BREUKEN to PACHTERS BOVIAN GALLA Uw KEEL LAPPA Fabriek van Fgurruren -AVIOL- Jaehtspopt Bte Pest© DlPüOJVIfl i Verhoogt de melk-voortbrengst uwer koeien met BOVIAN G. WEHQUIfi-BEHAT Garage DE VOS en DE WANCK El In de Sfleine Winst Veel meer Melk! Veel meer Room as^Gar 25 Fr. VOOR DEI WINTER 1 Pas op v ABDIJSIROOP iize Haren Pelsenmaker*. 117, Yperstraat Jules Laurens-Follel FOURRUREN Vellen Mantels Victor Battheu-Jéröme tijden welke kond zlinde in fjfiwfï gezet worden VELOS ft. 0. B -FUT DE POPERINGHENAAR n ttablissements Industrie^ et Commerciaux ONZE WAARBORG Een professor van Zootechnie heeft de proei Wat is Bovian Tel. 398 Tel. 398 Wrijf Uw pijnlijke spieren KLOOSTERBALSEM AKKER'S Redder der Longen Nieuwe London HENNERINGEN ELVERDINGHE Groote keus van Yperstraat, 117 POPERINGHE TROTSEERT DEN TIJD Eisch onze merken en een bevestiging volgens onze voorschriften. Wend U Lof onze Vertegenwoordigers. N. V. ETERNiï Kdpelk'Olé'Bosch, BI. 8. 12-10-1830. N 41. Fonderi€s Bruxelloises Belgische Fabricatie ALBERT DENYS, Poperinghe, tel. 61. Gouden Medalie Antwerpen en Luik 1930 met Gelukwenschen der Juryleden EVENTRATIE - NIER - MAAG - BAARMOEDERZAKKING - WATER- EN ADERBREUK - SLECHT KRAAMBED - ALLE GEVOLG VAN OPERATIE Genezing zonder operatie, gevaar of tijdverlies der nog erkende mogelijke gevallen: dadelijke hulp en verlossing met langzame vermindering of volledige verdwijning der zwaarste en moei lijke gevallen zelfs deze door alle Breukmeesters of Specialisten verlaten WAARBORGEN wij tot alle genoegen door toepassing onzer NIEUW- SOORTIGE speciale toestellen ZONDER VEEREN, ZONDER ELASTIE KEN en onze BREUKCORSELETTEN met vier dubbele plooibare REGE LING en weder heffende zachte handvormige drukking, REGELBAAE naar willekeur, draagbaar dag en nacht en voor alle werken zondei gevaar of ongemak; EENIGSTE wetenschappelijke ontdekking, door dc GENEESKUNDIGEN als nutbare stelsels aanschouwd; die moeten aan bevolen om alle geval van Breuken te bestrijden; waar tachtig per hon derd der werkende klas zijn van aangetast; en het derde deel hunne kwaal niet zien verergeren door het dragen van slechte toestellen; hun met vele beloften opgedrongen door vreemde rondreizigers, valsche spe cialisten die geen BREVET of DIPLOMA, zelfs geen instellingen in om land bezitten en weinig of niets van ons vak kennen en geen deel onzer Corporatie maken. BREUKLIJDERS: neemtnota onzer BREVETTEN, DIPLOMAS en BEWIJZEN van hulp, verlossing en GENEZINGEN. BREVETTEN: N° 158297 van 1901; N° 213766 van 1909; N" 242644 en 449284 van 1912; N° 285113 van 1920. DIPLOMAS met GOUDEN MEDALIESBrussel 1910; Gent 1913 er. 1923; Lyon 1914, de Specialisten-Breukmeester A. DUMONCEAU Belgische Firma opgericht in 1885 Huis van vertrouwen met gelukwenschen der Juryleden toegestaan. Ziehier eenige uitgekozene bewijzen: Heer H. MESTDAGH, 327, Wellingstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle werk zonder band. M. J.