Pörte=8nsïiel Grondkrediet vanBelgie Feys-Callewaert's beste bie^EXTRA*! IN 'T BINNENLAND PRIJSUITDEELING te LEISELE WERELDGEBEURTENISSEN GEHEIMZINNIGE VEESLACH- j TING TE NEUFCHATEAU FRANKRIJK DUITSCHLAND ALBANIË HET GESCHIL ITALIË-ABESSINIE VREESELIJK EIND VAN EEN KNAAP TE AARLEN OP 9.300 METER HOOGTE Jeugdverkond vcor Kath. Ahtie STAND DER GROENTEN- EN FRUITGEWASSEN IN 'T BE GIN DER MAAND AUGUSTUS M. MARQUET VERLAAT TOE KOMEND JAAR DE KAMER SPOORWAGENS ALS WOONWAGENS EEN FIETSER DOOR AUTO DOODGEREDEN TE GELUWE DE BRITSCE JOURNALIST JONES VERMOORD IN CHINA KINDJE DOODGEPLETTERD TE LICHTERVELDE KIND VERDRONKEN TE QOSTROOZEBEKE DE POU VOLANT OVER HET KANAAL BRIEFDRAGER TE GENT WINT 5 MILJOEN DOQDELIJK ONGEVAL TE ROESELARE GROOTE BRAND TE KORTRIJK DRIE PERSONEN TE WATER TE MARIAKRKE WILLY POST VERONGELUKT BRAND IN DE ELEKTRISCHE CENTRALE TE OOSTENDE SPORTKRONIEK {CRITERIUM der HOPPESTRÈEK Vraagt overall zijn UIT HET BUITENLAND UIT HET BINNENLAND AANGEKONDIGDE KOERSEN UITSLAGEN VAN KOERSEN VOETBAL. F. C. POPERINGE STERFGEVAL BURGERSTAND VAN GEMEENTE LEISELE HYPOTHEEK LEENINGEN op huizen, pachthoven, grond, enz., en voor het bouwen van huizen. Zeer voordeelige voorwaarden. GRONDSCHULDBRIEVEN op 5 en 10 jaar termijn. - 4 Vu Netto opbrengst. BANK DER SQCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE (VERVOLG) GELUVELD. Verkeersongeval. Op 20 Oogst 1935, ter gelegenheid van Wervik feest, had er aldaar een rijwielkoers plaats waarvan ds deelnemers op een deel van den omloop op hstgrondgebied kwamen der gemeente Celuveld. Tijdens ds eerste ronde, langs de staats- baan Iepsr-Moenen gekomen, was de ren ner Lansens Hector van Moeskroen van gedacht de andere renners voorbij te snellen. Ongelukkiglijk haperde hij aan een ander renner, waardoor hij zijn stuur niet meer meester was en aldus tegen een volgende moto aanbotste. Hij werd tsn gronde geworpen met als gevolg dat hij er bewusteloos bleef liggen; nadien klaagde hij geweldig van inwendi ge pijnen. Aanstonds in een auto opge nomen, werd hij ter verpleging naar het gasthuis van Moeskroen gevoerd. Zijn toe stand is bevredigend. De motorrijder is er mst enkele schrammen vanaf gekomen. COSTNIETJWKERKE. Auto-ongeluk. Aan den Ve r gel derm ok n had Dinsdag 11. een vreeseli.ik ongeluk plaats. De ge naamds Tanghe van Sleyhaeghe, een ouderling die hardheorig is. kwam de baan naar Sleyhaeghe opgereden. Hij werd door een na hem komenden auto ter zijde gevat en vreesslijk gewond. Korts daarop is hij aan zijn wonden bezweken. KOMEN. Doodcli;!: werkongeval. De El-jarige meestergast elsktrieksr Hendrik De Haene, was bezig gaten te beren in de elektriciteitscentrale te Komen. Daartoe gebruikte hi.i een elektrisch toestel wer kend met £20 volts. Plotseling werd hij omvergeworpen en werd buiten kennis op genomen door zijn werkmakkers. Alle po gingen om de man tot het leven terug te brengen waren vergeefs. De rijkswacht heeft een onderzoek ingesteld teneinde de verantwoordelijkheid te bepalen. WERVIK. Verkeersongeval. De 37- Jarlg-e Mosent Achiel, uit Geluwe, kwam door de Molenstraat huiswaarts gereden, toen hij aangereden werd door een auto gestuurd door Goethals Edg., uit Moes kroen. Het riiwiel werd geheel ontredderd en de wielrijder licht gekwetst. GELUWE. Autcbotsing. Aan het kruispunt van de staatsfcaan Meenen- Ieper, wijk Cruysescke, had eene botsing plaats tusschen ds auto van M. L. Demers, bierhandelaar en deze van Fr. Engels, han delsreiziger te Gent. Beide rijtuigen liepen groote schade co doch er werd gelukkig niemand gewond. DADIZELE. Erge val. Maurice Vanstaen, landwerker, 36 jaren, wonende te Moorslede, verrichtte per fiets een bood schap. Gekomen on de baan naar Geluwe, aan de bocht nabij de wijk Ter Hand brak de voorvork van zijn rijwiel eens klaps door. De ongelukkige wielrijder kwam hals over kop op den grintweg te recht met het ongelukkig gevolg dat be nevens talrijke kneuzingen, hij nog een enkelontwrichting aan de linkervoet op liep. WOESTEN. V. O. S. Zondag 11. zijn onze V. O. S. en B. V. O. S. in groote menigte 65 leden; nog neoit heeft men te Diksmuide, Woester, met zoo flink ge tal gezien deelgenomen aan den 16" Ijzerbedevaart. Neen, 't en was geen feest, 't was nen bsêweg, en toch heeft ons Wcestensche volk zich gelukkig gevoeld te mogen nog maals hulde brengen aan onze slachtof fers van dien vreeselijke oorlog, en tevens was er gelegenheid aan onze Oud-Strij ders cm te betoogen tegen den oorlog en voor den vrede, iets wat allen uit volle harte vragen. T.OXER. Alle ziekten bij poeljen en leghennen worden voorkomen of genezen met Apotheker Vermandere's POEIER 4233. Iedere pak draagt 't merk HA- NEKOP Te verkrijgen te Pcperinge, leper, Ge- luwe en verders in alle Apotheken. LANGEMARK. Aanrijding. Zon dag namiddag, rond 4 uur kwam vrouw ïtenê Desadt, 36 jaar oud, en wonende te Langemark, per fiets van Diksmuide gereden. Niet ver van de gemeente kwam een autobus achter haar gebold. Het logge tuig slibberde, door den motregen, cp de asphaltbaan uit en trof de wiel- rijdstsr. dis onder den autobus terecht kwam. De voerder van den bus stopte zoohaast mogelijk en men nam het slachtoffer op, plaatste het in den auto bus en bracht de ongelukkige naar hare woning ever. Na eene eerste verzorging ontvangen te hebben werd het nood zakelijk geoordeeld haar naar het O. L. Vrouwhospitaal van leper over te bren gen. Zij had eene grocte wor.de aan de heup en inwendige kneuzingen bekomen. KLERKEN. Eeuwfeest. Ter gele genheid van het honderdjarig bestaan van het Klooster-Gasthuis, zullen op Zaterdag 31 Augustus, grootsche