MIKRANIA! NIEUWS UIT 'T BINNENLAND INVASIE AAN ONZE ADVERTEERDERS ALS 'T ZONDAG IS OVER TE NEMEN UIT 'T ROESELAARSCHE HUIZEN TE ANTWERPEN BANDITISME IN ONS LAND GEZIN UITGEMOORD TE SART DAME AVELINES OVERLIJDEN EXAMENUITSLAGEN PERSOON NEERGEKOGELD TE MOORSELE VIJFLING GEBOREN IN TURKIJE DRIEDUBBELE DIEVEN- PLAAG TE INGELMUNSTER 212 KGR. TABAK GESTOLEN TE KACHTEM WAFFEN-SS Burgerbevolking gemitraljeerd door geallieerde vliegtuigen. HOOFDPIJN Slaaploosheid, DIEVENBENDE AAN T WERK TE LEDEGEM; HOUTBEWERKERS AARDAPPELDIEFSTAL IN T GROOT TE RUMBEKE LANDBOUWERS! ^tatBaBsmoBmaam Te Opoeteren werd het gemeentehuis Ln brand gestoken. Te I/uik werden in totaal een 50-tal personen langs de straat overvallen. Te Ruisbroek werd een garage stor menderhand overvallen door 7 gewa pende bandieten dié" er nadien van door trokken met een auto en een 100-tal binnen- en buitenbanden. Te Elouges werd een man door on bekende fietsers jjeergeschoten Te Jèmeppe-sur-Meuse werd een fiet ser door een onbekende doodgeschoten. Te Brussel drongen bandieten bin nen in de bureelen van de «Union Mi- nièreen trokken er vandoor met 2 millioen aan goud. Te Eernegem, in de Ichtegemstraat, werd de Hr M. Esschenbeek door onbe kenden neergeschoten. Te Borgworm werd een patroelje feldgendarmen beschoten. Duitsche ver sterking' wefd bijgehaald en na een vuurgevecht werden 4 bandieten neer geschoten en 5 anderen gevangen geno men. Te Chapelle-lez-Herlaimont werd een vrouw uit Godarville door een auto om vergereden. Van uit den auto werd daarop nog op de vrouw gevuurd die door verscheidene kogels getroffen, op Blag gedood werd. Te Trivières drongen bandieten een hoeve binnen. Daar de vrouw des hui zes om hulp riep werd zij neergekogeld waarna de schurken de vlucht namen. Te Luik werd het BelrrLsch Militair Rekenhof overvallen en 300.000 fr. ge roofd. Dit geld was bestemd tot uitbe taling aan de vrouwen der krijgsgevan genen. Te Alken werd een vader van 8 kin deren, door onbekenden op vuurschoten onthaald en op slag gedood. Te Brussel werd een douanier die per fiets de Havenlaan volgde, neergekogeld en stierf kort nadien. De dader kon ontvluohten. Te Thulin bood een onbekende zich aan. ter woning van een Poolsche. Toen de vrouw te voorschijn kwam haalde de onbekende een revolver boven en schoot de vrouw neer. Deze vrouw werd reeds 5 maal 't slachtoffer van diefstal. Te Tamines werden 4 bedienden van de N.M.B.S. door bandieten overvallen en beroofd van 185.000 fr. Te Beverloo bemerkte een lid van het V.N.V. dat verdachtsh een aanslag op zijn leven wilden plegen. Hij haalde ook zijn revolver te voorschijn en een vuurgevecht werd geleverd waarbij de aanvallers op ds vlucht gedreven wer den en het V.N.V.-lid alsmede een an dere persoon licht gewond werden. Te Diepenbeek werd de burgemeester bij het ter kerke gaan door onbekenden aangevallen en met revolverkogels zwaar gewond. Zijn, neef die hem vergezelde werd eveneens getroffen en op slag ge dood. Te Flénu drongen onbekenden bin nen in de woning van den burgemees ter der gemeente, Walter Dauge, die ziek tfe bed lag. Bij het ziekbed geko men vroegen zij dén zieke of hij wel W. Dauge was, waarop zij revolvers trokken en den ongelukkige doodscho ten. Walter Dauge speelde in de jaren vóór den oorlog een nogal belangrijke politieke rol in de Borinage waar hij zich var» de B.W.P. afscheidde en een eigene oartij stichtte. Dauge was 35 1. Te Tienen werd een V.N.V.