HERBESAN OUUtKS GALLINOL Gekroond GEVONDEN Sedert 17 jaar... BORSTPILLEN VERBAUWEN ANKER IQfrsOG EOfrsOO Landbouwers EEN iifNMN-üN 750 a 3000 frank Hestor Martin Gebroeders ROFFIAEN VAiMNSaMSRIEE» TIOIROIHOUDBR 'A KALFSVOEDSEL Wat? HE SfLESlE WHIST K0ENTGE8 VERDONCK-MINNE, ZONEN GEEN SLECHTE BOTER MEER Huis CHRISTIAEN Edm. Boterstraat, leper Een volle korf eieren iedere week Griep tegengehouden TAST HET HART NIET AAN MOOIT EVEN AARD •5100GENEE5HEEREN §35 ilih i&s ATOL KWEEK li HENDRIK SERRUYSLAAN, Nr 7, OOSTENDE VMLTHmil HEBT U REEDS BEMERKT EENVOUDIG SLANK STERK GOED '^CUTERE-COUVREUR 19-21 - Ooievaarstraat - 19-21 WERVIK BREIMACHÏENEN NEEMT GOED NOTA FAIENCE TEGELS BIJ JEREMIE VERHAEGHE NAAI- MACHIENEN de Beste T GEHEIM DER MELKERIJEN BESTAAT IN HET GEBRUIK VAN EEN FLESCH H. BOONANTS TE STADEN BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS KOOPT EEN HAARD de SCHOONSTE en MEESTE KEUS. IEPERSTRAAT, 122-124, POPERINGE Tel, 301. Officieel phiÜpS IJclCjiO verdeeler EEN ZES-LAMPEN-TOESTEL VOOR 1495 FR. op krediet. IN DEN GILET BIJ A. YPERMAN-DENECKER Ieperstraat, 16, Poperinge. MET HET WINTERSEIZOEN PARDESSUS EN KOSTUMEN IN DE LILAS MARIUS LAUWERS WILT GIJ EENS LEKKER NIEZEN? M lofstvaUing 5 Frs 00 Verkrijgbaar in alle Apotheken van fif Het ADRES bij O. Allegaert-Waerenborg, Rijselstraat, 5, IEPER PARDESSUS vanaf fr. 140 Regenmantels vanaf fr. 50 Lederen Vesten vanaf fr. 190 Kinder-Pardessus vanaf 50 Laatste Modekostumen Kinderkostumcn vanaf fr. 85 vanaf Fr. 40 Lederen Gilets vanaf fr. 145 - ROUW in \2 uren Groote hoeveelheid STOFFEN, laatste mode - voordeeligste prijzen. VERWEN IN ALLE KLEUREN BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dswnlfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat, MEENEN: Mej. Chómbar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Gpoote keus van BflüRT UM MODERNE INRICHTING VAN VERVOER FLORENT DUMORTIER g" w jwst* e »-' gwaMWWHHUJ MARKTPRIJZEN leper, 1 D-ec. Tarwe 62-64; rogge 64- 66; haver 67-69; brouwersgerst 65-70; voedergerst 60-65; enwfcen 105-110; pasr- d 'boonen 66-88; aardappelen 25-30; boter 17-18; eieren 0.45-0.55; biggens, per kop, 2.75; de 100 kgr. 60-100; tarwestrooi 13- 14; roggestrooi 14-15; haverstrooi 12-13; gerstestrooi 10-11; weidehooï 25-30; kla- verhooi 32-37; lucerne hooi 36-40; ruw vlas 80-82; gewone klaver 15-17; staen- koolklaver 17-18; bastaardklaver 15-16; roods klaver 8-9; witte klaver 10-11; voe- derbeeten 80-90. Kort rijk, 3 Dec. Tarwebloem 104; in- landsche zemelen 64; gorte zemelen 65; boter 18-18.50; eieren 0.45-0.60; Turksclie tarwe plata 58; id. cinquantino 65; witte tarwe 64-66; rog'be 60-65; haver 62-64; paardeboonen 70-75; gerst 75-78; hooi 40- 45; strooi 12-13; aardappelen, gele, 30-34; lijnzaad vreemd 101; inlandsch 95; lijn zaadkoeken iniandsche 94; id. Amerika 94; cc so id. 90; arachici« id. 86; nitraat van Chili 95.50; ammoniak sulfaat 79; lijn zaadolie 162.50; koolzaadolie 285; vlas der Lr ie 0.50-1.35; wit vlas 6.50-20; vlas op den grond geroot 6-8; ruw werk 3-4; fijn v ^rk 4-6; suikerijbconen, oude, 60; id. nieuwe 60. VEEMARKT. Getal dieren: 360: 105 kreten, 2.