feesten plaats heb ben, verhoogd door de aanwezigheid van Mgr Lamircy. Aan wie? Ruim 1 jaar geleden, werd hier een mannen-armbanduurwerk gevonden. Tot nu toe liet de eigenaar zich niet kennen. Hij kan het afhalen bij Eerw. Heer Onderpastoor Brul cot. raaaEï:as»BsaasaaaB®HHJiasHEBBB ItZcrhw&ardige uitslag in den wedstrijd van den vierden graad. Zondag 1.1 had ds plechtige Prijsuitdeelïng plaats can de leerlingen van de aangenomen meisjesschool, bestuurd door de Zusters der Onbevlekte Ontvangenis van Helst. De plechtigheid werd voorgezeten door E. H. Vandenbroucke, vergezeld van Z. E. H. Hoog- loeraar Vandenbsrghe c- door de H.H. Burgemeester en Schepenen en do voltallige Gemeenteraad. Ruim 350 parochianen woonden de plechtigheid bii. De zaal was bomvol. De leerlingen van de kleinste tot de grootste klas vergastten eerst het talrijk publiek met een elftal puike nummertjes, alles kurctvol en bevallig voorgedragen. Ziehier de namen der leer lingen die in de verschillende studiejaren een eerste plaats, 't z'j 80 r/o der punten, bekomen hebben: 1Studiejaar. Marie-Thérèsc Gomeyne, Yvctte Piilaert, Denise Lylon en Denise Ryckeboer. 2® Sijaar. Olga Dutoor en Simonne Leu- ridan. 3° S'&t*fjaar. Godelievc Candaele en Blanche Noterdaeme. 4° Studiejaar A. Gilbcrte Lauwage en Edith radlict. 4» Studiejaar B. Odette Louton, Maria Louagie cn Germaine Dubois. 5° Studiejaar. Ghislaine Devvaele en Laura Slove. <5® Studiejaar. Anna Louagie, Maria Pil, Maria Ghysolcn, Maria Bol en Simonne Ryckeboer. 7° Studiejaar. Angèle Ryckeboer en Martha Six. 8* Studiejaar. Maria Noterdaeme, Helena De- mey, Victoire Sommerard, Yvonne Cosscy en Suzanne JSlove. Deze vijf leerlingen hebben deelgenomen aan den jaarlijkschcn wedstrijd van den vierden graad en hebben alle vijf het diploma bekomen met bijzondere melding in de Fransche taal. Een prachtige uitslag, die eerc doet aan anzic bloei ende Meisjesschool, aan Leerlingen en Meesteressen. Een groote proficiat en vooruit, onder Gods zegen, naar nieuwe lauweren l BJssi«sja222a2aa2ssac3asEEsaaz3H) TWEE PAKETBOOTEN LOOPEN TEGEN ELKAAR IN DE IERSCHE ZEE Zondag morgen zijn in de Ierschc Zee de paketbooten Laurentic en «Napier Startegen elkaar geloopen. De voor steven van de «Napier Star» drong in de wanden van de «Laurentic». Zes ma trozen die in hun bed lagen werden ge dood bij de aanvaring, en vijf andere gewond. Beide paketbooten liepen ernstige averij 'ox IkSZXSSBSl&SQSSaaB&KSBSSiSiSiSB lil den stal van een pachter uit Neuf- chateau heeft een schurk al het vee ge dood of vreeselijk verminkt met een bijl. Ken koe werd de uier afgesneden, een andere den snoet afgehakt, een derde de ooren uitgerukt, enz. De politie beproefde met een hond de sporen van den dader te volgen. De hond liep tot aan de deur van e n ernstig verdacht persoon bij de welke ook een bebloede bijl gevonden yverd. MEJ. LAVAL IN DEN ECHT GETREDEN Te Farijs is deze laatste week in den echt getreden, Mej. José Laval, dochter van den Franschen Eersten Minister, met Graaf de Chambrun. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend in de basiliek der H. Clotilda. Een stroom van genoodigden woonden ds plechtig heid bij. SCHACHT OF STRETCHIER? Twee Duitsche voormannen die dezer dagen een beteekenisvolle rede hebben ge houden. Voor een gehoor van duizenden en nog duizenden heeft de meest verwoe de jodenhater van Duitschland een cp- zweeper.de r.nti-eemitische rede gehou den. Schacht, die zonder overdrijving de economische dictator van Duitschland mag worden genosmd, heeft van zijn kant een rede gehouden waarin hij het optre den tegen Joden cn katholieken schade lijk heet voor den econcmischen herop bouw, vooral in verband met het aandeel dat het buitenland in dezen heropbouw moet nemen. Dr Goebbels, Minister van propaganda, heeft de uitzending van die rede verboden cn de tekst die erover in de bladen moest verschijnen, werd eerst grondig door hem gekuischt. Toch is er genoeg van geweten om duidelijk aan het licht te brengen dat over zeer belangrijke aangelegenheden tweespalt bestaat in de Duitsche opvattingen en dat de leiders er niet dezelfde meening op nahouden be treffende de meest belangrijke punten van het regeeringswerk. HET EINDE DER VRIJMETSELARIJ Bij hooger bevel moeten alle vrijmetse laarslogen in Duitschland ontbonden wor den en de goederen dier legen worden verbeurd verklaard. Al het bezit ervan moet in beslag genomen worden. NIEUW PROTEST UIT VATIKAANSCHE KRINGEN In enkele Duitsche bladen zijn prenten verschenen die op ergerlijke wijze den spot dreven met kerk en geestelijkheid. De 'i Osservatore Romanohet Vati- kaansch blad, heeft hiertegen protest aan- geteekend en haar verwondering uitge drukt dat de Duitsche censuur, die anders zoo streng is, zulke feiten doorlaat. NIEUWE AANVAL VAN ROSENBERG De leider van het nieuw medern heiden dom in Duitschland, Heer Rosenberg, heeft een heftigen uitval gedaan tegen de vroegere centrumleiders en heeft hen op gelijken voet gesteld met de Marxisten, en beloofde hun nieuwe vervolgingen. DE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN FULDA De Duitsche Bisschoppen zijn in confe rentie vergaderd te Fulda. Naar blijkt zul len zij gemeenschappelijk een herderlijk schrijven richten naar ds geloovigen te gen de kerkvervolging in Duitschland. De Duitsche pers maakt geen gewag der conferentie. SCHANDELIJKE VEROORDEELING VAN EEN PRIESTER Tegen een priester van Gleiwitz werd door een man een klacht ingediend omdat ds geestelijke hem binst de biecht zou af geraden hebben zijn zoontje naar een Hit- leriaanseh arbeidskamp te sturen daar