-lid, land bouwer van beroep, door drie onbeken den neergeschoten. Bij verordening Nr 6 van de Re clamecentrale moet voortaan op alle advertenties een retributie ten bate van de Reclamecentrale geheven worden van 1,50 op de kosten der aankondigingen. Diensvolgens zullen wij, in toe passing van deze verordening, voor taan op alle rekeningen voor aan kondigingen 1,50 bijrekenen. Wij verhopen dat deze maatregel, ons opgelegd, door al onze klanten zal worden aanvaard. Te Sart Dame Avelines, bij Nijvel, ontving een vrouw, wier man afwezig was, een uitnoodiging om zich naar een bepaalde plaats te oeg^ven. De v^ouw begaf er zich naartoe in gezelschap van haar twee dochtertjes, van 11 en 6 jaar oud. Alle drie keerden niet meer terug en 's anderendaags vond men de lijken van de mosder en haar dochtertjes, met kogels doorzeefd. Een paar dagen na dien, daags na de begrafenis, werd de woning van den echtgenoot, die intus- schen was thuisgekomen, aangevallen en ook deze werd dan doodgeschoten. Te Roeselare werd hegraven E. H. Mi chel Flamand, er geboren ln 1896 en te Gent overleden na jarenlange ziekte. Hij was prefessor aan de Doofstonmienschocl ie Brugge en Is de broeder van E. H. Flamand, thans Onderpastoor te Deerlijk. SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS (H. Elisabeth, Brugge.) Ie JAAR. Groote onderscheiding: Van Peteghem Adrienne, Koekelare. Onderscheiding: Degezelie Rachel (Zus ter Rozanne), Klooster 't Geloove, Tielt; Desender Cecilia (Zr Henrica) St-Jans- Hospitaal, Brugge; Lecluyse Elisabeth (Zr Godelieve), St-Jans-Hospitaal, Brug- fe; Schaut Germaine (Zr Monique), mrgerlijk Hospitaal, Oostende. Voldoening: Bonny Slmonne (Zr Ma ria )v .Klooster H. Vincentius, Torhout; Garmyn Noëlla, Bovekerke; Vanderlinde Josette, Wingene;- Bauters Yvonne (Zr Caritas), Zusters van Liefde, Kortemark; Leys Suzanna (Zr Paula), Klooster In- gelmunster; Van Besien Denise, I,eke; De Grauwe Marié-Louise (Zr Emilia), Klooster Heist; De Loof Laura (Zr Su zanne), St-Jans-Hosp., Brugge; Steen- huyse Gabrielle (Zr Tharcisia), Burgers- school, Roeselare; Van Hulle Maria, Diksmuide; Rotty Paula (Zr Renée), Klooster Ingelmunster; Bske Anna (Zr Emilia), Zusters van Maria, Pittem; Verheyds, Frieda, Oostende; De Schuy- ter Liliane, Torhout; Ruysschaert Re- gine, Brugge; Vanden Berghe Suzanne, Boezinge; Heyndrick Maria, Torhout; De Vos Hedwige, Brugge; Lauwereins Ma ria, Ruiselede; Vermeulen Denise, Brug ge; Devriese Cecile, Torhout; Maton Agnès (Zr Marie-Jeanne)Gasthuis, Po- peringe; Scheurs Gabrielle, Dudzele; De Bruyne Maria, Blankenberghe; Bulckaert Estella. Westvleteren. Hebben het diploma van Hospitaal- Verpleegster behaald; Groote onderscheiding: Bijnens Anna (Zuster Godfrieda), St-Jans-Hospitaal, Brugge; Engels Rosanne, Oostende; Mae- ne Angèle, Koekelare; Heyneman Lea (Zr Ambrosine), Klooster 't Geloove, Tielt; Van Severen Machteld (Zr Lud- wigis)Klooster 't Geloove, Tielt; Car- doen Bertha (Zr Sabine), St-Jans-Hos- oitaal, Brugge; Warland Marie-Thérèse, Brugge. Onderscheiding: Vandoorne Slmonne, Oostnieuwkerke; Loontjes Marie-José, Wingene; Florijn Lucienne, Blankenber- ge; Gelaude Suzanne, Oostkamp; Ver- fa ill ie Marie (Zr Damienne), Zusters van Maria, Pittem; De Lille Bérénice, Brug ge; Gobert Georgette, Brielen; Costeur Marie-AntoinetteIzegem; De vos Yvon ne, Brugge; Gunst Slmonne, Blanken- berge; Van Massenhove Rosa, Torhout. Voldoening: Hoste Maria (Zuster Har- lindis), Klooster 't Geloove, Tielt; De Geest Nora, Oostende; Van Nieuwen- huyse Hélène, Blankenberge; Landuyt Margriet (Zr Valeria), Zusters van Ma ria, Pittem. Hebben het diploma van Verpleegster- Bezoekster behaald: Groote onderscheiding: Engels Rosan ne, Oostende; Warland Marie-Thérèse, Brugge. Onderscheiding: Costeur Marie-Antoi nette. Izegem; Maene Angèle, Koekelare; De Lille Bérénice, Brugge; Vlamrnck Yvonne, Maldegem; Van Severen Mach teld (Zr Ludwigis), Klooster 't Geloove, Tielt. Voldoening: Heyneman Lea (Zr Am brosine), Klooster 't Geloove, Tielt; Ge- laude Suzanne, Oostkamp; Gunst Si- monne, Blankenberge; Florijn Lucienne, Blankenberge; Willaert Margriet, Brug ge; Lievens Marie-Paule, Gent; Van Mas senhove Rosa, Torhout; Van Doome Si- moime, Oostnieuwkerke. Heeft het diploma van Vroedvrouw- Bezoekster behaald: Onderscheiding: Versyck Magdalena, Handzame. HEEMATSTUDIE IN VERZEKENS Witgewolkte lenteluchten, 't Zondagklokje zendt zijn beè. Menschen van verlichting zuchtexi. Alles rust in dorp en tteêl Over velden, wegels, straten. Oud en jong konit naar de Mis. Ze lach aaien, lachen, praten, En zijn blij dat 't Zondag is! 