ÉCOLE DE COUPE EENE GOEDE BOVENMEID CO LET OP August Bucquoy. BIER Kegelspel OCCASION!! de la maison J. OOR, De geneesheeren schrijven iet voor. Nieuwe Koopwaren MEUBELS a w Livres et Illustrations DE BRETAGNE TE POPERINGHE BERICHT. A VENDRE Druppel water in den Mikroskoop bezien. Provinciale Tentoonstelling. La Belgique Financière Piano OOR, Rue du Midi 31-33 Bruxelles. de tafeldienst kennende DE VISSCHER, 35, Dixmudestraat35, op I^lessclieii. iBij" TTiTsaxïEiiDinsra- en achtervolgens toelating dei* be voegde overheid. Op Woensdag 31 Mei 1899, EMMERY-POLLEY, Boterstraat JY° 22 Yperen Op Zondag 18 Juni 1899. Au bureau du journal. a des prix exceptionnels De dieven vluchtten en losten vuurschoten in de richting der agenten die hen achter volgden en die met hunne revolvers antwoord den. De agenten Buelens hield een der kwaad doeners aan, doch deze beet geweldig in zijne handen. De woestaard, een oud-veroordeelde, werd in de gevangenis opgesloten. De plechtige opening der Provinciale Ten toonstelling is bepaald op Donderdag 1 Juni. Zooals wij reeds gemeld hebben, zal deze opening gedaan worden door zijne Konink lijke Hoogheid Prins Albert van België. Hoogbeschermheer der Tentoonstelling. Het bezoek van Prins Albert zal gansch officieel zijn: hij komt als vertegenwoordiger van den Koning en in vollen gala. Erzal uit Brus sel eene staatsiekoets naar Gent gezonden worden. Prins Albert zal te Gent aankomen, voor 3 ure en uit deze stad om 6 ure vertrekken. De Burgerwacht en het leger zullen hem bij de aankomst en bij het vertrek de krijgs eer bewijzen. Den avond voor de opening, den Woens dag 31 Mei, zal eene militaire fakkeltocht de bijzonderste straten der stad doortrekken. De inwoners zullen verzocht worden hunne huizen te bevlaggen en te verlichten. In een volgend nummer zullen wij het pro gramma mededeelen der feestelijkheden welke gedurende de maand Juni zullen plaats hebben. Si vous voulez être renseigné sur les affai res süres et de tout repos, lisez la Belgique Financière journal financier et industriel hebdomadaire. En vente partout (ou aux bu reaux du journal) 0,10 le n. Envois gratuit, k l'essai pendant un mois en écrivant a l'Ad- ministrateur du journal, le Weekblad rue de Lille 59 Ypres. Sommaire du numéro du etc Abonnement 5 frs. par an. Une exposition artistique et vraiment in téressante, attire en ce moment tous les re gards aux vitrines des magasins de pianos 83, RUE NEUVE, 83, A BRUXELLES en face du Fnistère. - Au milieu d'un grand choix de pianos de tous les formats, nous remarquons trois magnifi- ques pianos de style, de toute beauté, tant sous le rapport du dessin, que sous le rapport de l'exécution, l'un, un piano Louis XVI laqué blanc et or, qui est ravissant de fralcheur, est destiné h faire l'ornement principal d'un salon de ce stylele second est un piano en chêne, style Renaissance, il est destiné k em- bellir une salie U manger; le troisième, un piano style Louis XV en noyer et or trés ri- che de dessin et de sculpture est une oeuvre de beaucoup de mérite. Jamais exposition n'a vu d'aussi beaux et d'aussi bons pianos. La maison J. OOR est arrivée par ses per- fectionnements et ses inventions continuelles k un degré de fabrication telle qu' elle sur- passe de beaucoup les autres facteurs de pia nos. Nous engageons fortement nos lecteurs, amateurs d'art musical, k aller voir ces pia nos qui font le plus grand honneur a la mai son Oor et a notre industrie nationale. Plus de 150 élèves placés coupeurs et cou peuses, ce qui fait la jmeilleure réclame. De- mandez prospectus. Directeurs Mr et Mm* ROGIERS. Patrons sur mesure tailleurs et tailleuses, Demandez le nouvel Album 600 gravures, fr. 1.50. 