het daar uitsluitend in protestantsche middens zou verblijven. De priester werd op die aanklacht aan gehouden en verwezen tot 2 maanden straf en 530 Mark boete. Dit is dus een rechtstreeksche inmen ging van het Hitlerregiem in zaken van zuiver gdgsdienstigen aard. REVOLUTIE Een oud-eerste minister Bey-Verlatsl, ls in opstand gekomen -"n nam het bevel ever een greep opstandelingen. Generaal Gbilardi werd naar het oproerig gewest gestuurd en te Fieri werd hij vermoord door de rebellen. Een ander bevelhebber van de Regeeringstroepen zou eveneens zijn gedood. Door gansch het land zcu de staat van beleg zijn afgekondigd en twee rebellen leiders zouden naar de hoofdstad opruk ken aan het hoofd van talrijke gewapen de benden. Koning Zcugcu heeft zeven lichtingen binnengeroepen uit de gewesten die hem trouw zijn gebleven. «o» DE CONFERENTIE VAN PARIJS MISLUKT De conferentie gehouden te Parijs tus schen de HH. Laval, Eden en Aloïsi, Mi nisters van Frankrijk, Engeland en Italië, heeft tot niets geleid en mislukte. De Heer Laval heeft de verzoening niet gevonden tusschen de Italiaansche thesis die Abes- sinië wil veroveren en de Engelsche, die vrede wil behouden en aldus de koloniale veiligheid wil behouden. De drie Ministers hebben afscheid van elkaar genomen en besloten dat de zaken verder zouden behandeld werden langs di- plcmatischen weg. Intussclien gaat men voort met koorts achtige oorlogstoebereidselen. Steeds wor den nieuwe troepen en wapens verscheept uit Italië naar Erythrea, en Absssinië zoekt ook zijn legermachten aan te dik ken en behoorlijk uit te rusten. Japan stuurt wapens en munitie. Te Addis Abbeba, Absssinië, werd in de Kathedraal een luisterrijke dienst opge dragen, in tegenwoordigheid van den Kei zer en de leden der Regeering, om God te bidden voor den vrede. Veel inwoners van het Somaliland dat behcort aan Italië lc-open de grens over om zich bij de legers van Absssinië aan te sluiten. Veel Egyptenaren en een regi ment Zoulcunegers zullen dienst nemen bij de troepen van den Keizer van het Afrikaansche land. Te Londen werd de kabinetsraad bij eengeroepen om den toestand onder oogen te nemen. Het Ethicpisch geschil is uitgegroeid tot een probleem waarvan het bestaan van den Volkenbond, de huidige wereldpolitiek en de internationale vrede afhangen. OORLOG? Donderdag 11. heeft de Engelsche Ka binetsraad vergadering gehouden. Er werd besloten dat Engeland voort zou samenwerken met Frankrijk en getrouw blijven aan den Volkenbond, en de be staande verdragen. In Absssinië werd de algemeene mo bilisatie uitgeroepen. Volgens een Italiaamsch blad zouden de mogelijke sancties van Engeland tegen Italië den oorlog tusschen beide landen en in Europa beteekenen. Te Musson, nabij Aarlen,- lclom een 12- jarige jongen op een elektrischen paal. Boven op de paal gekomen verloor hij zijn evenwicht en kwam in aanraking met de draden van de hoogspanning. Hij bleef hangen in een ijzerstang en stond in een oogwenk in brand. De kleine bleef met hoofd omlaag hangen en was een levende toorts. Nadat de stroom werd afgesneden kon men den kleine bevrijden maar kort nadien gaf hij den geest. Twee Belgische officieren, adjudant Ca- rijn en luitenant-geneesheer Steyns, zijn Zaterdag 17 Oogst opgestegen op het vliegplein van Kvere met een verken ningsvliegtuig van het leger, om een hoogte vlucht te ondernemen. Na 45 mi nuten waren zij terug na een hoogte be reikt te hebben van 9.300 meter cn een nieuw Belgisch relcord neerhaalden. In de hoogte hadden zij te lijden van een temperatuur van 42 graden ouder nul. Op verzoek van Z. E. H. Kan. Dubois, Diocesaan Proest van het J. V. K. A. voor het Bisdom Brugge, wordt te ROSSE- LARE, op Zondag 1 September, een Lsi- dersüag belegd, voor de verschillsr.de jsugügroepeeringen. De bedoeling is; inniger broederlijkheid en samenwerking te bekomen van al de afdselingen onzer jeugdorganisaties en een sterkeren onderlinge:! en diccesanen band ts bewerken tusschen al de gre-e- p&3ringen die bij het J. V. K. A. aange sloten zijn. DAGORDE: 10 uur: H. Mis in de Burgersechool, Ro- denbachstraat. 10.45 uur: Vergadering der leiders in de Gildiszaal, Kattenstraat. Bles dc-or E. E. I-I. Kan. Dubois, ever de diocesane jeugdwerking, hare noodzakelijkheid, specificatie en coördinatie. 11.15 uur: Bespreking der les p:r greep. 11.4-5 uur: Algemeens bespreking. 12.30 uur: Middag-maal (eenieder brenge dien knapzak mee). 2 uur: Bevindingen over schoolactie, door den Heer Luciaan Deschcdt, Algemeen Voorzitter van hst J. V. K. A. 2.30 uur: Groepsbespreking. 3 uur: Algemeene bespreking. Alle leden worden tot deze belangrijke vergadering uitg-snoodigd. ESaBEBBSnEgBSaBEaMB&SaiSBXBB CROENTENTEELT De toestand der groen-tengewassen, ge durende de maand Juli, mag in algemeene regel als -bevredigend aanzien worden. De meeste teelten ondergingen den in vloed der langdurige droogte, welke ge durende bovenvermelde maand h-eerschte. Sommige teelten nochtans, zooaLs deze van tomaten, van komkommers, van me loenen en van spruitkoolen, komen er goed voor. De oogst van sjalotten en van erwten geschied-de vroeger dan gewoonte. Vele laduw, porei- en selderplanten zijn vroeg tijdig in zaad opgesloten. De oogst van boon-en was in de meeste streken beneden het gemiddelde. De groei van het witloof geeft voldoe ning, hij is minder -goed voor c-e wortelen, de schorseneren, de ajuin cn de late bloemkoolen. De zaaiïngen en plantingen van de na jaarsgroenten werden door de droogte bemoeilijkt, en in, vele plaatsen werden zij verdaagd. De groentenmarkt wordt regelmatig van groenten voorzien, en de