'u APOTHEKEN BEPROEF 'ASPRO' TEGEN^f De PROVENDINE" AVIKOLA PORCAPHOS BREDE-, BUIKBANDEN ASEPTA en MO RVA 'In de KleIne Winet, p 1 cp a I Iets Nieuws Geldleeningen J. Savoye - Hastens LAMPEN ICOM1BEL Haisen Louis SANDERS Ptjnsa verzaeh! cl Eé terugbetaald, it is de Waarborg vaa POPERINGE Seen vallingen mm BRUSSEL Waarlijk wonderbaar iOF/ YPER Zenuwpijnen CAM QÜAGHEBEUR Koop heden nog een pak en doe een proef met waarborg dat uw geld wordt terugbetaald zoo gij niet tevreden zljt. GRIEP VERKOUDHEID HEUPJICHT RHUMATIEK TANDPIJN SCHEDELHOOFDPIJN PRIKKELBAARHEID ZENUWPIJN PIJNEN van LUMBAGO STOORNISSEN der DEN GROEI SLAPELOOSHEID MAANDSTONDEN JICHT Ik leed sei-srt Jaren san SshedelhoofipIJss O© SJSeening dep Bokieps Eerste Hulp voor de loaders HOE TE GEVEN bespaart twee maanden voedsel Bijzonderheid van Hoendervoederen Bijzonderheid van Zwijnvoeders 2 maanden voedselbesparing 120fr 90 dagen Provendine aan 39 cm 27 fr Netto winst. 93 fr - 109 Kg. in 4 maanden Om U toe te laten GELD te verdienen JElCypotheek en Spaarmaatschappij van Antwerpen naamlooze vennootschap AVIKOLA voor Kuikentjes van den 3" tot den 15° dag: Meelvoeder I Extra Prima 230 Fr. K. Eiwitstoffen 13/15 Meelvoeder I Extra Prima B 295 Fr. K. Vetstoffen 3 '4-4 Meelvoeder I Extra 199 jpr. K. Koolhydraten 60-65 AVIKOLA voor Kuikentjes vanaf 15a dag tot de 8e weekt VERDONCK-MINNE, ZONEN H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE BIJZONDERE BUIKBANDEN C. WAERENBORG-COULIEI BREUKLIJDERS EEN AUTOBUS GARAGE DEVOS DEWANCKEL KIEKENS AVIKOLA per Kilos BLIJVENDE HAARGOLVING TIEN JAAR WAARBORG Loeisfe üitylRdlno in iüEMIES HUIS BRYANT FABRIEK VAN BETONWERK P.OpERINGHE - 750 a 3000 frank GROOTE KAPITALEN BESCHIKBAAR 0/0 8-5-32. - DE POPERINGENAAR. - Nr 19. - BI. 7. IEDICI - Iedereen kan de diensten van «ASPRO» beproeven. Hij Is te koop in alle apotheken, ter beschikking van iedereen en in bereik van ieders beurst Zijn hoedanigheden passen zoowel aan de oudere perso nen als aan de kinderen en hij bevindt zich overal. Niet alleen houdt de faam van ASPRO zich hoog maar ze neemt nog toe, dankzij de hulp die hij brengt voor het verlichten der pijn zooals schedelhoofd pijn, tandpijn, zenuwpijn, heupjicht, rhumatiekpijn, zenuwachtigheid. De hevigste pijnen weerstaan niet aan zijn kalmeerende werking. Hij geeft den slaap aan degenen die lijden aan slapeloosheid, zegeviert over de scherpe aanvallen van rhumatiek, houdt valling en griep in één nacht tegen. ASPRO verwekt geen gewoonte. Hij veroorzaakt geen hart of maagstoornis. Esisk es* aan It IN ASL.1L» ZENUWONTSTEKING Ik verklaar U ronduit dat, na eenige ta bletten ASPRO te hebben genomen, mijn pijnen verdwenen waren ik leed sedert jaren aan schedeüioofdpün. Ik had reeds alles be proefd, maar niets hielp. ASPRO echter Ueeft mijn pijnen in twee uren verlicht. Ik zal ASPRO altijd aanbevelen. Al» Marie DE MONDT 18, Albertstraat, Nlel. Daar Ik veel per auto rijd was ik verplicht veel voorzorgen te nemen om de verkoudhe den te