van Zijne Excellentie Mgr SIX PLECHTIGE BISSCHOPSWIJDING in St Maartenskathedraal van leper, op Maandag 14 Mei 1934. LeVe De nleUWe apostoLIsChe VICarls Van LeopoLDstaD NOG EENIGE BIJZONDERHEDEN politieke toestanden VATIKAANSTAD FRANKRIJK Z. E. h. g. colle, pastoor TE KOMEN, BENOEMD TOT HOF AALMOEZENIER UIT PROVEN m DUITSCHLAND OOSTENRIJK VEREENIGDE STATEN SPANJE WIJ WensChen MonselgneUr Joris SIX, BIssChop Van BaLIana, VeeL VoorspoeDIge Jaren In zIJn nleUWe LeVenstaak! HET GEVAL DER BANK VAN DEN ARBEID vlaanderens bedevaart naar lourdes 1934 de beetenteelt DOODELIJK ONGELUK TE TIELT LETLAND MANDSJOEKWO DOODELIJK VERLOOP VAN EEN VELOKOERS TE KERKHOVE stad IEPER inhuldtging van het belfort UIT WESTOUTER BELANGRIJKE INLICHTINGEN OVER FRONTIERVERKEER. professor de wulf EERE-DOCTOR DER UNIVERSITEIT van GRENOBLE LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5 T. H. 1922 radio-kortrijk R. 35.739 Nr 1 wint 250.000 fr. R. 121.576 Nr 19 wint 100.000 fr. i5?w2mm mm \m 191212 192118 194879 199489 Z. Exc. Monseigneur Joris Six. geboren te Vlamertinge, den 20 October 1887, was missionaris der Congregatie van Scheut. Op 19 Februari 1914 vertrok hij als zen deling naar Belgisch Kongo en was aldaar opvolgenlijk werkzaam in de missieposten van Kangu, Boma, Muanda en later te Leopoldstad, waar hij Mgr Van Ronslé in het bestuur dezer residentie bijstond. In Mei 1928 keerde hij naar België terug om wat rust te genieten en zijn familie te bezoeken, maar nauwelijks aangeland werd hij als econoom van 't moederhuis van Scheut aangesteld. Op 24 October 1930 vertrok hij opnieuw naar zijn dierbaar geworden Kongoland en bekleedde er het ambt van pastoor, eerst te Boma en later opnieuw te Leopold stad. Hij was de bezieler van het katholiek congres door de kerkelijke missieoversten j In October 1932 te Leopoldstad gehouden onder het Mgr Dell Belgisch Kongo. Mgr Six is steeds ds groote bevorderaar geweest van de intronisatie van het H Hart in Belgisch Kongo. Bij apostolisch mandaat van 26 Fe bruari 1934 werd hij door Z. H. den Paus Plus XI tot apostolisch Vicaris van L:o- poldstad en titelvoerend Bisschop van Ba- liana benoemd. Sedert de ontslagname van Mgr De Cleene. In 1932, bleef deze bisschoppelijke zetel onbezet. Op Dinsdag 10 April 1934 ontscheepte hij te Antwerpen. Hij keerde naar België terug om de bisschopswijding te ontvan gen. Op Maandag 14 Mei 1B34, om 9 ure 's morgens had in de prachtig herbouwde Sint Maartenskerk van leper de plechtige bisschopswijding van Mgr Six plaats. Van 's morgens vroeg luidden de feest- klokken en aan talrijke huizen der stad wapperden de vlaggen, ten bewijze dat de Ieperlingen nog altijd godsdienstig ge voelen. Deze heugelijke dag zal in de oorkonden van leper vermeld worden! Lang reeds vóór het aangekondigd uur stroomde het volk ter kerk en talrijke ge- et voorzitterschap van Z. Exc' j loovigen wachtten eerbiedig d:n stoet van lepiane, apostolisch delegaat van waardiglreicatekleedars ai, die rend 9 uie, ondrr het luiden der f-sesöklokken. van uit do dekenij en langs de Kloosterpoort zijn intrede in de kerk deed langs het groot portaal uitgevende op de Leet. Zijne Excellentie Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, zegende onderweg de oot moedig geknielde menigte. Na «Ieii zagen werd den nieuwen Bisschop de Myter opgezet. schoppen-assistenten, gaat geheel de k-erl; door al zegenende! De eerste zegen was voor zijn oude moeder! De familieleden, geestelijken en ge loovigen ontvingen vol vurigheid deze bensdictie! D? dankbetuiging der Kerk duurt voort en diep ontroerd zingt de Gewijde voor den Wijbisschop vol erkentelijkheid een driewerf: «Ad muitos annos! 