-; 132 veerzen 4.65; 25 stieren 4.40; 35 ossen, 3.65. Konijnen 6.50 'p. kyr.; kiekens 8 id.; hmnen 7-9 stuk; dui ven 2; eenden 15; gfnzen 30; hazen 25-30. VLASMARKT. Normale gang. - De ncteeringen zijn de volgende: veldroote, de baal van 100 kilo, 600-650; blauw vlas, 575-600; witte vlassen (Leieroote), 650- 700; tweede soort, 725-800; eerste soort, 825-925; betere nog, 925-1050; ketting- scorten 12CO-1400 en de allerbeste vlassen bestemd voor de Engelsche spinnerijen, 1500-1750. De vuile klodden per kilo, 0.30- 1.25; gezwingelde klodden, 2.75-3.25; na turen 3.50-4.25; kammerlingen, 4.50-6; en vlas der Leie, 0.50-1.35. Diksmuide, 3 Dec. Boter 1S-18; eieren 50-52; aardappelen 25-30; tarwe 63-S5; rogge 65-67; haver 63-68; strooi 10-12; hooi 30-35; voederbeeten 6-8; brou- wersgerst 70-75. Roesclare, 4 Dec. Tarwe '66; rogge 70; haver 66; zemelen 60; maïs 60; Cin- quantino 65; boekweit 80; voedergerst 75; zomergerst 77; wintergerst 77; erwten 83; paardeboonen 76; lijnzaad 101; lijnmeel 1C2; Amerikaanse!:c lijnkoeken 94; ruw vlas in strooi 70-105; vcederbeeten 5.50; aardappelen, roods ster 35-40; id. Krugers 3t; id. industries 25; id. vainqusurs 20; id. geld. muizen 28; klaverzaad 10-50; tar- wertrcoi 18; roggestrcoi 17; haverstrooi 15; weidehooï 35; klaverhooi 45; luzernhooi 43; suikerijboonen, oude bsschikb. 1934, 61; nieuws greeite 1935, 60; tabak 7; kool zaadolie 265; lijnzaadolie 162.50; nitraten 94; ammoniak 7S.5C; cyftiiamide 68; kalk- s'peter 84; Thomasslakken (scoris) op wagen Charleroi 14/16, 1.58; nitrcchoux 77; fosfaten 1.50; Fertiphos 38 42, 79; vig- gsns 3.50-4, 530 stuks; boter 17-19; klom pen 17-18; eieren 0.35-0.40; poeljen 0.35- 0.40; oude duiven 3.50 het koppeljonge duiven 6.50 ld.; oude hennen 5 de kgr.; kiekens 7 id.; konijnen 4-4.50 id.; vellen 5 id.; sylviniet 14/16, 14; id. 20/22, 20; chloorpotesch 40 36; id. 50 55; zwavelpotasch 48 91. Anderlecht, 4 Dec. VARKENS- MARKT Te koop gesteld: 3477; prijs per kgr. op voet, 3.05-3.75; varkens uit het land van Herve; 350 aan 3.50; te zamen: 3827; geslachte varkens: 1015. Veume, 5 Dcc. Tarwe 61-63; haver 61-66; rogge 72-74; gerst 72-76; erwten 110-115; paardeboonen 82-84; aardappe- 1 len 28-32; klaverzaad 6-6.50; voederbce- ten 82-84; hooi 350-450; strooi 90-125; boter 17-18.50; eieren 54-58; eieren van eenden 46; konijnen 4-5 de kgr.; kiekens 8-19 id.; oude hennen 4-4.50 id.; eenden 18-20 het koppel; jonge duiven 6-7 id.; oude duiven 3-4 id. Anderlecht, 5 Dec. VEEMARKT. Te koop gesteld: 468 ossen. Gemiddelde prijs 3.80-5.80; 131 stieren, 3.20-4.40; 1303 k.rien, 3.20-4.40; te semen 1S02 stuks. Anderlecht, 6 Dec. KALVERMARKT. Te koop gesteld: 1235. Gemiddelde prijs per kilo op voet: 4,35 tot 7,55. Aangeko men gedurende de week: 1560. Poperinge, 7 Dec. Tarwe 65; rogge 70; haver 60; aardappelen 30; boter 15- 18; eieren, kleine 0.40, gewone 0.50; hoppe, ds 50 kgr., (opbrengst 1934) balen: ver- kcopers 575, kocpers 550; kuituur: van 559 tot 609 fr. TOILE CIRÉE en LINOLEUM bij Sansen-Vanneste, Poperinge. Yrz specic^tsfcen 'Jabrie^. 