MlS-SttüZ' Vellen Mantels BREUKEN HENRI COST PIANOS 5900 1 In de Kleine Winst SLAPELOOSHEID PNEUMATIEK E8 ZENUWACHTIGHEID BEWIJZEN MIM SNELLE WERKING GEIEN GEWOONTE TAST HIT HART HIT AAN (Mas-Car, Fabriek Depreiter MUZIEKHANDEL CAMILLE QUAGHEBEUR Jules Laurens - Follet AFSLAG Le Lloyd Beige mi K0ENTGE8 LEEST HETGEEN PE DOKTERS E§*§ MET PUBLIEK ZEGOEN Mimm mm GEBRUIKT'ASPRO' HEDEN TEGEN GRIEP Anc. Maison Louis SANDERS .HANDELSBANK, Dat ABDIJSIROOP Si i VERKRIJGBAAR IR ALLE GOEDE APOTHEKER PIJNEN VERZACHT BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS ,15-11-31 - DE POPERINGENAAR. - N' 46. - BI. 8. VERVOER EN VERHUIZING LUXE-AUTOS LIJKKOETS-AUTO Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 BOUWMATERIALEN IS. SAMYN-SPRUYTE OLIFANTFLATEN EEN GOEDE RAAD Koopt ze in volle vertrouwen rechtstreeks in de BRUGSTRAAT - 55 - ADINKERKE De meeste keus. 40 t.h. beterkoop dan elders. De beste kwaliteit. De allerlaatste afslagprijzen. 5 j. volledige waarborg op de Echte Skuiigs. Vanaf 18 September komt het Huis Depreiter met een schoone keus ieder Vrijdag naar PoperingeVlamingstraat, 1. Ieder Woensdag naar Veurne Vleeschhouwerstraat, 7. MAISON GERARD BREUKLIJDERS: A. DUMONCEAU Belgische Firma) Huis van vertrouwen door opgericht in 1885 Tgeneeskundigen aanbevolen Lees deze bewijzen: Wij geven 5000 frank aan alle Geneesheeren, Bandverkoopers en Breuklijders die kunnen bewijzen dat zij niet echt zijn. MAAGZAKKING LIJKKOETS-CORBILLARD DUINKERKESTRAAT - 43 POPERINGHE KLEUREN, VERNISSEN EN VENSTERGLAS ALLE GERIEF VOOR SCHILDERS EN GLASWERKERS Telefoon: Poperinghe 45. YPERSTRAAT, 27, POPERINGHE. Tel. 178 Radios, Phonos, Pick-Upp De Stem Vzijns Meesters/ VANAF Fr. Alle herstellingen worden ter trouw afgewerkt, met een waarborg van vijf en tien jaar. ALLERHANDE MUZIEK-INSTRUMENTEN. FONOGRAPHEN van af 350 fr. ACCORDEONS in alle prijzen vanaf 200 fr. Groot gemak van betalen, stipte geheimhouding. VOOR UWE PELSEN en VELLEN MANTELS wend U in vertrouwen tot het Huis Veurnestraat, 13 - ELVERDINGE op alle VELLEN JSW C. WAERENBORG-COULIER RIJSSELSTRAAT - 5 - YPER VERWEN IN ALLE KLEUREN MEJUFFER DOMICENT KOOPT UWE SPEELKAARTEN TEN BUREELE DEZER Uitsluitend Agentschap Société Anonyme BRUXELLES kostbaar ter bestrijding van alio pijnen Een ernstige crisi? van Heupjicht dank aan"5SPR0 verzacht of geld terugbetaald, dit is de Waarborg van &SPR0 WICHT JENUWSCHUDDING rheumatiek MET OA K. DRINKT - BIER liN.V.ll De Eerste Vlaamsche Bank 40 MILLIOEN FRANK CIMENT-PRODUCTEN JEREMIE VERHAEGHE GENT, Klanderberg, 1. BANK - BEURS WISSEL KOUDLIJM REMY AKKER'S Redder dw Longen 750 a 3.000 FRANK WIELRIJDERS OPGEPAST! VERFAILLIE CAMILLE LANDBOUWERS 40 jaren goeden uitslag!!! WILT GIJ spoedig uwe kalveren vet maken» schoon en wit vleesch hebben, ge bruikt dan het KALFVOEDSEL HET GEKROOND KALF van JANSSENS-FOSSE Rue de la Linière, BEUSSE1» Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nienwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 10.500.000 fr. INTREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN BEHEERRAAD: M. Bar. Fredegand Cogels, Eere-Gouver- neur der Prov. Antwerpen, Voorzitter. M. Henri Jacques Engels, Eere-Voorzitter der Handelsrechtbank, Ondervoorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. aPaul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. M. Jean Cogels, Afgev.