DUITSCHE LEGERBERICHTEN RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN Prijs 0,50 kt. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOQRRADINGSDJENST STAD IEPER - STADSSCHOUWBURG Huldebetoon Victoor LEGLEY Maandag 29 November 1943, te 19,30 uur - VOETBAL - STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS TOEGELATEN TAXIS HET YPERSCHE ngfver DU MORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank. STAD IEPER UITREIKING DER ZEEPKAARTEN De inwoners der stad warden verzocht de nieuwe zeep- kaarten af te halen op Maandag 29 en Dinsdag 30 Novem ber 1943. telkens van 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 16 ure namiddag. Iedereen moet voorzien zijn van de gele Rantsoeneeringskaart. UITREIKING DER TABAKZEGELS De mannelijke personen die ingeschreven zijn bij de tabakkleinhandelaars, worden dringend verzocht zich hier ten bureele aan te melden, voorzien van de gele rantsoeneeringskaarten, op Woensdag 1 December 1943 en Donderdag 2 December 1943, telkens van 9 ure tot 12 ure voormiddag en van 14 ure tot 16 ure ten einde de tabakzegels in ontvangst te nemen. Verduistering De met luchtbescherming gelaste diensten klagen er over dat de verduisteringsbepalingen nog steeds niet op voldoende wijze nageleefd worden. In verband hiermee verzoekt ons de Kreiskomman- dantur de bevolking te verwittigen dat in het vervolg slechte verduisteraars ermede zullen moeten rekenen, dat zij van den lichttoevoer uitgesloten worden. leper, den 22 November 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Muzikale Avond met de medewerking van het Kwartet Van Hecke van het N.I.R. en de welwillende medewerking van Mej. I. Verhack, cantatrice. Mevr. Vandenbroucke. pianiste, en M. André Moerman, violonist. PROGRAMMA Jos. Haydn Bellini R. Strauss L. Blomme L. Van Beethoven V. Legley V. Legley L. Van Beethoven L. Blomme H. Duparc Ch. Gounod V. Legley Terrein Bruggesteenweg om 14,30 uur W. S IEPER - Jeugdpl- C S. YPER Ingangsprijs 3 jr. van S3 November tot en niet 'i *2 December 1943 Geldig zegel PRODUKTEN 'Dagelijksch Totaal voor Hoeveelh. I rantsoen i 30 dagen I per zegel Aantal zegels 1 A. Keukenbrood naar keuze B Mee] C. Deegwaren D. Biscotten en beschuit E. Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten, haverderivaten, peulvruchten, rijst en derivaten, maïs, tapioca, aardappelmeel, enz 2 Gebrande gerst 3 Margarine 4 Boter 5 Cichorei of cichoreisurrogaat 6 Geraffineerde .suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 7 Peulvruchten 8 Onbenuttigd. 9 Magere smeerkaas 10 Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven 12 A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, comp. naar keuze B. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare sui'kw. suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel C1 Gekonfijte vruchten D) Suikergoed E Gevanilleerde suiker 20 Aardappelen Op het Oostfront brengen de Duitsche troepen den vijand zware verliezen toe. Door hevige tegenaanvallen worden alle doorbraakpogingen der Sow jets verijdeld en den vijand op sommige plaatsen achteruit geworpen. De stad Sjitomir werd stormenderhand heroverd. In Zuid-I taliena een tijdperk van lichte gevechtsbedrij vigheid, hernam de tegenstrever zijne aanvallen. -In de Egeesche Zee veroveren de Duitschers opnieuw een drietal eilanden. Ook de bezetting van het eiland Samos legt de wapens neer. Duitsche vliegtuigen bren gen de vijandelijke scheepvaart gevoelige verliezen toe. Nieuwe luchtaanvallen op* Duitsch gebied, o. m. ov Berlijn, en ook op Londen. 