FOURRURE2 Camille Battheu-Baekeroot, BIJZONDERE OCCASIE. HANENKAMP Gouden zaak 1 FOURRUREN Een groot Woonhuis UITVERKOOP TOBLER Chocolat au lait Suisse. TE PACHTEN bij BELBAEBE-EAHAVE, Lichting van 1908. - Lotelingen van Poperinghe. bij R. MAERTEN-BOORif EEN HERBERG Wetensweerdigheden. HOPPE. Bijzondere keus en laatste nieuwigheid van SCHOONE CU1SINIÈRE Vlakte 5 aren 29 cent GROOTEN KEUS VAN jWédabd BEfiTlN, aan prijs van factuur. FJIen zoekt te Huren 2 8 10 11 12 16 18 21 22 BURGERSTAND van POPERINGHE Burgerstand van WATOU. BURGERSTAND van PROYEN Groote Keuring van Reisduiven, Op ZONDAG 5 Jan. HE RB ER GKERMISSEN Eenige jaarlijksche Kermis Combat met de Vloerboi, Combat met den Vogelpik KLEIN.—IM IHL\ BALLON.GROOT. Yperstraat, 54, POPERINGHE, Groote keus van MANSKLEEDEREN. Men vraagt Deftige en vlijtige ÊEDIE{1DE Verloren. Xe Koop Poperinghe (Abeele bij de Statie). Op Zondag 12 Januari 1908, Inleg 5 fr.Terug 12 fr. A. Bijstraen. D. Coucher MARKTPRIJZEN. te verkoopen of te verpachten Groote vermindering van prijs. aan zeer goedkoope prijzen, Casselstraat, 49, POPERINGHE. Hotel La Bourse du hourlon 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gegalvaniseerd IJzerdra s d voor* tie HOPPE. Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Uit ter hand te koopen POPERINGHE, te ^Akeele. Allergrootste keus in ulle slug* vsms aan den Hoek der Watoustraat, POPERINGHE. De gendarmerie zal waarschijnlijk ter plaat se een onderzoek komen doen. Westvleteren. Donderdag namid dag is de gendarmerie van Oostvleteren een onderzoek komen doen rond de St. Sixte bosschen nopens het uitkappen en stelen van sperren uit de bosschen van M. Féerinckx. Er zijn negen betichte. Uil Pi •oven. Donderdag laatst heb ben wij hier een stil en deftig feest gehad De Eerw. Heer Delanote, priester der laatste wijding, zong zijne plechtige Eeremis, om ringd van de talrijke leden van Familie, Vrienden en Parochianen die voor die gele genheid samengekomen waren. Hij was bijgestaan door beide zijne ooms, den E. H. E. Delanote, pastor van Leysele en den E. H. T. Delanote, pastor te Ooteghem, als ook door den E. H. J. Delanote, onderpas tor te Yper. Het was eene indrukwekkende plechtig heid. De familieleden en vrienden waren ter tafel genoodigd in het lokaal der jongelingen. Onder het maal sprak de E. H. Coadjutor, in name van E. H. Pastor, door het weder teruggehouden, den lof uit van den nieuw- gewijden Priester, van zijne geëerde ouders, wier oudste zoon nu Priester is, en oudste dochter sedert eenige maanden in het klooster trad, en ook van de deftige Familien Delanote en Pauwelyn. Den E. H. Delanote bedankte in uitgeleze- ne bewoording al de leden van Familie, de Vrienden en Kennissen die er tegenwoordig waren, en de genoodigden gingen uiteen met ile voldoening die zulke christene fees ten altijd nalaat. Wij wenschen den nieuwen priester van herie geluk en een vruchtenvollen arbeid op 's Heeren akker. Beveren-aan-Yzei*.