HKrfcelijhe "fltaUttder Binnenland Vfljiieiü, BroeöerlllRiieiil, GeiijKfieil De Koninklijke Fanfare Buitenland De Koninklijke Fanfare van Yper Zaterdag 12 Juli 1913 WekelijkschelOplage 8000 nummers Nummer 2472 CALLEWAERT-DE MEULENAERE CONGO Triomfantelijke Ontvangst te Yper==L if VORSTELIJKE SAMENKOMST Telefoon N° 52 Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij aan den Uitgever gezonden worden VOOR 'T HEEL£ JAAR B©TERSTR»»T, 3 6, YPER Prijs per Nummer O centiemen. Grieksche overwinning Servische nederlaag De Schoolwet Le 14 Juillet De veldslag bij Kilkitsj Bulgaarsche neerlaag te Istip Bij algemeenheid van stemmen en gelukwenschingen van den jury behaalt de Koninklijke Katholieke Fanfare den tweeden prijs in den Fanfaren wedstrijd van Gent (eerste afdeeling). M. L. Arschodt, bestuurder, behaalt den Eersten prijs voor bestuur. Oorlog in de Balkans Handschriften worden niet teruggezonden, Naamlooze schriften worden niet in acht genomen. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Ieder boek waarvan twee afdruksels zijn ingezonden, wordt besproken. DRUKKER INSCHRIJ VING UITGEVER AANKONDIGINGEN Gewone 0.15 de regel. In 't blad 0.30 de regel. Rechterlijke 1 fr. de regel. Groote en langdurige volgens overeenkomst. Bekendmakingen bulten West- en Oostvlaanderen worden ontvangen bil AGENCE HAVAS, te Brussel- bulten België vracht er bij. Zondag 13 Juli. 9® Zondag na Sinxen. Mis van dezen zondaggedachtenis van B. Ana- cletus, paus en martelaar. Evangelie van den Zondag. In dien tijd, toen Jezus Jeruzalem naderde, en de stad zag, weende Hij over haar en zeide Mocht ook gij, en wel op dezen uwen dag, nog erkennen wat u tot vrede strektDoch nu is het voor uwe oogen verborgen. Want er znllen dagen over u komen, dat uwe vijanden een wal rondom u op werpen en u omsingelen, en u van alle kanten benauwen: en ze zullen u, en uwe kinderen in u, tot den grond toe verdelgen, en ze zullen in u den eenen steen niet op den anderen laten, omdat ge den tijd uwer bezoeking niet hebt erkend. En in den tempel gekomen, begon Hij hen die daar verkochten en kochten uit te drijven, terwijl Hij hun zeide Daar staat geschreven: Mijn huis is een huis des gebeds. Maar gij hebt er een roovershol van gemaakt. En dagelijks leeraarde Hij in den tempel. Maandag 14. H. Bonavenlura, bisschop en kerkleeraar. Gedurige Aanbidding te Ploegsteert. Dinsdag 15. B. Henricus. belijder. Woensdag 16 O. L. Vrouw van Carmelus. Donderdag 17. H. Alexiusbelijder. Gedurige Aanbidding te Komen-ten-Brielen. Vrijdag 18. H. Camillus, belijder. Gednrige Aanbidding te Waasten. Maar als wij1 schrijven "Le 14 Juil- I te trekken uit dien rampzaligen en schandelij- let" dan bedoelen wij' een antinationalen ken broederoorlog. De onderlinge oneenigheid feestdag in België. Immers Dc liberale "Wallonisa.nts" te Luik heb ben bét voornemen uitgedrukt op> 14 Juli te vlaggen, naar aanleiding van den Fran seben nationalen feestdag, ter eere van Frankrijk en ten teeken van verzet tegen de flamingantische uitspattingente Gent en elders. Andere willen den 13 Juli, dag der Blijde Intrede van bet koningspaar te Luik, de nieuwe Waalschë vlag uitsteken den rooden Gallischën haan op gouden veld. Wel laat de liberale Journal de Liêge de stem der gezonde rede hooren en vraagt aan de mannen der «L'igue Waltonnen en der «Amitiés Francais es» geen ge volg le geven aan scheuringsbetoogingen die blauwe verfranschte «derviohes hurleurs» wil len jjiet luisteren. Deze week nog, in congres vergaderd, te Luik, hebben ze nog eens hun hert opgehaald en besloten, bij' de intrede van het konings der Balkanvolkeren is bet" middel om 'bet afgesloofde cn afgeleefde Turkije recht te houden en het toe 'te laten gedeeltelijk te veroveren wat het in den jongsten oorlog heeft kwijt geschoten. Het grieksch legerkorps, 'dat bij Gevgheli gelegerd was, heeft eene nieuwe overwinning behaald. De Bulgaren moesten over de gansch'e linie van Labana hunne stellingen ontruimen, eb in wanorde vluchten, na eene groote hoeveel heid krijgsmateriaal in de handen der Grie ken te hebben gelaten. 