-B. VANDENHOUTTE, landbouwer te Asbeek-Assche op den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Wed. VERMOESEN, 66, Ransfort- straat te St Jans-Molenbeek na 2 operaties van darmuitstorting aangetast op 1 jaar ge nezen door ons Corselet. M. Emile WYNANTS, Putberg, Asbeek-As sche was van zakbreuk, kinderhoofd groot, aangetast, door ons toestel gansch verdwe nen en werkt nu zonder ongemak. Mad. SNAUWAERT te Zedelghem op 1 jaar volledig genezen van zware navelbreuk. M. CLUISSENS Henri te Drongen-Baerle, genezen van maagzakking. M. LIPPENS, Kloefstraat te Geeraards- bergen zijn jongen genezen op 4 maanden van dubbel breuk. M. G. DESMET, 19, Sergeant Debruyne- straat te Cureghem, genezen van dubbel breuk. M. WELVAERT, (gehucht Gravinne) te Middelburg (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. H. BORREMANS te Hofstaede, gene zen van zakbreuk. M. WOUTERS Cesar, Warandestraat, Sel- zaete. Kind genezen. Heer J. AERTS, 14, Lammekenstraat, Ant werpen, was van een gevaarlijke breuk aan getast, door ons toestel wierd een operatie vermeden, en nu aan den ouderdom van 70 jaar kan hij nog alle werk verrichten. Vrouw BAMPS, avenue de la Croix Rouge, 164, Bressoux, Liège, verval van operatie van darm-uitstorting, twee vuisten groot aange tast; door toepassing van ons corselet op 6 maanden gansch genezen, keukenmeid van vak zijnde doet zij alle werk zonder ongemak Bijzonder geval: Heer FASTRE Guillau- me, 52, Avendoren, Tienen, was sedert 10 ja ren ziek door uittrekking en volledige zak king der maag, na vruchteloos alles beproefd te hebben, is nu gansch hersteld door ons specaal toestel, eet en drinkt nu zonder de minste stoornis en heeft zijn vak van ma chinist op den spoorweg hernomen. .olie T, t'j 'Aj istgai - 1.1. KOoals een naplitmotor, •t is te zeggen alleenlijk met de draaier LATEN U TOE HEME BESPARING VAN TE DOEN OP DEN KOSTPRIJS DER drijfkracht MET NAPHTE maal gaeclkooper dan de elektriciteit r.A.LSSTERÏaCn-oen TEU-33 >t/\i TenWonsteWng.-lll.Kon.ngn^kesJra^lll TEL. /I5öi/ genomen met ons product BOVIAN op een mo delhoeve van de provincie Limburg. Daar hij waarlijk verrassende uitslagen heeft bekomen, aarzelen wij niet U eene vermeerdering van de melk-voort- brengst uwer koeien te verzekeren, zoo niet wordt uw geld U terug betaald. Koopt nog vandaag een pak BOVIAN, gebruikt er de helft van en zoo gij niet tevreden zijt over de bekomen uitslagen, zendt ons het overschot van het pak en het bedrag zal U volledig terug betaald worden. Veel jagers mislukken in het schieten,door het verbruiken van slechte munl- tiës. Gebruikt enkel de alom vermaarde cartouchen BACHMANN en LEGIA. Deze zijn maar verkrijgbaar in het welgekend huis, alwaar ook de her stelling van allerhande wapens ter plaats zelf wordt gedaan aan de voor- deeligste prijzen. BOVIAN is het onontbeerlijk toe voegsel van het voedsel der koe dank aan de groote hoeveelheid stikstofhoudende grondstoffen die het bevat, verzekert het een vol maakte verteerbaarheid der voe dingstoffen. BOVIAN schenkt aan de koe vitaminen in overloed waar door zij een volmaakte gezondheid bewaart en die de opbrengst van rijker melk doet vermeerderen. Ieder pachter weet dat de op brengst van de koe niet enkel afhangt van den rijkdom van hare voeding, doch ook van de oordeel kundige samenstelling en de ver teerbaarheid van haar voedsel. Hij weet ook dat zekere bestand- deelen de eigenschap bezit de voortbrengst van de melk (e ver- grooten en er de hoedanigheid van te verbeteren het zijn deze be- standdeelen, goed gemengd, die den grondslag van BOVIAN vor men. BOTERSTRAAT - 24 - YPER Koopt geen automobiel vooraleer het laatste nieuw model gaaien te hebben, en zoo gij bet begeert, eenen kosteloozen proefrit gedaas le hebben. VRAAGT INLICHTINGEN AAN r«L 55. Meenenpoort, YPER. Tel. 55 Garage INION, Meessenstraat, Poperinghe. - TeL 