Nog een Kunstenaar te Yper RENDU ïflNDEN HBEELE ^'VREDE OP HARDE WERVICK Zondag 21 December de groote vertooning isii'SiIdSf" Pa"°r" "*n i*or allerhande nieuws Christen Vlaamsch Verbond Onze Inschrijvingen Bericht Ter gelegenheid van 2en Kerstdag zal postkantoor, op 26n dezer, van af 12 uur gesloten zijn. Kunstherstellingen. Da Staat op Gepromoveerd. M. Gaston Jones, zoou van M. Jones bestuurder van Staats- weldadigheidsschool en oud leerling van St. Vine nts College, die alhier, als onder-( ffl- cier der artillerie, in de Rijschool was, komt gepromoveerd te worden tot den graad van onder-lieutenant. M. Vandenhende, zoon van M. Vandenhende, bijgevoegd commissa ris van politie, ti onder-lieutenaDt van het 3e jagers benoemd. Onze Eeuwelinge Nathalie-Theresia Verolleman amzal eeng.ee, gemaakt.T6rbaal t6D 'aSt° 7an den dad0r °P- WAASTEN Burgerwacht. - schieting van is 25 25 25 15 15 20 10 5 25 25 20 20 20 15 15 20 5 10 ZONDAGRUST lis de duiven a8 b d'6 led6n eeavoudiS 0n zoet reninghe ar en van Van Dir.sda^ 23 lot Zondag 28 December aan EANTVOORDB Verleden week vierde Het Ypersche Volk s onzen grooten en geliefden meester Lodewijk Vnnhoulte. Heden zijn we blij nog een mees ter in de toonkunst voor te stellen aan onze lezers den heer Hendrik Vanden Abeele. H. Vanden Abeele is geboren !e Brugge in 1869. Hij studeerde te Brussel en te Gent, onder leiding van Gevaert, de Boeck, Hu- berti, Tilborgs en D Hulst en behaalde vele eerste prijzen. Hij was opvo'gentlijk werkzaam te Bruggein het prinselijk Begijnhof, in de Collegiale Kerk van O.-L.-Vrouw, in het Koninklijk Gesticht der Blinden, in de St- Walburga-kerk; daarna in de kathedraal van St-Maartens te Yper sedert 1908 is hij be stuurder der Muziekschool te Yper. ÜE.\DRIK VAN DEN AbEELE Ondanks zijn overdrukke bezigheid, en zijn lastig leeraarsambt, heeft H. Vanden Abeeie t'jd gevonden om onzen Vlaamschen Kunst schat met prachtige perels te verrijken, 't Wa re te lang zijne werken op te sommen. Ei laas, en jammer genoeg 1 dat al die perels, tot nu toe, voor 't meerendeel nog moeten gedoken blijven, dat zijn nog in 't volle licht niet mogen blinken Vanden Abeele is een self-mademaneen man die gekomen is waar hij nu staat, niet door rijkdom en ophemeling, maar door werken en zwoegen, willen en taai volherden 1... zijn kunstge wrochten zijn niet genoeg gekend, omdat hem de middels ontbraken die uit te geven. Alwie de werken van Vanden Abeele hoor de uitvoeren, moet getuigen dat in dien man een kunstenaarsziele huist, en dat die man een knap vakman is in de toonkunde. Zijn ziele trilt en siddert in de Lente en in den Herfst, bij 't opstaan en het dalen der zonne; zijn ziele lijdt, zijn ziele bloedt, zijn ziele lacht, zijn ziele jubelt meê I Dat voelen wij in zijn werken. Lang. veel te lang bleef hij verdoken en niet gekend, zelfs bij zijn eigen volk. Maar nu wordt onzen kunstenaar, van uit den vreemde, een kroon op het hoofd gezet. In den We- derlandschen Wedstrijd voor Toonkunde (uit geschreven door de groote Italiaansche mu ziekuitgeversmaatschappij van Genua Edito- ria Musicale Genovesewordt onze Wa rning PRIMUS uitgeroepen. Hij behaalt in dezen wedslrijd 1. Het eerediploma en gouden eerepenning met zijn Twaalf voorspelen voor orgel 2. Eervolle Melding van le klas, met zijn Missa Idesbaldi voor 4 gemengde stem men a capella. 3. Eervolle Melding van 2e klas, met zijn Pcrficevoor 4 gemengde stemmen en or gelbegeleiding. 4. Eervolle Melding van le klas, met zijn Romancevoor violoncel en klavier. Voor België is er maar één mededinger die een Eerediploma en eerepenning heeft behaald, en 't is onze gevierde Bestuurder der Muziekschool van Yper. Hendrik Vanden Abeele, proficiat We zijn fier over U. Mocht nu eenmaal uw talent gekend en erkend worden 1 Mochtet Gij nog vele uwer kunstgewrochten aan het licht brengen, ten bate van de kunst en van ons volk 1 Blijf staan, rotsvaste, waar ge staat I En groei! CHRISTEN, VLAMING, KUNSTE NAAR, we danken U 1 BERICHT. Onze correspondenten wil len indachtig zijn dat het Donderdag Kerst dag iszij zorgen dus om intijds hunne bijdragen te sturen. DE CINEMA'S STAFHILDE. In geheime zitting worden benoemdM. D. Tack tot bewaarder van Stadsmuseum en M. J. Antony tot bestuurder der Stadsbi bliotheek. Op Zaterdag, 27 December, om 8 1/2 uren 's avonds, algemeene vergadering, in de bo venzaal van 't Volkshuis. (Ingang St-Jacobs- straat). DAGORDE Zang en voordracht. Al de leden worden vriendelijk en drin gend verzocht op deze algemeene vergade ring tegenwoordig te zijn. Zoo zullen zij bewijs geven hunner gehechtheid aan de ver plichtingen die zij1 hebben aangekleefd en te vens ook het voorbeeld zijn om ieverige én trouwe medewerkers in het betrachten van ons edel. christen doeleinde. Het Bestuur. Ontvangen voor E P. SEYS Zevende Lijst Vorige lijsten Naamloos Een Jonge Wachter Totaal fr. 1084 SO 2o.00 5.