Reusje op loer Kiezers Ifeest, mauKt de vergelijking en oordeelt avond-serenade ie Vper Historiek goê vlaamsch I. in waar gebeurd Marquez le pas Un, deuss zoo weergalmde het onlangs door de straten van onze thans zoo woelige stad Un, deuss un, deuss Marquez le pas hm avant 1Marsss Marquez Én geestig, leute makend, al zingende van ma serre bonne arnie... van 't papenras en andere bevallige liedjes, trok een rappe fijne muziekant, aan 't hoofd van eenebende d'obbele droeve jongens, eene stamine bin nen waar dat er een selderdjiets schoon blinkend vernikkeld vijffrankstikje boven de deure geplakt stond n- De pintjes werden volgetapt en de fijne slimme muziekant haalde van onder zen dooinende liokseltjes nog al en redelijke gl^Kameraadjes sprak hij hier heb ik het mêe 1- Ik ga u, gratis onvergeld voor nieten eene prachtige serenade geven dezen avond!.... Kijkt ne keer hier wat voor een schoon muziekinstrumentje Hebt ge er al zulk ééntje gezien?..... Ooooooooo was 't geroep Ooo- oooooo Hoe schoone Hoe schoone En iedereen met eene spottende verbaasd heid stak zen neuzetje hij en, Wat voor instrumentje is dadde FréWat voor een instrumentje is dadde Dat is.... Wachte 't mag men ver- dooie zijn maar 'k en kanne de name in "t vlaamsch nie zeggen Zeheeten dat in 't Fransoois.... èn épinette 11 En épinette èn epinette Ja èn epinette 1o Ed speelt dat nog schoone, Fre Of't !!1 En den dompelare deed een soorte van trouwrink men nen haaksken aan ziin klein kornuitvingertje en scharte, comme ci comme ca, op èn toeveel gekruiste snaren,dat er alle soorten van zoetgevooisde akkoorden uit die épinette kwamen Fm nuzè... zei hij... luistert!.. Wat dat er daar al uitkwam, t is onge looflijk ma serre bonne amie...den klets kop 't ongedierte der papen... dieven... «czworen kamaraden... enfin, eene afwisse ling van al de properste dingen uit den an- tialcolistiko liberalo-Radicalamica-sociaus- tikooschen hutsepot-Repertorium Ja maar! dat tjiktjaktinktinkmuziek begon echter een geheel kleen beetje c.e achtbare sochieteit van de toehoorders uiter mate te vervelen Kinders, 't is geweten, zijn nogal voor een geheel klem veranue- ringsken. Toe!vezelde er daar een aan de oore van nen anderen Toe IWillen we ne keer dien Savoyard en farce bak ken Jouw Jouw Ewè pakt daar ne keer stilletj es zen in strumentdooze weg Maar opgepast en niet gelachen hoor A la dousse.... sur lepouoe dat hij 'tnie gewareen worde!!! Zoo gezeid, zoo gedaan!... De muziek- dooze, als bij tooverslag verdween en achter tien minuten lag ze weere op heur plaatse 1 IV. Tijd van komen en tijd van scheen, zei onzen troubadour... en hij stond op, dronk zen pinte geuzenlabic uit, vergaarde zen ac- cabiliën t' hoope en trok zen dooze open om er zen épinette wè-èr in te steken!.... Mar quez!!! Potvermillekatchoe O 't af schuwelijk verschijnsel Raad eens wa"c onzen Savoyard voor zijne verbisterde en wagenwijd openstaande ka- belj auwsoogen ontwaardde? Raadt eens?Ja Raadt eens? Waar dat de épinette moest logèèren, hadden épinards de plaatse ingenomen Ja!... de schoonste welriekenste épinard kladdeyster dat er ooit van zen leven op den aardbodem van onze stoffelijke en vergan kelijke wereld te voorschijne kwam V. En nu om t1 eindigen, Reusje, zult ge zeggen Om dat potje van nu voort gedekt te laten... Hoe liepen de zaken af?Ja Hoe da-ze afliepen? ge ziet datvan hier!!!... stampen, smijten, slaan!! deuren open en toe.-, nog ne keer toe en open Muziekant, dooze, kladdeyster, epinette en heel den hutseklutste buiten lü VI. En als ge nu nog daarbij wilt weten hoe dat den fameuzen kladdeyster aan zen dood gerocht vraag het ne keer aan de fransche minnetjes Reusje Maar Reusje en is nog 't lachen niet moe Het lachen niet moe, 'T en doe 1 't en doe. Keerewijsom, Reusje, Reusje, Keerewijsom, Reusje kom Tijdens het meesterschap van de liberale nartii 't is te zeggen van de partij der tien liberale scheinheilige kandidaten die u nu, met een masker voor het aangezicht, uwe stemme komen afbedelen, bestond er noch recht noch vrijheid voor de katholieken. GEEN WERK voor katholieke werklie- d<GEEN POSTJES voor zonen van katho lieke ouders! GEEN BROOD voor arme en hongerlij dende katholieke hui-gezinnen GEENE HULPGELDEN noch roor ka tholieke maatschappijen, noch voor katho- ^GEEN PLAATS voor katholieken noch in het pompierskorps noch in het muziek GEEN GELD voorde buitenwegen, die zij als oprechte moerassen en modderpoe len lieten, omdat de buitenmenschen toen ffeliik nu katholiek waren GEENE LEVERINGEN voor katholieke bakkers, schoenmakers, kleermakers en winkeliers! Overal werden de ^Jhoheken uitgesloten enkel en alleene om lat zij ka tholiek waren Aide postjes, al de gunsten, al de pro fijten waren voor dezen die noch van God noch van godsdienst en wilden weten die priesters en kloosterlingen bespotteden en U1 De^Uevelingen van de liberale stadhuis mannen waren bijzonderlijk de ledenvan de Witte klakken, schandiger memorie ia de witte klakken, die muziekmaatschap pij, van dewelke een katholiek nu nog met kan hooren spreken zonder schaamiood te worden en in zijn eergevoel van ware Yper- ling gekwetst te zijn Die maatschappij, wier leden bij dage uitgingen al spelen en altijd spelen van 't ongedierte der papen, en bij nachten in hun lokaal huilden en tierden van pastors en papen en nunnen, en hunne goddelooze walgelijke braspartijen zooverre dreven dat zij de kerkelijke gezan gen en diensten naaapten, ja, tot tiet li. sa crificie der misse toe En 't was zulk volkje dat m alles voien- getrokken was door de mannen van de libe rale partij, van diezelfde partij, in wier naam M. Brunfaut en M. Nolf en hunne acht medekandidaten u komen vragen voor hen te stemmen. 0 Niet waar dat zij gematigde mannen zijn? Nietwaar, zij willen recht voor de katho lieken zoowel als voor liberalen, gehj Brunfaut dorst verklaren Zondage 11aa)tst' Niet waar zij eerbiedigen den godsdienst. En nu, sedert de katholieken meester jij n, eenieders rechten worden geëerbiedigd, ie dereen wordt vrij gelaten. Geene gen, noch vervolgingnoch. verdr"kkl"/ meer De rechtzinnige RberalfL- nen 't zelve KIEZERS MAAKT DE VERGELIJKING EN OORDEELT Leven Leven de Katholieken Druk Callewaert-De Meulenaere, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1903 | | pagina 63