'kV citroen, tn IWt 1 JtxdLë OÖRTDUREMDE fïï' EMT00N5TELLIMG: Jj| uanö totl9tuu JToImuKi EURIW 1^4 - £lWaUta>sc% Obvg. jontauias /[aató BRU55EL TxcscU. - matA O" -U O «s^caBzaesEiazsBsssssaaüassaa IN HANGT AF VAN DEN GEZONDHSDSTOE- STAND UWER DUIVEN. KIPPEN. KANARIES EN ANDERE VOGELS. AVtOL BH HET DRINKEN GEMENGD IN DE MATE VAN EEN LEPELTJE PER DRIE UTERS WATER. BEHOEDT EN GENEEST HET GEVOGRTE VAN ALLE ZIEKTEN. A VIOL IS EEN ZEKERE BORG VAN WINST IN KWEEK. VAN BIJVAL IN DE PRIJSKAMPEN. GEBRUIKT IN DE HOENDERPARKEN VAN H M DE KONINGIN Flesschen van 5. 8. 14. 24 en 40 kanten. In alle apotheken Op eenvoudige vraac^ per s Domicen*, Vee- zendl Dokier Veearts i artsenstraat, 84, Brussel, de boeken 1) Handleiding voor Duivenmelkers. 2) WmstgDg rende kippen B. 128 GRATIS Brochuur met uitleg en een pakje j Herbesan voor een kuur van eenige dagen te bekomen bij Herbesan, 47-51, rue Henri Wafelaeris,Brussel. I)oor de vuiligheid der loopgraven, had il voortdurond, sedert 17 jaar, puisten inden rug Ik had alle mogelijke bloedzuiverende middel ex beproefd zonder resultaat. Ik heb eene kuur me Herbesan gedaan. I)e puisten zijn verdweuex als bij tooverslag en ik heb niet xueer de ininsti jeukte.» M. L. P., Ferd. Sarrienlaan, te B. Rcf. 212/293 Herbesan, mengsel van 14 uitgezochte plan ten, geplukt op het gunstigste oogenblik, is aangeduid oin telkens het bloed te zuiveren. De planten vormen het beste bloedzuiverend mid del, beter dan drogerijen, die bijna altijd het organisme prikkelen. De natuur geeft ons plan ten om ons oog te streolen, om ons te voeden, te genezon. Verwaarloos deze niet. Prijzen Fr. 7.50 en 15.de doos. De Gezondheid door de Planten O S3 Besiet regelmatig uwe kinderen naakt binst 'de groei,laren. Wanneer U een begin van misgroeimg be st atigt, stelt dan niet uit ons te raadplegen. Na grondig ondersoek zullen wij U dan het gepaste orthopedisch toestel aanprijzen, ten einde het rechten van het misvormd lidmaat te bekomen en het verergeren te beletten. De gezondheid en de schoonheid uwer kin deren hangt er van af. Het huis beveelt zich nog aan voor zijne voortreffelijke breuk banden die met zekerheid alle breuken binnen houden; voor zijne speciale buikbanden voor na-operatie, voor zwaarlijvigheid; en voor maagzakking. BANDAGISTEN-ORTHOPEDISTEN Nauivkeurige uitvoering der I," edik ale Voorschriften, 'Sprekelijk te; IEPER, den 2° en 4» Zaterdag van ieder maand, van 9 tot 11 uren, Korte Torhoutstraat, Nr 16; Sprekelijk te: VEURNE, «Hotel de l'Europe», Sta'tiepl., den ln Zon dag van ieder maand, van 9 y2 tot 11 uren. OOSTENDE, alle werkdagen van 9 tot 12 van 2 tot 6 uren. uren en Ik had het geluk met één doosje 120 ratten te dooden schreef ons ■tie Heer Jellesma, te St- 1M icolaasga. Dit is geen uitzondering 1 Indien U last hebt van ratten of muizen koop dan nog he den een doos RATEX bij iiw Drogist of Apotheker. hoe stofvrij de moderne meubelen zijn Ze zijn het toonbeeld eener weloverdachte hygiëne. Ze