— Erg ongeval. Zondag avond wilde de genaamde Henri B..., meester metser, wonende op de wijk »Het Fort" inhaaste de trappen opklimmen om naar zijn slaapkamer te gaan. Gekomen aan het eerste verdiep, deed hij een misstap en plofte neder op de steenen van den gang. Men vond hem daar, gansch bebloed en met gebroken neus. Een bijgeroepen doctor gaf hem de noodige zorgen. leperen. Hooimijt in Brand. Maandag avond, om 7 1)2 ure, is brand ont staan in eenen hooischelf van M. Masselis, vleeschhouwer en herbergier. De mijt stond nabij het kanaal tusschen 'tHoogeen Steene. Gansch demijt werd door het vuurvernield. Men denkt dat er kwaadwilligheid in het spel is. Zonnebeke. Brand. Zondag rond 4 u. namiddag is er brand ontstaan in de stalling der herberg den Pottebezem Becelaerestraat, bewoond door J. Lemahieu, en toebehoorende aan een landbouwer van Becelaere de stalling is afgebrand, aan de herberg is er weinig schade, dank aan de hulp van bereidwillige gebeuren. De schade is door verzekering gedekt oorzaak onbekend. Jonkersliove. Uit verre streken. Deze week is de blijde tijding toegekomen dat de EE. PP. Missionnarissen Schotte, van Jonkershove, en De Brabandere, van Iseg- hem, zeer welvarend toegekomen zijn in hunne residentie van China in zuid-west Mongolië (Ortos). De lastige en gevaarlijks reis is ten voor spoedigste en ten gelukkigste mogelijk afge- loopen Zij vertrokken uit Brussel Maandag 16 Sept. door Duitschland, Rusland, Siberie, Mandchourie tot Peking, waar zij Zaterdag avond 5 Oktober frisch en gezond toekwa men. Kortrijk. Een verhang ene. De echtgenooteDecraene, wonende Viaanderen- kaai, waschvrouw bij M. Mortier, in de buurt, kwam donderdag morgend, ten 81/2 u naar hare woning om het morgendmaal te nemen. De vrouw zag dat de zolderdeur open stond zij ging naar boven en vond haren man, Gustaaf Decraene, die doof was en aan eene ongeneesbare ziekte leed, ver hangen. De vrouw sneed de koord door, doch zij kon den wanhopige niet houden en beiden rolden van de trappen. Vrouw De craene werd licht gekwetst aan den arm. Doktoor Ghyoot, zoon, in allerijl ontbonden, kon slechts de dood bestatigen. Decraene was 47 jaar oud en kinderloos hij was in- pakker hij M. Caesens, fabrikant. Waanzin drama.In de omstreken van Kortrijk, werd vrouw Devigne-Binauld, 78 jaar, rentenierster, door hare dochter dood gevonden in een gesloten kamer. De oude vrouw lag ten gronde uitgestrekt, hoofd en aangezicht waren akelig doorkor ven; het lijk lag in een breeden bloedplas. Devigne zat sprakeloos bij het lijk zijner vrouwde ouderling, die in een aanval van waanzin zijne echtgenoote vermoord had, werd opgesloten en is thans aan een genees kundig onderzoek onderworpen. lJsdramas. Te Auderghem. Woensdag morgend vermaakten zich eenige knapen op het ijs van eene diepe gracht. Het ijs brak en de kleine Gustaaf Camerlinck, 10 jaar oud, verdween onder water. Toen men hem kon ophalen was de arme knaap reeds dood. Te Mee helen. Woensdag waren eenige jongelingen gaan schaatsenrijden op het ijs van de overstroomde weiden van het gehucht Battenbroek. Eensklaps brak het ijs en vijf jongens vielen in het water. Vier hunner konden gered worden, doch een 7jarig knaapje had zoolang in het water gelegen dat hij reeds dood was toen men hem op haalde. Te Lébheke.Eenige kinderen vermaak ten zich op het ijs op den Beggijnenwal, toen de kleine Meert door het ijs viel en in de diepte verdween. Het arme kind werd met veel moeite bewusteloos opgehaald. Na lang werken kon men den kleinen drinke- ling bijbrengen, doch er bestaat weinig hoop hem te redden. Te Hoboken. Maandag namiddag wa ren eenige jonge snaken op het ijs van den grooten en diepen put, rechtover de scheeps timmerwerf De nieuwe zaat Zeker oogenblik brak het ijs en de 7jarige Luybaerts,bijgeuaamd «DePad verdween onderwater. Verscheidene toeschouwers trachtten den knaap te redden, doch gezien