2§3L Garage COVEMAEKER, Oost-VIeteren. - Tel. S. Garage DEBRUYNE-DECALF, Watou. - TeL 47. C. WAERENBORG-COULIER Rijsselstraat - 5 - YPER. Al de pachters die BOVIAN hebben gebruikt, zijn verrukt over de verkregen uitslagen. M. Armand MAZY, van Landen, schreef op 27 Augustus 1930 In mijne landbouw-uitbating van Scheit, had ik eene koe die gekalfd had in Mei 1930 en die mij van 5 tot 5 1/2 liter melk per dag gaf. Op raad van een vriend, gaf ik haar Bovian en ik hield zelf toezicht op de voortbrengst van melk. No drie dagen heb ik bestatigd dat de dagelijk- sche voortbrengst van melk tol 7 liters was geklommen. De uitwerking van Bovian ging voort met zich te openbaren zelfs gedurende een zeker aantal dagen nadat het toedienen had opgehouden. dank aan De Bovian is te verkrijgen in alle goede apotheken, drogerijen, zaadhandels, aan 15 fr. het groot pak. Alleen-Agentschap Ancienne Maison Louis SANDERS N. V. Brussel 33iiRE8B9BS!S!t»S«il*"«eiaaBasEi8SaBflaiB2!33M&Slia»ai!aifiElia»lHBBBgiBBHnni Gemaakte Mans- en Kinderkostumen; Zwarte Kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demis - Saisons Fantasiebr«éken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuumtjes voor jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostumen in pane, engelsch leder en katoen; Sportbroéken (culottes) in «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor- deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder. Salopette, Casqucn en Handschoenen in leder. Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 160 fr. met uit- neembare voering. Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirinen. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeeligste prijzen ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT DRINKT aiER- IHHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBMK BREUKLIJDERS Vergist onze methode niet met oude toestellen van deze die zich zelfs onbekwaam achten de minste breuk te genezen. Wij geven VIJF DUIZEND FRANKEN als die kunnen bewijzen dat onze getuigschriften niet recht zinnig zijn. Wij zijn specialist en make geen leenen. Wilt*"gij. gelijk duizenden die onze methode hebben aangenomen, er HULP en VER LOSSING bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valsche beloften en mits matigen prijs en allen waarborg! Brengt ons een bezoek dat KOSTELOOS is en U tot niets verplicht van 9 tot 2 uur, te: KORTRIJK: de 2e en 4e Maandag der maand, Hotel des Flandres Statie. YPER: de 1 6 en 3e Zaterdag der maand, «Hotel du Nord», 63, Statiestraat. POPERINGHE: Vrijdag 14 November, Hötel Palace», 38, Yperstraat. Kosteloos UITLEGBOEKJE op vraag: Rue de Ia Mense, 65, Brussel. JBBBBBBBBBBBBEBaBBBBBBBBSBBflBBBBBBBBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBBBEBBB Rechtstreeks uit de fabriek aan 485 fr. gewaarborgd. Van heden af tot einde Octo ber; extra luchtbanden aan 24 fr. het paar. Buitenbanden aan 35 fr. 't stuk, gewaar borgd. Alle herstellingen. MOYAERT CHARLES, Oude Eiermarkt, (Pompestraat), Loo. •n stramme gewrichten, verdrijf die afmattende pijnen van rhn- matism en spit met den beroemden AKKER's verzacht verraas;ad taal Geen good zoo goed.