Maagziekten Jules Laurens-Foïlet 1 Mas-Car AVIOL F ourruren-Vellen Mantels mmnn PORCA Grafzerken LATTA DES 3 VEAUX h'ö, Brugstraat ADIHEE3RKE WILtT GIJ een GOEDE JVIflRG? ÜiBüïtR JKfe FOURHUREN Vellen Mantels h. YPÊRMAN-DENECKER Koopt zo RECHTSTREEKS in VOLLE VERTROUWEN in het sterkste Huis dor Vlaar.de s int i m Meeste keus - Be ste Kwaliteit Sierlijkste Modellen Laatste Afsiagprijzen Kechtstreeksche Invoer 5 jaar mearDorg op eofiie SHungs Occasie. MARMEREN SCHOUWEN GRAFKËLDEBS ■PA B RUIK 55 BRUGSTRAAT ADin KERKE M» «9. <GI«ïsei% Vader Broeders hapstraat, 19, BRUSSEL. Z'afiisp Hewijzus* e. ysroERBEKE zoon EEN GOEDE RAAP EIGEN WERKHUIS Rd magazijn is aüe dagen open, ook den Zondag van 8 tot 12 uur en van .30 tot 6 uur 's avonds. De Fabriek DEPREITFR komt meteen schoone keus iederen Vrijdag van Sept. Oct. Nov. van 8 tot 12 uur, naar de VLAMINGSTRAAT, I, POPERIiNGHE, Iedere Woensdag van Sept. Oct. Nov. van 8 tot 12 uur naar de VLEESCHOUWEKSTRAAT, 7, YEURNE. B!5ËSa482 21. JVIeenensteenweg, 21. YPER IslsigSB-igg Hoe zijn de andere kweekers er in geslaagd de moeilijkheid te vermijden |g vriend der Kweekers Bedt de Kalveren van den Dood WERKHUIZEN VAN LANDBOUWMACHIENEN ZONEN POPERINGHE, Gasthuisstraat, 19 Telefoon 94. YPER, Van den Pecreboomplaats, 9 Telefoon 249. SPECIALITEIT VAN De eenige maehien die alle waar borg levert en onverschillig als aardappeluitroeier of beetenuitroei- er werkt. STERK EENVOUDIG ZEKER Meer dan 500 machienen zijn op de streek werkzaam en geven alle voldoening. ONDERNEMINGEN VAN ELEKTRICITEIT sas DZ C3CK Lijdt U aan maag, lever, lenden of ingewan den Hebt u geen eetlust Na de maaltijden, kiijgt gij hoofdpijn, slaaplust, braaklust, zwaar moedigheden, zuren, draaiingen, opzwellingen, verblindheden, verstikkingen, hartkloppingen, walging, brakingen, schele hoofdpijn Hebt gij pijn in de maagholte, in den rug, in den buik is uwe keel meermaals ontsteken,uw mond droog, hebt u een slechte adem Lijdt gij aan slaaploosheid en zware droomen? Zijt gij droefgeestig geworden, zenuwachtig, droefgeestig, bloedloos, zenuwkoortsig Vindt gij nievers noch vermaak noch verzet Dit alles komt voort omdat uwe maag niet in orde is en slecht verteert. Neem de POEDERS DE COCK. De POE DERS DE COCK zullen u stellig genezen, I omdat de POEDERS DE COCK de maag en de ingewanden ontsmetten daardoor genezen zij altijd gemakkelijk ensnel om 'teven welke maagziekte,maagontsteking, verstoptheid, maagzwelling, darmontsteking, enz., enz Het is zeker, gemakkelijk, krachtig, schadeloos geneesmiddel. Inp'aats van te klagen en van u te ontmoedigen, neem dar de POEDERS DE COCK; de POEDERS DE COCK genezen dagelijks maagziekten die ongeneesbaar waren verklaard en wederspannig bleven aan alle mogelijke hulpmiddelen. Houdt er goed aan van de echte cachetten POEDERS DE COCK te eischen aan 9 fr. 50 de doos, in alle goede Apotheken. Weiger stellig alle andere geneesmiddelen of geneeswijzen- Het oudste en bestkoopste Huis der streek. Overtuigd U, .door een bezoek ter plaats. ËÜÜÜ1 «IA- 12v j. kiiixïfesv HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 18S5 ELVERDINGHE Groote keus van ALLERHANDE GARNIERING. LAATSTE MODELLEN. Het Huis aanvaardt alle herstellingen en veranderingen van mode. AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN fes*® 4» Sms m m immh Xskera en Radikale Genezing zonde, operatie door de Methode van LANDBOUWERS! Wilt gij de sterfte bij uwe kalveren vermijden en eene snelle en gezonde ontwikkeling gevengebruikt dan het kalfvoedsel van het «Gekroonde Kalf», sedert 46 jaren befaamd en overal be kend. Verkocht in zakjes van 5 kilos en pakken van 1 kilo. Te verkrijgen in alle goede kruide niers winkels. Voor den verkoop in 't groot: IN 'T PARADIJS G. Truant Z™ Veurnestraat, 12, Poperinghe. DRINKT BIER Groote keus van gemaakte kostu- aasn voor Heeren, vanaf 375 fr.voor Kinders vanaf 75.fr. - Bijzondere keus Werkkleederen, Paan, Engelseh Le der en genre Lafont. GENADIGE PRIJZEN. Verhuring van Luxe-Au tos Yperstraat - 83 - Poperinghe TELEFOON 217 XUUDLIJM. net ucate om mcubslpapi »>bskken, m pakken van en kilo V NS RN - V A NNRSTR. PinfHnth» &r&üklij<i*rs i Ik werd genezen van een erge breuk, dank zij het toestel van J. GLASER, Vader. RENÉ POLLET, Kortekeer, Oostvleteren. 