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge rieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M* Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. OostvleterenA. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meessen: G. Dehem, G. Gatrystr. 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Rousbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: Léo Debonnet, Leyestraat, 22. Westvleteren: M* Wed. J. Quaghebeur. IBHBBBBBBBBBBBHfBRBBHBBBSHBBB met Rijtuig en gesloten Auto Cars van 15-20-30-40 personen voor plechtigheden en uitstappen Oud bekend huis; stelt zich ten alle tijd, dag en nacht, ter beschikking van de kalanten. - Alle inlichtingen over het verhuizen naar den vreemde. IB&BSBRBBBBBBBBBBBBBSBBHBBBfl VOOR ALLE alsook LANDKALK, DRAINEERBUI- ZEN, CIMENT, ASBEST PLATEN, alles van eerste hoedanigheid; wendt D tot het gekend huis van vertrouwen BOEZINGE. IBEBBEBIBHSBBflBBBBBflBBBBBSEB en alle slag van andere IJzeren Platen. ALTIJD TE KOOP BIJ LEON ROSSELLE, 93, Veurnestw, IEPER Fourruren HO Het Huis DEPREITER heeft talrijke klienten in Brussel, Antwerpen, Luik, Rijssel, Duinkerke, leper, Kortrijk, enz. Een bewijs dat prijs, kwaliteit en fatsoen de moeilijksten bevredigt. Rue au Beurre, 27 YPRES Téléph. 288 SALON DE COIFFURE I' ORDRE Messieurs et Dames Ondulations Permanentes sur Garantie Mise en plis Teinture au Henné - Parfums au Pold Parfumerie et Fantaisie. BBHBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB1 SPEELKAARTEN ten Bureele dezer. Genezing zonder Operatie, Ge vaar noch Tijdverlies, door toe passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwe wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeesters DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETERD ZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914; Antwerpen en Luik 1930. Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon orde Jurylid en buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs 1931. neemt nota dat onze Veerlooze Toestellen en Breukcorseletten de EENIGSTE zijn die dag en nacht en voor alle werken, zonder gevaar of ongemak, gedragen worden. Bekwamen ln de Tentoon stellingen van ANTWERPEN en LUIK 1930, en PARIJS-VINCEN- NES 1931, groote bijval: Twee Diplomas, Gouden Medalies en Buiten Wedstrijd; worden door de Geneesheeren aanschouwd als het eenigste middel om genezing der nog mogelijke gevallen te bekomen: DE SPECIALIST-BREUKMEESTER handelt EERLIJK en RECHTZINNIG. Zijn toestellen mogen niet te vergelijken staan met oude stelsels van Veerbandmakers, die beweren dat breuken niet kunnen genezen. DE SPECIALIST DUMONCEAU GENEEST NIET ALLE BREUKEN, maar wel deze die hij na zorgvuldig onderzoek GENEESBAAR VERKLAART en geeft dan ALLE WAARBORGEN. Geachte Heer A. Dumonceau, Brussel. Vele Breuklijders zijn mij komen vinden en vragen of ik werkelijk wel genezen ben van mijne kwaal, en tot bewijs toon ik mijn toestel, die ik zorgvuldig bewaar ln een kartonnen doos; ik mag niet alleen zeggen: ik ben goed, maar ik mag zeggen: ik ben volledig genezen, werk en ben zoo goed alsof ik van die kwaal nooit hadde aangedaan geweest. Nogmaals moet Ik U bedanken. 