bekomen prijzen geven voldoening. Men haalt nochtans sommige gevallen van latuw en boonen aan waarvan de verkoop een schadepost gaf. Een haard van Coloradokever werd bij de Fransche grens ontdekt. Al de noodige maatregelen werden getroffen om dezen haard uit te roeien. Ingeval de tegen woordigheid van bovenvermeld insect er gens zou waargenomen worden, zal het noo-dig zijn onmiddellijk kennis ervan te geven aan den Burgemeester der gemeen te, die, ingevolge K. B. van 10 April 1SS3, teiegraphisch het Ministerie van Land bouw dient te verwittigen. Het is cok wenschelijk dat de kweekers van aard appelen over het noodigs materiaal zou den beschikken (sprceitcestel en loc-öar- seniaat, dat op 1 in water dient ge bruikt.) om doelmatig hunne teelten te kunnen beschermen. FRUITTEELT De hevige warmte, die gedurende de maand Juli heerschte, heeft ds ontwik keling der bijzonderste fruitscoiten ver traagd. Deze zullen doorgaans kleiner van stuk, doch van beter hoedanigheid zijn. De droogte heeft tot nu toe, geen scha de gedaan, uitgezonderd voor enkele plan tingen in droge plaatsen of in lichte gron den en cok het afvallen van sommige vruchten. De kersenoogst geschiedde in de beste voorwaarden, deze vrucht werd goed ver kocht. De opbrengst van pruimen en Reine- Clauden schijt grooter te zijn dan vroe ger voorzien was. De oogst der eerste appels en peren is in goede voorwaarden begonnen, en deze vruchten vonden een gunstigen afzet. Er zullen doorgaans veel peren zijn, en men vreest dat sommige variëteiten moei lijk zullen verkocht worden. De verkoop van tros- en stekelbessen heeft voldoe ning gegeven. Er is tamelijk veel schurft waar te ne men in de boomgaarden welke niet be sproeid werden. Men meldt ook dat de wormstekigheid in vele appel- en p-ere- boom-gaarden uitbreiding heeft genomen. BE3aS33HÏ8IEEEE3a2aa:22:aSE032!3 Over de opvolging van M. Marquat, die officieel heeft medegedeeld dat hij niet opnieuw wenseh-t in aanmerking te ko men aan het hoofd van de liberale lijst van het arrondissement Oostende-Veume- Diksmuide voor de Kamer, wordt thans bericht dat de Nationale Raad van de Li berale partij, bij wie de kwestie ten slotte aanhangig werd gemaakt, heeft besloten M. A. Van Glabbeke, advokaat, aan te duiden, als eerste kandidaat de liberale lijst. IBIElSaS!71I8SEaSSEES;aBS2HE5l3533aB De Fransche Spoorwegen hebben en kele goederenwagens witgeverfd en voor zien van hangmatten, veldbedden, k. cken en waschgelegenheid, en waarin zes per sonen kunnen geherbergd worden, om te verhuren als woonwagens. Met die wa gens kan men volgens een vooropgemaakt plan zoolang en zooveel reizen als men wilmen betaalt er 18 fr. daags voor en de vracht voor de reizen, aan halve prijs van derde klas. ■BBsasEBgBHisaaEisQsaass&aBissEaa DE DOODRIJDER OP DE VLUCHT Een doodelljk ongeluk deed zich te Ge- luwe voor in den nacht van Zondag op Maandag bij de plaats genaamd Koe- lenberg, voor de herberg «De Katte». Omstreeks elf uur en half des nachts, ging in de richting van leper, een wiel rijder, welke zijn fiets met de hand voor stak. Het is de genaamde Kamiel Penet. landwerker, geboren te Geluwe, den 17 September 1872, ongehuwd, wonende ge hucht Koelenberg te Geluwe. Gekomen voor de herberg De Katte», en wat on der den invloed van den drank, werd Ka miel Penet omvergereden door een Fran sche auto, welke uit een tegenovergestelde richting kwam. De ongelukkige werd met geweld tegen de straatsteenen geslingerd en bleef er zonder eenig teeken van leven liggen. Hij werd door de bewoners der gemelde her berg binnen gedragen, waar een genees heer, in aller haast ontboden, de eerste zorgen kwam toedienen. Gezien den ergen toestand van het slachtoffer, deed hij deze overbrengen naar het heelkundig gesticht St Joris te Meenen. De gekwetste was de linker voor- en bovenarm gebroken, het linker kaakbeen gebroken en gesplinterd; hij bekwam bo vendien nog een wonde aan het voorhoofd en aan het bovengedeelte van het hoofd. HET SLACHTOFFER OVERLEDEN Maandag voormiddag, om negen uur en half, is Kamiel Penet in gezegde kliniek overleden, zonder tot bezinning gekomen te zijn. Wat de auto betreft, welke het ongeluk veroorzaakt heeft, deze heeft de plaats des onheils in volle snelheid verlaten, zonder zich te bekommeren om zijn slachtoffer. Tot nu toe is de doodrijder onbekend. De veldwachter heeft het noodige onderzoek ingesteld. De Britsche journalist Gareth Jones alsmede een andere Europeaan werden over enkele weken door Chineesche ban dieten gevangen genomen. De tweede Europeaan mocht weer doorgaan maar voor de loslating van den journalist Jo nes eischten de bandieten een gtoot los geld. Onderhandelingen werden aangeknoopt en politie zat op de hielen van de ban dieten. De bandieten vluchtten met hun gevangene, maar in een klein Chincesch dorp kon Jones niet meer verder en wilde rusten. Hij viel van zijn paard en werd door de bandieten dan onmiddellijk dood geschoten. De politie die de bandieten op de hielen zat haalde ze in cn schoot erop. Vijf werden neergeveld en een gekwetst. Deze vertelde den dood van Jones maar gaf weldra ook den geest. Er werd gemeld dat ook de Chineesche kapitein die de onderhandelingen voerde eveneens werd vermoord gevonden. Plet stoffelijk overschot vrn den Engelschman werd door de Engelsche Ambassade opgc- ëischt en strafexpedities zullen uitgezon den worden tegen de bandieten. Jones was een gewezen sekretaris van Lloyd George. lassssBaza-saiaaasaHEsaHsnisssa Op Zaterdag 17 Oogst was de 3-jarige knaap Daniël Vansteclandt op een kar geklauterd. Plots kantelde dc kar en de kleine werd