31-33 Rue du Midi Bruxelles. Envoi contre mandat de timbres-poste. MEN VRAAGT FRAN8CH SPREKENDE, en voorzien van goede certificaten. VOOR HET HOTEL 'T C3-OTTH>E3ST HOOFD, Rijselstraat, te Yperen. Om alle misslag te vermijden, de chirur gijn tandmeester Maurice Meier van Kortrijk beeft de eer zijne talrijke kalanten, alsook de personen die begeeren hem te raadplegen, ter kennis te brengen dat er een nieuwen tandmeester die dezelfde naam vraagt en met wien hij geenszins in handels betrekking is, naar Yper komt, twee huizen dan zijne woonst. Hij verzoekt hun zich wel te verzekeren indien zij bij den ouden tandmeester zijn Maurice Meier te Kortrijk die te Yperen te raadplegen is sedert 1^4 J.Ull* bij Mevr. We Van Kemmel, Groote Markt, 5, (gesloten huis) Maandag, Don derdag Zaterdag, van 9 tot 4 ure. Hij heeft nog broeder, nog zoon, nog bloedverwant belast met het vertegenwoor- gigen van zijn huis. Médaille d'or. Exposition internationale d'hygiène et de sauvetage d'Ostende 1888. Médaille d'argent. Grand concours inter national de Bruxelles 1888. Médaille d'or. Exposition de Tunis. Rhumatisme, Sociatique, Goutte, etc. guéris infailliblement et en trés peu de temps par l'emploi du POIL et la laine Poil de ïretagne a tricoter. Déposé au vceu de la loi. Produit bréveté, emploi facile et recom- mandépar MM. les médécins. Dépót général pour la Belgique, chez Elisa Van Houtrive, 9 et 10, Scheepsdaele Bruges et en vente dans toutes les villes du pays. BIJ HERBERGIER, TE YPER, ZIJN TE BEKOMEN BBL IA EM BLEEK ROUSSELAARSCH EN YPERSCH KOOPDAG om 9 ure 's morgens ten huize en winkel staande in de Garen straat, N* 1, bewoond door RENÉ LERMYTE, Herberg en Winkelier aldaar EN HERBERGGERIEF bestaande namentlijk in: Gereed geld en verhoog van 10 door het ambt van den deurwaarder Alfons HOF, Dixmudestraat, N® 8, te Yper. Vooraleer U een schoone rasol, Parapluie of Wandelstok te koopen, gaat zien naar het groot en schoon magazijn waar men ze maakt en vermaakt. Let wel op nummer en straat, BOTERSTRAAT, N° 22, Yperen. S T -A.U) YF IP IE IR, PRIJSKAMP IN HET gegeven in de herberg CAFÉ DE L'EOOLE, bewoond door M. J. VEREECKE, Tegelstraat, N° 29, 4 Sehoone Prijzen te winnen onvergeld. i° Prijs hoog getal, een koppel KIEKENS. 2° Prijs na hoog getal, een KONIJN. 3° Prijs leegst getal, een VETTE HEN, 4° Prijs na leegst getal een onbekende Prijs. Voor de voorwaarden zie het programma. 3 wê §5 S S B 8 s 5. w H w fd g 3 pas même lc prix de la reliure. I>ropp©Is vocht, uit <1 o longen van eenen teringlijder genomen, twee dagen na zijn dood, hiel den bijna dezelfde microben in. De Teercapsulen van Guyot dooden deze mikro- ben in het water en in de longen. 