't Mansvolk draagt zijn beste kleeren, 't Meisje wipt in bont satijn, Naai* de Kerk, om God te eersn! Zóó is Vlaamsch en Kristen zijn! Beselare, 1944.GEO. Zekere Pellé, ongehuwd en wonende te Moorsele, werd op een eenzame plaats van den steenweg van Moorsele naar Gullegem, 's morgens rond 8 uur door 'n 4-tal jonge kerels in den rug over vallen en neergeschoten. Het slachtoffer werd door voorbijgangers gevonden. De geneesheer, die spoedig ter plaats was, oordeelde het noodzakelijk den gewonde naar de kliniek te Kortrijk te laten overbrengen. Twee dagen later is hij, ondanks de beste zorgen, aan zijn won den overleden. DAVIDSFONDS Gewestbond Roeselare-Tielt. Handelsfondsen met handelsregisters beschikbaar voor eiken handel. Zaken in werking over te nemen te Gent: 2 Kruidenierswinkels met groenten en fruit; Dames-coiffeursalon prachtig gelegen, met alle materiaal; Café, eenlg gelegen, met alle toebelioor- ten en vast kllénteel. in Vlaanderen: GROOTE DRUKKERIJ li volle werking, over te nomen wegens ziekte; 200.000 fr. winst per jaar. De stiel wordt volledig aangeleerd. Overname prijs: 200.000 frs. Verder meer dan 100 zaken in werking, over te nemen te Brussel. Bouwgronden te koop te Gent, Brussel en omstreken. Huizen, villa's, hofsteden, bosschen aan 5 en 7 Tr. per vlerkanten meter. Volledige lijst wordt toegezonden mits 10 fr. in postzegels. Zakenkantoor FRANS VAN DEN BOSSCHE, Onderbergen 65 - GENT. H. R. 45023. (Verg. ï\r 292/7). Te MardLn, in Turkije, is een vijfling geborenDe kinderen werden door den Staat aangenomen voor verpleging, vsr- Er zijn op het oogenblik drie plagen, die de politie veel zorgen berokkend, n.l. de plaag der houtdiefstallen, de Êlaag der aardappeldiefstallen en het rekken van koolzaadbladeren. De aardappeldiefstallen zijn aan fe orde van den dag. Zoo werden er bij Verstraete Arthur, Bruggestraat 133, 250 struiken aardappelen uitgedaan; bij Lavens Gerard, Ksirselaarstraat 19, 100 struiken; bij Vyncke Cyriel, Rooze- straat 46, 30 struiken, en bij Dobbe- laere Remi, Weststraat 63, 35 struiken. De plaag van het trekken van kool- zaadplanten is al niet minder erg. Hier zijn het in den regel vrouwen, die zich plichtig maken aan het beschadigen van een andermans goed en het zich begeven op het eigendom van een ander. Het is immers een feit, dat er bij ileze operatie veel koolzaadplanten vertrapt worden en dat er nog al belangrijke schade wordt toegebracht aan de kool zaadvelden. Zoo werden o.a. de Gezus ters Vann... betrapt, terwijl zij op de koolzaadvelden van Dobbélaere, wonen de in de Weststraat 66, bezig waren met bladeren te trekken, die moesten dienen om te mengen met cigarettentabak. In den res;el zijn het echter vrouwen uit de omliggende gemeenten, speciaal Meu- lebeke, die zich hieraan plichtig maken. Ook de houtdiefstallen blijven aan houden ondanks het feit, dat er scherp toezicht uitgeoefend wordt. We willen hier slechts opmerken, dat het in den regel nist degenen zijn, dl? er op uit trekken om te stelen, die tekort komen. De politie richt dan ook een ernstige Waarschuwing tegen de overtreders, dat er streng zal opgetreden worden. Maar een speurhond verklikt de daders. Vanoompemolle Achiel, wonende op de wijk De Maneschijn, had 212 kilo tabak in 10 zakken gereed liggen