vermijden. Sedert ik ASPRO ken leem ik een tablet voor elke reis; ik heb nu geen vallingen meer. M. J. WARMOES Gemeentesecretaris, Vlamingstraat, 2, Heyst aan Zee Uitsluitend Agentschap Maamloois Vsnnosisshap Twee tabletten «ASPRO» hebben mij onmid dellijk van bijblijvende zenuwpijnen verlicht. Het Is waarlük wonderbaar. Ik zal niet nalaten ASPRO aan al mijn vrienden en kennissen aan te bevelen. Mm. w» MAENHOUT, Verkensmarkt, 4, Antwerpen. Waarom heb ik "ASPRO" niet vroeger gekend Mijn zoon moest met een zware griep te bed blijven. Ik deed hem onmiddellijk twee AS- PRO»'s nemen, 's Avonds gaf ik er opnieuw en 's anderendaags was hij geheel hersteld en kon hij weder naar zijn bureel gaan. Wanneer ik aan hoofdpijn lijd neem ik ASPRO en de pijn verdwijnt als bij tooverslag. Waarom heb ik ASPRO niet vroeger gekend. Mm» J. BIART, 34, Callensstraat, Berchem-Antwerpen. K Ondergeteekende verklaart sedert twee maanden ASPRO gebruikt te hebben in een groot handelsonderneming, met ongeveer 500 bedienden, en goede uitslagen bekomen te hebben: ik ben er heel tevreden over en ik zal niet nalaten het regelmatig aan te bevelen. Dokter V.B. ASPRO Is een uitmuntend produkt, vooral wanneer bet er op aankomt ae pijnen te verzachten en de koorts te verminderen. De jongste griep-epidemie heeft m(j zijne kracht bewezen. Dokter D. D. In ge Datt Ik heb de tabletten ASPRO beproefd svallen van rheumatlek en zenuwpijnen, produkt heeft mij geheel voldaan. Dokter L» HET Het is voordeehqer een pakje van 2 O Pr te Uoopen het be va t 60 ta- •bietten die een woarde hebben van 25 franken Indien Ztehie een hoopvolle boodschap voor allen die lijden ASPRO U geen ver zachting brengt, verplichten wij on3 U het geld terug te betalen, vermits U ons verwittigt in den loop der veertien dagen na den aankoop, en ons het leege karton terugstuurt. Kunnen wij iets meer doen Kunnen wü een grooter vertrouwen in onze wonderbare remedie toonen? Waar om nog geen pakje ASPRO vandaag gekocht en beproefd U ncemf alle dagen geen proef, en ASPRO is wonderbaar. ASPRO is geen gevaarlijke droge noch bedwelmend, het last het hart niet aan, een kind mag het nemen. Het kalmeert, verzacht en doet alle piin verdwijnen, en laat de Natuur toe de genezing te volbren gen. Let wel op dat men U ASPRO geeft als gij het vraagt. Het meeste deel der kinderen zijn on derhevig aan tandpijn, oorpijn, ver koudheid en plotselinge koortsen. Men mag in deze gevallen ASPRO geven. «ASPRO» zal de pijn stillen en spoedig de koorts verminderen. AAN KINDEREN Er zijn twee eenvoudige manieren om «ASPRO» aan kinderente geven: of In wat melk, of de tablet breken en ze toedienen In een koffielepel confituur. De dosis is kinderen van 3 tot 6 jaar, een halve tablet van 6 tot 14 jaar, een tablet van 14 tot 18 jaar, 1 1/2 tablet. ASPRO zoo als overigens alle andere remedies mag niet gegeven worden aan kin deren onder de drie jaar, dan op voorschrift van den dokter. Postcheck: Nr 1X58 Handelsregister: leper 2817 Telefoon: Nr 245 