(0 fr. 1109.50 Omvangen voor E. P. LEBBE Tweede Lijst Vorige lijst: fr. Naamloos Onbekend Mr en kme Jos. Vtys, Vlamertinghe Totaalfr. 10 00 5 00 5 0o 10.00 30 OU -"N/N/N/SA- legt zien voortdurend b. langrijke opofferin gen op, voor de heistellmg tiarer buigerlij- ke en keikelijke gebouwen. Op 22 December aanstaande zal de aanbesteding plaats heb benvan de berstellii gswtrken van het Bel fort hernieuwing van de daking der hoek torentjes, enz. Het bestek der werken is geschat 128,860 frank. Het is Maandag 29 December aanstaande dat de groote feestelijkheden plaats hebben om de Ypersche Houd- rojariee te vieren, NATHALIE-THERESIA VEROLLEMAN, weduwe van Leopold Manhard, wuDende in bet We- duwenbol.Rijke Ciarenstraat, met bate doch ter Sophie weduwe Baratto geboren op i3 September 1840. NATHALIE VEROLLEMAN werd geboren te Rousselaere op 26 D cembar 1813, zij is de dochter van Jan, vLchvervoerder van am bachl, overleden te Rousselaere (Nieuw- markt n° 39) op 14 December 1824, en van Barbara Calh-bert overleden te Rousselaere (Ni' uwmarkt l° 10) op 20 December 1829. Op zestienjarigen ouderdom was Nathalie weeze van vader en moeder eu ze kwam naar Yper wonen, de sta 1 van de gezonde lucot en van bet lang leven. Ze trad alhier in het huwelijk met Leopold Mailliaid en had 11 kinders waarvan er nog vijf in leven zijn. Do Mai liards leven lang doch Nathalie kreeg bij hen oiet alleen ook goesting op lane leven maar goesting om ze al te over- trt ffen. Leopold Mailliard, Nathalie's man geboren op 12 Juni 18U8 stierf op 1 M«»rt 1898. Zijn zuste, Marie geboren in 1809 stierf op 5 Miart 1898. Zijn broeder Joseph geboren in 1815 stierf ie 1910 en zijn broerter Placide gr boren in 1825 stierf in 1913. Nathalie Vi ro lemau geooren in 1813 letit nog.... Nathalie Verolleman is de vierde eeuw- linge te Yper sedert de Fransche revolutie. Eerst lubben wij Marie Petijt weduwe ya-> Louis Baus, geboren te Yper op 31 Mei 1732 cd gestorven op 9 Maart 1834. Dan Louis Joseph Deseure geboren on 7 Februan 1750 eu gestorven op 29 Apri, lOÜAi Te derde Martha-Romanie Degroote, we duwe Busryoe, gr boren op Februari 1766 en gestorven op 27 Juni 1867. En nu ten vierde Nathalie Verolleman geboren te Roussela-re op 26 December 1813 en nog springlevend een teuwe later... want ja Nathalie is springlevend. Ze kerlijk m. t de jaren is haar gehoor wat ver flauwd, willen harebeenen niet meer mrê g lijk van eene van driemaal zeven, gaat ze ïehteujk gebogen maar buiten dat is zij trikch en gezond, weet niet wat ziek zij a is eu heelt er moed op om er nog veel jaren bij te doen... Ja, Nathalie, dat wenschen wij U nor? vele jaren erbij. J 8 En we wemchen er ook by dat al de Yper- tDgeu (met alleen deze van Sint Pieters boven- dm er boven op zijn) maar atle vieren meédüeu in uw feeste- hfl?pnh?iZtD d,eÜ 8!raten we,ke Natalie md baren stoet zal doortrekken op Maam-ag 29 December moeter, bert gd «ij,/ dll O- tenor in St Michielskerk te Rysei en die is Nathalie's kleinzoon. Zal dat niet indrukwekkend zij i te Tl nVA"' ?Dtv|n8st °P liet Stadhuis en el- i. banquet in S. Pieters patronaatzaal. Nu we geven te naaste week het volledig programma der feestelijkheden. g man? "°g la"ê Nathalie Verolle- Eet Nieuws van den Dag gaf zondag laatst over de Ciuemaplaag een belangrijk artikel, rat ongetwijfeld meuig oog heeft doen op,nen. Het is maar al le waar ook, het stuk wet dat de Cinemaveriooningen iu al de bijzonderheden regelt, blijft te lang uit, er moeten dringende middelen gebruikt worden. De strijd tegen de Cmemaplaag moet krachtig voortgezet worden, en het is hoog tijd dat alwie gezag heeft, wie invloed bezit, wie van goeden wil is, zich steile legen het gevaar dat de go, de zedende gezonde verslandsontwikkeling der kinderen en der jonkheid bedreigt. Wij betwisten het niet, de Cinema kan goed zijn, hij kan nuilig zijn, bij kan diensten bewij zen, doch hij wordt overal