om ze te laten kerven. Toen hij 's morgens om 5 uur opstond, bemerkte hij tot zijn groote verbazing, dat al zijn tabak verdwenen was. Aanstonds riep hij de hulp in van een speurhond en deze volgde het spoor tot de woning van een zekeren M. A. te Kachtem. Daarop begaf hij zich naar de rijkswacht van Izegem; deze ging aanstonds mee, doch bracht eerst een bezoek aa.n de woning van de broeder M. M. Daar vonden ze 4 zakken tabak. Vervolgens gingen ze naar het huis van M. A. Deze was in- tusschen gewaarschuwd door zijn broer en had 4 zakken verborgen in de tarwe, die achter het huis stond. De rijkswacht wist ze echter wel te vinden. Nu waren er nog twee zakken zoek. Ten slotte wees M. M. de plaats aan waar ze ver borgen waren, namelijk in de tarwe achter zijn woning. En zoo kreeg de bestolene alles weer terug. Laat WINTERHULP uit alle ge schillen. - Uw doel weze HEI/PEN. Strijden zelf is de hoogste kuituurdaad. Wie niet strijdt leeft niet. Wie niet strijden .durft, heeft het leven reeds verloren. Dat het nu in dezen strijd om al de levenswaarden gaat, is de klaar blijkelijkheid zelf geworden. Voor Outer en Heerd, voor God en Gezin. Daarvoor gaat het nu, en dat is werke lijk alles, Cyriel Verschaeve. Land in gevaar 1 Uwe antwoord Te Assche-ter-Heide werd een heeren auto door geallieerde vliegtuigen in duik vlucht aangevallen. De chauffeur van den auto werd gedood. De medereizen- de, Hr Provo, directeur van de Société Général, afdeeling Gent, werd zwaar gewond Te Mazenzele stond een burgerauto in panne wijl een vrachtauto voorbijreed. Plots scheerden 5 Anglo-Amerikaansche vliegtuigen boven de baan en vuurden met de boord wapens. De autos werden evenwel niét getroffen maar wel talrijke burgers welke in de straat voorbijgin gen. Aldus werden 7 personen gedood, waaronder een 6-jarig knaapje. Zenuwstoornis Totaal genezen door In alle Apotheken. Hoofddépot Apotheker KINGET-OPSOMER, Veurae. (Verg. 051/776.) WAAR BLIJVEN DE BOEKEN? 't Antwoord op de vragen die ens toekomen van oude en nieuwe leden kan kort zijn: Te Lfuven, in de ma- 'gazijnen van 't Hoofdsekretariaat. Inderdaad, bij gebrek aan transport middelen kan er voorloopig niets: naar buiten. En onze afdeelingsbesturen én onze leden hoeven nog wat geduld te oefenen: reeds 6 boeken liggen klaar en zullen zoodra mogelijk afgeleverd wór den. Inmiddels wordt uitgezien naar andere middelen ten einde de Davids- fondsboeken in West-Vlaanderen te krijgen. Door Roeselare, Izegem, Kort- rijk, Oolgem en Wingene worden ern stige pogingen gedaan. Langs dezen weg zullen we ae afdeelingsbesturen over de uitslagen inlchten HET GEWESTBESTUUR. 11 .Tulivirrlnfi in het Arrondissement Roeselare-Tlell. Wegens de moeilijke tijdso m.siandi e:bed en zal ook dit jaar de 11 Jnliviering slechts op beperkte schaal kunnen plaats hebben. De meeste gemeen ten willen echter deze gebeurtenis niét ongemerkt laten voorbijgaan. In het Arrondissement Roeselare-Tielt zal ln de volgende gemeenten een 11 Julih-erdenklng plaats hebben Roeselare, Zaal Cinema Tax, Groote Markt, izegem. Zaal Deltahuls, Gentstraat. Dadizele, Zaal St-S( bastfaan. Dorp. Oostroozobeke. Café Be Klokke, Dorp. Wingene, Zaal Den Hert, Markt. Ltchtervelde, Zaal Gemeentebuis, Markt. Tielt. Zaal Rio, Hoogstraat. Koolskamp, V. N. V.