'God ver- lerne U nog lange jaren!), dat van op het hoogzaal door een dreunend orgelspel her haald wordt als een langgerekte echo van de opgetogen christelijke gemeenschap. In roerende eenheid der Roomsche Kerk van Jezus-Christus ontvangt Mgr Six eindelijk den vredekus der drie kerkvoog den en dit vredeteeken wordt dan vol gens liturgische wijze overgedragen op de levende kerk. IEPER ÏN FEEST2 leper was in feeststemming. De oude kathedraal, heerlijk verrezen uit haar puinen, gloorde in de blijde Meizon. Omtrent 200 jaar geleden, werd hier de laatste Bisschop van leper gewijd; nu zou hier andermaal de sleutels aan Z. Exc. Mgr Dutoit, bis DE PAUS HIELD IN EEN JAAR 1307 TOESPRAKEN Van April 1933 tot op heden heeft Z. H. de Paus niet min dan 1307 toespraken gehouden ter gelegenheid van het H. Jaar Op een dag werden soms vijf a zes toe spraken gehouden. MAATREGELEN TEGEN DEN INVOER VAN MESTSTOFFEN De Fransche Regeering heeft nieuwe maatregelen genomen tegen den invoer van kunstmeststoffen. Doordien zijn de Belgische fabrieken zeer zwaar getroffen Denkelijk zal onze Regeering tegen de nieuwe maatregelen protest indienen. CONGRES DER FRANSCHE KADIKAAL-SOCIALISTEN Te Clermont-Ferrand hebben de Fran sche Rndikaal-Socialisten hun Congres gehouden. Het congres had nogal een woelig verloop, inzonderlijk wanneer een der deelnemers, Mr Pfeiffer, vroeg dat de partij zou scheiden van de vrijmet selarij. Verscheidene leden, betrokken in de zaak Stavisky, werden uit de partij ge sloten. Ten slotte werd het vertrouwen gestemd in Herriot en geraakte men ak koord om de deelname aan de Regeering Doumergue. DE KERK VAN ATRECHT HEROPEND VOOR DEN DIENST Zondag 1.1. werd te Atrecht (Arras) de Kathedraal terug geopend voor den eeredienst. Dit werd luisterrijk gevierd. Maarschalk Petüin, Minister van Oorlog en geboortig van Atrecht, overhandigde De Z. E. H. Georges Colle, doctor ln wijsbegeerte en Letteren is benoemd tot Hofalmoezenier, ter opvolging van Mgr de Trannoy. Z. E. H. Colle is geboren te Tielt in 1883 Na zijn humaniora in het stedelijk College en zijn eerste studiën aan het Groot Se minarle te Brugge, werd hij naar de Hoo geschool van Leuven gezonden, waar hij promoveerde tot doctor in Wijsbegeerte en Letteren. Onder den oorlog was de H. Colle be stuurder van het Belgisch College te Fol kestone. Na den wapenstilstand werd hij benoemd tot professor van Rhetorlka, in 't Bisschoppelijk College van Meenen, daarna tot principaal van het College van Tielt, en was nu pas sedert een veertiental dagen tot pastoor benoemd te Komen. De Z. E. H. Colle is de broeder van den H. R. Colle, burgemeester van Tielt. MGR. SIX IN DEN STOET DIE NAAR DE KATHEDRAAL TREKT. Rechts: Mgr. Van der Hoven; links: Z. E. Vermaut, Deken te lever. «i Deze aandoenlijke plechtigheden verlie pen in de schoonste orde en de studenten van St Vincentius College van leper had den gezorgd voor een goede uitvoering der Misgezangen en Kerkhymnen, onder de leiding van den E. H. Van Houtryve. Het orgel werd bespeeld door den Heer Mau- rits Baert, kapelmeester der kathedraal. Deze roerende plechtigheid, die nimmer uit het geheugen van de aanwezigen zal gewischt worden, duurde omtrent drie uren en werd aandachtig en met god vruchtige spanning door de talrijke geloo- vigen gevolgd, die den mildstcn zegen van Hierboven voor den Wijdeling afsmeek ten! Na de-ze grootsche plechtigheid vormde de stoet van hoogweerdigheidsbekleeders zich opnieuw en met het kruis voorop, trok deze processie terug langs het groot portaal, onder de Kloosterpoort door, naar de dekenij en onderweg zegenden Zijne Excellentie Mgr Lamiroy en de pasgewijde Bisschop, Zijne Excellentie Mgr Six, d talrijke schaar geloovigen die op den doortocht eerbiedig neerknielden! Een noenmaal werd de genoodigden en familieleden aangeboden in den Katho lieken Kring MGR. LAMIROY OP WEG NAAR DE PLECHTIGHEID. Vorenaan links: Z. E. Kan. Mahieu, Vicaris-Generaal. Het hoogaltaar was feestelijk versierd en langs den Evangeliekant stond een troon voor Zijne Excellentie Mgr Lamiroy, versierd met zijn wapenschild. Ook prijk ten de kandelaars van 't hoogaltaar met Zijn bisschoppelijk wapen. Het wapenschild van Mgr Six was ge hecht aan de kandelaars van het mooi yersierde zijaltaar, toegewijd aan O. L. Vrouw van Tuine, patrones der stad leper, waar de Wijdeling het eerste deel der H. Mis las. De consacreerende bisschop was Z. Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, bijge staan door Z. Exc. Mgr Coppieters, bis schop van Gent en Z. Exc. Mgr Van der Hoven, apostolisch Vicaris van Boma en der altaar terugkeert. Hier wordt hem het het hoogaltaar opgericht, terwijl de Wij deling dit eveneens deed bij het altaar van O. L. Vrouw van Tuine. Daarna werd de Wijdeling door Mgr Coppieters en Mgr Vanderhoven naar het hoogaltaar geleid, waar de consacreerend bisschop is neergezeten. Z. E. H. Vicaris Mahieu gaf lezing van het apostolisch mandaat waarmeê konde werd gedaan van de hooge aanstelling De nieuwe Wijdeling legt vervolgens den eed af de verplichtingen van het nieuwe ambt na te leven en wordt nog langdurig ondervraagd. HET WAPENSCHILD Het bisschoppelijk wapen van Z. Exc. Mgr Six is doorsneden. Op het onderdeel: Een gulden pelikaan die zijn jongen voedt (zinnebeeld der H. Eucharistie), prijkende op blauw veld met gulden ster in den lin kerbovenhoek (Kongoleesche vlag). Het hoofd van 't schild is in drie kantons ver deeld, bevattend elk een hart. De linker helft ran elk hart is in keel (rood) op zilver veld en de rechterhelft in zilver op keel (rood) veld. Boven alles prijkt een gulden latijnsch kruis. Als helm: E:n groene bisschopshoed, waarvan langs weerskanten een gestren gelde koord afhangt met zes kwasten (kwispels), insgelijks in 't groen. Dit wapenschild draagt als kenspreuk: «OMNIA OMNIBUS hetere in het Vlaamsch beteekentALLES VOOR ALLEN HET VICARIAAT VAN LEOPOLDSTAD Op einde Februari 1934 werd van het de H. Geest worden neergeroepen over het hoofd van een Zendeling om van uit het oude Vlaanderen het Licht van het Evangelie te dragen naar de duistere heidenis. De groot sche tempel was om 9 u. reeds prop- pensvol. De Oversten der verschillende Missiehuizen van Scheut, veel andere Missionarissen en Priesters, volk uit leper en zijn ontelbare vrienden uit zijn geboortedorp Vlamertinge ver wachtten er de komst van den nieu wen Bisschop. DE PLECHTIGHEID Plechtig werd het introït van O. L. H. Hemelvaart Viro Galilaeiaan geheven door de studenten van 't Bis schoppelijk College te leper, die met jeugdige fierheid zongen ter eere van den eersten Missiebisschop gesproten uit hun College. Het werd waarlijk indrukwekkend stil onder de gothi- sche gewelven toen Mgr. Lamiroy met zegenend gebaar het schoone gebed der Litanie zongOpdat Gij dezen Uitverkorenen zoudt zegenen, heili gen en zalven, wij bidden U, verhoor ons. Met uitgestrekte handen op het hoofd van den wijdeling smeekten de drie Bisschoppen den H. Geest ovpr hem neer. Na de Heilige Wijding klonk mach tig het dankgebed «Te Deum lauda- mus - God, U zij dank om dien nieuwen apostel, dien Gij uitzendt om heil en vrede te brengen in 't zwarte Congoland. MOEDER EN ZOON Toen rees de hooge gestalte van den nieuwgewijden Bisschop met mij- ter en -staf boven de hoofden op. Een schop van Atrecht. VIERING VAN DE H2 JEANNE D'ARC Door gansch het Land maar inzonder heid te Parijs en Orleans, werd Zondag de H. Jeanne D'Arc gevierd, Grootsch- feesten en stoeten werden ingericht on hulde te brengen aan de Heilige die ove ettelijke jaren Frankrijk redde van ei- Engelschen. Te Parijs trok een twee urenlange stoe van vaderlandsche vereenigingen voor het standbeeld van de Heilige, met ontbloot hoofd, terwijl de toeschouwers toejuichten VLIEGTUIGEN BESTELD IN ENGELAND Na bestellingen van vliegtuigen in Amerika, werden thans nog een 80 oor logsvliegtuigen besteld in Engeland. Nog ander oorlogsmateriaal wordt door Enge l'and aan Duitschland geleverd. Over die zaken ondervraagd door de Engelsche Parlementsleden, verklaarde de Regeering daar niets aan te kunnen doen. Het valt buiten twijfel dat Frankrijk ten zeerste verontrust is over dezen staat van zaken. MASSA TERUGKEER TOT DE KATHOLIEKE KERK Sinds de Socialistische Partij wegge- borsteld werd in Oostenrijk, zijn talrijke leden der vroegere Marxistische partij te ruggekeerd naar de Roomsche Katholieke Kerk, uit wier rangen zij getrokken wa ren door hun vroeger samengaan met het Marxisme. In de laatste twee maanden zijn niet min dan 50.000 personen terug gekeerd tot de Katholieke Kerk. DE MENSCHENONTVOERDERS WEER AAN HET WERK De menschenontvoerders, die ware be siddering doorvoer al de aanwezigen, j rcepslieden in hun stiel zijn geworden Daarop volgden de inleidende gebeden Vicariaat Leopoldstad een nieuw Vicariaat r H. Mis aan den voet van het hcog- afgescheiden, dat van Boma, waarvan altaar, waarna de Wijbisschop het altaar Mgr