cL-vm. Hvva» VW Twee maanden voeasei; gerekend aan 2 frank per dag, maakt 120 frank besparing en zulks met twee lepels Provendine per dag, die slechts 30 centiemen kos ten. Do verwezenlijkte winst met Provendine zal dus zijn M. Léon REMÉE, rue du Mont, 6, te Bloul, schreef op 16 November 1930 Ik ben ten zeerste voldaan over de Proven dinemijn verkens wogen 100 Kg. in 4 maanden. wordt de Provendine thans verkocht aan 15 fr. het groot pak Fabrikant Ancietme liaison Louis SARDERS, S. A., BRUSSEL. BELANGRIJK. Wij verzekeren de kwaliteit van liet vleesch en liet spek voortkomend van dieren die PROVENDINE gehad hebben, op voorwaarde nochtans dat de varkens geen voedsel ontvangen hebben dat een onaangenamen smaak geeft aan het vet van het varken, zooals zekere meelen van visch of vleesch, zekere lijn koeken, enz. Te koop bij Apothekers NOTREDAME, Groote Markt en KESTELYN, Gasthuis straat, te POPERINGE; FOCK en VUYLSTEKE, te DIKSMUIDE; MULLIE, te STADEN en GANNE-BLOMME te LOO-BIJ-VEURNE. kapitaal 20.900.000 frank 35, MEIR, 35, TE ANTWERPEN Gewone spaarboekjes 3.60 met gro ote gemakkelijkheid van terugbetaling Spaarboekjes op termijn: Plaatsing voor: 6 maand 4 1 jaar 4.25 5 jaar 5 Hoe meer Melksuiker KRACO hoe meer Gedroogde Karnemelkpoeder «JESCO», hoe meer onuitgetrokken gedroogde «GIST»: Hoe duurder. Meelvoeder II A. toet Levertraan, Karnemelkpoeder 180 Fr. K. en Até-Meel) Meelvoeder II B. toet Levertraan, Karnemelkpoeder 169 Fr. K. en Até-Meel) Meelvoeder II C. (zonder Levertraan, zonder Karne- 145 Fr. K. melkpoeder, zonder Até) Eiwitstoffen 16-18%; Vetstoffen 3-5%; Koolhydraten 50-55 Hoe meer Levertraan, Karnemelk en Até-Meel, hoe beter en hoe duurder. Onze KTJIKENVOEDERS met LEVERTRAAN zijn ONOVERTROFFEN en bewaren ZES MAANDEN. Geeft vitaminen B en D aan uwe kuikentjes. Poeljenmeel III A (Van de 9® week voort) met 1 Até 120 fr. Poeljenmeel III B idem zonder Até 115 fr. Poeljenmeel III C idem zonder Até 110 fr. 15/17 Eiwit 3 tot 4 Vet 55/60 Koolhydraten. Korrel I (van den 8» dag voort) 159 Fr. K. Korrel II (van de 4» week) 140 Fr. Poeljengraan III Extra, 98 fr. Poeljengraan III B, 94 fr. KOSTELOOZE ONTLEDING PER LEVERING VAN 2500 K. AVIKOLA »'s Kuikenmeel I en II zijn gewaarborgd als de beste en zijn vervaardigd met de fijnste en de verteerbaarste voeders. Met AVIKOLA snelle groei, krachtige en gezonde kuikens. ONTLEDINGSBULLETIJN Staal Voedermeel Nr 834 5C00 K. Avikola Kuikenmeel II A. Al onze inleggers wier bezit min stens 10.000 frank bedraagt, zijn kos teloos tegen alle doodcüjke onge vallen verzekerd. Voor alle inlichtingen en bewerkingen gelieve U te wenden tot volgende Agenten: Brielen: Mevrouw Jerome David-Opsomer, Plaats. Geiuveld: M. Aloïs Beyls, Gemeente-Sekretaris. Hoogstade: M. Camiel Billiau, Rust. Onderw., Dorp. Kemmel: Mevrouw Maurice Tesseur-Druart. Loo: M. Raphael Vannobel, Notariskl., Wetstr. Nieuwkapellc: M. Leopold Verthé, Dorp. Noordschote: M. Michel Butaye, Dorpplaats. Reningcist: M. Alois Vancaeyseele, Handel., Ieperstr. Roesbrugge: M. Jozef Peel, Dorp. We3tvleteren: M. Henri Boucneau, Gem.