-lokaal, Dorp Ingelmunster, Zaal VI. Huls, Gravlnncstr. Moulebeke, Zaal K. Verminder. Dorp. fvtaden. Café bij O. Collaert, jeperstraat. Hooglede, Zaal St Quirlnus. Dorp. Deze herdenking zal meestal bestaan in: Samenzang, voord rach feit, 'spreek beurt en verder gezellig samenzijn. Te Roeselare wordt bovendien de illm ver toond Een heele kerel te Winvene de film «Morgenrood»; te Tielt de film «De vier gezellinnen Ieder weldenkend Vlaming wordt op deze il Juliherdenklng ultgenoodlgd. Konijnen gestolen. Louage Julien,' landbouwer, Begijnenstraat, kreeg 's nachts bezoek van dieven. Zij braken binnen in het konijnenkot en stalen drie gr.oote konijnen. Het eigenaardige van het geval is, dat er 's morgens ten vreemd konijn in den stal zat. Waar schijnlijk is dit konijn, toen zij er de drie anderen in wilden stoppen, uit den: zak ontsnapt, zonder dat zij bet be merkten. i Varken gestolen. Ook bij Vanro- baeys Emiel, landbouwer, Kortwagen-' straat, werd ingebroken. De dieven heb-' ben ter plaats een zwijn geslacht van f ongeveer 130 kilo. De ingewanden lieten zij in den stal liggen en met de rest' zijn ze spoorloos verdwenen. Waschgoed ontvreemd. In denzelf-j den nacht werden er bij Kok el are ito-' bert, Rollegemboschstraat3 manshem den, 1 kinderhemd en 1 vrouwenrok gestolen, die op 't gras lagen te bleekenJ Mislukte inbraak. Ook bij Remij Leenknecht, wijk Groene Jagers, schij nen ze op bezoek geweest te zijn. Daar1 het kind tamelijk lastig was dien nacht, i stonden de bewoners tweemaal op Dm1 licht te maken. Blijkbaar zijn de dieven daarvoor op de vlucht gegaan, want morgens vonden de bewoners ile poort opengebroken en de staldeur stond wa- genwxjd open. I Men schijnt hier met een goed inge-j rich te bende te doen te hebben. Het is te hopen, dat ze spoedig gesnapt hun nen worden, want deze vier diefstallenJ hebben natuurlijk heel wat onrust in de streek verwekt. bij de Constructie- en Herstellingswerkhuizen JEAN VAN EENAEME-DESENDER, Oude Hcutmarktstraat 28 - IEPER. Zijn nog volgende machienen in ma- gazijnen, dus nog verkrijgbaar: TWEE MODERNE POESSEN met 3 vijzen, 1,20 op 2,50 meter; TWEE ENKELE BAND-, SCHUURM ACHIENENEEN DUBBELE BANDSCHUURMACHIEN Alle dagen te bezichtigen. (Verg. 609/55.) (AB) 'I|I1>VW%ii ijfit 'i%w j Zekere Duytschaever August, landbou- wer op de wijk Zilverberg, wonende in 1 de Zilverbergstraat, had ongeveer 5 aren: vroege muizen geplant. Toen hij Maan-1 dagmorgen op zijn land kwam, bemerk te hij, dat er ongeveer 1700 itruiken uitgedaan waren, zoodat hij ongeveer al zijn vroege muizen kwijt is. Op het, land waren sporen van zware honden. Er wordt een ernstig onderzoek inge steld, want dit wordt nu wel een beetje; al te bar. Wilt U uw machienes zoo mogelijk ter plaatse laten herstellen? Wendt U dan in vertrouwen bij de Constructie- en Herstellingswerkhuizen JEAN VAN EENAEME-DESENDER, i Oude Houtmarktstraat 28 - IEPER. I (Verg. 609/55.) (AB) BURGERS-OPRRENGSTHUIS, 2 verd., te' Deurne, 124 m2, keld., 9 pi. Huurwaarde 7200 fr. per jaar. -->Prijs 140.000 ft'. E. 1559. i OPBRENGSTHUIS, 1 verd. en Fransch! dak, gd. geleg. te Hoboken, 175 m2, keld.,1 10 pl.. hof. Huurwaarde GO00 fr. per Jaar. Prijs 200.000 fr. O. 1604. AVINKEL-OPBRENGSTHUIS, 2 verd., gd, geleg. te Berchem Ju hoofdstraat, 3 keld.,3 8 pl.. water en W.C. op verd. Huurwaar de 16.500 fr. per jaar. Prijs 325.000 fr. O. 1613. WELGELEGEN WINKEL-OPBRENGST HITS, 3 verd., te Borg-erhout, keld,. 15 pl.,( koer, terras. Huurwaarde 11.700 fr. per jaar Prijs 290.000 fr. P. Te.' Deze kuizen zijn minstens voor een jaar verzekerd tegen alle oorlogsrisico. ANTWERPEN, Omme- j aanekstraat 58 (2 min. v. Middenstatie) tel. 313.42.1 BRUSSEL, Rue «ie Tournai (Place Rouppe),! tel. 12.91.50; -- of bij Mr VOCHTEN. Grootc« Baan, KERKHOVE (bij Oudenaarde). (Verg.Nr_67i/4).- VIDA UIT ROESELARE Burgerstand, v. 29 Juni tot 6 Juli '44. - Huwelijksafkondigingen. - Salomon .Dubois, meester-kleermaker, met Emma Heydens, z. b., b. te Roeselare. - Valeer Buyse, beenhouwer, met Silvie Muller, beenhouwster, b. te Roeselare. - Albert Chielens, kolenlosser, met Joanna Raes, fabriekswerkstsr, b. te Roeselare. Huwelijken. - Maurits Desmedt, kleer- maker te Beveren, met Magdalena Cap- pelle, naaister te Roeselare. - Joseoh Jonckheere, bureelbediende, met Paula Willaert, z. b., b. te Roeselare. - Roger Vandekeere, timmerman, met Maria- José Platteeuw, z. b., b. te Roeselare. - Lucia^n Declercq, wever, met Simonna Verfaillie, z. b., b. te Roeselare. Geboorten. - Jackie Vandekandelaere, z. v. Gerard en Rachel Spruytte, Brug- gestw. 