't Is eene erge, ja wreede zaak, alle hoop aan de zieken te ontnemen, hem te zeggen dat ze van de tering niet kannen genezen. De ontledingen in de gasthuizen van geheel de wereld gedaan, bewijzen ten volle dat de wondheeling der holten van de longen onder den invloed van zekere geneesmiddels, die de mikroben dooden plaats hebben. Een groot geleerde, Bouchardat, oud voorzitter der Akademie van geneeskunde van Parijs, in zijnen meesterlijken formulaire van 1875, bladz. 155, beveelt da Teer Guyot aan, voor de bronchiet, de tering, zinking der pisblaas, asthma, bloedzweeren, enz. Een beroemde scheikundige, Raspail, in zijn gezondheidshandboek, zegde reeds, over eene halve eeuw, dat de negentiende onzer ziekten te wijten waren aan de oneindig kleine. De hedendaagsche geneeskunde heeft deze bevestiging bekrachtigd, zich steunende op de dagelijksche ondervinding. De Capsulen van Guyot vernietigen de oneindig kleine. Een andere geleerde, Byasson, oud hoofdgeneesheer van het Hopital du Midi, en terzelvertijd bestuurder van het scheikundig laboratorium en pharma ceutisch werkhuis die vele opzoekingen gedaan heeft over de waarde der verschillige teeren, is er in gelukt, te bestatigen en te besluiten dat sommige soorten geen enkele geneeskundige hoedanigheid bezitten. Wij gebruiken dus, ondanks zijnen hoogen prijs, teer van eene bijzondere soort pijnboom in Noorwegen wassend waarvan de uitslagen oprecht wonderbaar zijn. Een zeker feit, die de groote doelmatigheid van onze teer bewijzen, is het volgende: indien gij eene kweetsuur hebt of eene schrab, die moeilijk genees - neemt twee teercapsulen, «ogenblikkelijk voor het eten, en in vijf zes dagen, in 't algemeen, zal de wonde zich vanzelve helen onder den weldoende* invloed van de teer, die den bloedstroom komt zalven. Die uitslag schijnt ons wonderbaar, en van aard de aandacht der geneesheeren te trekken. Iedereen kan zich van het volgend feit overtuigenhet is voldoende twee teercapsulen van Guyot te nemen s'middags al etend, en twee andere s'avonds, in dezelfde voorwaar waarden, opaat s'anderendaags s'morgens, de pis, welriekend weze en lang in de open lucht kan verblijven, zonder zich te ontbinden, dus is het lichaams gestel gezonder gemaakt. In onze innigste overtuiging genezen niet alleen onze teercapsulen de vallingen, verouderde bronchieten, tering, zij bevrijden van typhuskoorts, pokken, be smettelijke ziekten, en wij zullen te dien propoosten een zonderling feit aanhalen: een geneesheer onzer vrienden verzorgde, onlangs eene erge bronchiet bij middel onzer capsulen; de zieke was terzelvertijd door eene ziekte aangetast die wij, uit eerbied onzer lezers, niet noemen zullen. In acht dagen tijd was de gene zing volkomen, voor beide aandoeningen De capsulen van teer Guyot zijn wit, de naam van Guyot is in 't zwart op iedere capsul gedruktonmiddelijk of bij gedurende het eetmaal genomen worden zij gemakkelijk verteerd met de spijzen, en hitsen nooit de nmag op zij doen haar integendeel veel goed, eene dertienjarige ondervinding aat ons toe het met zekerheid te bevestigen. Pr. 2.50 de flesch de behandeling kost enkel 17 centiemen per dag en geneest. BrusselDelacre, 58, Berg van 't HofFredrix, 15, NoordlaanDerneville, 65-06, WaterloolaanLuikGoossens, VivarioAntwerpenDebeul, Lange Nieuw- straat;Gent: De Moor, Brugsche poort, 38; Namen: Racot; Mechelen: Buedts BergenFredrix