lelterlijK misDruist en tot het kwaad gebezigd. Moord, vergiftiging, brandstichting, bandie- terij en andere duor de welhoeken gestunte misdrijven, zedelooze gruw els, ecitDreuk,s!ech te Hef lebisiories, scnrik wekkende ongelukken, rami en, spookgeschiedenissen en allerhande onmogelijke dingen ziedaar h t programma der Ginemavei toouiugen Al die af le keuren verbeeldingen worden ech ter onder de aanlokkelijkste vo« men voorgedre gen G-oote, hoogkleurige plakkaten met veelal allerlei nalfzedeiooze te, keningen, worden dagen "pvoorhand ui'gthingen, en dienen als lokaas voor de ouderen. Allerhande circustoereu, n ongezegde aantiehke ijkheden die v, ela, route vuiligheid duiken lokken de kinderen maar binnen Is het te verwonderen dat de Cinema's overal als paddesioeleu uit den grond oprijzen Is het le verwonderen dat elke ver toning siormenderhand wordt ingenomen door kleinen groot, rijp eu groen, in atwachiing van een mkeud zinsgenot eu gemoedsbederf? Wie is er bij machte hel kwaad te schatten dat in de herten der jongelingen en jonge doen tersgesticht wordtdoordiewaLelijke echtbreuk en schuldige liefdehistories Zijn de negen lienden van de afloopeis der Cinemavertoonin- gm niet altijd opkomende jongens en meisjes die alsdan op den boi-p toe nog van de gelegen heid georuik maken voor verbodene bijeenkom sten En wie zal er verder ons wijs maken dat hel niet gevaarlijk is, de j<. nge kindernaluur zoo oikwijls moorderijen en dievcstreken onder de oogen te brengen Leest de verslagen der Duitsche en Fransche poliiiën, beziet het vervaarlijk toenemen der -indermislnjven in ons land, het krioelt van voorbeelden waar de Cinema de schuld is van kinderdi ften, kindei moo den, enz. enz. het krioelt van getuige,.Ls-n en bekentenissen van moordenaars en misdadigers, die het plan hunner misdaden hadden opgevat na dergelijke toon- eleu tn de Cinema te tieDben bijgewoond Mag zulk gevaar blijven duren Duizendmaal neen, hel mig niet 1 Meer dan ooit moet het wo den te keer gegaan Overal, in dag- en weekbladen, in voordrachten, vergaderingen en bijeenkomsten moet het kwaad door de Cine ma's gesticht aangetoond worden eu rond ver spreid. üe ouders moeten hunne kinderen, Kleine en groole.van de vertooningenafnouden Zijzelf moeten er uit blijven. Doch Det open- naar bestuur en gezag moet beslissend optre den 1 Het moet een streng toezicht doen uitoefe nen over de lilms onder opzicht van zedelijk hcid en niet strijdigheid met de wet. D' hpwegi >g bet land door ontstaan moet rachtiger en sterker worden, het heil, het ge luk eens voias hlSL.H'1 HbT De Mier. staande, wordt er voor de leden der Congrega lie, K. J. Wacht, Volksbond en Heilige Familie, eene retret geprrdiki door den E=rw. Pater Van Sevenant, Redemptorist. Dinsdag, om 7 1/2 u 's avonds Geestelijke oefening en openingssermoen in de groote zaal van St-Paul. Woensdag avond ook om 7 1/2 u Geest» lijke oefening en 6erraoen in de groote zaal van St Paul. Donderdag (Kerstdag), In de kerk ser moen tnsschen Vespers en Lof ;.2° sermoen om 6 1 '2 ure 's avonds in Sl-Paul. Vrijdag, om 7 1/2 's avonds, geestelijke oeft- ningeu sermoen iu St Paul. Zaterdag Biecht. Zondag, in de kerk om 6 1/2 ure Heilige Mis met algemeene Communie des avonds om 5 1 2 u. sluiting der retret en sermoen in de groote zaal van.St-Paul. De Wervickanen zullen voorzeker eraan hou den om ai deze geestelijke oefeningen, voor hen gegeven, trouw te volgen Evenals iu de voor gaande retrettrn zullen zij niet ten achteren olijven, als er spra-k is van zulk een schoon en edel wetk. Iedereen trach'e deze groote weldaad aan zij ne vrienden en kennissen mede te deelen, met ze naar de sermoenen te doen medekomen. y-ywz- Ctr Wilt gij welbezorgde VISIETK AAR TEN, bestel ze van heden af ter drukkerij CALLEWAERT, bureel van 't „Ypersche Volk". Voor 1.50 het honderd, en op extra schoon engelsch ivoor gedrukt, wordt u 100 visietkaarten, in doosje, en een zakalmanak daarbij, vrachtvrij thuis besteld. ELVERDINGHE Kathol ek Turnfeest Op heden, Zondag 21 D. cember 1913, om 4 1/2 ure slipt nauti<inair in de kathnij k Gli- df zaal, duivestraat. SCHITTEREND TURNFEEST door de maalscbappij'A'en .racht maakt macht- hare eereleden aangeboden. Turnleider Heer Vincent Windels. Spelwij er Eerste Deel1. Op-niugstuk door het orkest; 2 Voorstelling der turners; 3 Gezam mlijk»- oefeningen van het XIX0 Bondsfeest le G-r.t; 4 Vrije