76. - Patrick Sercu, z. v. Albert en Arsophine Naert, Oostnieuwkerke- stw. 2. - Nicole Vandenbrouoke. d. v. Jeroom en Maria Muylle (v. Oostnieuw kerke')- Monica Gerard, d. v. Leon ?n 'Maria Janssen, Splnnersstr. 51. - Solan- ge Leenknegt, d. v. Gedeon en Anna Busschaert, Fabriekstraat 41, - Magda Crabbe, d. v. Odiel en Andrea Mon- teyne (v. Oostnieuwkerke). - Christiana Stroobandt, d. v. Paul en Magdalena Proot (v. Klerken). - Lena Lietaert, d. v. Constant en Lia Fonteyne (v. Be- veren). - Roger Verstraete, z. v. Karel- Louis en Laura Speybrouck, Brugge- ;stw. 297. - Raphaël Jacobs, z. v. Gerard en Machteld Vandeputte (v. Korte mark). - Jenny Naert, d. v. Maurits en Yvonna Deseranno, Hammestr. 30. Erna Vaneeckhoutte, d. v. Firmin en Maria Popelier (v. Beveren). - Gaston Verrasst, z. v. Firmin en Julia Soen, St-Hubertstr. 54. - Jenny Willemyns, 'd. v. Hector en Maria Vanhuvse, Kern- melkstr. 4. - Lisette Vancoilbe, d. v. Juul en Margriet Vandenbussche, Man deilaan 26. - Christelle Geeroms. d. v. Alfons en Margareta Pauwels, Meenen- heirweg 86. - "Pascal M'stdagh, z. v. Cyriel en Maria Boddin, Hooeledestw. 22. >- Willy Dek eer Is, z. v. Napoleon en Eli sabeth Aerens, Mandellaan 82. Sterfgevallen. - Juul Pouille, 78 L, steenkanper, echtg. v. Eugenie Rigoie, Arm.e-K'arenstr6. - Eduard Plaricke, 77 j., metser, wed. v. Julia Declercq, Oroenestr. 143. - Gustaaf Vermsersch, ,27 j.. boodschapner, ongeh.. St-Elooi- str. 47. - Magdalena Demon'e. 50 j., herbergierster"echtg. v. Maurits Staes- sen, Vijfwegenstr. 55. - Maria Leen knecht. 32 j., landb echtg. v. Leon Movaert (v. Beveren). - Georges De- bailly. 42 j., dienstknecht, echtg. v. Octavie Varihoutte (v. Torhout). - Jac- 'cmeline Bauwens, 5 j., d, v. Oscar en Julia Deblauwe, Kasteelstr. 82. - Pru dence Vsrduvn, 70 1., landb., echtg. v. Cvriel Hosten (v. Zarren)- Andreas Clement, 1 m., z. v. Oscar en Angela Imoens (v. Hooglede). Zondagrust. Op Zondag 9 Juli: Apotheek DESMEDT." Noordstraat 25. Taxidienst voor HH. Dokters: Heer Gustaaf Verstraete, Hof v. 't Henneken. Taxidiensten in de week voor het pu bliek: Hr Camiel Yssers, H»rdersstr. 48; Hr Cd iel Ide-Vercrimsse. Sint-Michiels- str. 28; Hr Nestor Wauters, Spanjestr. Het vervcervraaastuk. Tengevolge van de omstandigheden is het vervoer- vraagstuk een van de meest scherpe vraagstukken van het oogenblik gewor den. Vooral de aanvoer van voedingswa ren en brandstoffen is zeer urgent en zijn volkomen afhankelijk van het ver- voervraagstuk. Ten einde te kunnen ko men tot een hetere coördinatie van het nog beschikbaar materiaal, is men op initiatief van den Heer Arrondissements commissaris Dr Quintens overgegaan tot de volledige centralisatie der drie orga nismen, die het vervoer van goederen met autocamions doen of leiden. In de lokalen van het Airondissemen- 'teel Vervoerbureau, Statledreef, is thans ook de technische afdeeling der N. V. West-Vlaamsche Vervoercentrale onder gebracht, zoodat men op genoemd adres vinden kan: 1) Het Vervoerbureau, dat officieel met de leiding en de directie van het vervoer op de baan ls belast. De taak van dit bureau is voornamelijk de vervoortoela- tingen of vervoerbevelen toe te kennen of uit te vaardigen. 2) De Vervoercentrale, waarbij alle vervoer voor rekening van derden, dus alle beroepsvervoer, gecentraliseerd wordt. 