MORSOL Pillen De WITT i AKKERTJE FABRIEK vara MATRASSEN WAAROM neem Zooals altijd IN DE KLEINE WINST KOEITSES Verdonck-Minne J dank Regenmantels Werkkleederen is de gevaarlijke LEEFTIJD/ V CSefiW*6 Die droeve dagen kunt ge toch voorkomen Siamt zelf. endexzaehen, 'EM. DOBBELS BRUGGESTRPOPEWNGE.' Mékedauieeri Kinders - Jongelingen - Heeren VOORDEEÜIGSTE PRIJZEN Hoedanigheid laagste prijzen BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE Moto. KUNSTBEENEN >8, WILT GIJ EENS LEKKER NIEZEN? Goede VERTEGENWOORDIGERS BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS VRAAG aan uw BRIEFDRAGER EEN ABONNEMENT OP DIT BLAD. SNOECK'S ALMANAKKEN bij SANSEN-VANNESTE, Pop. ©w 18) .--gpüs. ONMIDDELLIJKS VERLICHTING BLIJVEND RESULTAAT Alteen een speciaal geneesmiddel voor de nieren kan een nieraandoening genezen. I s. MARKTPRIJZEN Vxwdlomen ia fietex dan yauzen MODERNE INRICHTING VAN VERVOER FLORENT DUMORTIER Rijselstraat, 1-5 IEPER Tel. 629 VOOR Beste voor de 's Zondags open tot 5 uur I rrOOMVERWEBIJ NIEUWVf ASSCHERIJf DROOGKU1SCHKBU VERWEN IN ALLE KLEUREN BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN POPERINGE: M. A. Vandermeereche, 15, Maur. Dewulffttnat DIKSMUIDE: Mad. PU, Groote Markt, 9. IEPER: M«j. Doroicent, 21, Korte TorhoutstraaL MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. H«.dryckx, Marktstraat, 12. B REUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN OOSTENDE BRUGGE H. Serruysla&n, 7 Zuidzandstraat, 25 Tel. 600 Tel. 326.79 op maat en volgens geval, Corsetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. in duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid. ONTVANGPLAATS TEj IFPFR Korte Torhoutstraat, 16, den 2® en 4n Za- **-«* J-.iv* terdag van iedere maand, van 9 tot 11 u. I VFl JRNF Hötcl de l'Europe Statieplaats, j v bviviihi (jca •jn Zondag van iedere maand, vanj)lot U tjur. Men klaagt overal over de overspanning der schooljaren I Inderdaad vergt men van onze kleine scholieren vermoeienis sen die ze uitputten, temeer omdat zij samenvallen met de vermoeienissen van den groei. Men moet dns vermijden dat zij verzwakken of bloedarm worden, dat zij rachitiek wor den of dat hun ontwikkeling tegengehouden en definitief in gevaar gebracht wordt. Een of twee lepels Morsol gedurende den Winter eiken dag genomen zullen deze ge varen vermijden. De Emulsion Morsol bevat inderdaad al •wat het kind noodig heeft om zich te ontwikkelen en zich te versterken: de vitamienen A en D de fosfaten die onmisbaar zijn voor de voeding der zenuwen en der hersenen het iodium. Al de scholieren hebben be hoefte aan de Als Gt) in plaatsen werkt, waar Gi) veel stof Inademt, tn fabrieken, werkplaatsen mijnen, pakhuizen, spoor wegwagens. enz., dan moet Gij een geregeld gebruiker van Opo-niespoeder wor den. Dit is een waar ge- zondhetdssnuifle. want het prikkelt het neusstijmvlles, en doet U heerlijk niezen. Gij voelt hoe het stof uit Uw neusgaten wordt ge blazen en Uw ademhaling wordt weer normaal Ov«itvtfbijgbMrir»i50p><ioofc POEDER 15 en 25 fr. in alle apotheken. DepotAnc. Mals. Louis Sanders S. A Brussel MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN WOORDIGER in verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Nr 15, ter Drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperiuge. IRRBHHIIII1HI1BIIHIINII Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40. Lange Nieuwstraat ANTWERPEN Private onderneming beheerd door het koninklijk besluit van 15 December 1934 HandelsregisterAntwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: fr. 29.850.000. SPAARBOEKJES. Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75% netto. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Alph. Üllens de Schooteu, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Oni meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten: Êrombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe, everena/IJzer: j, Tahon, Gem.-Secr. Oostvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109. rue d'Armcnt, Roesbrugge: G. Delplace, Gem.-Ontv. Waas ten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnct, Leiestr., 26. Westvleteren: Mevr. Wed. I. Quaeghebeur. tlHlHIUIIHIINinHUlll Veel menschen klagen over de maag, maar zelden over de lever, dan wanneer dikwijls zij de schuldige is. Niets van al wat in ons lichaam komt, of wat er uit gaatontsnapt aan haar kontrool. Zij is het die de gal afscheidt noodig voor de spijs vertering zij is het die de suiker vervaardigtonmisbaar voor onze voeding, zij is het ook die ons bloed zuivert. Men zal dan ook begrijpen dat de minste stoornis van de lever op heel het organisme terugslaatveel stoornissen van den bloedsomloop hebben een zieke lever voor oorzaak. Ver zorg haar met de planten die zachtjes, natuurlijk en zeker werken. De Tisane Sainte-Claire is, op het huidige oogenblik, een der doelmatigste geneesmid delen tegen de ziekten van de lever en hun gevolgen. In alle apotheken, 12,50/r. het groot pak. AncMalsLouis SandersS .A Brussel. NIERPIINEN Rugpijnen, scherpe steken van de rheuma- liek, loomheid, troebelen der urine, slech te nachten, gevoel van vroegtijdig verou deren, stramme en gezwollen gewrichten... dit zijn alle zekere teekens dat er iets niet juist is aan den kant der nieren. Uw organisme wordt beladen met al de giffen (voornamelijk het overtollig urine zuur) die door uwe zieke of verzwakte nieren niet gefilterd werden. Dit is de wezenlijke oorzaak van uw pij nen. Verzorg U vandaag nog, want elke vertraging kan maar alleen uw gezondheid ernstig bedreigen. Begin vandaag nog een kuur met de Pillen De Witt, bet echte ge neesmiddel tegen aandoeningen van nieren en blaas. De bestanddeelcn van de Pillen De Witt werken rechtstreeks .Op dc nieren, zuiveren cn ver sterken ze cn, na enkele dagen, zijn deze geheel vernieuwd cn werken terug normaal. Hoe oud of hoe ernstig uw kwaal ook weze, de Pillen De Wilt zullen er altijd een ein de aan stellen. Gij zult verwon derd zijn over de snelle en blij vende verlichting die zij U zul len geven. Aarzel niet, vraag aan uw opotheker een doos Pillen De Wilt cn morgen zult gij reeds den weg der genezing bewande len. 11 en 20 rp. in ulle apolhti.en. LOUIS A Anc. Maiaoit SANDERS, Brutttï. i so«de n«d X N«om ook oen "AKKERTJE" bij griep, kou, rheu- saaiiak, influenza, verschot in den rug, lendenpijn, spierpijn, zenuw pijn, lana-enkies- Sijn, enz. enz. let helpt zeker! Doe als ik, kind, neem op zulke dagen zoo nu en dan een "AKKERTJE". Voor ons vrouwen, zijn ook dan "AKKERTJES" kleine wonderdoeners. Bovendien is he) zoo geruststellend, dat ze absoluut onschadelijk zijn. Ik ken geen vervelende dagen meer, -AKKERTJESkunt Ge elk oogenblik noodig hebben. cut een doosje in huis. Let op (Hf 'AKKER"'merk, „Per doos van 13 stuks Fr. 3.50. - Per doos ran 6 stuks Fr. 5.