Charleroi: Sohet; Brugge: StendaertDiest: Jans; Oo2tende: DeCock; YperenSocquet; AalstCallebaut; Dinant: Constant, Laurent; HasseltSchoofs; HoeiPoutrain; Kortrijk: Hulpiac; Verviers: Etienne Doornijk: DrameAarlenTedesco; LeuvenVan Gorp, en in de andere goede apotheken. Niemand kent beterdemoeielijkheid en den last een kind op te brengen dan de moeder of de mem. Wij moeten hen de talrijke te bestrijden ziekteteekens niet bekend maken, zooals storing der verteringsorganen, onregelmatige spijsver tering der darmen, algemeene ongesteldheid tengevolge van de welke het kind gedurig schreeuwt en eene gestadige oorzaak van bekommering voor de ouders is. Indien gij aan eenen geneesheer vraagt, wat de Scott's Emulsie voor een ziekelijk kind doen kan, zal hij steeds antwoorden dat deze toebe reiding, van eersten rang, meer zal verrichten om de moeielijke spijsvertering te overwinnen,eene ge zonde voeding te ver zekeren en de alge meene herstelling te verwekken dan welk- danig middel ook. In het hier onder voorgesteld geval, zultgij een doorslaand |bewijs vinden van fhetgeen de Scott's Emulsie kan doen voor de kindertjes en Ciinrtotte K.E COMB gij zult opmerken dat deze toebereiding ondersteund werd door verscheidene geneesheeren,in deze gelegenheid geraadpleegd. l.evallois-Perret (Seine), Frankrijk, 20 Juni 1897. Mijnheer, Ik aanzie het als een plicht u met den uitslag bekend te maken, bekomen door het gebruik van de Scott's Emulsie. Mijn kind, dat ik bij eene voedster uit besteed had, was er zoo slecht verzorgd, dat ik het er moest gaan afhalen, te laat, helaaswant het was in zulkdanigen staat van verzwakking dat wij oprecht in bekommerd waren. Verscheidene geneesheeren door ons geraad pleegd, verklaarden dat enkel eene herstellende voeding het kind redden kon en de Scott's Emulsie werd voorgeschreven, beurtelings met goede melk. Mijn dochtertje, dat het weinige voedsel weigerde of dikwijls overgaf, melk, vleeschsap, en eieren, dat wij haar wilden doen nemen, was op uwe toebe reiding die zij gemakkelijk verteerde, verlekkerd. Wij gaven er haar dus regelmatig en ik mag u verzekeren dat het aan de weldoende gevolgen uwer toebereiding is, dat wij het leven te danken hebben van ons bemind kind, waarvan ik het genoegen heb u hier eene photographie op te sturen. U de toelating gevend dezen brief af te kondigen, gelief enz. M. Le C0me,6t,rue de Cormeille. VAN NIEUWE KOOPWAREN 71 strooien Hoeden, 150 Klakken, 55 Hoeden. Verders eenige Regen- schermers en Wandelstokken. MEUBELS: Kommoden, Lavabo, ijzer Bedden, en Matrassen, Spiegels, Stoven, Horlogie, Lampe Beige, met suspentie, Kaders, Étagère, Vitrienen, Mantelhouten, Stoors en Gordijnen, Tapijt, Koffers Standen, Kuipen, geulen vb het Keukvpgeróf, HERBERGGERIEF Plooi- Lange en Vierkan te Tafels, Stoelen, Verlik, Spoelbak, Vuurpotten, Glaswerk, dubbel en enkel Liters in tin, en veel andere voorwerpen ten dage der verkooping aan te bieden. Htdp-törawpdH 2 o ,*Y CD 2- 5? r~, <1 25 5 CD CfQ >1 CD *0 O to co w ÜI O O o O O ox o o o o o ÜT O O O O o o o o en O O Ut O O O O O O O ÜT LO CO ÜT O O O O -I O O O O O ÜT O O O O O O 1* V> S- O O 2. £- cd CfQ Ef o <D -i O tr p tb) M 33 M. 00 CD CD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1899 | | pagina 3