-Ontvanger. Woumen: M. Cyriel Tommelein. Wijtschate: Mevr. L. D'Heere-Roelens, Staenijzerstr. ssasaHsgaEKHHsg UWE HENNEN MOETEN NU RUIVEN! NU MOETEN ZE LEGGEN!! ZIJN DE EENIGE GOEDE PRODUKTEN ASEPTA tegen snot en cholera ASEPTA om de spijzen goed te verteren ASEPT om uw dier gezond te houden ASEPTA om meer te doen leggen 6 fr. de enkele doos 15 fr. de driev. doos ASEPTAPILLEN, 6 frank de doos. 't Gebeurt soms bij plagen dat de microbeninassa zoo groot is dat Morva ook onmisbaar wordt. Want Morva is het meest antimicrobische middel in geval van tering en afloop. MORVA, 6 frank de enkele flesch 15 fr. de drievoud, flesch. BEDANKING Nr 6780: GEBREVETEERDE Breukbanden zonder staal noch elastiek. Speciale Breukbanden voor zak-, navel- en uitblijvende breuken, op maat vervaardigd en volgens geval. voor zwaarlijvigheid, voor na-operatie, voor eventratie, voor zwangerschap, voor vlottende nier- en maagzakking. MISGROEIINGEN GEBREVETEERDE Orthopedische Korsetten voor Mal, Pott en Ruggegraat. Speciale Beenappareils voor kromme beenen en stompvoeten. Orthopedische Toestellen in gemouleerd leder of celluloid voor verlamming en beenderziekte. Kunstarmen en Kunstbeenen in hout, leder of gevulcaniseerde fiber. De behandeling geschiedt onder toezicht van uwe geneesheereu. Heer Mullie. Geene ruif! geene eieren!!! Wat moet ik u bedanken uwe ASEPTA en MORVA gevonden te hebben! Sinds dien heb ik ge zonde dieren en veel eieren, 'k Had alles beproefd en niets hielp. ASEPTA geef ik in hun eten, MORVA in hun drinken, en gij, hoen derkweekers! wat geeft gij? Eischt ASEPTA en MORVA in uw Apo theek, laat u niets anders in de handen stoppen die aan verkooper meer winst geven en aan U min bijval, daarom knipt dees reklaam uit, en draagt ze mede bij uwen Apotheker. Geteekend Cyriel Kallekoen, Veeweide, Buysinghen, 13 Sept. 1931. EENIGE FABRIKANT: APOTHEEK MULLIE VEEMARKT HALLE (BRUSSEL) RIJSSELSTRAAT - 5 - YPER KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE Ieder 2' en 4» Zaterdag der maand, ia ons bijhuais: Korte ïhourout straat, 16, van 9 tct 11 Dagelijks leest gij reklamen in gazetten van zoogezegde breukmeesters die beweren breuken te kunnen genezen zonder operatie. Zwicht wel U niet te laten overhalen door die aanlokkende woorden en beloften, want eene breuk bij volwassene kan niet genezen zonder operatie, 't is al bedrog, zij hebben het alleen op uw geld gemunt, zoo rekenen zij overdreven prijzen voor een geneeskrachtige breukband die niet bestaat, velen heb ben er zich nochtans reeds door laten beetnemen. Indien gij begeert van een breuk te genezen, moet gij U laten opereeren, en om U daarvan te overtuigen, vraagt raad aan uwen geneesheer; maar indien de operatie U afschrikt, wendt U dan in volle vertrouwen tot ons, wij zullen U een goede breukband vervaardigen die voor uw geval past en die uwe breuk zal binnenhouden zonder liet minste ongemak te veroorzaken. - Ons huis