Jozef Vanderhoven tot apostolische beklimt en de Wijdeling naar zijn bijzon-1 vicaris benoemd wrerd. Het vicariaat Leopoldstad gaat thans borstkruis gegeven en de stool losgemaakt, I ov,er de hoofdstad Leopoldstad en het fungeerden als titel voerend bisschop van Sinna. Z. E. H. Vicaris Vandcrmeersch en Z. E. j zoodat ae, zooals bij de bisschoppen, recht district Leopold II-Meer, met een opper- neerhangt. Hij krijgt de pontificale mis M gewaden en begint de Misgebeden. Na het Epistel wordt de Litanie van alle Heiligen gezongen terwijl de Wijde ling op de altaartreden ligt uitgestrekt. Hierop volgt de eigenlijke wijding en met ontroering begrijpen de aanwezigen hoe de hoogere geestelijke macht overgedra gen wordt op den priester-missionaris, apostolisch Vicaris van Stanley stad is?-langs de oplegging van het Evangelie-boek, techum-enen en postulanten waren, te za- noemd en die op 27 Mei aanstaande te oplegging der "handen en de zegening' men dus 53.768. Van de Europeanen zijn - - zalving van hoofd en handen. Het Veni Creator wordt aangeheven Mgr Six wordt de staf aangebodende H. Kanunnik Couck diaken en subdiaken. E. H. English, ceremoniemeester, leidde Qeze plechtigheid, welke bijgewoond werd tioor Z. Exc. Mgr De Cleene, oud-bisschop in Belgisch Kongo; Z. Exc. Mgr Dujardin. hoofdaalmoezenier van 't Belgisch Leger; Z. Exc. Mgr Verfaillie, der Congregatie van de Priesters van het H. Hart, tot Brussel de bisschopswijding zal ontvan gen; Mgr De Groote, abt van W-estvLete- ren; Mgr Van Assche, abt van Steen vlakte vijf maal zoo groot als België. Leopoldstad telt 38.000 inwoners, waar van 3.000 Europsanen en 28.000 negers, samengestroomd uit alle gewesten dei- kolonie. Het district van Leopold II-Mser telt 175.000 inwoners. Op 30 Juni 1933 waren er in dit district 44.481 negers gedoopt, terwijl er 7.423 ea- brugge; Z. E. Pater Vandeputte der Con- ring wordt hem aangestoken en het Evan- gregatie van Scheut; Z. E. Pater Van Vol- j gelisboek overhandigd. xem, provinciaal der Witte Paters, enz., alsook Mijnheer de Markgraaf en Me vrouw de Markgravin du Parc-Siltzer; Mijnheer de Burggraaf en Mevrouw d-e Burggravin du Parc-de Hemricourt de Grunne, Mevrouw de Gravin de la Bar, enz. Verders waren ook aanwezig de familie leden van Mgr Six. waaronder zijn otad-e moeder, zijn broeders Gaston en Rafaël en zijn zuster Marguerite, talrijke geeste lijken. missionarissen en kloosterzusters, studenten en studentinnen, vrienden en kennissen, veel Ieperlingen en eon groote groep parochianen van Vlamertinge, da geboorteplaats van Mgr Six, H. MIS EN BISSCHOPSWIJDING De Wijbisschop bekleedde zich met de liturgische gewaden op den troon nabij De H. Kerk telt een nieuwe apostel meer en. Vlaanderen ziet een van zijn kinders verheven tot de waardigheid van Bis schop! Het Ceremonieel vervolgt met de sym bolische offergaven van twee brandende er 1.864 katholiek. De protestanten komen met een cijfer van 4 325. 't Zij 2% pro testant. 21 gedoopt katholiek, 4 ca techumenen en postulanten (totaal 25 In dit vicariaat verblijven 26 missiona rissen van Scheut, 15 broeders van Scheut, 10 broeders der Christelijke Scholen en 96 zusters. Er bestaan daar twee hospitalen: een te Ibeke (480 bedden) en een te Bokoro (200 bedden). In de verschillende dispen- wstskaarsen, twee brooden en twee vaatjes s&toriums zijn dagelijks 316 zieken. In de «._iJ-- «- krijgen 5.049 kinders wijn. Vanaf de Offerande leest de pasgewijde Bisschop de Mis gezamenlijk met Z. Exc. Mgr Lamiroy aan 't hoogaltaar. Na den zegen wordt aan den Wijdeling de myter opgezet en d-e handschoenen ge geven en aldus in het volle pontificaal ornaat wordt de nieuwgewijde op den bisschopszetel geïnstalleerd. Dj Wij'bisschop heft het Te Deum aanWij loven en danken Uop dezen txej-rlijken dag! Be nieuwe apostel, geleid door de bis- -m dp: scholen der Missie onderricht. TE VLAMERTINGE Op Dinsdag 15 Mei 1934, om 7 ure 's morgens, las Z. Exc. Mgr Six, 'bijgestaan door den E. H. Pastoor Verfaillie en den E. H. Onderpastoor Deprinoe, zijn eerste H. Mis als gewijde bisschop, tot zaellafenis van zijn overleden vader Mijnheer Cyriel Six-Parret. Honderden parochianen hadden er aan gehouden in