oefeningen op de enkele baar; 5 Pyra mied» n zonder tuig-n voor de kleinen 6 Vrije oefeningen op de ringen 7 Bons. Ticeede Deel Openingsstuk door het oikest 2 Evenwichtsoefeningen op stoelen, door de gebroedets Oxfords 3 Reeks oefeuin gen voor de kleinen 4 Vrije oefeningen op de dubbele haar 5. Nationaal lornooi voor de kleinen 6 Pyramteden met tuigen 7, Reeks oefeningen met de wapens. Derde Deel G'ool feestin 5 lafereti jn. Prijzen der plaatsen 1°, 1 50 fr. 2e, 1 ir. 3', 0 50 fr. familiekaarten, 5 fr. Katholieke Jonge Wacht Zooals was aan gekondigd is de vergadering van Zondag laatst ten groolen deele eet en liederavond gewersl Hat hier goede zangers waren, dat wisten wii, maar toen wij Arthur Deconinck met zooveel machten sierlijkheid het Consciencelied hoor den uitvoeren dansteeg iedereens bewondering ten top. Veel bijval bekwamen ook Richard Debruyne, met zijne zoo scnoone, heldere en nuigzame stem.Valeer Vand- nberghe en vooral Joseph Lanss-ns met zijn kluchtlied. Ja vrien den, was opperbest en nu moedig vooruit, toekomende zomer geven wij aan onze mede burgers een liederavond die lang in het geh u- gen zal blijven. Tusschen in de liederen, sluurde de Voor zitter een kort maar nertelijk dankwoord aan zijne makkers voor hun scnoon en slier tend gedrag tijdens hunne retraite te Rousselaere, en zette hun aan de ontvangen raadgevingen moedig in praktijk te stellen. Hij schetste verder in breede trekken, B- lgië's wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke instellingen, en deed de voorwaarden kennen voor het bezit van burger- en kiesrecht Eindelijk kondigde hij aan dat de zoolang gedroomde studiekring nog voor nieuwjaar zou in werking treden. Een hertelijk dankwoord 7hn den eerweerden Proost aan al de leden en iedereen vertiok, aangemoedigd en tevreden over hun gezellig samenzijn. Pompiers De schieting van 14° laatst leden ha i den volgenden uilslag 1) Albert Vandewalle. 14 punten 2) Em. Covemaeker 13 p 3) Mare Hollevoet, 12 p 4) Emiel Louf en Cam Deryi ke, 11 p. 6) Jer. Louagie, 9 p. 7) Cam Ptlyt, 8 p. Milicianenbond. 0 ize toekomende sol daten hebben nu twee lessen gehad. Zij keren neerstig en gaarne. Ook hebben zij een uitmun tende leermeester, die zijne lessen aangenaam en tevens nuttig weet te maken, en de genegen heid zijner leerlingen afdwingt. Zondag toe komende zal de derde les gegeven worden van 8 1|2 ure tot 10 ure. Voor de laatste maal zulten er nog nieuwe jongelingen van 't om liggende kunnen aanvaard worden. Dus jonge vrienden wien het aangaat, wilt gij bet nn t beklagpn, komt zondag mede met de reeds 'Dgeschrevene uwer parochie en do t mede 'i Is nuttig en geesiig met één. Een staaltje uit Frankrijk. Iedereen weet dat sedert een paar weken hier twee verdoolde kinders uit Frankrijk in 't gaslbuis opgenomen geweest zijn De eene is 13 en de -mdere 12 jaar oud. Het zijn geene broeders zoo wij eerst meenden maar twee weezen van eene «emeente bij Rijsel, die bij wereldlijk» men seden aanbesteed waren. Van de school komende '.(in zij naar buis met gegaan maar malkaar afgesproken om te zamrn te vlur hien,ten inde zeggen zij nu herhaalde mishandelingen te ontgaan. Zij kunnen tamelijk schrijven, lezen •u rekenen, maar bidden Zij zeggen dat zij hunne eerste communie gedaan Dennen maarzij wisten alleenlijk niet dat er een God bestaat Arm Frankrijk I! En zeggen dat de geuzen hier in België ook zulke scholen zouden willen zonder God en zonder Gatecnismus volbskringen.doktoors, notarissen.bnrgers, bos- T6D en renteniers en zelfde bests'eilende werk.- lieden zouden moeten iDte<»keneD, voor het dier stjaar 1914, op het postbureel hunner ge meente of eene inschrijving vragen aan hunnen oostbode; aan al de r ieuw ingeschrevenen zal het blad aanstonds kosteloos besteld worden. A' de Vlamingen moeten werken aan de versprei ding van dit onmisbaar weekblad. Bloedige KerstnachtVrijdag aanstaan de, 2n Kerstdag, om 4 ure namiddag wordt het grootsch drama van den Bretoenschen dichter Bot rel Bloe ige Kerstnacht ongevoerd door de St Jansgilde van Larigemarck. Voor het gemak van verstaan van de bonderda toehoor ders. lezers van het Ypersche Volk wil ik hier eenige woorden opheldering geven. Het drama heeft plaats rond Kers'dag van het jaar 1793. Te dien tijde was do Fransche Omwenteling in vollen gang; de republikeinen hadden de vernieling gezworen van hunne koningsgezinde stambroeders en vervolgden ze tot in de bos- schen van Vendée en Bretanje. 