onder den karrebak ver smacht. Een bijgeroepen geneesheer kon alleen den dood vaststellen. Te Oostroozebeke is het 3)-2-jarig kindje van Theofiel Vandcnhogaerde in de Man dei verdronken. De droefheid der ouders was onbeschrijfelijk. IN 53 MINUTEN Aan boord van de Pou volant», waar van hij de uitvinder ls, heeft de vlieger Mignet den overtocht van het Kanaal verwezenlijkt in 52 minuten. «SESSISaaBXQZSiaBBBiBaSBRSBBeiISIS Een briefdrager uit het Gentsche heeft bij de jongste trekking dér Binnenland- sche Premieleening het groot lot van vijf miljoen gewonnen. De gelukkige winner heeft verklaard dat hij zijn werk niet zal verlaten. Aan ieder zijner 4 kinderen schenkt hij één miljoen. Te Roeselare werd René Vandeputte, rustend landbouwer, in den Bruggesteen- weg door een auto omvergeworpen en gedood. Het ongeluk gebeurde wijl de ongelukkige Vandeputte de baan over stapte. In den nacht van Zaterdag 17 Oogst is brand ontstaan in de meubelfabriek Degezelle. Alles werd door het vuur ver nield eh de schade zou millioenen bedra gen. Twee pompiers werden bij het blus- schen gewond. Het is jaren geleden dat een dergelijke brand woedde te Kortrijk. tts&azüozassKsassasssBB&cassiia Een Fransche heer was met vrouw en kind een tochtje gaan ptjtken op zee met een caoutchouc bootje te Mariakerke. Plots sloeg het bootje om cn de drie op varenden vielen te water. Een moedige jongeling, de 17-jarige Louis Van Heste, sprong te water en köh de drie perso nen redden. De bekende Amerikaansche vlieger Willy Post, die dc wereld rond vloog in 8 da- nieuwe rondreis -e? aiSDROTUSDRO gen en 15 uren, is verongelukt. In 1933 maakte hij een nieuwe rondreis in 7 da gen, 18 uren en 49 minuten. Op 16 Maart laatst maakt hij een stratosfeerreis en bereikte een snelheid van 402 Km. per uur. Thans was hij zinnens van New-York naar Moskou te vliegen aiover den Noord pool. Bij een vlucht is zijn vliegtuig te pletter gevallen en Willy Post, alsmede de filmacteur Will Rogers die hem ver gezelde, kwamen om. Het ongeluk ge beurde nabij Point Barrow in Alaska. In den nacht van Woensdag op Don derdag 1.1. is brand uitgebroken in de lokalen der elektrieke Centrale te Oost ende, op Sas Slykens. De pompiers der stad bestreden het vuur dat veel schade bracht aan de gebouwen en machienen. DS SOLDAAT HENDRICKX UIT AARTRIJK E, WINT MET VOORSPRONG NA EEN FRACHTIGEN STRIJD, DE 6° PROEF VAN 't KRÏTERIUM DER HO^ESTKEEK TE POFERINGE Niettegenstaande het wankelbaar weder, waren er reeds veel renners ter plaatse, toen we in de Veurne- straat aanlandden. We begaven ons seffens naar de inschrijving, waar we vaststelden, dat de mannen der Veurn est raat, dit jaar, alles wilden in orde hebben. Alles ging vlug voorbij cn na de inschrijving hadden ze 40 renners op hun insehrijvingslijst, een getal die door vele inrichters moeilijk te krijgen is. Daarom óok dat we ons seffens schikten om eens goed die groote bende in strijd te kunnen zien en om 14.13 u. vlogen volgende renners de baan op: Salomez, Cle ment, D'Alleine, Hendrickx, Degraeve, Dherdt, Bout- legier. Moerman, Dayid, Vandevyvere, Tack, Barbier, Landsheere, Muylle, Versavel, Verbekc, Vennyn, Bou- dry, Ëoutez, Kelsons, Dem?n, Geeraert, Litière, Suf- fys, Gryson, Turck, Dejonghe, Geulick, Deschuymerc, Desmedt, Debeer, Sabbe, y- "v Vandeperre, Veranneman, Verdruyve, Bruynooghe en Quaghebeur. Met Moerman op kop ging de groep in gesloten gelederen de eerste helling op, en wanneer Deman zich 00 kop vertoont, verdappert de gang. Ook Cle ment komt cp kop en demarreert en neemt 50 me ters, doch allen komen weer bij. Nauwelijks is de orde hersteld of Hendrickx vliegt uit de groep met Salomez en Tack in 't wiel. De groep zet seffens de achtervolging in en eerst komt Dherdt bij de Vluch ters cn dan de gansciie groep met Clement op kop en weer is alles te herdoen. Nu nemnn de renners het. een tijdje op hun gemak, tot Verbeke en Geulinck demarrceren en in een oogwenk hebben ze 50 meters. Maar Vandepcrre zet zich op kop van de groep en a!s Moerman hem een handje toesteekt, zijn de vluchters er weer aan voor hun moeite. D'Alleine, Boudry en Landsheere vallen plat en laten het ste ken. Nu probceren eenige renners, elk op hun beurt weg te geraken, waaronder Dherdt en Boutlegier de hevigsten zijn, doch niemand laat hen gaan, tot Ver beke uit volle macht demarreert en seffens een 100- tal meters voorop ligt. Paar de groep aarzelt vergroot hij nog zijn voor sprong. Nu valt Moerman plat en seffens verdappert de gang, met het gevolg dat Hendrickx en Salomez weggeraken en den vluchter bijhalen cn dan hebben we den volgenden stand: Verbeke, Hendrickx en Sa lomez; op 1 min. Dherdt, Boutlegier, Turck, Vande vyvere, Vennyn, Tack, Deman, Degraeve, Versavel en Moerman met Litière die na een hevige achter volging weer aansluiting kregen met de groep. Nu kan men bemerken dat de renners in de groote groep ongerust worden, van met een te groot getal in den sprint aan te komen, want elkeen beproeft zijn kans en als Tack demarreert, springen Litière en Turck op zijn wiel, maar Deman cn Versavel doen het noodige om hen nogmaals tot dc orde te roepen. Nu slaat Boutlegier zijn slag met verwoed te de- marreeren; niemand trekt het zich aan om er ach ter te gaan en alswanneer hij uit het zicht is, springt ook Dherdt weg. Nog verroert er niemand in de groep. Litière en Turck beproeven het eveneens en ook zij geraken weg. Nu verandert er niets meer aan de koers, tenzij dat Hendrickx bij de leiders alleen vorenop- loopt cn dat Degraeve, Clement, Moerman en Ven nyn nog opgeven. Uitslag:: 1. Hendrickx, Aartrijke, £5 km. in 