deze H. Mis tegenwoordig te zijn als blijk van eerbied en genegenheid voor den nieuwen bisschop, waarover alle Vlamertingienaars fier gaan! Want iedereen wist hoe ginds, in de schaduw van dien grooten pijler, een tachtigjarige moeder wachtte op haar kind, haar in 't missiewerk vergrijs den Zendeling. De Bisschop daalde van het altaar neder en ging naar haar toe die blij-weenend van geluk het eerste kruiske van haar Zoon- Bisschop mocht ontvangen. BIJ FAMILIE EN GENOODIGDEN 's Middags werd aan familie en ge noodigden een gul feestmaal aange boden in den Katholieken Kring. Daar betuigde Z. Exc. Mgr. Lamiroy zijn rechtmatige fierheid omdat uit zijn bisdom reeds zooveel Missiebos schoppen, Apostels van Christus, wer ken aan den groei der oude Moeder kerk. Z. E. P, Vandeputte dankte Zijne Excellentie en wenschte den nieuwen Bisschop der Congregatie van Scheut geluk. Met eenvoudige maar aangrijpende woorden sprak Mgr. Six zijn dank baarheid uit voor God, voor Z. H. den Paus, voor H.H. Exc. Lamiroy en Cop pieters, voor zijn moedigen voorgan ger Mgr. De Cleene, Hij dankte ook al de aanwezigen om hun hulp en hun gebed, waarop hij voort zal blij ven rekenen om zijn zware taak te kunnen volbrengen. Al de aanwezigen droegen uit die blijde feest vergadering de woorden mede van Z. E. P. Vandeputte: «Gij hebt als leuze gekozen; «Omnia om nibus - alles voor allendoch vooraleer ge die in uw schild gegrift hebt, hebt ge die reeds twintig jaar toegepast in uw lastig missiewerk. Gij zult alles voor allen zijn om naar het woord van den grooten apostel Paulus allen te brengen tot Christus.» Mgr Six is naar Rome vetrokken op Vrijdag 18 Miei en zal door Zijne Heilig heid den Paus ontvangen worden. Op Donderdag 21 Juni. feestdag van den H. Aloysius van Gonzaga, zal Mgr Six in St Vincentiuscollege te leper, de Plech tige Communie voorzitten en het Heilig Vormsel toedienen. Te Vlamertinge zal hij gevierd wor den op Maandag 25 Juni. Te leper zal Z. Exc. Mgr Six in de hoofdkerk, op Dinsdag 5 Augustus, een Pontlflkale Mis oelebreeren. hebben onlangs een petroleummagnaat uit Los Angeles geschaakt. Een losprijs van 95.000 dollar wordt geëischt. De filmsterren in Hollywood verkeeren in groote verlegenheid en gaan nog slechts onder goede bescherming uit, uit vrees voor mogelijke schaking door de bandie ten-ontvoerders. DE V. S. TELLEN 400.000 BANDIETEN Een Amerikaansche rechter verklaarde onlangs dat de V. S. van Amerika niet min dan 400.000 bandieten tellen die ieder jaar voor 13 milliard dollar schade berokkenen. BUICK-FABRIEKEN GESLOTEN De Buick-fabrieken te Flint (Michigan) hebben, in verband met de staking in de fabriek, waar de carosseriën voor Bulcks worden vervaardigd, hun poorten geslo ten. 19.000 werklieden zijn hierbij be trokken. NIEUWE TROEBELE TOESTAND Maatregelen tegen de Roeden. Tengevolge nieuwe troebelen uitgebro ken in de Provintie Bilbao werden de Kommunistische en Socialistische loka len gesloten bij order der openbare macht, het congres der Socialistische jeugdver- eenigingen afgelast en de zetel der So cialistische jeugdvereeniging en het sekre- tariaat van het Nationaal Verbond ge sloten. Tusschen stakende hoogeschoolstuden- ten en politie kwam het tot bloedige ge vechten, tijdens dewelke revolverschoten gelost werden. Enkele lieden werden ge kwetst. De Rechtsche Partijen hebben hunnen steun toegezegd -aan de huidige regeering. t HEER PAMPHIEL CAMERLYNCK Op Dinsdag 8 Mei laatstleden is alhier schielijk overleden Mijnheer Pamphiel Camerlynck, Schepen der Gemeente. De lijkplechtigheden hebben plaats ge had op Maandag 14 dezer, onder ejn overgxooten toeloop van volk; al de in gezetenen der gemeente, vrienden en ken nissen van 't omliggende en verder, had den eraan gehouden eene laatste hulde te bewijzen aan den duurbaren afgestor vene. De plaatselijke Muziekmaatschap pij, de Schuttersgilde en de andere Bon den der Gemeente hebben ingetogen deel genomen aan deze plechtigheden; alsook verscheidene Bonden van Roesbrugge wa ren talrijk aanwezig met hunne vaandels in rouw. Langs de lijkbaar stapten de Heeren Burgemeester, Schepene en Gemeente raadsleden van Proven. Op het kerkhof werd volgende lijkrede -afgelezen door Mr Georges Verfaillie, Burgemeester: Diepbeproefde Familie, Geachte Omstaanders, Beste en diepbetreurde Vriend, SCHOONE HERINNERINGEN ZESTIG FOTOS, vormend de volle dige fotografische documentatie van de Plechtigheid der Bisschopswijding van Mgr. Six. worden op Zaterdag 19, Zon dag 20 en Maandag 21 Mei ten toon ge steld bij M. Hector De Haeck, «Patis serie des HallesRijselstraat, 6, leper. Ingang vrij. De algsmsene vergadering der aandeel houders, diè moest plaats hebben op 12 Mei 11., werd nogmaals uitgesteld tot 38 Mei. Nog geen oplossing is voorzien. iHssBBBsaaaEBBBasaasBaaiEa ZALVING VAN HET HOOFD. 