't ts daar dat ons drama plaats grijpt. De toehoorders dienen ook nog te weten dat, le dien tijde in Bretanje, zooals nu nog het geval is in verscnillige lan en alsDuitschland, Enge land, eDZ. het de drie Heilige Koningen waren die, als gezanten van het Kindeke Jesus, belast waren met het uildeelen van speelgoed eu lek kernijen aan de brave kinderen (juist zooals in deze streken St Maarten of St Niklaas hiermede belast zijn)..,. De opvoering belooft prachtig te zijn en men verwacht eeneu overgrooten toeloop van volk. Ctr Hebt gij wijnen van doen, vraagt de prijslijst bij PIERRE VALCKE, in den Vijf hoek, te Yper, het best geassorteerd huis van geheel de provincie iedereen kan daar zij>- nen keus vinden. Door de grootte der kelders van de twee huizen, heeft men altijd eene groote hoeveelheid oude wijnen aan zeer voordeelige prijzen. De wijnen zijn al recht streeks aangekocht en alzoo verzekerd legen de veivalsching. Voor met groote hoe veelheid te nemen, in het huis der Korte- meerschstraat, n. 4. Telephoon 150. OOSTVLETEREN In 1913 hebben 314 menschen oDzer gem-eu- te stortingen gedaau van ten minste 3 fr in de pensioenkas ri te samen brachten zjj 2919 fr. bij een. De St Josephsuensioenkas bekwam van Staat, Provincie en Gemeente 3056 rr. toelagen. VVat zeggen de achterblijvers daar nu van als zjj dit lezen Weet ge wat de bestuurraad er van peist, 'i Volgende. Onder de menschen die stortingen gedaan hebben komen tieel weinig voor uit den werkersstand, leest goed heel weinig. Wie zal net nu later beklagen en wie verdient een gildige schudding? Zij die niet meeg daan bobben Zij kunnen bet maar scboo- Qe hébben, niemand wij schrijven niemand kan geen 3 fr. 's jaar s besparen. Mannen dit is voor u een pintje min te week en gkomt aan 5 fr. 's jaars. jougelmgen 2 pintjes min te week en gij komt aan lo fr. jonge dochters een weinig min praalzucbt en gij zjjt aan 10 fr. vrouwen wat meer gespaard iu 't huishouden en gjj komt ook aan 5 fr. Bepeist en berekent dit eens en doet allen meê tn 1914 Dsarom begint van nu af en geeft nu uw naam op en 't is er. Al de hoppeplanters van Reningbelst Dirk noodigd" Kemme1, 'öu daartoe dringend uitge^ - Messengevecht - Zondag laatst waren verscnillige ye;bruikers bfl Em. Carton. beziS met een stil pintje te dnnken.De genaamde Theo8 Pbiel Depuydt. zoon;..van Gustaaf, zocht v00r oude twist naar Joël Gouwy. die onder de ver bruikers was. Camiel Depuydt, zoon van Theo. pbiel. geen lamilie'met den twistzoeker raadde den jongen aan zich koes te houden, doch deze trok zun mes en /sloeg ijnks en rect ,:7a™ Depuydt werd getrof& doch 't waren eeS ve T baai en hemd die gescheurd waren n« h!oJ Y den woestaard wilde hn,!l^ar®n;„Ü0-baas.dle- den woestaard wilde buiten Wernen wT«ra Q'0' gekwetst aan do had.' zoodanig dat m li R dagen werkeloos zal bifjven eeoige S. rectlla-feest. De koninkhiknl. u gevierd066" maaüdag 'aatst ,laar S CeciDa-feest Na eene aantrekkelyke Tombola ondeTdTïé den trok men stoetsgewijze van de straten van s.ad schoone pas redoubles spelende en men ging ook den penmngjonnen aan de leden herbergiers .^eD,. babquet van 8J deelnemenden vereenig den allen tBÜ 2 u. 1/2 op het Stadhuis. ,eem*- M. Louis Gesquière, voorzitter'en schenan vervaagde den heer A. Godschalck burgmeester en eerevoorzitter die (belet was, en spiak ook een diepgevoelden en welgemeenden heildronk "'l,aaD. d*;n bloeI van de koninklijke harmonie onder bestuur van M. Transe. einHdenWam.7U'alSWaQne0r höt bliida -feest een ba?res"r^H,eaStfeHP0Stal: Van Waast6n viert VOOI afgegaan door eene wandeling in s'ad. Muzieksohoo! Over een jaar was er spraak van. tsaar we vernemen, zou men nu spoedig mnfiHa0Hg P!0Saing kom«n-Dit ware in profijt der muziekminnende Wantende jonk- en lü voordeel onzer muziekkorpsen. Omwenteling in de Verlichting. {Zie Annonce op de 4* bladzijde). WESTVLETEREN GHELÜWE December. Karton schieting. (27 Kartons.) Fol J. Piutelon M. 25 VercruysseA. 20 Masschelein A. IMhoor F. 25 Ommeslagh R. 25 25 20 20 15 5 20 100 95 8'! 