3) De Vcrvoergeineenschappen, waarbij alle onderling vervoer van en voor leden der vervoergemeenschappen gecentrali seerd wordt. Door samenwerking der drie diensten wordt verwacht, dat de aanvoer van het hoogstnoodige en levensnoodwendlge zal kunnen verwezenlijkt worden. De beroepsvervoerders, de prlvaatver- voerders en de vervoerklienteel worden er toe aangezet trouw mede te werken. ,om de voorgeschreven maatregelen ln het belang der algemeenheid toe te passen. Winterhulp Roeselare. 'n Paar weken geleden werd er te Roeselare beroep ge daan op de land gebruikers ten behoeve van het Goedkoop Spijshuis. De klierden van het Goedkoop Spijshuis, dus de groo te gezinnen, de armen en hchoefi^geu, de ouderlingen, kortom al degenen die steun behoeven, kunnen lederen dag genieten van een smakelijk en goed bereid mid dagmaal, mits ze bij het begin der maand 10 kilo aardappelen per persoon' inleve ren. Daar de moesten echter geen aard appelen meer hadden, wcixl er beroep gedaan op den liefdadtgheldszln van de boeren. De 5tNJ klienten gebruiken iette ren dag 250 kilo aardappelen. Aan meer dan 200 landgebrtukers werd éen circu laire gezonden: dat was dus voor ieder ongeveer 30 kilo. Ze mochten deze aard appelen leveren aan den offlcieelen prijs In totaal zijn er 90 kilo binnengekomen, zegge 90 kilo. Dit getuigt wel van den overgroeien liefdadigheldszln van onze boeren! Zou het voor Roeselare niet aan te be velen zijn het voorbeeld te volgen van Verschillende an lere gerneeno n uit den pmtrek. Telkens als er een hulsslachting plaat3 heeft, wordt er een Stuk varkons- vleesch afgestaan aan de armen en nood lijdenden der gemeente. En liet gebeurt maar hoogst zelden dat dit vergeten wordt. Dit zou voor het Goedkoop Spijs huis goed te pas komen. Bedecltnn van melk. Vanaf heden Ztln de volgende stadszegels van de bij zondere melkkaart in voege: 1) Witte kaart: Zegel Nr 8 tegen 1 li ter afgeroomde melk; Zegel int 3d tegen 2 liter verzuurde afgeroomde melk; Ze gel Nr 7 tegen 1 liter karnemelk. 2) Gele kaart: Zegel Nr 7 tegen 1 liter karnemelk. Mclktlcketten Winterhulp. De melk- tleketteu zullen uitgedeeld worden als volgt: 1) Voor de bezitters van de groene kaart: Maandag 10 Juli de straten 1 tot en met 60; - Dinsdag 11 Juli de straten 61 tot en met 100; - Woensdag 12 Juli de straten 101 tot en met 183. 2) Voor de bezitters der rose kaarten: Maandag 17 Juli de straten 1 lol en niet 60; - Dinsdag 18 Juli de straten 61 tot en met 100; Woensdag 19 Juli de straten lül tot en met '183. Schielijk overleden. Tn den ouder dom van 72 jaar overleed plotseling Mevr. Camiel Hoste, geboren Leonie Carelte, verblijvende in de St-Jozefstraat 30. De overledene behoorde tot de Oostentlsche geëvacueerden. Wij bieden de familie onze innige deelneming aan. 11 Juliherdenkinp le Roeselare. Voor de leden van liet V. N. V., de families van de Oosti'rontsoldaten en verder voor alle belangstellenden wordt er op 11 Juli, om 19 uur, ln de zaal Cinema Pax, Groo te Markt, een plaatselijke 11 Juliherden king georganiseerd. Eerst zal de speelschaar optreden met een zeer aangenaam programma. Vervol gens wordt er een korte herdenkingsrede gehouden, waarna de prachtige illm Een heele kerelzal vertoon! worden. Het belooft dus een gezellige avond te worden. De toegang ls gratis, iedereen is welkom. De O. T.-Voorzorg. Het knustkabaret van de O. T.