-VOETBAL- 22e jaar, Nr 18 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER Uitreiking der Rantsoeneeringszegels AARDAPPELOOGST Winterhulp -- leper TOEGELATEN TAXIS Leeren Willen en Wilsrichting Zondag 24 Oogst 1941 White Star Yper - Red Star Yper HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgiëéén jaar36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 4 September tot 3 October 1941 zal geschieden volgens de nummers der rantsoenee- ringskaarten, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, in de nieuwe lokalen van den be- voorradingsdienst, Boterstraat, 13 (vroeger De Gouden Vork Woensdag 27 Oogst 's Morgens voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 688901 tot en met 691000. 's Namiddags voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 691001 tot en met 692000. Donderdag 28 Oogst 's Morgens voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 692001 tot en met 694000. 's Namiddags voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 694001 tot en met 695000. Vrijdag 29 Oogst 's Morgens voor de rantsoeneeringskaarten genurpmerd van 695001 tot en met 697000. 's Namiddags voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 697001 tot en met 698000. Zaterdag 30 Oogst 's Morgens voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 698001 tot en met 700000. 's Namiddags voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 700001 tot en met 701000. Maandag 1 September 's Morgens voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 701001 tot en met 703000. 's Namiddags voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 703001 tot en met 704000. Dinsdag 2 September 's Morgens voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 704001 tot en met 706000. 's Namiddags voor de rantsoeneeringskaarten genummerd van 706001 tot en met 706500. De personen die hun rantsoeneeringszegels NIET op den vastgestelden dag komen afhalen kunnen deze slechts bekomen op Woensdag 3 September. N. B. Bede bij het afhalen der rantsoenee ringszegels de Rantsoeneeringskaarten te rang schikken per Nummer. Ingevolge eene mededeeling van de Kreiskom- mandantur werd er vastgesteld dat veel land bouwers destijds opzettelijk valsche aangiften van hunne late geteelde aardappelen hebben in gediend. Ten uitzonderlijken titel mogen door de be trokken landbouwers terechtwijzingen aan hunne onjuiste aangiften ingebracht worden en dit tot op uiterlijk 25 Augustus 1941. Nadien zal iedere valsche of onjuiste aangifte van late aardappelen onverbiddelijk met de meeste strengheid gestraft worden. Yper, den 19 Oogst 1941. MAANDELIJKSCHE INZAMELING De eerstkomende geldinzameling voor Winter hulp zal gehouden worden op ZONDAG 31 AU GUSTUS e. k en wel door de SPORTLUI VAN ONZE STAD. Wij zijn er van overtuigd dat ook deze maand onze medeburgers een flink onthaal zullen aanbieden aan onze geliefde sportlieden. Een eenige gelegenheid om onze sympathie te betuigen én voor Winterhulp én voor de Sport van Zondag 24 tot Zaterdag 30 Oogst 1941 VANDERBEKE, Statiestraat, 59- PATTYN Georges, Fochlaan. Naar een Betere Levensopvatting. (Vervolg) Kan men het natuurlijk gevolg eener overtre ding niet vinden, dan bejegene men het kind gedurende zekeren tijd met koelheid of liever men ontneme het kind de gewone gezelligheid, die het van onzentwege ondervindt. Wie per soonlijk een bron van levenswarmte voor hem is en zijn taak van opvoeder waarlijk ter harte neemt, die behoeft het kind niet te overkijven of door slagen tot andere gevoelens te brengen. Het onthouden der levenswarmte is op zich zelf een voldoende kastijding, op voorwaarde, dat zij ook niet te lang dure. Gewent zich het kind aan onze koelheid, ons stilzijn, dan mist het middel zijn doel. De straf weze het natuurlijk gevolg van het gepleegde feit. Straffen naar eigen luimen ont neemt aan de straf hare beteekenis. Het kind zou dan wel denken, dat het gestraft werd, omdat zijn oversten slecht gehumeurd zijn, en niet we gens zijn overtreding. De beteekenis der straf hange niet af van de zwaarte, maar van de regel matigheid de consekwentie waarmee ze wordt toegepast. Wij moeten straffen naar het voorbeeld der natuur aan de onmatigheid kleeft de straf der ziekte, aan luiheid die der armoede en onkunde, aan leugentaal die der schande. Doen wij alzoo, dan vermijden we de schokken, die onze opvliegendheid, ons schelden noodzakelij kerwijze te weeg brengen en tevens de verbitte ring van het kind, want zijn verstand zal hem zeggen, dat wij in ons volle recht zijn. Willen we gehoorzame kinderen hebben, dan make men hun het gehoorzamen gemakkelijk. Stellen wij onze eischen niet te hoog. Het ver stand komt niet voor de jaren, de wil evenmin. Verstandelijke en zedelijke vroegrijpheid jagen we liefst van al niet na. Een kind is toch maar een kind. En ons past