80 80 80 Dienstdoende apotheek. - Zondae 2[ December, van 12 ure tot 10 ure 's avonds E, GAIMANT, Meenenstraat, 6. Donderdag 2S December [Kerstdag) F. VAN WINDEKENS, Rijselstraar, i3. Katholieke Volksboekerij Wie zich een lees- of leerboek wil vprsch^ffnn 'tzij in hét fransch, 't zij in het vlaamsch, vooi de langdurige winteravondstonden, wende zien bij de katholiek-* Volksboekerij, gevestigd in het Gildhuis, Duivestraat. Open des Zondags, vaa 11 u. tot middag. Ziekengilde voor de vrouwen Zondag aanstaande, 28 Decemher 1913, om 3 1/2 namiddag, in iw Katholiek Gildhuis, Dui vestraat, ALGEMEENE VERGADERING. Mits deze doen wij eenen warmen oproep, to' al d« vrouwen onzer stad, ooi in groot getal deze vergadering mj te wonen, en zien als lid dezer uieuwgesiichte ziekengilde te laten iu schrijven, want nu, meer dan 1 oil, is tiet vol strekt noodig dal iedereen zien tegen ziekte verzekere. In bpt bijzonder, vragen wij aan dezen, die ons beloofd hadden te zullen komen, van zich, 'oov-el mogelijk te doen vergezellen door blordverwanten en kenuissen. Daad van moed en zelfsopoffering Dinsdag voormiddag, rond 11 1/2 u., op hel oogenblik dat de jongens der scuool vaD de Broeders Marist-D, in rang Daar huis terug- keeiüen, zijn de twee peerden van M. Jozef üeforche,.koophandelaar eu voerman ter stede, en die aan eeneu wagen gespannen wareu indé Madalenestraat op hol gegaan. De kinderen vluchtten verschrikt langs alle kanten weg E^n voorbijganger, de Heer Ai seen D'Hoine tol beambte. het gevaar bemei kende, sprong 'moe dig voor de paarden, en op gevaar van zijn leven kou bij gelutkiglijk de dieren inhouden hebben.61" ougeluliiieii mocbt te betreuren worden6eae Vr°me daad' Verdienl beloond Velcdiefte. M Goemaere, vleescuhouwer te Wervick, liet zijn velo aan de deur der herberg Het Zwijntje rond 6 ure 's avonds (Is hij eenige minuten daarna weêr uitkwam was ziju velo gaan vliegen. Een klacht is inge diend. PASSCHENDAELB De inwoners van Passchendaele zullen de zer dagen nieuws vernemen over PLAATSE LIJKE BRANDVERZEKERING. Wij komen daarop terug. PLOEGSTEERT Zondag laatst, rond 4 uren, was 't dorp in om- zanff varf fl«°°r trommel«eslag 0n drpunend ge- man dm SS r Th00'" mer)I«te' nauw honderd mao, die by G Tüersseü verffaderde en dan in stoet trok naar E. Leroy om in te huldigen en te weren M. Desmicht van Rousbrnjrghe Haringhe k«?éDg %tg0roepe,|00 g-wonnen der duivenmel' kers Sn t was lang eer dat alle gezang en «1^ ¥or8en Zondag, groote algemeene vergade ring der mannen, daarna plechtige rrijsnitdea- liugdoor de mildadigheid der parochianen Elk wezo dus op zijnen post, niet alleen deze die gaven Uge,i' maar ook deze' de talrijke, die Zaterdag aanstaande, is in 't klooster Plechtige viering vandenjubiló van vader abt Aibenc, die zyn 5u jaren priesterdom huldigt. Later daar meer over. Nu zijn 't ai toehereidsels en groote, gemaakt door de liefde en dankbaar' held. WULVERGHEM Boter gestolen. M a. Soem-n boter en eier- koop nan te Ploegstaart gaat alle zaterdag aan de markt van Yper. Al voorbij Wytschaete trek kend, noemt b(j de boter mede van M. Vande- vyvere, landbouwer aldaar, en bestelt deze te Yper aan dan eigenaar. Zoo bad M. Soenen weerom. Zaterdag laatst 25 kilos boter van M. vandevyvoremede in eene botermande getee- keud K. L. W. Te Yper spande M Soenen zijn peerd uitals dit gedaan was. kwam bij weer bij bet rijtuig doen de maud was verdwenen. Het eerste ge dacht van M. Soenen was dat M. Vandevyere reeds in stad was en zijne mand was korneu ha- en, hetgeen gewoonlijk gebeurde. Het is maar later, ais M. Vaudevyvere zijn boter met zag af komen dat hy M. Soenen ging spreken en dat beide moesten b«statigen dat de boter gestolen was. De politie was dadelijk verwittigd en üeb- sr ttens den dief opgezoctit. De gestolen boter heeft eene weerde van 8. fr. PROVEN Veebond. - In geheel het zuiden van West- ylaanderen is er eene ernstige bewpging voor hot verbeteren van het Rood Vlaamsch vee ont- 8 aan Alzoo kwamen er op meestal da gemeent-n yeesyndicaten tot star d. Op de aanvraag van M. den baron Mazeman da Coutnove en van ver- S'-hillende landbouwers van Proven zal er Maan dag 22 december t» 5 ure eene vergadering met voordi acht gehouden worden id de Congregatie- Z331. Wij durven verhopen dat de landbouwers van 1 roven allen zullen die gewichtige vergadering bywonen tot stichting van een veebond voor de gemeente Proven. Goe nieuws van wegens Sint Macbutuspen- sioengi.de. Dat zij leve Is het aangaande de l ekegilde die dit jaar zyne jaarlyksehe vegade- rmg üoudt op Dertiendag Eene voordracht zeker tot heropbeering van dezelve ware mis schien niet slecüt? Of is het van da telephoon waarvan sprake was