250 gr 7 k. 500 250 gr. 30 185 gr. 5 k. 550 185 gr 30 125 gr 3 k. 750 125 gr 30 125 gr 3 k. 750 125 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 200 gr. 6 k. 000 200 gr 30 250 gr. 7 k 500 250 gr. 30 125 gr 3 k. 750 125 gr. 30 3,33 gr 100 gr 33,3 gr 3 4,16 gr 125 gr. 41,6gr. 3 10,83 gr. 325 gr 108,3g. 3 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 33,3 gr. 1 k. 000 333 gr 3 8,33 gr 250 gr 83,3 gr 3 6,66 gr. 200 gr. 66,6 gr. 3 20 gr 600 gr. 20 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 20 gr 600 gr. 100 gr. 6 15 gr. 450 gr. 75 gr 6 12 gr- 360 gr. 60 gr. 6 12 gr 360 gr. 60 gr. 6 500 gr- 15 k 000 1 kgr 15 1) Sonate Nr 2 voor viool ea klaviet. Larghetto - Allegro Moderate. Klavier Mevr. Vandenbroucke Alice. Viool Heer Moerman André. 2) a) La Norma (Casa-Diva) b) Sérénade c) Sluimerlied door Mej. Verhack Irène. 3) Sonate Nr 1 voor viool en klavier Allegro con brio. Thema con variazini. Rondo. Klavier Mevr. Vandenbroucke Alice. Viool Heer Moerman André. 4) a) De Zwane k) Eenzaamheid c) Avondklacht door Mej, Verhack Irène. 5) Elegisch lied voor altviool en klavier door heer Van Heesswyngels Marcel. RUST 6b Quartet Allegro con brio - Adagio ma non trappo - Scherzo - La Maliconia - Allegretto quasi allegro le viool Mej. Van Hecke Rachel. 2e viool Mevr. Virginie Leuridan-Van Hecke. Altviool Heer Van Heerswyngels Marcel. Cello Heer Jean-Cbristophe Van Hecke. 7) a) O neem mijn hart b) Chanson Triste c) Mireille door Mej. Verhack Irène. 8) Quartet op Nr 5 Allegro Moderato - Andante - Vivace - Allegro Geocoso Door het Quartet Van Hecke. Kaarten aan 20 - 15 en 5 fr. verkocht ten voordeele van het KERSTFEEST van WINTERHULP, te bekomen op het Secretariaat. St-Jacobsstraat, 6, te leper. Zondag H Movember 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 10,00 uur C S. Yper - Reserven - F. C. Poperinge om 14,30 uur OEFENINGSWEDSTRIJD C. S. Yper A - St. Kortrijk gemengd (le ploeg en reserve) Ingangsprijs Ploeg A 5 ir. andere match 3 fr. Tribune1 fr. opleg. DONDERDAG 18 NOVEMBER 1943 Ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk en teil Noorden van Knwtu-Ro:' Sstten de Sow jets ook gister hun ver- geefsehe aanvallen voort. Ten Noord-Westen van Tsjer- kassy heerschte levendige gevechtsactiviteit. Ten Westen van Kiev heroverden onze troepen bij Sjitomir belang rijke sectors. Bij Korosten duren de zware gevechten voort. In het gebied van Gomel leden vijandelijke aan vallen schipbreuk. Ten Westen van Smolensk wordt de afweerslag voortgezet. Ten Oosten van Vitebsk vielen de Sowjets zonder succes aan. terwijl ten Zuid-Oosten van Nevel hevige gevechten aan den gang zijn. In Zuid-Italië heerscht slechts wederzijdsche artillerie- en verkenningsbedrijvigheid. Vijandelijke luchtaanvallen op West- en Noord-Duitsch- land richtten slechts geringe schade aan. Gister werden in 't geheel 16 vijandelijke vliegtuigen en een groote vliegboot neergehaald. VRIJDAG 19 NOVEMBER In de groote Dnjeperbocht werden de zwakke aanval len van den vijand afgeslagen. Ook bij Tsjerkassy bleven verscbeidene aanvallen der Sowjets zonder uitslag. Door hevige doch vergeefsche aanvallen bij