gesticht in 1840, moet voor U eene waarborg zijn dat wij door de ondervinding op de hoogte zijn van ons vak. w HILAIRE HUYGHE, «Hotel de la Mes- sagerieGroote Markt, Foperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen, verhuizingen, enz. LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. SPEELKAARTEN ten bureele dezer Auto «Renault», 7 P.K., binnenst.; Auto «F. N.», type 2290, binnenst. Auto «Essex», type 1928, binnenst. ook nog VERSCHEIDENE ANDERE OCCASIEN, in goeden staat en zeer voördeelige prijzen. IEP ER. TeL 55. KIEKENS Witte Leghorns te bekomen in kleine en groote hoeveelheden, in Mei, aan ver minderde prijs bij Odiel VANDESTEENE, Kemmel, Kweekerij bij de Vierstraat. Wilt U ze op tijd, doet heden nog uwe bestelling. Er zullen poeljen is bekomen zijn vanaf 1 Juni. Gemaakte Mans- en Klnderkor.tair.r2j Zwarte Kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Deml-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marlnekostuumtjes voor jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostnmen In pane, engelsch leder en katoen; Sporibroeken (culottes) In Bedford pane, katoen en leder; Cache-pousslèrcs voor groot en klein; Groote hoeveelheid stoffen naar de laatste mode aan de voordeeligat: prijzen. Groote keus van plechtige-communiekostuumtjes vanaf 100 frank. alles wordt in huis gemaakt en op maat. DRINKT Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor- deellgste prijzen daar zij ln huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder: Salopette, Casquen en Handschoenen in leder: Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- llrinen. CBBBBMtlSHBIBaBNIiaSBMflBBBW te verkrijgen bij julien 8uffis, her berg den NeerloopProvensteenweg, POPEIfJLNGR BIER Cacfte*3 aan Uw Apotheker tegen die lastige welke U onverwachts dan hier, dan daar zoo verschrikkelijk kunnen kwel len. Één of twee onschadelijke AKKER- Cachets zullen Uw pijn verdrijven en Uw aangetaste zenuwen tot rust brengen. Doos van 6 st Fr, 5.-. 12 st. Fr. 9.-. ONTLEDINGSBULLETIJN Staal Voedermeel Nr 835 5000 K. Avikola Kuikenmeel Extra Prima: (per (per Mineralestoffen 3.55 Mineralestoffen 5.49 Vetstoffen 4.22 Vetstoffen 5.10 Eiwitstoffen 14.94 Eiwitstoffen 18.00 Koolhydraten 64.04 Koolhydraten 55.72 Ministerie van Landbouw Rijksontledingslaboratorium, Antwerpen. Antwerpen, 19 Februari 1932. Legmeel A. Prima toet 1 Até-Meel) 120 Fr. taks inbegrepen Legmeel B. Extra 115 Fr. Legmeel C. Perfecta 110 Fr. per 500 Kilos 2 fr. min. Gemengeld graan zonder stof (granen v. 1* kw.) v. leghennen Z. K. (zonder Vleeschkanen), mengsel 10 soorten 95 fr. Z. K. B. idem 5 soorten 90 fr. °/o V.K.V. (met Vleeschk. en Vischjes) 12 soorten ,100 fr. V. K. V. B. idem 7 soorten 95 fr. taks inbegrepen. Prima Vleeschmeel (Amerikaansch) 70/75 eiwit, 8 vetst.; vol gens ontleding 71.50 eiwit, 8.58 vet aan 200 fr. kilos. taks inbegrepen. Vleeschmeel (Amerikaansch) 60/65 eiwit, 10 vet, 175 fr. PORCAPHOS AVIKOLA bericht aan de damen HET HUIS BOLLAERT 45, Maloulaan, leper - Tel. 498 heeft de eer aan zijn talrijke klienteel te laten weten dat van toekomende week af IN ZIJN DAMENSALON zal uitgevoerd worden met het laatste amerikaansche apparaat, met den doom, THE UNIVERSAL Iedere week zullen specialisten komen van Brussel om de klienten te bedienen. Er wordt een premie gegeven van 100.000 frank aan gelijk wie, die zou kunnen bewijzen dat er ÉÉN ENKEL HAAR VERBRAND IS. V =====r3 Prijs: 75 FRANK, alles inbegrepen, en twee mises-en-plis zullen gedurende de zes maanden kosteloos gedaan worden. jiVIODELl Wij zijn de eenige verkooper» der Vlaanderen van nieuwe automatieke breimachines voor alle jacquard en effen werk in zijde of mercerisée. Aanleering gratis in UW huis 3 da gen tot 1 week. Werk verzekerd op nieuwe modellen, winters, 's zomers, voor 10 jaar op kontrakt. Garantie op machine 10 jaar. Stiel voor jonge meisjes en vrouwen om t'huis te werken. Betaling der machines komptant en met werk. Koopt elders geen machine zonder onze speciale voor waarden te kennen (zonder verbin tenis) schrijft aan het BREIMACHINES MEESSEN-BIJ-YPER. DEHEEGHER C° (Naamlooze Vennootschap) Westvleterenstw., 1, Poperinge Telefoon 214 en 12. GEKRUISTE; SN AR FN Groot Gemak".van öctvic n flifö i 7 A.LERHANDE Eerste keus afgewerkte Betonwaren: zooals; citernen, aalputten, buizen in ,alie maten, gewone en granito watersteenen, ichouwen volgens teekening (in alle kleu ren van graniet), deur- en vensterdorpels in kunstmatig witte en blauwe steen, ge wone dorpels in cement, enz., enz. Bouwstoffen: eerste keus fagadebrieken, holle brieken voor binnenmuren en muur- bekleedingen tegen vochtigheid, gewelven met draagvermogen tot 500 kgr. gewaar borgd per m2, pannen waaronder speciaal de zwart verlakte zeer aanbevolen om hunne lage prijzen (enkel de prijs van goede roode.) Verder: kalk, cement artificieel A. Dap- sens, rijnzand, asch, landbouwkalk, tegels en alles wat met het bouwvak in betrek king staat. Zeer verzorgde afleveringen. Voordee- llge prijzen. Aannemers, aarzelt niet een bezoek te brengen; wij hebben stellig iets dat U aanbelangt. Alle werken worden uitgevoerd na tech nische raadgeving van den Bouwkundige Heer Omer Carpentier, Poperinge. Onze grootste reklaam: Aflevering van eerste keus materiaal. pKatalo$en ó'pjpfièVraè-5 z/i YPERSTRAaT - lei: 178 per maand bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek vun Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «rapide», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasten. Vraagt kosteloos kataloog met Inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij rapide »l 28-30-30a, Astridlaan, GENT, 8t Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat, KORTRIJK. OP BESTAANDE EN TE BOUWEN EIGENDOMMEN 4!n£3 SCHRIJVEN OF ZICH WENDEN: Noordzandstraat, 10, BRUGGE. Bagattenstraat, 22, GENT. TeL 196.21 O. L. Vrouwstraat, 34, KORTRIJK Slijpstraat, 1, LEDEGEM. BALATUM; bij Sanaan-Vanneste, fpg,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1932 | | pagina 7