39 JULI—7 OOGST: rechtstreeksche treinen; treinen met stilstand te Parijs (Montmartre) en terugkeer langs LISIEUX. 28 OOGST—6 SEPTEMBER: trein over Paray-le-Monial, Nevers, Ars, Lyon. Lisieux. INLICHTINGEN Hoofdsekretariaat, Plein 13a, KORTRIJK Tussohen Minister Sap. de suikerfa brikanten en vertegenwoordigers van ka tholieke landbouwgroepen werden onder handelingen aangevat nopsns het premie stelsel op de beetenteelt, om de meenings verschillen gerezen tusschen kweekers en fabrikanten te onderzoeken. Deze netelige kwestie zal later, na een grondig onderzoek, door het Ministerie opgelost worden. De genaamde De Corte Octaaf, 63 jaar, die met paard en kar, beladen met gr oen- se len, naar Schuiverkapell» reed van uit Tielt, viel plots van zijn kar en kwam met het hoofd terecht onder de wielen, De man werd op den slag gedood. GIL ROBLES LEIDER DER RECHTSCHE GROEPEN HERKENT DE REPUBLIEK Naar de laatste berichten heeft Gil Robles, leider der Accion Popular en der Rechtsche groepen officieel de Republiek van Spanje herkend. Dat nieuws zal ze ker nieuwe stemmen brengen bij de Ka tholieken in Spanje daar vele anti-ko- ningsgezinden stemden voor links, omdat men vreesde dat de Koning zou terug- keeren indien de Rechterzijde aan het bewind kwam. STAATSGREEP VERIJDELD De Socialisten schaakmat gezet. Door de Regeering van Letland werden maatregelen genomen om de bedrijvig heid der politieke partijen te schorsen tot Wanneer de nieuwe Grondwet in voege werd gebracht. Het voorbereiden van een gewapende Staatsgreep kwam ter oore der Regeering en verscheidene personen, verdacht in het komplot betrokken te zijn, werden aangehouden. Om te verhinderen dat de Socialisten een staking zouden uitroepen heeft de Regeering de leiders der Rooden aange houden dewijl de zetel van de Socialis tische partij door de troepen bezet werd. De wereld krijgt waarlijk genoeg van de Socialistische bedrijvigheid. JAPAN ZORGT VOOR DE RUST Voortaan zal door Japan gezorgd wor den voor de rust in Mandsjoukwo. In dit inzicht werd door Japan reeds een ont werp ter onderteekening aan den Keizer van Mandsjoukwo voorgelegd. IBBBBBBBBBBBBBBBBflBaBBaBSEBB Bij de aankomsst van een velokoers Zondag 11. te Kerkhove. nabij Avelgem, werd bij de eindsprint een der aankomst- rechters aangereden door den eersten aangekomen renner, zekere Georges De- leppellaire, uit Kerkhove. De aankomst- rechter werd ten gronde gestuikt, twee ribben gebroken en aan den onderbuik gekwetst. De renner had een schedelbreuk opgeloopen en Overleed kort daarop. De ongelukkige was enkel 23 jaar ond. Dit ongeluk geeft nogmaals een bewijs van de noodzakelijkheid dat de aankomst gansch vrij blijve voor de renners. Hoe verder men in het leven treedt, hoe meer men tot hst beseffen komt van de ijdelheid en nietigheid van het hierbe neden. Onlangs nog in volle gezondheid, ge liefkoosd door eens overeerlijke familie, geacht en bemind door gansch onze ge liefde bevolking, en nu helaas! vinden wij ons in een treurigen toestand voor de laatste rustplaats van onzen duurbaren Vriend en Schepen. Vooraleer zijne stoffelijke overblijfsels in het kille graf ter ruste gelegd worden verplicht ik mij zijne nagedachtenis in korte woorden te herinneren van den bes ten als Ambtenaar en ais Vriend. Dertig jaar ais ontvanger der gemeente bediende hij dit ambt onverbeterlijk. In 1921 werd hij als raadslid gekozen en in 1928 als Schepen van finantie en onderwijs aangesteld, en met esnen on vermoeibaren iever hielp hij de gemeente bestieren, gansch onpartijdig en alleen lijk tot voordeel en welzijn