vertoonen geen hoeken, kanten, hoogten n diepten, verzamelplaatsen voor allerhande STOFDEELTJES. Ze geven een perfekte weerspiegeling onzer huidige levensopvatting: Kiest en koopt moderne meubelen bij Telefoon Komen 218. GROOTE KEUS van alle meubelen, IS 3 Engelsche bedden, matrassen, dekens. Kinderrijtuigen - VILmachienen S -. Indien U de betaling ineens niet kunt doen, wij kunnen daarin overcc.i komen, dit mag U niet weerhouden te koopen. schr'ift ons of komt ons bezoeken. FRANCO THUiSBESTELLING. WONDERBAAR GENEESMIDDEL tegen HOEST VERKOUDHEID - GRIEP BRONSHIET - ASTHMA - INFLUENZA en alle ziekten der luchtpijpen en der borst. Zij yerzachten van den eersten dag en gene zen volkomentlijk na enkele dagen. Aan deze die bevangen zijn en 's nachts moeten hoesten,geven zij rusten herstellende slaap. PRIJS DE DOOS FR. €5 IN ALLE APOTHEKEN Opgepast voor de namaaksels. Eischt wel \\\\\f)j\jjV|7 U 7'/ van uwen apotheker de echte Borstpillen van \jk, v f/Ur r *«4 Vergauwen. Zij alleen genezen. Weigert alle W V/y y andere borstpillen die da naam van Vergauwen niet dragen. Eene^:"tallen. Depot: Apoth.VERGAUWEN, 160,Anspschlaan, Brussel- der fabriek Minerva-Jacquard. Groot loon tehuis te verdienen, 15 jaar werk verzekerd op gezegeld kontrakt, 15 jaar waarborg op de machienen, kos teloos aanleeren en inlichtingen, groot gemak van betaling. Laat U niet misleiden door namaaksels. Bijhuis: Opitalstraat, 81, Lauwe-bij- Kortri jk. flSIRBE99SBB9BBSHB&98BS Er wordt ter kennis gebracht dat ondergemelde in zijn magazijnen een overgroote keus van heeft, aan de kleinste prijzen, vanaf 0,25 fr. per stuk. De beste kwaliteit. Nu bijvoorbeeld, voor uwe betonartike- len wordt aangeraden aan alle bouwers eerst prijs te vragen. Nergens vindt men zulke waar voor zulke prijzer Betonproducten Bruggestraat - POPERINGE - Tel. 170. «BBBSSiBBEBSaaflatWiBBBBBBBBBSai per maanu bij O triuis verdienen. Dit biedt de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «KAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grol werk, Tacquart voor alle fantasten. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-3Öa, Astridlaan, GENT, Pt Pieters; 19, Van Maerlantstraat. ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat. KORTRIJK Brabantstraat, 104, BRUSSEL; Algemeen en eenig Vertegenwoordiger ▼oor gansch Belgie: J. Verhaeghe- Debaets Steendam, 38, Gent Tel. 13663 HOOF DAGEN! Citor (Ie Streek MAIJR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. «aSSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS om BOTER te bekomen zonder Loof, Raap of andere onaangename smaken en de sterkte der boter' te beletten, Waardoor men zal bekomenGroot gemak van kernen- Boter van zeer lange bewaring; - Boter van eerste hoedanigheid; - De hoogste prijzen. Met BOTERGIST ROBERT moet men niet meer pasteuriseeren Komt slechts op 0,25 fr. per kilo boter. Nieuwe belangrijke uitvinding. Bereider - Uitvinder - Snecialist: APOTHEEK «HET NEERHOF» VERKRIJGBAAR: TE POPERINGE: H. Notredame; TE IEPER: P. Snoeck. BEKEND MERK SEDERT MEER