de moeilijke plaats, moest men het opgeven. Eindelijk zou men den drenkeling, bij middel van stokken trachten bij te halen, waarin men dan gelukte, doch ongelukkig lijk had het knaapje opgehouden te leven, en haalde men slechts een lijkje boven. Beroepshof van Gent. Vrijge sproken. De genaamde Henri - Amaat Foort, van Watou, was door de rechtbank vanVeurne verwezen tot 7 maanden gevang wegens diefstal van eene som geld, met in braak. Hij werd onmiddelijk aangehouden maar ging in beroep. Het Hof heeft hem, op de pleidooi van Mr Mestdagh, vrijgesproken, de feiten niet ten genoege van rechte bewezen zijnde. Foort werd dadelijk in vrijheid gesteld en trok heel verblijd naar huis. Ulseiie.-iHnoroL-Vrijdag morgen ten 11 ure, kwainM. Biver, huissier in een onzer mi nisteries, in zijne woning, Lakenwevers straat, te Elsene, waar zijne vrouw huisbe waarster is. Hij vond haar dood ten gronde liggen tus schen het bed en den muur. Al de meubelen waren opengebroken en de inhoud ervan door eikaar over den vloer gesmeten, doch niets was verdwenen. De politie werd onmiddelijk verwittigd en een onderzoek begonnen. Na eene zeer langdurige ondervraging werd M. Felix Biver, de man van de ver moorde zondag morgend, te 2 ure, bepaald aangehouden, niet meer als getuige, maar als vermoedelijke dader. M. Biver houdt ech ter krachtdadig staande, dat hij volkomen vreemd is aan den verschrikkelijker! moord gepleegd op zijne vrouw. Men heeft op zijne kleederen bloedvlekken gevonden. Biver legt zulks uit door zijne aanraking met het lijk zijner vrouw, na de verschrikkelijke ontdekking, doch een poli tieagent en twee andere getuigen die met hem naar boven gingen verklaren dat Biver het lijk zijner vrouw niet omhelsd heeft. Uit het onderzoek schijnt te blijken dat Biver zijne vrouw gedood heeft. Tamines. De onderstatieoverste, M. Hubert, wilde zich donderdag morgend, in de statie, mijden voor den sneltrein Parijs- Keulen, toen hij door eene manoeuvreerende lokomotief verrast en gedood werd. De on gelukkige was letterlijk in twee gesneden. M. Hubert was slechts 26 jaar oud. Jeuiegipe. Dinsdag gebeurde in de koolmijn van Kessales een vreeslijk ongeluk. De genaamde Hubert Basque, 35 jaar oud, voerde een trein van twintig wagonnekens, voortgetrokken door een peerd. Opeens ver loor den jongen 't evenwicht en viel onder het eerste rijtuig. Hij werd vermorzeld en al de wagonnekens reden over zijn verhak keld lichaam. Het peerd was voortgereden en 't was eerst later dat men het ongeluk bemerkte. Het lijk werd naar Seraing ge dragen, waar de ongelukkige jongen woon de. De droefheid der ouders, die over eenige maanden nog hun 6 jarig zoontje verloren, dat in de Maas gevallen was, is niet te be schrijven. Groote branden.Te Gent is de voddenfabriek van M. Van Peteghem door brand gansch in asch gelegd. De schade bedraagt 80.000 fr. Zaterdag avond is het vlasmagazijn van de weduwe Pieter Van Daele te Eeckloo, met gansch zijnen inboedel afgebrand.Dinsdag nacht is de Brusselsche maalderij, staande langs de Groendreef, gansch afgebrand. De schade beloopt rond een miljoen. Tijdens den brand werden vijf pompiers erg gekwetst. Zeerampen.Volgens het bureel Ve ritas, vergingen er in den maand November 1907, 40 zeilschepen en 39 stoombooten. Staatsblad. Bij kon. besl. van 21 December, is, op zijn verzoek, ontslag ver leend aan M. G. Boucquey, uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredege recht van het kanton Poperinghe. Looting-. De Nationale Militie Loting voor 1908 in West-Vlaanderen is vastgesteld op Woensdag den 5 Februari 1908. SI et weder in Januari.De weer voorspelling van den ouden generaal is niet al te geruststellend. Ziehier waaraan wij ons volgens dezen weerprofeet in Januari mogen verwachten. Van 1 tot 9, overtrokken lucht, groote koude, van 10 tot 13, verzachting der tem peratuur, regen van 14 tot 18, overvloedige sneeuw vooral in Oostelijk België; van 19 tot 26, droog weder; sterke bries, nijpende koude van 27 tot 31, dooi, langdurige regen. Eene volkstcmming. Waar schijnlijk om eens te meer te bewijzen dat de socialisten tegen den godsdienst niet zijn, had citoyen Hot, de roode schepene van het openbaar onderwijs, te Zinnik, in de ge meentescholen verboden nog het gebed voor en na de klas te lezen. De katholieken heb ben dan een referendum ingericht, en op de 1578 families, welke er aan deel namen, hebben 1540 gevraagd dat het gebed voor en na de klas zou terug ingevoerd worden. Zweinprijskamp.Te Parijs wordt er alle jaren met Kerstmis een zwemprijs- kamp in de Seine gehouden. Dees jaar waren er twaalf mededingers, die kloekmoedig in het koude water gedompeld hebben. Een brusselaar, M. Maes, heeft den tweeden prijs behaald. 't Moet gezond zijn in zulk weder Men spreekt veel op dit oogenblik van chicorei der Trappisten Vincart-Sil- ly, die, zoo het schijnt een uitgelezen koffie maakt. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Winter. Alles lijdt tijdens het barre jaargetijde en menige arme moeder breekt zich het hoofd hoe zij hare kinderen voed sel en kleeding verstrekken zal, terwijl me nig werman gedwongene werkstaking houd en zich van alle inkomen beroofd ziet. Winters welk het menschdom bijzonder deden lijden waren die van 396 jaar voor de geboorte van Christus. Volgens de geschied schrijvers sneeuwde het 40 dagen te Romen. De zwarte zee vroor toe in het jaar 299 onzer tijdrekening hetzelfde gebeurde met den Bosphorus van Thrace in 359. De Rhóne rroor toe in 400 de Var in 462 de Donauw in 559. De winter was zoo streng in 566 dat de huisdieren dood vielen van de koude in West- Europa. In 608 werden al de wijngaarden vernietigd door den vorst in het Zuiden van Europa. In 974 stierf een derde der bevolking van Egypte door de koude. In 1124 vervroor de paling in de moerassen van Brabant, en de Noordzee langs de Vlaamsche en Holland- sche kusten was met ijs bedekt op een breed te van 3 uren. In 1323 bevroor de Middel- landsche zee, wat ook in 1400 gebeurde. Een der ergste winters was die van 1408. De bruggen van Parijs werden door het ijs weggerukt, en terwijl de rechters bij een warm vuur zaten bevroor de inkt in hunne pen, waarmede zij de vonnissen moesten on derteekenen. In 1422 sneeuwde het 40 dagen lang in België en Holland. In 1468 kon de wijn niet gedronken worden hij werd met de bijl in stukken gehakt. De haven van Marseille vroor toe in 1507 en 1594. In 1608 bevroor de wijn in den kelk terwijl de priesters de mis deden. In 1630, 1665 en 1670 en vooral 1683 stierven talrijke buitenmenschen in Frank rijk door de vinnige koude. In 1709, 1735, 1740, 1743 en 1789 waren het verschrikkelijke winters. In 1795 werd de Hollansche legervloot door het ijs ingesloten, en moest zich aan de Franschen overgeven. Een der schrikkelijkste winters was die van 1846. Ook de winters van 1870, 1880 en 1890 waren