-. - Verkrijgbaar bij alle Apothekers. In minder den 15 minuten zullen het carter, de segmen ten, de segmentgroeven, do filters en de oliepomp, de klepstangen, de nok* kenas en de krukas degelijk gekuischt en van alle onreinigheden gezuiverd zijn. De Motor Cleaner Dienst verjongt uw motor die al zijn arbeidsvermogen en soepelheid terugkrijgt - hoe U, zonder veel kosten, het uit elkaar nemen van uw motor kunt vermijden en tevens meer genoegen vinden in het besturen en veel geld besparen. jaiiR8tHaH^U2Sflii»n»i»Bmii£3tatffiiim!ia(iiiiumimiuii]ui{{!RiitiiiMm!i$uttisi8iisim!n!mtntiu»!iu3i:MiimiiE!M«i:ihti:!»iH!i8ruH»jtm!HiHiii!tHiimi G»»!ot«n op Zon- on F*«»t<Ug«n, om 1 u. Mi- Tel. 248. Matrassen in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacon, ker: tjnhaar, pluimen, Crin végétal voor onderbedden» en ressorts. Juttelinnea voor ressorts. Edredons. Oorkussens vanaf 12 fr. Matras en groot kusseia voor_ 2 personen in flocon, zuivere wol losgelaten vanaf 215, 235, 255 fr, ens. Verkoop van w gargicn, gewatteerde en katoen cn spreien. HERSTELLINGEN. VERSLAAN VAN MATRASSEN. nmiiHiuiiuiiHiiiiiimiiiiiiHaiiEiiiuniiiuiiH bij do Stal:* - POPE R1NGE Tol. Ut, Autobusoom, 40, 50, <52 plaatsen. Lux*- Autocar*, acer ccr-to-rtable, 26 en 34 plaatsen. Lux«-Auto* (Taais). 7 pi AUTO-CORSILLARD voor Begra vingen ea Lijkenven oer, in ttad en omliggende. AutMomioo voor bees, teuvervoer. V**-b«iswag*n {gecapi. tonneerd). Allerhande vervoer vooi binnen- ea buitealïwuf Nieuwpoort, 17 Nov. Boter 19-21 eieren 0.70-0.90; tarwe 135-140; rogge 118- 125; gerst 130-140; hooi 400-500; strooi 250-350; aardappelen 40-45; appelen 1.50- 2.50; peren 1.25-2.50; braadkiekens 11-18. Anderlecht, 17 Nov. Varkensmarkt. - Geslachte varkens, 258 stuks, 8.00-9.50 gemiddeld het kilo. leper, 18 Nov. Tarwe 135; rogge 126-128; haver 90; brouwersgerst 145; voedergerst 128-130; erwten 155; paarden- boonen 130-135; aardappelen 30; boter 17.50-18.50; eieren 0.92; biggen 160-190 het stuk en 8.00 het kilo; tarwestrooi 20-25roggestrooi 24-27haverstrooi 30- 35; gerstestrooi 32-33; wcidehooi 34-36; klaverhooi 34-38; luzernehooi 36-40; ruw vlas 88-90; gewoon klaverzaad 8.00-13; steenkool klaverzaad, 28-30; voederbeeten 75-78 het 1000 kgr. Kortrijk, 20 Nov. Witte tarwe 135- 142; rogge 115; haver 84-91; paardenboo nen 115-120; gerst 148-156; hooi 59-65; strooi 30-32; aardappelen, gele 27-28; id. roode 30-35; vreemd lijnzaad 218; idem inl. 180; liinzaadkocken inl. 141; id. Ame rika 142; id. arachide 138; id. maïs 138; nitrate van Chili 116; ammoniak sulfaat 100; lijnzaadolie 450; inl. ruw vlas 125-225; suikerijboonen, oude 105; tarwebloem 150; inl. zemelen 76; gorte zemelen 95; boter 20-21eieren 0.60-0.85Turksche tarwe plata 120; id. cinquantino 142; wortels 0.75; witloof 2.00; kooien 0.75; rapen 0.50; tomaten 3.00; bloemkoolen 1.25; selderij 0.50; porei 0.50; appels 0.50-2.00; peren 1.00-3.50; noten 6.00; druiven 5.00-7.00. Veemarkt. Getal dieren 422 218 koeien 3.50-4.50; 171 vaarzen 4.60-5.50; 13 stieren 3.80-4.90 20 ossen 4.00-5.80. Konijnen 7.00; kiekens 10; hennen 