert RENINGHELST Geboorten: Marie!"1— Pot^nnieT' eyn KcHn Davide|naimfrVM'7.Ryekeghem Marcel, z. v. Mar A h i r Dumortier. - Vanderslype lier Manrin' Gamie'®n Warlop Helène. Cuva- f ahlpu Atarfó ziv' êusta' eu Eeryn Marie. iifnififv d' v, Ben°lt en Barbez Octavie. Depuydt Noemie, d. v, Cyriel en Octavie Gapoen. Huwelijken: lenri De Preester, landwerker van Melden

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1912 | | pagina 2