buitengewoon streng. Hopen wij dat, ondanks de onheilspellende vooruitzichten der weervoorzeggers, deze winter niet te streng wezen zal. Benoemingen. M. Vanden Abeele kapelmeester vanSt-Walburgakerk te Brug ge, is bestuurder benoemd der stedelijke Muziekschool van Yper. De nieuwe bestuur der zal ook het ambt waarnemen van kapelmeester in St-Maartenskerk aldaar, terwijl de huidige kapelmeester M. Yan Houtte, orgelist wordt ter zelfde kerk in vervanging van wijlen M. Moerman. Dood van M. den Minister de Trooz. M. deTrooz, hoofd van het ministerie en minister van Binnenlandsche zaken is dinsdag nacht overleden, in den ouderdom van 51 jaren, M. de Trooz was sedert lang ziekelijk, hij had eene aderont steking in het been en was daarbij nog aan gedaan door de suikerziekte. Het overlijden van M. de Trooz is een zwaar verlies voor de katholieke partij en voor ons land. De lijkplechtigheden zullen Maandag te Brussel plaats hebben. Pachter. Ik kan waarlijk niet begrijpen mijnheer, hoe gij, die al zestig jaar oud zijt, nog zoo kurieus kunt blijven. Iwleng-eling-en. Ik hoop zegt een onderwijzer tot zijne leerlingen, dat gij in dit nieuwjaar, allen braver en neerstiger zult wezen dan in het gepasseerde. Wij wenschen u van 's gelijke, mees ter roepen al de kinderen. Eigenaar. Maar pachter, wanneer denkt gij toch maar uwen pacht te kunnen betalen 1 3 4 5 6 7 9 13 14 14 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Allemon Fabrice Berat Georges Berat Hector Beun Hector Boeket Maurice Boeraeve Maurice Boudry Jules Bouw Camille Bulckaert Maurice Cappelaere Maurice Cappoen Theophile Caulier Maurice Christiaen Maurice Clabau Maurice Cleenewerck Albert Corselis Remi Cossey Achille Couwet Remi Creus Theophile Crombez Arthur Croo Hector Damour Julien De Baene Hector Debeer Ernest Debeir Camille De Bvser Marcel Decrock Arthur De Graeve René Delanghe Henri Delboo Cyrille Deprez Eugene Dequeker Jerome Derycke Constantin Derycke Firmin Desegher Cyrille Desmytter Jerome 37 Dezwarte Medard 38 Devos Charles 39 Devos Hector 40 Dewickere Amand 41 Dewulf Jules 42 Donche Remi 43 Duquesne Marcel 44 Durant Hector 45 Durie Camille 46 Goussey Theophile 47 Huyghe Jules 48 Huys Daniel 49 Inion Julien 50 Laheye Julien 51 Lava Maurice 52 Lebbe André 53 Lef ever Ceorges 54 Lobeau Camille 55 Loncke Camille 56 Maerten Nestor 57 Maet Amand 58 Mahieu Rudolphe 59 Mareco René 60 Merlevede Cyrille 61 Merlevede Prudent 62 Moerman Achille 63 Momerency Hector 64 Monteyne Adrien 65 Muylaert Elie 66 Orbie Joseph 67 Pattin Emile 68 Poissonnier Jerome 69 Priem Jerome 70 Quaghebeur Camille 71 Quaghebeur Henri 72 Quaghebeur Remi 73 Questroy Remi 74 Salomé julien 75 Sansen Valère 76 Simoen Jerome 77 Six Jerome 78 Spetebrood Jerome 79 Struye Cyrille 80 Taffi'n Seraphin 81 Temperville Julien 82 Theeten Joseph 83 Thoris Nestor 84 Truwant Henri 85 Truwant Nestor 86 Tuyten Achille 87 Uzeel Maurice 88 Vallaeys Charles 89 Vanacker Maurice 90 Vancalis Maurice 91 Vancayzeele Emeric 92 Vancayzeele Maurice 93 Vandenberghe Jules 94 Vandermarliere Marcel 95 Vandevoorde Marceau 96 Vandewynckel Maur. 97 Vanhaste Maurice 98 Vansteene Maurice 99 Verbiese Henri 100 Vereecke Aimé 101 Verfaillie Oscar 102 Vermeersch Hector 103 Vermeulen Hector 104 Viane Camille 105 Vitse Camille 106 Vitse Cyrille 107 Vitse Jerome 108 Wullepit Alphonse Nuremberg31 Dec.Op andere jaren was de hopmarkt van kerstdag of tot nieuw jaar rustig