1200 Bulgaren wer den gevangen genomen. De eerste linkervleugel der Grieken rukte snel vooruit en viel den vijand krachtig aan, die te Klinowo sterk was verschanst. In den beginne was er niet wijs te worden paar, de taalkwestie toch op te werpen en u[t jje tegenstrijdige berichten nopens den veld- Zaterdag 19 B. Vincentius a Paulo, be- I (jen koning een verzoekschrift aan te bieden, slag -gn jfrilovak. De Serben bekennen nu lijder Gedurige Aanbidding te Poperlnghe (S. Vin- eertius gesticht), en te Yp» IS. ViDcentius col lege). De Katholieke Jonge Wachten, te Geilt. De Katholieke Jonge Wachten van Qost-Vlaanderen hebben zondag een Congres te Gent gehouden, waarop besloten werd van meer dan ooit krachtdadig tc werken tot de verwezenllijiking van het katholiek pro gramma dc schoolwet en de ouderdomspen sioenen. M. Nobels, volksvertegenwoordiger van St- Nikolaas heeft, tc midden van de algemeene instemming en toejuichingen, verklaard De schoolwet moet nog in dezen zittijd gestemd worden, al moesten wijl in dc Kamer blijven Vernachten Bravo dat is goed gesproken. 20 leerlingen. Zoo wij, het goed op hebben, staat er in de tegenwoordige wet dat in dc gemeenten, waar vrij: onderwijs ingericht is, als er 20 "huisvaders officieel onderwijs vragen, er eene gemeenteschool moet opgericht worden. Zoo wiji niet mis zijn, verandert en vergemakkelijkt het nieuw sehoolwetsvoorstel Pöullet die bepaling zoo danig dal in de gemeente, waar vrij: onderwijs ingericht is, als er huisvaders officieel on derwijs vragen voor 20 kinders, er eene ge meenteschool moet opgericht worden. Ziet, daar hebben wij: niets tegen, absoluut niets. Alleenlijk merken wij aan dat dit eene toegeving is in 't voordeel van degenen die roepen cn tieren tegen het klerikaal- het pas toors- pater- en nonnen-onderwijs. Doeh wij Zouden wel iets willen vragen. Dc nieuwe wet te wege stelt dus eindelijk de gelijkheid "in van alle onderwijs. Hebben de Staat en de gemeenten hunne scholen, zij: zullen toch ook de vrije scholen erkennen en ondei'steunen. Niets is natuurlijker en wettiger die vrije scholen ontnemen aan Staat en gemeenten een grooten last. Het weinige dat Staat en ge meenten geven is niets, zal niets zijn bij 't geen Staat en gemeenten zouden uit te geven hebben moesten zij, in plaats van die vrije scholen, genoegzame o'fficieele scholen stich ten. Wat meer is de kinders behooren eerst en vooral toe aan de ouders, en als de ouders zeggen Staat, gemeente, in 't wel zijn van onze kinders willen wij van uw onderwijs niet..., dat is hun ouderlijk recht. Veronderstelt nu gemeenten waar enkel öf- ficieele scholen bestaan... en dat er daar huisvaders zijn van minstens 20 kinders die vrij1 onderwijs eischén voor die kinders, zal de nieuwe wet ook de gemeente niet opleg «en in het stichten dezer vrije school tus- stfhen te komen Dat ware maar billijk en rechtveerdig Alle Belgen zijn gelijk voor de wet en dat ware voldoening geven aan vele christene ouders die onder schooldwang leven in anti klerikale en vrijmetselaarsgemeenten. l-Iet nationaal fransch feest valt op 14 Juli Daartegen kunnen