14-2-1930. Theophiel Vandamme, Crombeke, ge nezen in 6 maanden. Camiel Rynaert, Wytschaete, genezen in 5 maanden. Jerome Vanoverschelde, Westende, genezen in 12 maanden. E. Boussery, Boesinghe, genezen in 12 maanden. A. Dekieu, Vladsloo, genezen in 7 maanden. Breuklijders! Aarzelt niet la cneer. Beproeft de nieuwe tc van J. GLASER, Vader, die alleen uwe breuken zullen weerhouden er. ze zullen genezen zonder operatie er zonder u te verplichten uw werk tc verlaten, Kostelooze raadplegingen, t* Poperinghe, 2n Vrijdag der maand, Hotel Skindie Dixmude, ln Maandag der maand, Hotel de la Bourse Man spreekt Vlaamse!». MugssHBBaaaBaasBsaaaBHSSBsaRBK SPEELKAARTEN TEN BUREEIE DEZER HOÏÏBT UWE ÜÏÏÏVEH GEZOND Dagelijks in het drinkwater eenige druppels AVIOL, de gezondheids-drank voor duiven voorkomt besmetting in de reismanden en geneest alle duiven-ziek ten. AVIOL, het beroemde in- en uit wendige geneesmiddel van den Duiven- specialist Dr. Domicent, houdt U'.v duiven steeds gezond. Flesschen van 8, 24, 4 0 fr. In alle apotheken. Vraagt gratis het boek Handleiding voor Duivenmelkers aan Dokter-vee arts Domicent, Cureghemstraat, 35, Brussel -^aamMageBi»wir.Tiii»Mih iiiwwtiiiiii Iss de Vier Seizoenen ngej eller m&h mm fli. S>eierlioop el cl ei-» Gedeplomeerde Snijder Casseletr., 7, Poperingh» MAGAZIJN VAN GEMAAKTE KLEEDEREN Pardessus - Raglans - Regenmantels Kostumen Fantasie-broeken - Werkkleederen. DAMES en JUFFERS, beziet onze Engelsche Mantels, welke schoone mo dellen en de stoffen willen bewonderd zijn. - Zwarte en blauw-bruine Man tels in Tailleur en Godets. - Panen Mantels - Gemaakte panen Kleedjes. Nievers vindt gij meerder keus. Banden-Fourruren van af 15 fr. de m. Er zijn altijd occasien van Mantels en Kleeren aan goedkoope prijzen. Een PIKBINDER Massey-Harris Een PIKBINDER Mac Cornick Een moteur Otto Deutz, 2 piknxs ckienen, 1 maaimachien, 1 chicorei snijder, 2 zaaimackienen, 2 oratroo mers, 2 boterkeerns, 2 jumellen en 1 rolle bij STEVENS-PATTOU Yper of Poperinghe. n >vm p* M I i if A DE NATIONALE KLAK 4 - Gashuisstraat - 4 POPERINGHE FABRIEK VAN KLAKKEN het beste merk Keeper's cap HOEDEN in Zijde, Feuter en Strooi Bijzonderheid van Hoedjes in feuter voor meisjes. - De beste hoedanigheid BERETS en BERETS-ALPINS in alle kleuren aan genadigste prijzen Groote keus van Damenkïakken ROUWBANDEN PLASTRONS Vulpennen van alle merkennikke- eu en koperen Passerdoozen; Albums voor postkaarten, gedichten, fotos en dtlcnipselsWoordenboeken; Lotos; Damberden Bakspel Verfdoozen Hp Sansen-Vanneste. Popermgbe TWBS MAAEBEÏÏ VEC2GZE TCÏ als Gij Uw varkens PORCA bij hun voedsel geeft. Extra winst minstens 15 maal de kosten. PORCA is een mengsel van minerale zouten en vitaminen, be straald met ultra violetstralen. Voor zeugen en biggetjes onmisbaar. Per groot pak 15 frank. Overal verkrijgbaar. Vraagt gratis het blad De Heden- daagsche kweeker aan Dokter-veearts Domicent, Cureghemstraat, 35, Bru3sei. BI. 4. 