Kiev poogde de vijand de vordering van den Duitschen tegenaanval te beletten. Onze troepen hebben den vijandelijken tegen stand gebroken en een aantal localiteiten veroverd In het gebied van Korosten duren de verbitterde gevechten onverminderd voort. Bij Betsjltza wisselden vijandelijke aanvallen met eigen tegenaanvallen af. Ten Westen van Smolensk werden gister ook alle doorbraakpogingen der Sowjets verijdeld. Ten Zuid-Westen van Nevel werden vijandelijke afdeelingen uiteengeslagen. In Zuid-Italië verliep de dag over het algemeen rustig. In de Egeesche Zee hebben Duitsche zeestrijdkrachten de eilanden Llpsos, Patmos en Icaria aangevallen en de Italiaansche bezetting gedwongen de wapens neer te leg gen. Vijandelijke vliegtuigen hebben gister Noorsch grond gebied en verleden nacht West- en Noord Duitschland aangevallen. Uit Mannheim wordt groote schade gemeld. 46 vijandelijke bommenwerpers werden neergehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen te Londen aan. ZATERDAG 20 NOVEMBER In de groote Dnjeperbocht en bij Tsjerkassy ontwikkel den zich gister slechts plaatselijke gevechten. Bij Kiev rukten onze troepen verder op en verscheidene ontlas- tingsaanvallen der Sowjets leden schipbreuk. De stad Sjitomir werd door onze troepen heroverd. Ter weers zijden van Gomel werd ook gister verbitterd gestreden. Ten Zuid-Westen der stad duren de gevechten nog voort, terwijl ten Noord-Oosten alle doorbraakpogingen der Sowjets verijdeld werden. De vijandelijke aanvallen bij Smolensk werden, op bloedige wijze afgeslagen. Ten Zuid- Westen van Nevel hadden levendige gevechten plaats. Aan het Zuid-Italiaansche front heerschte wederzijd sche activiteit van artillerie en verkenningstroepen. Ten Zuid-Westen van Mignano werden posities verbeterd. Het luchtwapen beschadigde ln de Middellandsche Zee een vijandelijken kruiser en een torpedojager. Vijandelijke vliegtuigen vielen bij dag de Duitsche Westelijke grens en bij nacht het Westelijk Rijksgebied aan. Zeven dezer vliegtuigen en nog 2 andere boven den Atlantischen Oceaan werden neergehaald. Duitsche vlieg tuigen bombardeerden 's nachts opnieuw Londen. MAANDAG 22 NOVEMBER Ten Noord-Oosten van Kertsj bleven zwakke aanval len van den vijand zonder gevolg. Pogingen der Sowjets om hun landingshoofden op de Krim te versterken wer den doelmatig bestreden en 5 schepen werden tot zin ken gebracht. Bij Nikopol en in de groote Dnjeper-bockt werden aHe vijandelijke aanvallen afgeslagen. Nabij Tsjerkassy mislukten herhaalde Sowjet-aanvallen. Een plaatselijke bres werd gezuiverd en de doorgebroken vijandelijke afdeeling uitgeroeid. Ten Westen van Kiev braken onze troepen door de stellingen van den vijand en veroverden een aantal belangrijke terreinsectoren. Bij Gomel hield de vijandelijke druk aan en ten Noor den der stad werden herhaalde aanvallen afgeslagen. Ten Westen van Smolensk heeft de vijand gister zijn aanval len niet voortgezet. Ten Oosten van Witebsk werden tal rijke aanvallen der Sowjets afgeweerd. Ook bij Nevel werden vijandelijke formaties door eigen tegenaanvallen opnieuw achteruitgeworpen. Van het Zuid-Italiaansche front wordt slechts op som mige plaatsen levendigere activiteit gemeld. In den Atlantischen Oceaan werden 2 koopvaardijsche pen uit een vijandelijk konvooi zwaar door vliegtuigen beschadigd. DINSDAG 23 NOVEMBER Ten