en mogen wij: niets hebben. Het is het recht der Franschen hun «14 juil iet» te vieren - en dat recht moet iedereen eerbiedigen - zooals het het recht der Bel ie 21 Juli te vieren, en dit der VI»- 15 21 J Dit recht ook Zijne Majesteit verzoekend de wet op het zij hebben moeten hunne stellingen ont- gebruik der talen in het leger niet goed te rujmen 0nder den aanval der Bulgaren. Na keuren. I een gevecht dat vijf dagen duurde, hebben Wat zouden die hëeren wel zeggen als de (je Servische troepen, die lot den laatsfen koning hen voor antwoord gaf dat AL de I 0ogenblik liet bulgaarsche leger konden tegen- katholieke Walen in Kamer en Senaat de I Roll<ien, <jai ZCer veel machtiger was, verplicht wet gestemd hebben. Hebben nu de Waalsche I geWeest dc Stad Ivrivolak ïn dc handen der socialisten en liberalen de pretentie alleen Bulgaren over te geven. Wallonië te vertegenwoordigen Zeg nu een keer, waar is er overdrevenheid? Bijl dc Vlamingen die eerst en vooral vader landers zijn, of bij die Wallonisants Moesten excentrieke 'flaminganten zoo aar dig te werke gaan in vlaamsche stede*, ie De gevechten rond die stad hebben eene ware slachting ingericht onder de grieksche regimenten, maar de nederlaag der Bulga ren was volledig, al was hunne krijgsmacht bevolking zou liét hun beletten. Wij: zullen jn getal nog zoo groot als die der Grieken. De nu zien indien de Luiksche bevolking er voor zorgen zal om 'die Wallingantsche heethoofden onschadelijk te maken. Bulgaren hadden te Kilkitsj een leger van 50.000 man bijeengebracht. De Grieken ver moeden dat zij: in dien veldslag 10.000 man aan dooden en gewonden verloren hébben. De verliezen der Bulgaren zijn nog grooter. Deze schitterende grieksche overwinning, al hoewel duur betaald, zal machtig veel bijl- dragen om den veldtocht rap; te eindigen. Daarmede loopen de liberalen en de so cialisten "het land rond. Doch 't zijn enkel woorden in der waarheid is het zoo dwang te denken en te doen gelijk wij willen, anders zins is er voor u geen plaats onder de zon Ten bewijze 1. Als de groot-hertogin van Luxemburg Zaterdag 11. naai het stadhuis van Brussel Dulgaarsehe generaal Kovatchef met zijne af reed, hadden de kinders der officieele scho- I Pi len uitgenoodigd geweest en plaats gekregen Naar de laatste berichten zouden de Bul garen eene groote neerlaag geleden hebben te Istip. Na een schrikkelijk gevecht zou de Mgr Roelens. Volgens wij lezen in een dagblad zou Msrr Roelens, hissehoo van Pjerba. Apostolisch Vikaris van Onper-Gongo. binnen kort vertrekken naar Congo, om eerst aldaar deel te nemen aan de Aleemeene Vergadering van al de Oversten der katholieke Missiën die zal gehouden weden waarschijnliik te Kisantu hoofdplaats der Zendingen van de EE. PP. Je- suieten. Tegen dien tfid zal E. Z P Vermeersch. de moedige Jesuiet die op toezichtsreis is in Congo, daar ook toekomen. Wangermeë Onze lezers hebben de historie niet vergeten van den wereldberoem- den staatsfonctionnaris in Congé, vrijmetselaar Wangermeë. t. w deze die per sneeiale corres pondentie socialist Vandervelde inltehtte. deze die vond «tat de zedelooze dans aan de maan van de wilde Zwarten al zoo goed was als het bidden van Orze Vader en Wees gegroet.. die framas- son-fonetionnaris zoolang reed" opeBbaar be schuldigd en zoolang verwacht is eindelijk van dienst opgeheven de minister, na onder zoek, heeft hem in disponibiliteit gesteld. Wij mogen ons verwachten aan eene of andere nieuwe loge-wraak. Een die zijn woord moet intrekken Ze kere De Pourqne Georges, agent teWasti-Kengo is voor den rechtbank gedaagd geweest on