2 u. 34 min.; 2. Verbeke, lepei*, cp 2 min. 45; 3. P. Salomez, leper, cp Y* lengte; 4. Bout legier, Langemark, cp 4 min.; 5. Dherdt, Houtsm, cp 4 min. 55; 6. Litière Florent, leper, op 5 min. 45; 7. Turck, leper, op 3 lengten; 8. O. Tack, Hemen, op 9 min.; 9. Deman, Wervik, cp 1 lengte; 19. Ver savel, leper, op V* wiel; 11. Vandevyvere, Zonnebeke; 12. Barbier, Westvleteren. ALGEMEEN KLASSEMENT NA DE 6® PROEF 1. Paul Salcmez, leper 29 punten 2. Hendrickx, Aartrijke 29 3. Paul Clement, Hooglede 21 4. Marcel Dherdt, Houtem 13 5. Ach. Morent, Langemark 16 6. Boutlegier, Langemark 16 7. G. D'Alleine, Pcperinge 15 8. Maurice Degraeve, leper 13 9. Jerome Verbeke, leper 9 10. Deprez, Wevelgem 8 11. Jcs. Moerman, Woesten 7 12. Lcfevre, Poelkapelle 7 13. Oplet* Tack, Ilomen 5 14. Florent Litière, leper 5 15. A. Vanclooster, Torhout 4 16. Jos. David, Sint Jan 4 17. Turck, leper 4 13. A. Vandevyvere. Zonnebeke 4 19. Henri Deman, Wervik 2 29 Barbier, Westvleteren 1 punt. 21. Leon Versavel, leper 1 22. Degryze, Rumbeke 1 Lefevre en Berton elk 4 punten boete en Deprez, Vanclooster en Dcgryze elk 2 punten boete om in Poperinge niet aangezet te hebben. Hendrickx wint de 2 punten vergoeding, alsook 2 punten om met meer dan 1 minuut vooruit toe gekomen te zijn. VOLGENDE PROEVEN: 7": 25 Oogst: to Poperinge, Casselstraat. 8°: 1 Sept. te Reniixg-e. 9": 19Sept. te Alveringem. 10": 29 Sept.te Poperinge, Statie. nST INTERNATIONAAL WIELER KAMPIOENSCHAP VAN BRUGGE op 't Paardeplein Gruuthuuse te OOSTKAMP, op ZONDAG 23 OOGST. 't Gezondste en Beste BIER In Japan, te Kioesjoe, is plots een mijn onder water geloopen. Elf mijnwer kers verdronken. Te Culoz, Frankrijk, werd een auto aangereden door een trein. Men telt drie dooden en twee gewonden. Te Bascarosse-Plage is een militair vliegtuig neergestort. De twee vliegeniers die uit de machicn gesprongen waren vielen in zee en verdronken. In Bessarabië werden gendarmen de opdracht opgelegd de leiders van een sekte aan te houden. Toen de gendarmen naderden barrikeerden zich de leden der sekte en schoten op de Rijkswachters. Twee gendarmen en vier leden der sekte werden gedood. Te Bar.gaw, Belgisch Congo, heeft een Italiaan die krankzinnig werd drie blanken en twee negers doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. Te Warschau, Polen, werd de En gelsche schaakspelkampioene Agnes Ste venson, 52 jaar oud, het hoofd verbrijzeld door de schroef van een vliegtuig met het welk zij op reis wilde. Te Brua^; zijn vier arbeiders verstikt in een koolmijn. «SS Te La I.ouvière stierf plotseling een Italiaan. Toen zijne moeder het droevig nieuws vernam zeeg zij ook levenloos neer. Te Moeskroen werd de 20-jarige Al- bert Coopmans die per rijwiel reed door een auto omvergeworpen en gedood. Tijdens een wielrennerskoers te Ber- chem zijn drie renners tegen elkaar ge loopen en ten gronde gestuikt. Eeu hun ner werd zeer ernstig gekwetst. TE WERVIK. 38 Vertrekkers: 1. Vlughen, 75 km. In 2 u. 08 min.; 2. Deman, op I min.; 3. Dezurie; 4. Derieuw; 5. Del- chambre; 6. Hoedt; 7. Tack; 8. Desimps- laere; 9. Desmets; 10. Dujardin; 11. Rcs- seel. TE TORHOUT. 49 Vertrekkers; 1. Degryze, de CO km. in 1 u. 49 min. 35 sec.; 2. Beels; 3. Van Couillie; 4. Dekeyzer; 5. Sereu; 6. (gelijk) Winne, Verhaeghe, Boe- ne, Cadiere, Verbrugghe, Coussens, Berton, Vermeulen, Debels en Haeck. TE MOORSLEDE. 1. Van Steenkiste 2. Degryze3. Decru; 4. Vanclooster; 5. Boone; 6. Verhaeghe; 7. Poels; 8. Minne; 9. Clement; 10. Van Gheluwe. ARMENTIERS - NIEPPE - LE SEAU - BAILLEUL EN TERUG. De Vlamer- tlngenaar Vanacker was alleen ontvlucht en had een 509 meters voorsprong, toen een domme val hem overkwam bij het blnnenloopsn van Armentiers, op 1 km. van de aankomst. Uitslag: 1. Dslforce; 2. Vanacker (Vlamertinge)3. Lefèvre; 4. Cattsau; 5. Legrand; 6. Rosseel; 7. Ver- straete. De 44 kin. in 1 u. 15 min. «o» POPERINGE (Casselstraat). ZON DAG 25 OOGST, greote vslokcers voor alle beginnelingen, tellende als proef voor 't Kriterium der Hoppe streek en groote prijs Sigaretten St Michel800 fr. prij zen en premiën, verdeeld als volgt: 150, 110. 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 15 en 10 fr. Inschrijving te 2 uur In 't Zwaantje bij Jules Lenoir. Vertrek te 3 uur. SINT JAN-BIJ-IEPER. Op MAAN DAG 28 OOGST, om 3 uur, vslokoers, Groote Prijs Splendorvcor alle begin nelingen (oud-Juniors uitgesleten) 500 fr. prijzen en verscheidene premiën. Afstand 50 km. IEPER (Steenstraat). Op ZONDAG 25 OOGST, om 3 uur, koers vcoronderbs- ginneüngen onder de 17 jaar; 25 km.; 150 fr. prijzen: 40, 25, 20. 20, 15, 10, 5, 5 en 5 fr. Inschrijving Café Normandie IEPER (Steenstraat). Op MAANDAG 26 OOGST, ts 4 uur, koers voer alle be ginnelingen; CO km.; 600 fr. prijzen en premiën: 110 en trui, 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20 en 20 fr. Beker Brouwerij Vandevyver. Inschrijving ter herberg Lehert. RENINGE. Op ZONDAG 1 SEPTEM BER, om 3 uur, groote velokoers voor alle beginnelingen, tellende als proef van het Kriterium der Hcppestreek en Groote Prijs Sigaretten St Michel». 