28-9-1939. N 39. am—DE POP.ERINGHENAAR KOOPT UW SPEELKAARTEN TEN BUREELE DEZER, C. W AERENBORG-COUL I ER Rijsselstraat - 5 - YPER. Gemaakte Mans- en Kinderkostumen; Zwarte Kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demis-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuumtjes voor jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostumen in pane, engelseh leder en katoen; Sportbroeken (culottes) in «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor- deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder. Salopette, Casquen en Handschoenen in leder. Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 160 fr. met uit- necmbare voering. Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirinen. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeeligste prijzen ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT ALLE MARMER- EN ARDUINWERKEN GROOTE KEUS VAN IN MAGAZIJN Uiterst verzorgd werk. geplaatst binnen de 24 uren ALTIJD 25 tot 50 GRAFZERKEN in Magazijn. In alle prijzen. De kweekers zouden driemaal rr koeien en kalveren kunnen hebben int ze de voedingsmethode volgden door welke de kalveren van een zekeren dood gered worden. De?e wetenschappelijke methode die het leven redt van de kalveren geeft zulke goede en zekere uitslagen dat we van dit oogenblik af, aan al dege nen die ze volgen, een kostelooze ver zekering op het leven van de kalveren kunnen aanbieden. Zooals ieder kweeker weet is de sterfteYcrhouding onder de kalveren eer ien de- gedurende do twee eerste maanden van bun leven 25 dus 1 op 4. Dit is vooral bet gevolg van het gemis aan voedende waarde van de ontroom- de melk waarmede ze worden gevoed. Wat moet de kweeker doen? In elk opzicht is hij verplicht ontroomde melk te geven aan zijn kalveren hij heeft het geld noodig dat voorkoma van zijn boter en hij moet zijn klanten bedienen. Het vraagstuk werd door vele kwee kers opgelost. Zij verkoopen hun boter zeer duur en tenzelfdertijd kweeken ze gezonde en sterke kalveren. Ze komen tot dezen uitslag op eene een voudige manier ze vorlioogen de voedende waarden van de ontroomde melk en het andere voedsel voor hun kalveren met Latta des 3 veaux Dit produkt geeft aan de ontroomde melk al de kostbaarste stoffen die de rijkste volle melk bevat. De kalveren welke op deze wijze gevoed worden groeien wonderlijk en worden zelfs moeiei' dan deze welke gevoed zijn met volle melk. Lees onderstaande brieven welke ons door kweekers werden toegezonden. De Latta vermijdt doorloop. N° 167 M. ChAVISEUR van Moatreuil- au-Beis, schreef ons op 14 April 1927 '.Ik had een kalf dat ziek was van af zijn geboorte. Wanneer het drie weken oud was voegde ik een weinig ontroomde melk bij de volle melk msar telkens kreeg het een sterken doorloop. Sinds ik het Latta des 3 veaux geef heeft de doorloop opgehouden. Mijn kslf werd, na het gebruik van één enkele doos Latta die ik van mijn veearts gekre gen had, volledig genezen. Gered door de Latta N° 185. M. J. MASSON, van Desme- lez-Spa, schreef ons op 19 Juni 1927 Ik had een mager en tenger kalf. Het kon ieder oogenblik sterven. Ik heb het Latta des 3 veauxgegeven en van de eerste dagen afzeg ik reeds veranderingNu nog geef ik het dit uitstekend produkt en ik geef er ook aan al mijn kalveren. Waarom de vooruitgang niet volgen gelijk de andere kweekers Stop de verliezen in het kweeken van Uw kalveren en maak er eon winstgevend vak van. Ga bij Uw apotheker of bij Uw drogist, koop een pakje Latta des 3 veaux en vraag hem de voorwaar den van een Kostelooze Verzekering van het leven van uw kalveren. De Latta des 3 veaux is ver krijgbaar in alle goede apotheken, dro gerijen en zaadhandels, tegen den prijs van fr. 7.50 per doos van 56 lepels; de doos van meer dan 140 lepels kost 15 frank. De gehruiksaanwijze is op ieder pakje aangeduid. Agent Matsou Louts SANDERS, Brussel. Te koop bij: G. TRUANT en ZUSTERS, 12, VEURNESTRAAT, POPERINGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1930 | | pagina 4