klacht van E P. Antonuis Vermae-mn. franpist. pastor van Coquilhalville. De beschuldigde had in tegenwoordigheid van verschillige zwarten, beweert dat Pater Antonuis betrekkingen had met zwarte vrouwen. De zaak werd niet voortgezet omdat,alhoewel de feiten bewezen waren, er prescriptie was. De Pater had zeker te langen tüd laten voorbij gaan vooraleer zijn belediger te vervolgen. Pater Ve'rmaesen spande dan een burgerlijk geding in tegen ziin beschuldiger.vroeg t frank schade vergoeding en openbaarbekendmaking in de gazetten van de te volgen-rechterlijke uit spraak. Om zijne veroordeeling te vermiiden teekende De Tourque. als eerherstelling, eene retractatie in dezer voegen: Ik ordergeteekende De Pourque Georg°s. agent van het Naamloos Belgisch Vennootschap voor den handel in Onner-Corgo. verklaar bil deze dat de volgende klaps. uitgesproken voor den catechist Lofamho Bernard en verschillige zwarten: "dat de E Pater Antonins Vermaesen. pastor te Coquilhatville, zwarte vrouwen heeft geroepen om met hen betrekkingen t° hebben», zonder grond van waarheid ziin en dat ik nooit de meening gehad heb, hem zulk bepaalde daad toe te wijten Ik late toe deze retractatie over te drukken in het tijdschrift, Het Missiewerk der Paters Trappisten Gedaan te Coquilhatville op 10 maart 1913 in tegenwoordigheid van MM Constant Edmond, bijgevoegd rechter en Losf Emmanuel, grafhor. Volgen de handteekens Fdmond Constant, rechter Loef Emmanuel, greffier; De Pourque Ant. VprmapSAn Mochtik eens MIJN muziek op concours zien zegepralen, mijn levensdroom ware verwezentlijkt zoo sprak zaliger voorzit ter en stichter der Koninklijke Fanfare, de heer Iweins d'Eeckhoutte... De Almachtige heeft er anders over beschikt, en toch... nu is die vurig gewenschte zege behaald onder het voorzitterschap van den waardigen zoon en opvolger van den dierbaren en nooit vergeten afgestorvene. mm Wijlen Senator Iweins d'Eeckhoutte op de Groote Slarkt. De kinders der vrije scholen noch uitnoodiging noch plaats Die kinders bestaan niet voor de blauwe en roode logemannen. 2. De koning en de koningin gaan Zon dag 13 Juli naar Luik. Het geuzengespuis heeft beslist dat de kinders der vrije scholen geen plaatsen zullen hebben, in geen eene straat, op geen een voorland waar de stoet voorbijgaat; de liberale burgemeester heeft gezegd Ja, het zal zoo zijtn, de officieele kinders zijn de onze... de andere kennen wij niet Vrijheid Broederlijkheid 1 Gelijkheid 1 niet waar De kinders van christene ouders, vrije Belgen, zijin verstootelingen, zijn geen vader- landsche kinders meer... en mogen hunne vaderlandsche liefde jegens hunne vorsten niet meer uitdrukken I... Heeft ooit een katho liek gemeentebestuur zoo gehandeld ten op zichte van de leerlingen der officieele scholen? Hatelijke vervolgers Weet wel dat wij, katholieken, dit zullen gedenken. Weet wel dat wij: en onze 'kinderen alleen echte vader landsche koningsgezinden zijn... Gij, liberalen, zijt huichelaars Uw mond zal misschien roe pen Leve de Koning I maar uw gedacht is anders, gij: zijt anti-koningjsgezinden, gij zijt een slavenboel, gekot en geketend en meegesleept door het socialisme, dat u dwin gen zal te roepen Leve de republiek Daarom roepen wij: eens te luider, daarom, omdat het u tegengaat, zullen de katholieke kinders van Luik eens te "krachtiger roepen LEVE DE KONING gen mingen 11 Juli te vieren moet iedereen eerbiedigen. deeling dc slaglinie zijn achteruitgedreven. De verliezen van weerskanten gaan alle gedacht te hoven. De Serben verloren er 15.000 man, de Bulgaren 25.000. Nooit heeft men ijselijker slachting gezien. De Bulgaren, zoo luiden de laatste berich tten, vragen den vrede. De bloedige strijd tusschen de Balkanvol- volkeren is volop aan den gang. Rusland's optreden om den vrede te bewaren en de betwiste punten aan een scheidsgerecht le onderwerpen, werd met geen goed gevolg bekroond. De Bulgaren dragen de grootste schuld van den oorlog weg, daar zij: het zijn die door hunne al te verregaande eisehen Serben en Grieken hebben uitgedaagd en den krijg onvermijdelijk hebben doen ont staan. 