12-15; duiven 3.50; eenden 15-18; ganzen 20-25; hazen 20-30; jonge patrijzen 12; patrij zen 8.00. Vellen van: geiten per stuk 9.50-12; ko nijnen het kilo 15-20_; schapen 6.10; koei en 7.35; vaarzen 7.35; stieren 5.80; ossen 7.40; kalvers 10.50. Diksmuide, 20 Nov. Boter 17.50; eie ren 80-85; aardappelen 30-35; tarwe 135- 141; rogge 120-124; haver 90-95; strooi 25-32; hooi 35-45; voederbeeten 7.00-9.00; brouwersgerst 130-138. Anderlecht, 21 Nov. Varkensmarkt. Tentoongesteld: 2892; gemid. prijzen, levend gewicht: 6.00-6.50; geslachte var kens 490. Roeselare, 21 Nov. Tarwe 135; rogge 116; haver 88; zemelen 76; t maïs plata 117; cinquantino 140; boekweit 175; voe dergerst 122; zomergerst 140; wintergerst 140; erwten 130; paardenboonen 122; lijn zaad 180; lijnmecl J40Amerikaansche lijnkoeken 136; ruw vlas in strooi 110-150; uitgelezen vlas 160-224; tabak 8.00; voe derbeeten 5.50; aardappelen: furore 35-40, krugér 30-32, Gcldcrsche muizen 27-28; vainqueurs 25, industries 30-32, roode ster 45-50; tarwestrooi 45roggestrooi 38-40; haverstrooi 38-40wcidehooi 60; klaver- hooi 70suikerijboonen, beschikbare 105 koolzaadolie niet verhandeldlijnzaadolie 440; nitraat 119; ammoniak 98; cyanamide 90; kalksalpetcr 109; fosfaat 42; nitrou- chou 95; Thomasslakken, wagon Char leroi 14-16, 2.02; fertiphos 38-42, 93; sil- viniet 14-16 t.h. 26.35; id. 20-22 t.h. 32; chloorpotasch 45 t.h. 64.75id. 50 t.h. 102 zwavclpotasch 48 t.h. 140; biggen, stuks 820, het kilo 4.00-5.25; boter 18-20; klom pen 18-18.50; eieren 0.72-0.73; id. poel jen 0.58-0.60; duiven, koppel, oude 4.00; jonge 7.50-8.00: konijnen het kilo 6.00; oude hennen 5.50; kiekens 8.00; haantjes 8.00; vellen 11-11.50. Veume, 22 Nov. Tarwe 134-138; ha ver 85-87; rogge 115-125; gerst 135-145; erwten 160-170; paardenboonen 124-128; aardappelen 38-44; klaverzaad 12-14; voe derbeeten 8.00-9.00; hooi 475-600; strooi 250-350; boter 18.50-19.50; eieren 0.80-0.85; eendeneieren 0.88. Anderlecht, 22 Nov. Veemarkt. Ten toon gesteld: 631 ossen 4.60-6.60 lev. gewicht; 193 stieren 4.30-5.70; 2064 koeien en vaarzenkoeien 4.00-5.80, vaarzen 4.60- 6.60. Totaal: 2888 dieren. Loo, 23 Nov. Boter 18-19; eieren 0.70-0.85. Anderlecht. Kalvermarkt. Ten toon gesteld: 1.177 stuks, prijs: 6.25-9.25. Poperinge, 24 Nov. Tarwe 135; rogge 114; haver 90; erwten: schokkers 175, ronde blauwe 175; witte boonen (flageo lets) 360; aardappelen 27; boter 17-20; eieren 0.73hoppe. opbr. 1939verkoo- pers 950, koopers 925, kuituur 900-1100. Omdat ik vertrouwen heb in de planten. Herbesan is geen medicijn, maaf een mengeling van 14 uitgezochte planten, verzameld op de beste plaatsen en op het gunstigste oogenblik, Herbesan is de vriend der ingewanden. Hij werkt zachtjes, op natuurlijke wijze, zonder geweld, zonder •gewoonte te doen ontstaan. Niets is beter dan Herbesan om de verstopping te bestrijden en gezond te blijven. In alle apotheken. S. A. Anciennc Maison Louis Sanders, Brussel, - - PARDESSUS EKK. vu WlüGGE. Ntoawwuaohui van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakt kleeëUnget ukken, «onder load oen. Meubelstoffen, binnenversieria*. Versorgd Werk Spoedige Bedfeninc BIIBCIZEN VOOR: EN j Alle briefwisseling slaren naar Oostende, H. Set my slaan* l t L» f

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1939 | | pagina 8