-Voorzorg heeft het Roese- laarsch publiek weer eens vergast op een zeer aangenaam, sterk afwisselend pro gramma. Naast enkele zeer mooie kunst- nummers zooals selektle uit Paganlnl en selektle uit Erau Luna weiden er ook enkele leutige hekeliinnuners gege ven. Het orkest gaf een paar gced ver zorgde muzieknummers. Toen er boven dien nog koeken uitgedeeld werden, ken de de begeestering van het Jonge volkje geen grenzen meer. Voor dc Ooslendsclie geëvacueerden. Het Bestuur meldt ons. Een danktetul- gende schrijver hoopt, dat wij ons zul len Inspannen om te zorgen, dat leder ook een vergoeding zal krijgen zooals de vluchtelingen ln 1914-18. Dat ls een zwaar probleem, dat velen bezig houdt. Men kan echter lang kloppen aan deuren, waar men blind en doof is. Doch dii is een re den te meer om dergelijke bonden overal sterk te maken door er lid van te worden. Onze mensclien buiten de stad hebben we absoluut niet vergeten. Een aktie werd op touw gezet om de omliggende ge meenten aan te zetteu helztlfde te doen als te Roeselare. Wij hopen bi.»ren kor ten tijd gunstig nieuws te kunner mede- deelen. De zitdagen op ons b:i'\j3l, Slatieplaats 3, Roeselare, zijn: 'efer-m Zondag- en Dinsdagmorgen van t it 12 i:ur. STADEN. Burgerstand. Geboor te. - Vandevyvere Walter, z. v. Gerard en De Myttenaere Maria, Ommegangstr. St?rfgevallen. - Van Coien Hector, 52 j., echtg. Colaert Adeline, Ommegang str. 53. - Perdu August, 85 L, wed. Bar- ra VirglnieHouthuLststr. - Peel August, 72 1., ongehuwd. Huwelijksafkondiging. - Ervinck René, smid v. Zwevezele, met Werbrouck Ju lia, landbouwster v. Staden. EierleveringOp Maandag 10 Juli gewone eierlevering bij Odiel Beeckaert. HOOGLEDE. Diefstal. Bij land bouwer G. Kondasrt werden er door dieven een 100-tal vroege aardappelstrui- ken uitgedaan en gestolen. Burgerstand. Geboorte. - Labaere Josine, d. v. Gerard en Degrendele Ge- rarda. Overlijden. - Clement Andrea, 1 m., d. v. Oscar en Ipers Angèle. GITS. Burgerstand. Geboorte. - Vancolberge Marie-José, d. v. Eric en Vandewalle Lora. BevoorradingDonderdag 13 Juli, van 8.30 tot 10 u., machtigingen krui deniers, en van 9 tot 11 u., uitreiking van zegels voor duivenvosder. Let wel op de gestelde uren. Diefstal. Dieven hebben een bezoek gebracht bil landbouwer Verkindëren René en hebben er een 100-tal vroege aardappelstruiken geroofd. BE VEREN-hij-Roeselare. Brand. - 13ij Willaert-Soenen Gerard, wonende Zuidhoek Beveren, ontstond plotseling brand in de stallingen. De brandweer was aanstonds ter plaatse, doch onder- tusschen hadden bereidwillige buren reeds een aanvang gemaakt met de blus- sthingswerken. De woning en de huis raad konden alzoo gevrijwaard blijven. Het konijnenhok, het varkenshok en dei schaapstal werden echter door tien brand vernield. Enkele honderden kilo's stroc werden een prooi der vlammen. Ongeveei 20 konijnen kwamen ln de vlammen om Het vuur greep zoo snel om zich heer dat ze niet meer gered komlen worden De oorzaak van den brand is onbekend ARÜOOIE. Dat ls wel het toppunt. Tegen het bcseh ln het Ardooieveld lig! een aardappelveld, toebehoorende aai den Heer Burgemeester. Dezer dagen hebben onbekende ui cv en enkele booméi in het bosch weggekapt. Ze hebben dezi weggesleept door het aardappelveld waardoor niet minder dan 800 tot 90( aardappelplanten vertrapt en verntelc werden. Dit beteekent een verlies var 800 tot 900 kilo aardappel-en. De politk stelde een streng onderzoek ln. RUMBEKE. Nieuwe schuilplaatsen. Er zullen binnenkort ln onze gemeente enkele nieuwe schuilplaatsen gebouwd worden, ten behoeve van de burgerlijke bevolking. Dit werk zal geschieden door de zorgen van den dienst der Passieve L li ch tb e s c h e r m 1 n g. Passieve Luchtbescherming te Beltem. Door de zorgen van de Passieve Lucht bescherming van de gemeente is er ook te Beltem een dienst in het leven geroe pen, die reeds 35 wakkere leden telt en die ln geval van nood of ramp zullen kunnen optreden. Diefstal. Foulon Achiel, landbouwer te Beltem. heeft 's iiaehis bezoek gekre gen van dieven. Er werden niet alleen 150 struiken aardappelen geroofd, doch er werden tevens 18 hooirultcrs. van 6 persen het stuk. gestolen. De politie stel de een onderzoek ln. Brutale diefstal. Deduyrer August,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1944 | | pagina 2