't Is de Turk die zijn profijt zal weten te Z. Em kardinaal Van Hossum. Zijne Emi- nencie kardinaal Van Rossum wordt in den loop dezer maand in België verwacht, waar hij een he7oek zal brengen aan al de kloosters van dc Eerw. Pa'ers Redemptoristen, tot wier Orde de doorluchtige Prins der Kerk behoort. Kardinaal Van Rossum verblijft on dit oogen- blik in Nederland, zijn geboorteland, waar bil overal met de blijken van den grootsten eerbied ontvangen wordt. Men hecht veel belang in de diplomatische kringen aan het bezoek dat de Koning en Koningin van Italië den Duilschen keizer te 'Kiel hebben gebracht, des te meer, wijl dc ministers van buitenlandsche zaken der beide natiën erbij: aanwezig waren. Men verbindt deze zaak aan de snel opvol gende gebeurtenissen die z.ich in de laatste tijden voorgedaan hebben de. vernieuwing van het Drieverbond, den balkansch-turkschen oorlog, de albaneeschc grensregeling, de ver deeling der egeïsche eilanden, dc geschillen tusschen de Balkanstaten. Blijkbaar is de vriendelijke samenkomst te Kiel eene waarborg voor het behoud van den vrede, door de bevestiging van het bond genootschap tusschen Italië, Oostenrijk en Duitschland. Het ware te wenschen dat zij die verstandhouding gebruikten om alle ver der bloedvergieten in de Balkans te staken, en er ten minste den oorlog te beperken Zondag laatst nam de Koninklijke Fan bare onder het bestuur van den heer L. ARSCHODT, deel aan den wederlandschen wedstrijd voor fanfaren, ter gelegenheid van Gent's wereldtentoonstelling... De strijd was stig maar 't aanhoudend werk van bestuur der en leden werd des te heerlijker bekroond. Blijgezind, bekommerd en toch vastbera den voerde de K. F. om 4 ure in den Neder- andschen Schouwburg hare beide wedstrijd stukken uit Vier tot vijfhonderd kunst- waardeerende toeschouwers getuigden door hunne herhaalde toejuichingen dat de uit voering prachtig was de muziekanten zelf bewonderden elkander door hunne gekun stelde toonscbakeering en onberispelijken samenhang, en niemand van de talrijke toehoorders dierf beweeren aan wie de i« prijs zou toegekend worden. Eindelijk om 6 1/2 ure trok de jury, be staande uit 9 toonkundigen zooals een Weyts, een Lebrun, een Vander Meulen, een Julien, enz.,, allen mannen wier naam en faam alleen alle gedacht van omkooping verbannenin beraadslaging terug... Na gedurende 20 minuten, alles gewikt en ge wogen te hebben, kwam de jury in de wach tende zaal terug en de volgende uitslag werd afgekondigd De jlury, bestaande uit... enz. kent de volgende prijzen toe 1' prijs met algemeene stemmen en toe juichingen van den jury aan Nut Ver maak van Antwerpen wat niet te ver wonderen valt daar bestierder en de ruime helft der leden ook leden zijn van den Broederband met den eereprijs be kroond in den wedstrijd te Parijs 1912. 2' prijs met algemeene stemmen en toe juichingen van den jury aan Donder van toejuichingen onder de toe hoorders. 