DAN 75 JAREN, Deze zijn de BESTE, de SPAARZAAMSTE, Nyla Nr 6 verwarmingsvermogen 125 m3 540 fr. Netta verwarmingsvermogen 300 m3 1485 fr. Javina verwarmingsvermogen 150 m3 625 fr. —.3 Sonia verwarmingsvermogen 150 m3 850 fr. Ariane 45 bis verwarmingsvermogen 80 m2 795 fr. Tel. 88. EN BIJ ALLE BESTE STOVENMAKERS. voor de streek biedt U de volledige reeks Radio-toestellen model 1935 aan. Voor aankoop of proef dezer toestellen geef de voorkeur aan den officieelen ver deeler HUIS CHRISTIAEN te IEPER, waar U verzekerd zijt goed bediend te worden. - Reparatiën uitgevoerd bij Offs door gediplomeerden radio-technieker aan de voordeeligste voorwaarden. Nog eenige EERLIJKE? VOORTVER- KOOPERS worden gevraagd. TYPE 522 1825 fr. komptant of 108 fr. per maand Phonos-Platen - PICK-UPPS. Ik heb slechts 12 hennen, doch ieder© week heb ik ongeveer 60 eieren sinds ik Gallinol gebruik en ik heb nooit een ziek dier. Mevr. F. HGembloux. Gallinol is het beste voedsel voor het gevogelte, hijzonder vervaardigd om de natuurlijke eierlegging te verwekken zon der het gevogelte te dwingen. Gallinol verzekert, U een vroege, aanhoudende en voortdurende eierlegging, zelfs gedurende den Winter. Rantsoen voor 30 dagen Het pak 3 frs. voor 6 hennen 6 frs. voor 12 hennen (overal verkrijgbaar) Anc. Maison Louis SANDERS, S. A., Brussel GROOT F, KEUS VAN voor Heeren en Kinders. Groote keus Fantaziebroeken, vanaf 38 frank. Bijzondere keus Werkklee- deren in pane, Engelsch leder en genre «Lafont». IMPERMEABLES. GENADIGE PRIJZEN. Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, iNTWERFEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 15.250.000 fr. SPAARBOEKJES: Intrest volgens termijn. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Baron oean Cogeis, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schootcn, Beheerder, M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M« Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/ÏJzer: J. Tahon, Gem.-Seer. OostvleterenMej. Yvónne Van Houtte. Nienwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Reesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notari3. Wervik: M. Leon Debonnet, Leyestr., 26. Westvleteren: M* Wed. J. Quaeghebeur. Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende mer- §j ken: L.T. Piver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Simon, Dada (met pre mie), Chardain, La Velouty de Dixor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverjven. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachienen met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken Tooals: Saecochen, Portemon- nais, Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook-alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. I»] Als Gi) in plaatsen werkt, waar Gij veel stof inademt, tn fabrieken, werkplaatsen mijnen, pakhuizen, spoor wegwagens. enz., dan moet Gij een geregeld gebruiker van Opo-niespoader wor den. Dit is een waar ge- Zondheldssnuifje. want het prikkelt het neusslijmvlies. en doet U heerlijk niezen. Gij voelt hoé het