over korte weken in het Ypersche Voik Neen, dit niet. Wat dus 't Is dat het den eersten Zondag van Nieuwjaar alhier op de parochie concert is. ja concert gelijk ver- leden jaar, een prachtig concert dat iedereen yoldaau heelt. Yper komt afofbater het deftig j mgelmgsscbap van Sint Pieters boven Gij kent Wulvergüemnaars, die jongelingen, en dit zegt genoeg opdat gy dien Zondag gretig en in groot getal zoudd-t afzakk»n naaT bungSchitierend uramaspel zien Op Moeders grafDeuitnoo- digmg is reeds rond gedeeld in al de huisgezin nen. Ziebier voor de gebuurs en vrienden het rpogramma van bet blyde concertfeest op Zon dag 4 Januari 19.4. Onthoudt het en komt op nummer amma Z" n g6V0D in 6öU volg0nd® WYTSCHAETE Door den tram omvergeworpen. Emile Lespinoisvan Wyrscuae.e.oud 19jaar Werkman aan desu.kerfabnek van Pont R0Uge% WaasTe a leen huiswaaTts'van Waasten"011-1 8 av0Dds De beste koffie is te verkrijgen VANDE LANNOITTE - DEBANDT, 70, Yper. KEMMEL bij Dixmudestraat, o- Zondag laatst gaf onze guns'ig gekende Sint Laurensgiide haar jaarlijkschavoudfeest. Nog no fit was de ruime zaal zoo proppensvol toesch uwers geweest. Van alle kanten waren de tooneelliefnebbers toegestroomd om het be- 'oemd drama - 't Geheim van Pater Bernardo te zi^n spelen. Eh wel t mag gezeid worden Onze Kemmelsche tooneelspelers hebben mees terlijk hunne rollen uitgevoerd en de bardvoch- ngste toehoorders meermaals tot tranen toe he wn gen. Hel kluchtspel De twee Dooven werd ook op volmaakte wijze weergegeven en bijna bij iedere spr. uk werden de spelers onderbro ken door het goedkeurend gelach van het geëerd publiek. Proficiat dus, spelers van Kem- Mel, gij baalt er ee.e van en gy hebt eens te meer getoond dat gij door uwe kunst ons vlaam- sehe vo'k op zedelyke wjjze weet te Vt-rgeesti- gen Gy moogt er op rekenen: de tooneelliefneb bers zuilen u aanmoedigen met télken jire in overgroot getal uwe vertooningen te komen bij wonen. y Een die 't wel gezien heeft. LAN GEMARCK Brand Maandag rond 11 1/2 uren voormid- dag werd al met eens het noodsein geblazen Brand Brand 1 Seffens waren al de bewoners op straa'..angstig rondziende wat er gaande was Menhoeidenet niette vragen Dikke rook»ol- ken stegen op actiter het ouderlingen ges icht en warrelden de lucht in Brand was er ontstaan op de<zelfs hofstede, ook geoaamd DeBleekerij en drei.de de andere gebouwen aan te vatten In een oogwenk wareu wel ee honderdtal per- sonen, mannen, vrouwen en kinders ter plaats t Was hoog tyd. want de brand, ontstaan in het overbuur, had zich alreeds aan de daaraan hou dende zwynerstallen medegedeeld en nam «en te SDeller uitbreiding, daar er op de dilten veel I Avtnhnnri' Sbwv oxui x/c ai'n°u I,r fn lag' AlraS vielen de pompiers be^fnf ^onnot0an nieuw uitgekomen a«n t blussehen. terwy. anderen de zwiinen I U redden, het bakkersalaam vluchten of langs dén aan desuikerfabriek van Pon.Rodge te Waasïen kwam Maandag rond kwart na acht ure 'savonds' a leen huiswaarts van Waasten, alwaar bil z^ch met makkers wat lang verzet had. Zo" kwam hot dat by niet zeggen kon hoe hy zich. op dit uur op de tramspoorbaan bevond by de herberg Le Lhasseur op net oogenblik dat de tram van Waasten voorby reed. vaB Hy Werd door de machine omver gsslegen en in den dijk geworpeD. 8 u eu De machinist was iels ongewoon gewaar geworden, ook stopte hy meeneode da7 e? misschien iets haperde aan de macbien. Hff vond den jongeling uitgestrekt in den gracht droeg hem in de nabygdegen herberg en te Meeseu Waga9ste0nmeD' te,efona0rd0 Daa^ de politie van heer Znka7a V dade|y k.ter Plaats met een genees- nn vonden zy een tram-controleur die Fmdrt?lan1gr., r P°llti0 en gezien het late nar! Emile Lespinois vervoerde met eene machine en touraon uit den depot van Waasten7 dw he? huis van Lespinois langs de trambaan gelegen is ha5dnd6rdag W3S dö gakwatste reed« OP beter - Op Kerstagen den volgenden Zonda», geeft de vermarde too "eeigi ld e Ijverzucht Broedermiu haar jaarlyks avoudfeest ü^P0lwÜfr staatDe Werkstaking der Koolgravers het hertroeraud drama vau dok- Y' aret- Hnarna zal men opvoeren tpriet en Sp ut blyspel iu één bedry'f en tot slot De iu de feestzaal van het Katholiek Volksbuis. Deuren ope> 5 1/2 u Gordijn 6 u. Jongelingencongregatie Het tweede tooneelfeest der Jongelingenco» bruari 19 ft. ëe^eü WOrden °P Z0Bd'ig 15 Fe- Zal opgevoerd worden, het beroemd I d0ini kundig diama Brancomir