3tprijs met vijf stemmen tegen vier aan de Postfanfare van den Haag in Holland. De eerste prijs van bestuur of directie wordt toegekend aan M. L. ARSCHODT. Te recht mag de K. F. fier zijn over hare lauweren Haar 2e prijs in eerste afdeeling tegen eene keurmaatschappij als Nut Vermaak is voor haar een zegepraal, en de welverdiende bekroning van het taai- en aanhoudend werk van bestuurder en leden. Aan hen onze beste gelukwenscben. 's Avonds gaf de K. F. een kunstmuziek feest op de Wapenplaats te Gent Te dier gelegenheid was de Kouter prachtig verlicht. Al de nummers van het uitgelezen pro gramma werden kundig vertolkt twee tot drie duizend toehoorders spaarden hunne toejuichingen niet en verscheidene bloemtui len werden den Heer Bestierder, L. Arschodt gedurende het concert aangeboden. Dit concert had zooveel te meer bijval daar de uitgevoerde stukken allen werken waren van Vlaamsche Meesters t. w. P. Be- noit. Jef Van der MeulenL. Moeremans, O Roels. H. Weyts, H Waelput, P, Le brun. Was dat niet van bedied daar nu te Gent met de wederlandsche Tentoonstel ling wat vlaamsch is in taal en kunst niet genoegzaam herkend en geëerbiedigd wordt? Den Maandag morgen werd eveneens, een prachtig concert gegeven op den eere kiosk der expositie. Den 6 Juli 1913 was voor de K. F. eenhj roemvolle zegedag, die, zoo 't zijn moest, bekroond werd met eene triomfantelijke ont vangst 's Maandags avonds te 9 u. te Yper. Een uur voor de aankomst der prijswin naars speelde stads-beiaardier een puik klok- kenconcert op het belfort. Bij de aankomst van den trein uit Gent-Kortrijk stroomde het f T van volk op de statieplaats. Daar was de stadsharmonie om de K. F. af te halen. Dat 1 was zekerlijk een vriendelijk gedacht dat dient in acht genomen te worden- Daar was_ de harmonie-commissie met M. Senator Fraeijs de Veubeke aan 't hoofd. Daar was de katholieke Jonkheid van Yper met bloemtuilen en de vaandels van de K. J. Wacht en de gilde van O. L. V. van Thuyne. Jammer was liet dat de andere katho lieke vaandels afwezig waren... De aanwezigheid van het vaandel is eene officieele betuiging van deelneming, het vaandel is niet alleen het zinnebeeld, maar de vertegenwoordiging van de maatschappij. Katholieke vaandels zijn niet om te verslijten en uit te motten in kassen en schooven maar om te wapperen 't zij bij dage 't zij bij 1 avond op alle katholieke betoogingen. In de ontvangstzaal der statie werd de commissie en den bestuurder der K Fanfare j - verwelkomt, bloemen aangeboden en geluk-" gewenscht door M. Fraeijs de Veubeke na mens den Katholieken Kring.door M. Joseph Sobry namens de K. J. Wacht, door M. M. Dehem namens de Thuynegilde. Het was onder het spel der Braban^onne door de Stadsharmonie en het oorverdoo- vend gejuich der menigte dat de Fanfare uit de statie stapte.... om stoetsgewijze naar het Stadhuis geleid te worden, waar den eere wijn geschonk* n werd. M. Burgeme ster Colaert verwelkomde namens de stad, M. Jules AotoDy sprak ook een gulhertig woord namens de zangmaat schappij Orphéon. M. L Arschodt M. Iweins d'Eeckhoutte, voorzitter en M. L. Arschodt, bestuurder, bedankten beurte lings. En nu roepen wij Leve de K. Fanfare Leve ons Katholiek Muziek Eens te meer gedenken wij het groote werk en de onwaardeerbare opofferingen van Senator Iweins d'Eeckhoutte zaliger den stichter van ons Katholiek Muziek Onze dankbaarheid jegens dien grooten voorman der katholieke partij betuigen wij aan zijn weerdigen opvolger, voorzitter der K. Fanfare, M. Iweins d'Eeckhoutte, provin- cieraadsheer en gemeenteraadsheer. !|ej; spijt ons de hand niet te hebben kunnen leggen op een zijner portretten om het hier ook over te drukken uit toegenegenheid er dank.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 1