het, de gehoorzaamheid der kinderen te steunen door de inrichting van ons huisgezin. Als daar alles in orde is, gaat het gehoorzamen van zelf. Van den anderen kant, laat ons de kinderen niet meer helpen, dan strikt noodzakelijk is. Laat de vermogens in werking treden en ze groeien. Wat ze zelf kunnen, moeten ze zelf ook doen. Zoo worden zij hun krachten bewust, en dat geeft een beslistheid, die zich wederom in nieuwe kracht omzet. Vergeten wij ook niet de zedelijke beteekenis van de gymnastiek. Lucht en beweging jagen de loomheid uit de ledeneen gezond en sterk li chaam is van grooten invloed op de vaardigheid van den wil. Leer het kind ook volharden. Niet eiken dag mag het veranderen van plan of richting. Elk goed voornemen moet ten einde gebracht wor den. Dat moet van jongsbeen af goed ingeprent worden. Elke onderneming is aantrekkelijk aan het begin door het nieuwe, schoon aan het einde om het gevoel der behaalde overwinning. Maar tusschenbeide ligt de moeilijke weg en hier gaat veel arbeid verloren, want afgebroken arbeid is geen arbeid. Aan ons het kind te steunen en te hulp te komen als het dreigt te zinken en zijn zwakken geest op te helpen met de kracht van onzen eigen geest. Vaak openbaart zich in den wil eene verkeerde richting. De menschen zeggen dan zoo iemand zoekt zijn eigen ongeluk. Sommigen drukken zich verkeerdelijk uit door te verklaren, dat zoo OM 15 UUR op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat. Ingang1.50 firaiik. STAD YPER Bevel der Kommandantur Onverantwoordelijke elementen hebben in de avonduren van 15 Oogst 1941 te Yper in de Hal le, waar legerpaarden ondergebracht zijn, een groot aantal vensterruiten ingeworpen. Ik zie me derhalve genoopt voor het gebied der Stad Yper van nu af tot verder order volgen de maatregelen te gebieden 1. Alle openbare lokalen (gasthoven, «kine- mas, enz.) te sluiten om 21 uur. 2. Het invoege zijnde sluitingsuur voor de Burgerbevolking wordt vervroegd tot 21 u. 30. Personen, die zonder bijzondere toelating van de Kreiskommandantur na dit uur, op straat nog zouden aangetroffen worden,zullen zwaar ge straft worden. 3. Verdere maatregelen blijven voorbehou den. Yper, den 16.8.41. De Kreiskommandant, (get.) Vollmer 8 Hauptmann. iemand niet wil. De zaak is, dat er wel gewild wordt maar niet, wat er moest worden gewild. Wat doen in zulke omstandigheden? Het kwade in den jongen mensch bestrijden, wordt er ge zegd. Doch men vergeet hierbij de middelen op te geven. Want al te dikwijls staan de ouders machteloos tegenover den onwilligen knaap. Hoe dikwijls moeten wij niet ervaren, dat hij een stijfkoppigheid aan den dag kan leggen, die voor niets wijkt, noch vermaningen, noch beloften, noch bedreigingen, noch slagen... Gij kunt hem uw physieke overmacht doen gevoelen, maar op datzelfde oogenblik hebt gij uw pleit reeds verlo ren. Nemen wij een voorbeeld uit den schoolleef tijd een knaap wil niet naar schoolhij buigt niet voor uw bevel en tot het uiterste gedreven, kunt gij misschien den koppigaard met geweld naar de school sleuren maar daarmede is uw kind niet gebeterd. Beter dus, dan het kwade te bestrijden is wel het goede aan te blazen. Richt u op het goede in uw kind en tracht dat zooveel mogelijk gelegen heid te geven zich te openbaren. Vermijd alles wat een bui van stijfhoofdigheid of onwil kan doen opkomen. Wat niet wordt gebruikt, slijt af. Het groote middel echter om de richting van den wil te buigen is te zorgen, dat uw kind u lief heeft. Wilt gü dit doel bereiken, begin dan zelf met het kind te beminnen. De liefde die van ons uit gaat tot het kind, zoekt de bron terug waaruit ze ontsproot. Ze keert dan van het kind tot ons weder. Wat vermag het geweld hierbij in vergelij king De kracht van de spieren, het wapenge weld vermag zeker veel. Toch kan het nooit meer dan de dingen verplaatsen. Geen physieke macht is zoo sterk als de teederheid, als de weerloosheid der liefde. Op het gebied der opvoeding moet niets worden verplaatst, maar het inwendige van den mensch moet worden veranderd en daartoe is de liefde alleen in staat. Wij hebben een jongen gekend, met wien nie mand huis kon houden. De ouders hadden hem van de eene kostschool naar de andere gezonden, doch niets baatte. Geen middel was onbeproefd gelaten en de schoolmeesters hadden de uitge breidste macht verkregen van de ouders zelf. Alles bleef vruchteloos. De Voorzienigheid wilde, dat hij op een school geraakte, waar de onder wijzer hem nooit strafte. Deze man legde een onuitputtelijk geduld aan den dag en wilde met de grootste zachtmoedigheid den knaap tot be tere gevoelens brengen. Doch de jongen veran derde niet het minst en 't eenige, dat men be kwam, is dat hij niet wegliep. Op zekeren dag maakte hij weer een hevige

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1941 | | pagina 1