60 Km. op goede baan. 600 Fr. prijzen en premiën. Eerste prijs: 100 fr. en palm. Inschrijving In den Ös bij Hilaire Callewaert. HOUTEM (Komen)Op ZONDAG 1 SEPTEMBER 1935, groote velokoers voer beginnelingen; 250 fr. prijzen en menig vuldige groote premiën. Inschrijving bij Vandewalie, Café de la Boucherie cm 2 uur. Begin te 3 u. 15. MIDDELKERKE. Criterium van Middelkerkc voor alle nieuwelingen. Op DINSDAG 3 SEPTEMBER, te 3 uur; afstand 60 km. (5 ronden)600 fr. prij zen, verdeeld als volgt: 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 10 en 10 fr. Inschrijving te 3 uur bij Val. Rosseel, Ooststraat. Op DONDERDAG 6 SEP TEMBER, te 3 uur; zelfde afstand en prijzen als den Dinsdag. Inschrijving te 3 uur namiddag hij Henri Albreght, Dui nestraat. Öp ZONDAG 8 SEPTEMBER 1935, te 3 la uur, zelfde afstand en prij zen als den Dinsdag en Donderdag. In schrijving te 3 uur in de Café Fransky Er wordt een rangschikking opgemaakt der renners die aan de drie koersen deel genomen hebben, met volgende priizenr 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20 en 10 fr. OOSTVLETEREN. Op DONDERDAG 12 SEPTEMBER, groote velokoers voor alle beginnelingen; 1000 fr. prijzen, ver deeld als volgt: 200 fr. en beker, 150, 125, 100, 90, 75, 60, 50 fr. enz. ALVERINGEM. ZONDAG 15 SEP TEMBER, Kamnicenschap van Veurne- Ambacht voor alle beginnelingen. 60 Km. goede baan. De prijzen zijn verdeeld ais volgt: 135 fr. beker en kunstblcemtuil, 100, 75, 60, 50, 35. 25, 20, 20, 15, 10, 10 en 5 fr. Beker en trui aan den kampioen. Inschrij ving om 3 uur bij M. Degrauwe. ALVERINGEM. Op DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1935, velokoers vcor alle beginnelingen, tellende als proef van het Kriterium der Hoppestreek en Groote Prijs Sigaretten St Michel». 650 Fr. prijzen en premiën, verdeeld als volgt: 125 fr., bloemtuil en beker, 100, 75, 60, 50, 35, 25, 20, 15, 15, 10, 10, 10 en 10 fr. Trui en klak te 'betwisten in sprinten. Afstand 60 km. oede baan. Inschrijving om 3 uur bij Re né Vanhalme. DE ITALIA .1.-. MORELLI, die heden Zondag te Brugge voor een eerste maal de Flandricn's op eigen ves tingen zal komen tarten. Eerste officieele ingeschrevenen: Rom. Maes; Morelli (Italië); R. Bernard (Fr.); R. Vietto (Fr.)K. Nietschke (Duitschl.) Gust. Danneels; Rebry Gaston; Jef De- muysere; Fred Hamerlinck; Toon Dignef; Nsuville; Jef De Pauw; Aimé Lievens; K. Van Iseghem; Constant Dyzers; Gerard Haeck. Ingangskaarten zijn te bekomen te; Brugge: «Café Sport-RevueSimon Stevinplaats, tel. 311.44; Café des Bras- seurs». Zuidzandstraat, tel. 327.46. Oostkamp: Gasthof van Vlaanderen tel. 91. «o» TE KOKSIJDE-BADEN (Koningin der Duinen) 1' GROOTE PRIJS VAN KOKSIJDE voor beroepsrenners. Op DINSDAG 27 OOGST, te 15 uur, wordt op den gesloten omloop van den Hoogen Blekkereen groote koers voor beroepsrenners betwist over een afstand van ICO km. (150 Ronden). Er zijn niet minder dan 30.000 fr. prijzen en premiën. De deelname is verzekerd van de Assen der Ronde van Frankrijk en de beste kam pioenen der streek. Ingangsprijzen: 25, 20, 15, 10 en 5 fr. «o» TE WERVIK. (Juniors)1. Catteeuw Cyriel (Moorsele), de 108 km. in 3 u. 5 min.; 2. Albert Woedts, op 1 lengte; 3. Rammelaere; 4. Decraene; 5. Huysse; 6. Duquenne; 7. Vandecandelaere; 8. gelijk: Durant, Pylyzer, Vlaminck, Lcersneyder, Windels, op 25 sec.; 13. Bouckaert, op 1 min. 10; 14. Vanhoutte, op 1 min. 15; 15. Deman, cp 2 min. 05; 16. Storme, op 2 min. 25; Carrein, op 3 min. 45 sec. OMLOOP VAN MEENEN. 1. Balduck, in 2 u. 10 min.; 2. De Gryse; 3. De Munck André; 4. Lefevre Valère; 5. Hollevoet Marcel; 6. Pannecoucke Albert; 7. Rosseel Maroel; 8. Hollevoet André; 9. Belaen Re- mi; 10. Van Assche Gustave; 11. Maes Jo seph; 12. D'hond Gmer, allen wiel in wiel; 13. Van Ackere Albert, op 2 min.; 14. Loncke André; 15. Knockaert Victor; 16. Steverlinck Victor; 17. Cleiren André. TE HANDZAME. 20 Vertrekkers: 1. Delrue, 40 km. in 1 u. 07 min.; 2. Ber- teaux; 3. Hoornaert; 4. Maertens; 5. De prez; 6. Sief; 1, Dein ere, 8. Dhaene, ALLE SPORTBETEEKKINGEN VER BROKEN TUSSCHEN OOSTENRIJK EN DUITSCHLAND Prins Stahrembsrg, onder-kanselier van Oostenrijk, heeft een bevel uitgevaardigd waarbij alle sportbetrekkingen tusschen beide landen verboden worden. Geen enkel Oostenrijker of ploeg mag nog uitkomen tegen een Duitschen athleet of Duitsche ploeg. DE A. A. MOEKSROEN SPEELT NIET MEER Daar de Voetbalclub A. A. Moeskroen geen terrein meer bezat om te spelen heeft de club alle werkzaamheden moeten op heffen, na een bestaan van 13 jaar. Haar spelers rijn bij andere clubs gegaan, in- zonderlijk bij de Stade Moeskroen en bij de ploeg vaii Dottenijs. Vandaag, Zondag, speelt een gemengd elftal een eersten oefenmatch tegen Wormhout. Als inzet een prachtigen be ker, gegeven door ens Eerebestuurslid M. Heotor Maes. De centerhaif, de rechtshalf en de rechtsbuiten zullen van de partij niet zijn, deze doen een oefenmatoh per flets. Zondag a.s. krijgen wij het bezoek van P. C. Roeselare, welk elftal een besten uitslag bekomen heeft verleden jaar in tweede afdeeling A. Ieder voetballiefheb ber zal benieuwd zijn wat onze manne kens zullen vermogen tegen deze knappe spelers. Eerstdaags zullen de lidkaarten ten huize aangeboden worden. Een kleine ver hooging is verplichtend geweest, maar we durven verhopen dat ieder lid, gelijk vo rig jaar, zijne kaart zal aanvaarden. De prijzen der lidkaarten zullen de vol gende zijn: Kinderen tot 12 jaar 10 fr. Van 12 tot 18 jaar 20 fr. Beschermend lid 35 fr. Persoonlijke Eerelidkaart 50 fr. Familiekaart C3 fr. De inkomprijzen voor de nietleden zijn: voor die matchen van 2« afd. A.: 3,00 fr. voor de matchen v. 3» en 4« Spec.; 2,50 fr. voor de matchen der scholieren: 2,00 fr. Tribune: 1 f. opleg. HET BESTUUR. Priesterlijke Benoemingen Zijne F.XC. Monseigneur de Bisscho» van Brugge heeft benoemd; Tot Pastoor: Te Wenduine, F„ IT. Van der Moe» Bestuurder der Zusters van de H. Fa, milie, te Kortrijk, in vervanging ya( E. H. Dewaele, die zijn ontslag neemt Te Mariakerke, bij Oostende, F,. H. Lo, wie, Onderpastoor aldaar, in vervanging van E. H. Dclacauw, die zijn ontslag