12 October 1931. HENRI MESTDAGH, Welllngstraat, 353, Beernem. Heer Breukmeester Dumonceau, Niet genoeg kan ik U bedanken, mijn dochter te hebben genezen van twee breuken, die nu geene band meer draagt. GEORGES DESMET, Sergeant Debruynestraat, 19, Cureghem, Heer Specialist Dumonceau, Met vreugde zend ik den tegenwoordige brief voor U te bedanken uwer goede zorgen; nu ben ik volledig genezen van de c.armuitstorting, reeds tweemaal nutteloos geopereerd en na een jaar dragen van uw toestel is alles verdwenen. VROUW BEEZEMANS, Mariemontkaai, 146, Brussel. Fastré G., 52, Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, door ons toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van machinist op den ijzerweg kunnen hernemen, is volledig genezen. Breukmeester DUMONCEAU, voorzien aller toestellen, is spreekbaar kosteloos ln de VLAAMSCHE TAAL, van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2" en 4' Maandag der maand, Hotel des Flandres Statie. YPER: den 1" en 3" Zaterdag der maand, «Hotel du Nord63 Statiestraat. POPERINGHE: Vrijdag 13 November, «Hotel Palace», 38, Yperstraat. Kosteloos UITLEGBOEKJE op vraag: Rue de la Meuse, 65, BrusseL V (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per AUTO -CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Autobussen in alle grootten. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remoniën en Feestelijkheden. Telefoon: Poperinge 110. van het WERELDBEROEMD MERK met klein voorschot en per maand. HERSTELLING AOCORDEERING HERSTELLING VERWISSELING GESTICHT IN 1885 9 Naamlooze Maatschappij voor Brandverzekering gesticht in 1856 Gevestigd te Antwerpen, Meir 91. Maatschappelijk kapitaal: fr. 6.000.000 Betaalde schade sinds de stichting: Ruim fr. 170.000.000 HOOFD AGENTSCHAPPEN VOOR POPERINGE EN OMLIGGENDE:- POPERINGE: M. Renon Vercnocke, Meesenstraat. WE STOUTER: M. Jules Declercq, Dorpplaats. DRANOUTER en LOKER: M. Louis Dousy, Gemeentesekretaris te Loker. DIKKEBUSCH: M. Alfons Savoye, Gemeentesekretaris. VLAMERTINGE: M. Camiel Dambre, Gemeentesekretaris en M. Lucien DeWulf, Statieplaats. ELVERDINGE: M. Valère Vanden' ghe, Veurnestraat. WOESTEN: M. Georges Bamelis, Poperingestraat. PROVEN: M. Marcel Verbeke, Rousbrugge- straat, 31, Opziener der Maatschappij. WAXOUs M. Etienne Dujardin. PISf TiK [VUjSfe-i.: Gemaakte Mans- en Kinderkostamenj Zwarte Kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuumtjes voor jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostumen In pane, engelsch leder en katoen; Sportbroeken (culottes) in Bedford pane, katoen en leder; Caehe-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor deellgste prijzen daar zij ln huls gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Salopette, Casqnen en Handschoenen in leder; Groote keus van Trench-Coats ln wol en katoen vanaf 160 fr. met ult- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirineh. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeellgste prijzen. Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank, ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, tel. 325 Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversierlng. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VO OR ROUW IN 24 UREN HULPHUIS VOOR IEPER, POPERINGE EN OMLIGGENDE: 21, Korte Thouroutstraat, 21 IEPER De beste beetwortelsnijder der wereld draagt het merk 11 RAPIDE Verbazend verwerkingsvermogen van 1000 tot 10.000 kgr. per uur voor hand en motorkracht. Fabricatie in serie: jaarlijksche voortbrengst 10.000 beetmolens. Catalogus gratis. Inrichtingen DEVLEESCHAUWER Gebroeders Ophasselt - Oost-Vlaanderen. WERELDTENTOONSTELLINGEN ANTWERPEN EN LUIK 1930 DIPLOMA EN GOUDEN MEDALIE I-: LIJDT NIET MEER VAN-HOOFDPIJNEN Vele personen beelden zich ln dat, om hoofdpijn ol andere kwalen te verzachten, het onmisbaar is verdoovlngsmiddelen of schadelijke drogerijen te gebruiken die enkel verdooven en teneerdrukken. Anderen zijn overtuigd, dat er geen enkel genees middel ter wereld bekwaam Is de velerlei aandoe ningen waaraan de mcnschen lijden te verlichten, zonder schadelijke gevolgen voor dc organen van het lichaam. Doch allen hebben het verkeerd voor. Vroeger moest men zijn toevlucht nemen tot krui den en verdoovlngsmiddelen om de hevige pijnen tijdelijk te verlichten omdat de Wetenschap nog niets beter had gevonden. Deze drogerijen waren schadelijk voor de gezondheid. Maar thans heeft de Wetenschap ASPRO ontdekt, het onfeilbaar en onschadelijk geneesmiddel, dat hart noch maag aantast. ASPRO wordt snel uit het organisme verwijdert, nadat hij daar zijn verzachtende en genezende werking heelt volbracht. ASPRO Is het afdoende geneesmiddel, dat geen gewoonte verwekt, een onfeilbaar geneesmiddel, tevens zoo onschadelijk dat zelfs een kind het nemen mag. Duizenden getuigschriften van dokters en specialisten uit alle klassen, van alle standen en alle rassen van de beschaafde wereld hebben bewezen dat ASPRO in enkele minuten de hevigste kwalen doet ophouden. ASPRO Is gemakkelijk om nemen en hindert niet. Het Is dus vol strekt onnoodig nog gevaarlijke drogerijen te gebruiken. ASPRO is daar om slapeloosheid te genezen en aan vallen van rheumatiek, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid te verdrijven. Ge zijt verantwoordelijk indien gij, uit nalatigheid, ASPRO niet beproefd hebt. Moeten wij het nog zeggen? Profiteert vandaag nog aanstonds VAN HET WERELDBEROEMD GENEESMIDDEL ASPRO Gij kuilt een pakje ASPRO beproeven aan den geringen prijs van 5 frank met waarborg dat uw kwaal zal verlichten, zooniet wordt uw geld terugbetaald. GIJ loopt geen gevaar. Ik het) persoonlijk de «ASPRO» beproefd in een geval van zware koorts 40° als gevolg eener verkoudheid des nachts opge daan. Ik nam alle 2 uur een tablet die hevig zweeten veroorzaakte. Dank aan uw produkt kon ik na twee dagen rust opstaan en tnyn bezigheden hernemen. Daar ik er aan houd uw pro dukt in geval van noc voorban den te hebben zou ik U dankbaar zijn indien gij uijj eenige stalen zondt. Dokter V. C. Ondergeteekende verklaart dat ASPRO een uitmuntend pro- jdukt is, dat een vlugge verzach ting geeft bij pijnlijke gewaarwor dingen, en dat het zelfs bij sterke dosis geen maagstoornissen te weeg brengt. Dokter V ASPRO gebruikt hebbend verklaar ik dat het produkt een zeer groote en blijvende werk kracht heeft. Zijn verpakking bewaart het daarenboven voor besmetting. Dr. D Ik verklaar me ten zeerste tevreden over ASPRO zoo onder oogpunt van verdraagzaam heid als van genezende werking. Ik laat niet na het gebruik er van aan mijn zieken aan te bevelen. Dokter J. C. Wil zoo goed zijn mü eenige Stalen ASPRO te zenden voor mijn persoonlijk gebruik. Mijn vrouw lijdt aan hevige schedel- hoofdpijn en heeft reeds alle geneesmiddelen beproefd. Alleen uw ASPRO stilt haar pijn. Dokter F. Ik heb van mijn apotheker uw pakje ASPRO ontvangen. Wij zijn