V geSChled" !E Retret Aan al de menschen van goeden wil. Kent gy di schoonsto, de grootste, do beste en goedkoopste illustratie in ons land (Fransche bladen i. b»gramn) Neen Welnu, het is Ons Volk Ontwaakt - Zij en kost maar 5 73 fr per jaar, waardoor zy kosteloos wekelijks per post t' huis bezorgd is Het is de eenige illustratie in ons land die spreekt, in woorden beeld, niet alleen over ai de groote mannen eü de voorname feiten van ganschde wereld.maar ook en vooral van or.ze eigen menschen, van ons eigen vlaamsch volk Voegt daarbij dat Ons Volk ontwaakt verhalen en vertellingen bezorgt van onze beste vlaamsche schrijvers, benevens alle allerlei vlaamsche lachedingen op zijn - Vanhee's en bovenal prachtige platen er printen die niet evenaard worden door eene enkele andere i lustratio in Bolg.ë of in het bui tenland (aan zulken spotprus wel te verstaan) Al de min of meer geletterde menschep die wat begoed nn, zouden het mo. ten als ee'n pff. ht aanzien in .e schtyven op dit zoo nuttig en zoo noodzakelijk g. illustreerd weekblad, dat geen ander doel beeft dan de ontwikkeling van het Vlaamsche Volk Al de burgemeesters: schepe nen,gemeenteraadsleden, priesters, kloosters en tege. over gestelden kant het vuur trachten te overmeesteren. - Enkel na een ure en haU Aihnéw0<? we,keD- was men da brand meester bIn u aLZlctl onderscheiden heeft' t zy in t redden ot hulp bieden, dient er nogtané Camifliy Ho <?re ffiHelding Sneven te worden aan Gamiei Hersoen die met levensgevaar het ge bouw binnendrong, op het dilt klom en er het brandende strooi af weerde. Naar 't seüiini is alles door de verzekering gedekt. Aangaande de oorzaak, het onderzoek zal hot met zekerheid vaststellen, edo -h naar men kan bestatiwen 'sinde boog van den oven eene berst ontstaan, langs waar het vuur, daar men dien dag e weeg was te bakken. - mogelffss aoór oeht gekregen hebbende, zich aan de daarop liggende boutbundels medegedeeld heeft. Deze brandramp heeft thans ook het bewijs gegeven dat onze brandweermannen goed g-oefend zyn Mocht hun materiaal nog verbeterd worden Kr zouden minstens twee spuiten ter beschikking moeten zyn ten einde ü-t vuur aan de be Se uiteinden te kunnen aanvallen. 't heaft dien dag ook by velen late noane geweest Dinsdag morgend omstreeks 8 ii2 uran wederom alarm! 'twas te doen bij den waven maker Jules Bouten Gelukkig 't was ma7rga schouwbrat d. maar daar er v^l h0ut m de T byheid lag, werden er voorzicntigheidshaiea voorzorgen genomen. eiushalve Donderdag namiddag nieuwe signaal 1 nu maal was het leute of liever feest l* piers 1 en lekker avond",.! wart hJS S avond opgediend ter herberg Den Hert hy G Kesteloot «in de klak km. f,,!,, W' ZSVeZZ't kerStb0°m eu PrtjskaartingV0ETk RENINGHELST boTd zVearVezetnUSiS?lk0ai',tI vau Pat Ü°PV~ hoppekweekgege7éS,rrHdnenTne®.e0Zrd9D zaa|levaVQ°0hredtraoCubdenff fehouden in d« December 18 Januaf/TnS^p'k8' op Zo,,d8k 4 i/2 ure. Januar' en 15 Februari, telkens te Judocus Woestlandt, Elias Derym, Joannes Lamoot, Joannes Fdtn, Petrus Djwavrans Jacobus üesoutter, Robertus Uemeezemascker, Felix Behaegle, Guilielmus Bo, ch Petrus Maraut, Petrus Kpyns, Joannes Pollin, Jacobus Verhaeghe, Ludovicus Boone, Edouard Dabruyne, Joseph C larie, Charles Vanneste, Charles Blai cke, Aibéric Van Liere, is e^sehatfi6r£0He0mhHr'ad"dö tWeedeh Kerstdag, rintr vfn 7 P0erdö" der peer den verz -ke- Viiffl hu jaDDV°° ter herberg La Basse- b« ri- Patlyo. om 9 ure voormiddag. nenH^ HZln8' Van eenea nieuwen Schepen. té?g was er verga<ieriug vau den Gemeen- s 'ha d' om over te gaan tot de kiezing van eenen fflutn élü V0[7aDg11 K van den heer Jules Beu- f'0k B' 010 sedert 1 October de gemeente verla- Mynheer Bruno Igodt werd met 4 stemmen op 6 tot Schepen gekozen. schepen!08'9gelukwensoben aaü den nieuW9Q 1634 - 1636. 1636 - 1641. 1641 - 1659. 165e - 1677. 1677 - 1684. 1684 - 1698. 1698 1752. 1752 - 1754. 1754 - 1770. 1771 - 1776. 1777- 1798. 1802 - 18n7. 1807 - 1840. 184'! 1854. 1854 1877. 1877 - 1887. 1887 - 1901. 19ol - 19 8. 1908 tot heden. West-Vlaanderen. De ontdekking vau den moordenaar van Weled. Heer Thibault de Roesinghe steunt enkel op veronderstel- ïngen. Brand: van eenen roggescnelf e Oedclem, toebehoorende aan Alph. Mon- den ü(dcoreiast van M. Ampe, te Lepemvan de strooimijt van M. Sabbe, v Maereghem van 3 hofctedea te Nieu-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 2