van de gan- sche gemeente. In elke vergadering wiste hij door zijn gezond oordeel menige beraadslaging uit het nauw te trekken en de beste oplossing aan te passen, en nooit gingen wij uiteen zonder dat hij iets of wat betreffende zijn openbaar ambt of betreffende het algemeen bestuur eenige wijziging of ver betering aangebracht had. Nooit heeft hij een enkel stoffelijk voordeel getrokken uit zijn helaas te kort bestuur. Hij was de rechtzinnige man bij uit stek, de juistheid van zijne handelwijze was nauwgezet gewogen in de weegschaal der rechtveerdigheid. Wat mij persoonlijk aangaat, ik beken gaarne dat ik gelukkig ben geweest den Heer Schepen Camerlynck onder mijne beste vrienden geteld te hebben. Hadde ik toch mogen nog lange jaren den recht schapen helderzienden raadsman behou den tot voordeel der gemeente, doch de Almachtige God heeft het anders ge schikt. Dat Zijn wil geschiedde. Vriend en Schepen, gij, die hier op aar de de naastenliefde hebt beoogd, gij draagt in uw graf de erkentenis mede uwer medeburgers, de liefde uwer dier bare vrouw en bloedverwanten. Gij laat eene reine naam over. Met zijn geachte familie, met zijne tal rijke vrienden en kennissen die hem zoo innig en bewogen eene laatste hulde brengen, betreuren wij zoo diep zijn af sterven. Doch omdat wij gelooven zullen wij meer doen dan klagen. Wij zullen voor hem bidden, opdat de Heer hem genadig weze, hem beloone voor -al het goed dat hij verrichtte binst zijn leven, dat Hij hem het Kijk der Hemelen schenke dat Hij voorbereidt voor zijne trouwe diena ren. Vaarwel! beste Vriend en Schepen, in naam der Openbare Besturen; In naam der Muziekmaatschappij, waarvan gij beschermlid waart; In naam der Handboogmaatschappij, waarvan gij ondervoorzitter waart; In naam der armen die gij zoo menig maal troostte; In naam uwer talrijke vrienden! Vaarwel!! IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ZATERDAG 28 JULI 1934 Avonds. Blijde intrede van D Goliath Wandelconcert. 1 ZONDAG 29 JULI 1934 's Morgens. Pontificale Hoogmis a„ Z. Exc. Mgr. Lamiroy, Bisschop Brugge. Beiaardconcert. '4' 's Namiddags. Inhuldiging van l„ Belfort door HH. MM. de KoniS en de Koningin der Belgen. Bi' torische stoet. Concert door <u «Harmonie des Mines de Lens», 's Avonds. Beiaardconcert. Groji Venetiaansch feest op de Majoor, gracht. IBBBBBS8BB9BBBBBBB9iIBBflSBBS| ontvingen we volgend schrijven. Daar tusschen de Fransche en Belgl, sche grens een hulppost van weerskan. ten ingericht is, geven wij hier de Bel, ische en ook de Fransche inlichtingen welke het publiek noodig heeft; deze kun. nen voor velen van groot nut zijn. Door Ministerieel Besluit van 13 April 1934 wordt de baan, die de Fransch-B;lgi, sche grens overschrijdt op de plaats ge. zegd «Zwartenberg», van 1 April tot 30 September geopend voor het internati». maal verkeer met automobiles, motos, rij. wielen. Daar de openstelling van deze baan tot gezegd verkeer door het Fransch Beheei zooeven toegestaan werd, is er besloten bovengemelde toelating te verzekeren on. der volgende voorwaarden: 1. Op den Zwartenberg (Westouter, wordt een hulppost der douanen inge. richt. 2. De hulppost is open: a) Gedurende het tijdstip van 1 April tot 30 September, alle dagen van 7 ura tot 21 ure, zonder onderbreking des mid. dags. Van 16 Mei tot 15 Oogst wordt d» opening 's morgens een uur vervroegd. b) Gedurende het tijdstip van 1 Oetfl. ber tot 30 Maart, enkel op Zon- en Feest- dagen van 7 tot 19 ure, zonder onder breking des middags. 3. Zijne bevoegdheden strekken zich uit tot: a) De vervulling der formaliteiten bij in- en uitvoer der toerismerijtuigea (automobielen, motos en rijwielen 1 met inbegrip van de inschrijving, ontlasting der verkeersbescheiden (titres de circula- tion) doch met uitsluiting van de afleve ring van doorvoerbewijzjn (acquits da transits) 41V voor automobielen, motos, b) De inning der rechten op de geringe voorwerpen, door de toeristen ingevoerd, die verzekerd wordt door het gebruik v?n kwijtschriften uit het boekje 157 A ge- trokken. De Belgische hulppost is reeds in voe- ge, in korte dagen zal de Fransche hulp. post ingericht zijn; ik verwittig U als deze ingericht is. De uren zijn