stof uit Uw neusgaten wordt ge blazen en Uw ademhaling wordt weer normaal. Overal verkrijgbaar 4 tr- per Oüir» POEDER Gij vreest de kwalen die des Winters heerschen en die U onbeweeg lijk kunnen maken. Heb dan altijd ASPRO bij U en gij zult de plotselinge griepaanval niet meer vreezen, want gij hebt het genees middel onmiddeljijk in uw bereik. ASPRO past zich aan bij alle lichaamsgesteldheden en laat geen enkel spoor in het organisme na. ASPRO stoort in niets uwe bezigheden. Twee minuten rust na het innemen van 2 tabletten ASPRO een warmen drank Indien het mGgelijk is en gij zult volkomen hersteld zijn van uwe ongesteldheid. Dank aan zijne bijzondere verpakking, bewaart «ASPRO» zich voor onbepaalden tijd. ASPRO genomen bij de eerste symptomen, heeft mij van de griep gered. Zij werd in een enkelen nacht tegengehouden dank aan twee tabletten «ASPRO» opgelost In een weinig water. «'Anderendaags waren hoofdpijn en rillingen totaal verdwenen. M' Q. HAUCHART. Loupoigne, Genappe. Ik moet erkennen dat ik, na driemaal de ASPRO genomen te hebben, volkomen genezen ben van een ernstige borstvalling die mij totaal uitgeput had. Ik had nooit willen gelooven dat ASRPO zulk kostbaar genees middel was. M. A. OTT. 24, Statie Kaal, Antwerpen (Zaid) ÜEC08SWÜ iOTABltTTEN 05 0003VAM 25TA&IETTEH 05 D00SW.fi 60TABLET7EN Uitsluitend Agentschap Ancienne Maison Louis Sanders, S. A., Brussel. Het is voordeel iger een pak van 20 fr. te koopen, liet bevat 60 tabletten eener waarde van 25 frs. B. N° 393 1NFLUEHZA HOOFDPIJN LUMBAGO ZENUWPIJN HEUPJICHT JICHT GEBRUIKT «ASPRO TEGEN RHUMATIEK GEVOLG VAN EEN OVERVLOEDIG DRINKEN STOORNISSEN DGOR DE MAANDSTONDEN MALARIA VERKOUDHEID SLAPELOOSHEID PRIKKELBAARHEID ZENUWONTSTEKING HOOIKOORTS ZENUWACHTIGHEID 49 jaren goeden uitslag. ÏViU gij spoedig uw kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan KOOPT UW MEUBELPAPIER bü Sansen-Vanneste, Poperinge JANSSENS-FOSSE, Rue de Ja 11, te BRUSSEL Verkrijgbaar fef &.Ha goede winkels. voor z\jn allergrootste keus bami-Salaon» In alle modellen. £k LEDEREN MANTELS In alle kleoren. Kinderregenmantels In alle modellen vanaf fr. 23 vanaf fr. 140 k Werkkleederen v in pane, eifeeUch Ieder en katoen» Sportbroeken Culottes SCHORTEN voor groot en klein. Salopettes, Caaquen en Handschoenen ia leder Alles wordt ten huize gemaakt en op m&at. STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHERU van BRUGGE, Nleuwwaaschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder Iosdosn, Meubelstoffen, binnenversierlng. Vtrzorgd Werk Spoedige Bediening BIJHUIZEN VOOR: bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - 15 - Poperinge bij de Statie - POPERINGE - Tel. HA Autobussen, 40, 50, 62 plaatsen. Luxe- Autocars, zeer comfortable, 26 en 34 plaatsen. Luxe-Autos (Taxis), 7 pl> AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad eO omliggende. Autocamion voor bee«- tenvervoer. Verhuiswagen (gecapi- binnen- en buitenland, tonneerd). Allerhande vervoer voog

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1934 | | pagina 8