allen van dit geneesmiddel ten zeerstê voldaan.ASPRO is zeer afdoend voor alle kwalen, schedelhoofdpijn, hoofdpijn, rug pijnen, zenuwpijnen. Wij gebrui ken hem reeds lang en kunnen hem niet meer missen. O. SACRÉ. Avenue du Progrès, üosselies. Ik heb de ASPRO tijdens een hevigen aanval van heupjicht gebruiktna 8 dagen was ik ver lost van de ondraaglijke pijnen. Ik het) een tweede doos gekocht, en 't is met deze twee doozen da ik mij volledig herstelde.Ik zal nie nalaten uw produkt bij ai mij kennissen aan te bevelen. M. ROGGE, Wolstraat, 32, Antwerpen. Ziehie een hoopvolle boodschap voor allen die tij 'en Indien ASPRO U geen verzachting brengt, verplichten wü ons U het geld terug te betalen, vermits U ons verwittigt in den loop der veertien dagen na den aankoop, en ons het leege karton terugstuurt. Kunnen wij ufts meer doen Kunnen w ij een grooter vertrouwen in onze wonderbare remedie toonen Waarom nog geen pakje ASPRO vandaag gekocht en be proefd U neemt alle dagen geen proef, en ASPRO is won derbaar. ASPRO is gecti gevaarlijke droge noch bedwel mend, het tast het hart niet aan. een kind mag het nemen. Het kalmeert, verzacht en doet alle pijn verdwijnen, en laat de Natuur toe de genezing te volbrengen. Let wel op dat men U ASPRO geeft als gij liet vraagt. GRIEP VERKOUDHEDEN HOOFDPIJN LUMBAGO SLAAP LOOS HEID PRIKKELBAARHEID ZENUWONTSTEKING ZENUWPIJN HEUPJICHT HOOIKOORTS SLECHTE GEVOLGEfi VAN ALKOHQl, MISBRUIK PIJNEN EIGEM AAN VROUWEN Het is voordeeliqer een oakje van 20 Fr te k oopen het bevat 60 ta- -bietten die een woarde hebber von 25 Franken boekt na opslorping van andere Banken KAPITAAL en RESERVEN Vooraleer uw Installaties te doen plaatsen vraagt prijzen aan het oud gekend huis Tel. 170 Betonfabriek Tel. 170 Bruggestr. - - - Poperinge. Ten huize geleverd aan prijzen buiten alle concurentie. Bijzondere prijzen voor grafkelders, gewaarborgd waterdicht. IBflBBBBBHBBHBBBSBBHBBaEfHBBBB BALATUM bij Sansen-\anneste, Pop. Hoofdzetel: 253 Agentschappen en Kantoren In Oost- en West-Vlaanderen en Brabant AGENTSCHAPPEN te leper, Poperinge, Nieuwpoort, Komen, Wervik, Wijtscha- te, West-Nleuwkerke, Proven. KANTOREN te Alveringem, Becelare, Beveren-IJzer, Krombeke, Geluveld, Kemmel, Leysele, Loo, Merkem, Pas- schendale, Pervijze, Poelkapelle, Sta- vele, Vlamertinge, Westouter, West vleteren, enz. 6 frank de kilo bij SANSEN-VANNESTE Griep is vooral gevaarlijk om de verwikkelingen, die gemakkelijk tengevolge van haarverzwakkendeninvloed op het algemeene gestel kunnen ontstaan. Wachtdan ook niet langer en neem van daag nog de versterkende l Alle Apotheken. Pet fleech i per maand bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimacliien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat, KORTRIJK. Laat U niet bedriegen! Vooraleer U een RIJWIEL koopt komt zien naar 't oud gekend huif Meenensteenweg - 115 - IEPER Daar zult U alle keus zien van vol komen nieuwe RIJWIELEN voor Heeren, Damen en Kinders, koers en half-koers, verkocht met waarborg op facteur 525 tot 595 fr. OCCASIE van 150 tot 250 fr. Ook nieuwe en occasie ACCORDEONS. ALLE HERSTELLINGEN. Zoo gij tevreden zijt, zegt het aan uwe vrienden; zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan MIJ. Open: alle Zon- en Feestdagen tot 6 uur 's avonds.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1931 | | pagina 8