dezelfde als voor den Bel- gischen post. Bevoegdheden van den Franschen post op den Zwartenberg: a) Alle bewerkingen voor toerisme, be dragende de visa en inschrijvingen van verkeersbescheiden (titres de cirulation: carnets de passage, triptyques, acquit! cantionnés, acquits h oantion, reconnais sance de consignation, passavants des- criptifs et carnets d'identité). (1) b) Bestatiging van in en uitgang vaB rijwielen voorzien van doorgangskaartea afgeleverd door bevoegde maatschappijen. c) Inning der rechren op essence en geringe voorwerpen. (1) Ik schrijf ze in 't Fransch; moeilijk ware het ze in 't Vlaamsch juist weder te geven. J. V. DE BERGEN WORDEN HOE LANGER HOE MEER BEZOCHT. Op 2 Mei tijdens de Mis in de Kapel van O. L. Vrouw van Lourdes en der 7 Weeën op den Roodenberg en voor het zoo treffend sermoen van E. H. Otmer- lynck, schatte men de bedevaarders op 3.000. Deze Kapel is prachtig onderhou den. Op O. H. Hemelvaart was de toeloop naar de Kapel en ook als wandeling ia dreven en bosschen, bijzonderlijk in 't Hellegatovergrootsinds het 60 jari? bestaan der Kapel heeft nog nooit iemand zulken drang van volk gezien op den berg minimum 10.000 beweerde men uit alle hoeken van Vlaanderen en het Noor- den. De opening van drie nieuwe hotels, het bezoek van de Muziekmaatschappij Ypriana uit leper, het jaarlijksche be zoek der Muziekmaatschappij van West outer op den Roodenberg hebben veel bij gedragen met het prachtig weder om het volk aan te lokken. Dagelijks en bijzonder 's Zondags wor den Kapel en bergen gretig bezocht. Ve. len willen van het zoo overtreffelijk na tuurschoon der bergen genieten en de gezonde lucht, doorwasemd met den geur der bloemen en sparren, inademen. De -bezoekers zijn allen overtevreden over hunne reis. De akademische raad der universiteit van Grenoble heeft in een plechtige zit ting den titel van eeredoctor verleend aan professor De Wulf, hoogleeraar te Leuven en te Harvard. IBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBI TREKKING VAN WOENSDAG 9 MEI (201 meter 1492 Key) GODSDIENSTIG RADIO-CONCERT, van Zondag 20 Mei, te 4u., aangeboden aan de zieken. 1. - Andante Cantabile, P. Tchaikowsky voor snaarkwartet. Veni Sancte Spiritus, Sinksenliturgie. 3. - Sanctus Palestrina uit de «Misa Papa? Marcelli». 4. - a/ Faith of our Fathers, b/ Jesus, my Lord, twee Engelsche koren voor mannenkwartet. 5. - Godsdienstig praatje door E. P. Gratianus, O.C.D., «Sinksen... Ziekendag voor de Missiën», 6. - Paciëntie, oud Vlaamsch lied door het Coeciliakoor te Antwerpen. 7. - Aria, J. S. Bach voor tenor, uit de Cantate Nr 85. 8. - Magnificat, Wahnisley voor koor en orkest, 9. - Introit en Kyrie, uit de St Hubertusinij, voor jachthoornen. Woensdag voormiddag had de 144» trek king plaats der leening van de Verwoeste Gewesten 5 t. h. 1922. Zijn verder uitkeerbaar met 300 frank de andere nummers van deze reeksen, evenals de nummers van volgende reek sen 1067 1524 1885 2034 2577 2812 2860 3284 3946 4699 5427 '483 7699 7726 8280 11510 11530 13480 14316 15550 16641 17600 18256 19045 19151 24572 24675 25335 25667 26585 26991 27916 28066 28348 29502 30585 31162 32188 32772 33414 34281 36369 36871 37146 37818 37997 38383 41821 44496 44921 45339 45470 46581 47327 48830 48938 49458 50195 51065 5,1004 54514 54912 56521 56588 56881 57209 57538 58657 62558 66691 67909 '>8355 69370 70930 73248 74424 76197 76614 77260 77849 78014 78601 80057 82199 83364 85655 85780 87396 87460 80)71 90717 91278 92259 92947 93823 94478 94544 94634 95051 95404 97224 97545 98342 98558 99834 100282 101357 102142 103364 103393 105415 105947 106941 107168 107388 107934 108679 109422 109635 110814 111279 111999 112573 113680 114364 114452 114935 115167 115902 115996 116437 117443 117706 117790 119804 121957 123211 124847 124912 125179 125650 127221 1.32711 132829 135542 135650 137743 142672 143114 143149 143393 143489 143577 140087 144506 147559 149001 149277 149541 149757 152168 152623 154245 154250 158405 158571 160902 162491 163187 163396 163647 164044 165738 165797 167126 169830 173400 175594 176245 176689 176760 176826 178252 179187 182643 183379

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1934 | | pagina 2