neemt. Te Aalbeke, E. H. Van Walleghem, Pastoor te Wulvcringem, in vervanging van E. H. D'Heygcrc, die zijn ontslag neemt. Te Loppem, R. II. Cornette, Pastoor op O. L. Vrouw te Assebroek, in ver. vanging van E. H. Macs, die zijn ont. slag neemt. Te Rekkcm, E. II. Banckaert, Pastonr op Helkijn, in vervanging van E. li Plaetsier, die zijn ontslag neemt. Te Markegern, E. H. Dondeyne, On derpastoor te Handzame, in vervanging van E. LI. Valcke, die zijn ontslag neemt. Te Helkijn, E. H. Bonne, Onderpastoor te Heist. Op O. I,. Vrouw te Assebroek, E. H, Moulaert, Onderpastoor te R-uiselede. Te Wulvcringem, E, H, De Wancker, Onderpastoor op St Jozef te Oostende. Tot Onderpastoor: Te Mariakerke (Oostende), Eerw. II, Doorns, Onderpastoor te Merkem. Te Moorslede, E. H. Melis, Onderpas toor te Breedene. Te Handzame, F,. H. Lietacrt, Lecraar aan 't College te Diksmuide. Te Hcist-aan-Zee, E. II. Moreel, I,ee- raar aan St Leo's College te Brugge. Te Moeskroen, E. H. de Neckere, Lee- raar aan 't College te Moeskroen. Te Breedene, E. H. Ghyselen, Coadju tor te Rekkem. Te Merkem, E. II. Degroote, Leeraar aan 't College te Poperinge. Te Dentergem, E. H. Sinncsael, Lec raar aan 't College te Vcurne. Op St Joscnh te Oostende, E. H. Van Ryckeghem, S.L.T., Leeraar aan St Lo- dewijks' College te Brugge. Tot Bestuurder der Zusters van de H. Familie te Kort. rijk, E. H. Benoot, Bestuurder der Zus ters van den LI. Vincentius te Kortemark, die aldaar vervangen wordt door den E. H. Pollie, Onderpastoor te Dentergem. SBaa£Baa3iSBaafflaanaBanB£22£Bj t Eerw. Heer Mauritius Legrand, Be stuurder der Zusters van Liefde (Fort), te Kortrijk, is overleden te Brugge, den 11 Oogst 1.1. in den ouderdom van 65 jaar en 5 maanden. exsaisB^saxzssssiaB^siaasixsQsa&a POPERINGE, van 16 tot 23 Oogst 1SJ5, Geboorten. Lucas Paula, d. v. André en Dc Molder Julia, Roesbrugge. Pover Maria, d. v. Camille en Cappelaere Go- delieve, Watou. Truyman Michel, z. v, Fidelis en Verbrigghc Gabrielle, Watou. Desmyter Etienne, z. v. Theophiel en Geloen Irma, Dranouter. Vermeulen Godelieve, d. v. Aloïsius en De Brenck Julia, Klverdinge. Notebacrt Joseph, z. v. Maurice en Kestier Maria, Elver- dingestraat. -Kesteloot Valère, z. v. Hector en Oreel Maria, Watou (St-Jan), Vandevivere Gilbert, z. v. Joseph en Opsomer Martha, St-Jan (leper). Kcs- teman Maria, d. v. Victor cn Deneire Jeanne, Provensteenweg. De Keyscr Marie-José, d. v. Maurice en Bonte Ida, Pollinkhove. Lefever Georges, z. v, Nestor en Papegaey Yvonne, Provenstw, Beun Kector, z. v. Camille en Ver- straete Madeleine, Poelkapelle. Ver- schoore Paula. d. v. Camille cn .Lenoor Leonie, Boeschepestcenweg. Overiijdens. Vanhamme Magdalena, 31 j„ echtg. v. Vanacker Adrien, Watou. Noliet Emma. 75 j., wed. v. Hamer- lynck Auguste, leperstraat. De Wan cker Lttdovica, 72 j., wed. v. Vandewyn- ckel Edmondus, St Michieisgesticht. Verhacge Emilius, 81 j., wed. v. Gryson Cornelia. Casselstraat. Huwelijken. Boutez Julicn, werk man, en Lambelin Geneviève, z. b., beiden v. Pop. Loncke Jtilien, landb., e:i Baes Margareta, landb., beiden v. Pop. Re- cour Remi, steenbakker v. Reningelst, e.1 Pcrsoone Maria, fabriekw. v. Pop. Beloften. Debruyne Julicn, landw, cn Waeles Anna, naaister, beiden v. Pop, - Clabau Joseph, werkm., cn Cnockaert Suzanne, fabriekw., beiden v. Pop. Sa- myn Oscar, landb. v. Pop., en Van Isaclrer Maria, landb. v. 'Hamertinge. Laseure Arsenius, juwelier v. Pop., en Moors Elisa, onderwijzeres v. Proven. IEPER, van 15 tot 21 Oogst 1235. Geboorten. Verstractc Niéole, Groote Markt, 23. Erulein Ghislain, Rccollet- tenooort, 5. Vanlimburg Henrictie, Dikkcbuschstcenweg, 115. Bostyn Ma- rie-'fhérèse, Statiestraat, 21. Overiijdcns. Legon LIelena, 78 j., z. b, ongeh., Meenensteenweg, 25. Opsomer Camille, 75 j., z. b., wed. v. Mestdagh LIelena, Zonnebekesteenweg, 202, Van Thournout Maria-Thcresia, 76 j., z. wed. Rofnmelaere Felix, Popcringestw. 8. Tierpin Llenrj. 67 jaar, schoenmaker, echtg. Meurissc ILorten.se, WcnnVckstr, 11. Moseda Celina, 69 j., z. b., echtg. v. Speybrouck Julius, Mondstraat. 16. Huwelijken. Ossieur Albertus, fa briekwerker, en Baratto Albertine, fa briekwerkster, beiden te leper. Decrock Daniël, paswerker, en Moerman Joanna, diénstmeid, beiden te leper. Lefevere Roger, bakker, en Coppens Sarah, z. b, beiden te leper. Bouche Jules, z. b. te Voormezele, en Verbrugghe Leonie, huis houdster te leper. DIKSMUIDE. Burgerstand. Overüjdens. Melanie Syoen, 84 jaar, z. b., ongeh. Seraphin Willaert, 74 j, z. b., wed. v. Huygebaert Florentia. STADEN. Burgerstand. Overlijden. Phlypo Maria-Theresia, 70 j., wed. v. Michel Bossuyt. Belofte. Tyberghien Leon- v. Stadett met Maria-Magdalena Serroen v. Waas ten. KORTEMARK. Burgerstand. Geboorte. Haesaert Léa, d. v. Gris- pinus en Deruytter Adronia. Overlijdens. Tampere Jean, 1 j., z. v. Camiel. Dalle Julie, 74 j., ongeh. Jansscns Nathalie, 78 j., wed. v. Dcnecker Eduard. OPENSTAANDE PLAATS JDe plaats van Onderwijzer is te bege ven te Lcisele. Aanvragen in te dienen bij het Gemeente Bestuur vóór 26 Oogst 1935. Hij moet de gemeente bewonen en bijbetrekkingen uitoefenen. Jaarwedde en voorwaarden door de wet bepaald. Inlichtingen bij het Gemeentebestuur te verkrijgen. .1 Naamlooze Vennootschap, gesticht in 1835. Gezien de algemeene verlaging van den rentevoet bevelen da schuldbrieven van het GRONDKREDIET VAN 3ELGIE, honderdjarige Maatschappij, zich bijzonder ter aandacht der kapitalisten. Voor alle inlichtingen wend U tot da Agentschappen: DIKSrWUIDE POPERINGE IEPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1935 | | pagina 4