** SPOEDIGE» AAIT DEN DEO-, E7,E: EN ÖBOOTZE EIE3EN Uw jonge hennetjes zullen vroeger gaan leggen en Uw kippen zullen meer cri grootere eieren gevén, als U het nieuwe vitaminen-middel GALLA (groen etikét) bijvoedert. Dubbele winst. Groot pak 15 fr. Overal verkrijgbaar. Vraagt gratis het boek Winstgeven de Kippen aan Doktor-veearts Dorai- cent, Cureghemstraat, 35, Brussel. GRoEMaL ETIKETresi 9>*r das ait mnr ma'. ons gewaarh. Brei» machien 8APIDE Onze machienen zijn van ouds gekend alt de beste en steeds de beste gebleven door haar laatste verbeteringen die geen ander merk bezit. Zij werken vlugger en breken min naalden. Meer dan 100 machienen in voorraad, voor fijn grof en fantasie-werk. Vraag kosteloos kataloog. 10 jaar werk ver zekerd per kontrakt. Kosteloos aanleer. P. CADUCQUE, 34, Astridlaan, Gent-Si Pieters41, Weldadigheidstr.. Brussel-N. Van Maerlantstraat, 19, Antwerpen. fgaBBBBBBBBBBBSBBISBBBBSBBBBBSBS' Koop uwe Werkschoenen, Jachtschoenen gewaarborgd waterdicht sterk handwerk in het welbekend huis DE BLAUWE LAARS Ypersir., 18, Poperinghe (Bij de Groote Markt) Allerhande crêpen schoenen, uitmuntend voor schoolkinderen. Altijd speciale keus van alle Luxe-Ceremonieschoenen voor Dames en Heeren. Alles wordt in huis hersteld. In de keel beginnen enkele der pijnlijks'e en, om haar verwi .kelingen, gevaarlijk ste aandoeningen. Grijp dan ook tij de geringste klacht: „kriebel", pijn, heeschheid, gezwollenheid, dadelijk naar de zuiverende en genezende Alle Apotheker, ?er fiesch: fr. 14.50, fr. 24.5. en fr. 39.50. ,«g&vsv,:-rv'V' SPEELKAARTEN TEN BUREELE DEZER SNEEX.E GROEI MOOIE PEX.S Wees niet ouderwetsch. maar profi teer van de nieuwste ontdekkingen.Voeg bij het voeder Uwer konijnen dagelijks wat LAPPA en Ge zult verbaasd staan over de gunstige verandering bij Uw konijnen. LAPPA kweekt krachtige ko nijnen en doet tijd en geld winnen. Per groot pak 12 frank. Overal verkrijgbaar. Vraagt gratis het Handboek van den Konijnenfokker aan Dokter-veearts Domicent, Cureghemstraat, 35. Brussel. VERDWIJNEN door het gebruik van de Doet de grijze haren bin nen enkele dagen ver dwijnen, maakt het haar zacht, belet het uitvallen. In flesschen van 10.50 p'j tt^.00 fr. Verkrijgbaar bij Apotb' ~<ers, 10iEt44sten, Coiffeur* en P tumerién. BMMBiilFlii Wl IBBBflSKBBBBBBBëiHSaaStSk .BBBBBBBBBBBIBMB HEEREN en DAMEN, Ik heb de eer U kenbaar te maken, alsdat ik mij kom te stellen als Bij mij zult gij vinden een bijzonder groote keus der laatste nieuwigheden van het seizoen. Prijzen buiten alle concurentie. Maken en herstellen, alles wordt ten huize, met de grootste zorg gedaan. Trouwe en spoedige bediening. Hopende dat gij mij met een bezoek zult vereeren dank ik U op voorhand en bied U, Dames en Heeren, mijn beleefde groeten. HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1885 Gezonde kippen krijgt en houdt Ge, als U de gezondheids-drank A V I O L ge bruikt! Dagelijks eenige druppels in het drinkwater voorkomt besmetting. AVIOL bevordert eetlust en spijsverte ring en is een krachtdadig in- en uit wendig geneesmiddel bij de meeste ziek ten. Prijs flesschen van 8. 24, 40 fr. In alle apotheken. v Vraagt gratis het boek Winstgeven de Kippen aan Dokter-veearts Domi cent, Cureghemstraat. 35, Brussel. te bekomen bij Smnsen-Vanneste, Poperinghe. ALLERHANDE GARNIERING. LAATSTE MODELLEN. Het Huis aanvaardt alle herstellingen en veranderingen van mode. AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN ■BBSHBBBBBBSflB» laflaflBBBBBBBBBflBBBBBBBBSBflBflBBIflBBBBBBflflBBlllC

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1930 | | pagina 8