Noord-Oosten van Kertsj mislukten herhaalde vij andelijke aanvallen. Bij Nikopol en in de groote Dnjeper bocht breidde de vijand gister zijn aanvallen uit, doch al zijne doorbraakpogingen werden afgeslagen. Bij Tsjer kassy werden de in onze stellingen gedrongen Sowjets teruggeworpen. Ten Westen van Kiev biedt de vijand ver bitterd weerstand aan onze tegenaanvallen. Onze divisies braken door het vijandelijk verdedigingssysteem en ver nietigden twee vijandelijke regimenten. Ten Zuid-Westen van Gomel werden onze troepen op achterwaartsche stel lingen teruggetrokken, doch ten Noorden der stad wer den onze afweergevechten met succes bekroond. Ten Zuiden van Kritsjew zijn hevige gevechten aan den gang Bij den zevendaagschen derden slag aan de autobaan naar Smolensk behaalden onze troepen een schitterend afweersucces en brachten zij den vijand ongehoorde verliezen toe. Ten Oosten van Vitebsk en bij Nevel leden eenige aanvallen der Sowjets schipbreuk. In Zuid-Italië werden de vijandelijke aanvallen ten Noorden van de Sangro-rivier afgeslagen. Na de capitulatie van Leros heeft ook de bezetting van het eiland Samos de wapens neergelegd. Britsche bommenwerpers voerden gister avond een zwa- ren terreuraanval uit op de rijkshoofdstad. Andere vij andelijke vliegtuigen vielen een localitelt ln het Rijnland aan. Naar tot dusver werd vastgesteld, werden 29 vijan delijke bommenwerpers neergehaald. WOENSDAG 24 NOVEMBER Op het bruggenhoofd Nikopol, ln de groote Dnjeper bocht en bij Tsjerkassy werden nieuwe hevige aanvallen der Sowjets afgeslagen. Ten Zuiden van Krementsjoeg woeden de-gevechten nog voort. Tengevolge van een eigen aanval ten Westen van Kiev, werd een sterke vijandelijke groep ingesloten. De zware gevechten ten Westen van Gomel werden gister voortgezet en ten Noorden der stad werden sterke aanvallen der Sowjets afgeslagen. Ten Zuid-Westen van Kritsjev zijn hevige gevechten aan den gang. Ten Noord-Westen van Nevel werd door een eigen tegenaanval terrein terug gewonnen. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front mislukte een vijandelijke aanval in het gebergte ten Westen van Venafro. In den Oostelijken sector heb ben onze voorposten zich, onder den druk van een nu meriek veel sterkeren vijand, op achterwaartsche stellin gen teruggetrokken. Gister avond werd Berlijn opnieuw aangevallen door Britsche bommenwerpers, waarvan er 19 neergehaald werden. FLORA Groote Markt Bekroonde Liefde Duitsch gesproken met Luisa Ferida en Cl audio Gora Vrijdag,Zaterdag,om 7Ju. Zondag, om 2J, 5 en 7) u. Maandag, om 7 J uur MAJBSTTC Itijselstraat Het Recht op Liefde Duitsch gespreken met Magda Schneider en Tiktor Staal Zaterdag, om 7 j uur Zondag, om 2J, 5 en 7J u- Maandag, om 7 J uur OHO IEPKR R. Cotaertplaots Het Indische Graf Duitsch gesproken met La Jana en Kitty Jantaen Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2|, 5 en 7 -5 «- Maan-, Dinsdag om 7 J n- SX A I> IEPER Er wordt ter kennis gebracht der stierenhouders dat er op Donderdag; 2 December 1943, te 10 uur, een laatste BIJQEVOEODE STIERENKEURING zal plaats hebben te leper, Veemarkt. De Burgemeester. A. NOTEBAERT. Van Maandag morgen 29 November tot Zondag avond 5 December 1943 inbegrepen SBDBYN lCichei. Statiestraat. L. DOOHY. Oapronstraat jan K(POTMAN Diraadastraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1