Ditmaal houdt de vraag naar goede producten aan, alhoewel er weinig voor den uitvoer aangekocht wordt. Goede marktwaar geldt 55 tot 70 fr.; middelbare Hallertau of Wurtemberg 62 tot 75 fr.; geringe waar echter 30 tot 40 fr. Londen, 30 Dec.Gezien de lage prijzen is er wat vraag naar middelbare Engelsche hop, evenals naar Amerikaansche producten, 40- 80 fr.; puike waar wordt zeldzaam. Brussel31 Dec.Onze markt schijnt wat te beterenmen kwoteert met tamelijke vraag Aalst, (8 merken) 38 - 42 fr.; Pope ringhe 27 1)2 - 30 fr.; Op levering Jan.-Feb., Aalst 40 - 45 fr.; Poperinghe 28 - 35 fr. van 29 December 1907 tot 5 Jan. 1908. Geboorten. Valère Claeys, z. v. Alois en Elodie Capelle.Adrienne Malésys, d. v. Henri en Louisa Crombez.Julien Titeca, z. v. René en Maria Blanckaert OverlijdensRooms Henri, 38 jaar, schoenmaker, echtgenoot van Maria Clays, Pottestraat. Lebbe Maurice, 2 dagen, wijk G. Techel Gerard, 7 weken, Tien Gebodenstraat. Vandevoorde Camille, 5 dagen, Meessenstraat. Terrier Eugenie, 83 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Sint Michielstraat. Huwelijksbeloften. Pierre Bosman, mijnwerker met Marie Debaene, gleiswerk ster, beide te Houdeng-Goegnies. Jerome Questroy, werkman met Madeleine Verclyte, beide te Poperinghe. Algemeene beweging van den burgerstand onzer stad In 1907 In 1906 Geboorten 318 347 Overlijdens 269 277 Huwelijken 81 84 van 13 tot 31 December. Geboorten.Verhaeghe Zoé. Bakeroot Blanca.Vanhove Maurice.Six Armand. Fioen Jerome.Baillieu Andréas.Kinoo Marcel.Persoon Maurice. Overlijdens.Pieter Top, 82 1)2 jaar. Amelie Declercq, 64 jaar en 9 maanden, weduwe van Theophile Desiere. Huwelijksbeloften.Remi Boeyaert met Marie Couteure, naaister, beide te Watou Richard Decalf, smid, met Helene Debruy- ne, naaister, beide te Watou. van 1 tot 31 December. Geboorten. Top Julia. Quaghebeur Maria. Overlijdens.Porrey Hector, 5 maanden Schuttelaere Sophie, 68 jaar, echtgenoote van Persyn Oscar.Top Frederic, 74 jaar. Huwelijksbelofte. Goudenhooft Cyrille met L'Epée Elisa, beide te Proven. Huwelijken. Devriendt Henri, onder wijzer te Zillebeke met Joos Eugenie, win kelierster te Proven. STAD POPERINGHE. 6 Januari 1908, au voyageur Op Maandag aanstaande bij Ulie Uietaert, Veurnestraat, van af 10 ure 's morgens, de liefhebbers van Poperinghe en omliggende Gemeenten aangeboden door M. Eug. Vanoverschelde, van Lichtervelde, een der bijzonderste keur ders van gansch de streek. De liefhebbers worden verzocht hunne duiven te brengen in een net mandje met gekapt strooi erin; bijzonderlijk niet te veel duiven in dezelfde mand. Elk zegge het voort 1 In den Meerloop, bij H. Vandenbroucke, Woesten-kalsiede. 2 Au Due de Brabant, bij Henri Boutten, Yperstraat. 3 A Ia Tête de Bronze, bij Gustave Desmarets, Yperstraat. 4 A Ia Ville de Dunkerque, bij Henri Gauquie-Sergeant, Noordstraat. 5 In de Kroone, bij Theophile Delbeke, Duinkerkstraat. 6 In den Havermuis, bij Gustave Bourgeois, Bellestraat. 7 ln de Cantine, bij Justin Vandenameele, Casselstraat. 8 In den Vlaming, bij Camille Botthé, Casselstraat. 9 In den Klemop, bij Henri Vandevoorde, Crombekestraat. 19 In den Sultan, bij Gust. Desegher, Gareelmaker Veurnestr. 11 ln den Bassin, bij Stanislas Bentein, Paardenmarkt. 12 In liet llof van Coinmcree, bij Charles Ghillebaert, Meessenstraat. 13 ln de Ster, bij Arthur David, Elverdinghe-kalsiede. 14 Au Cultivateur, bij Henri Carreye, Abeele-kalsiede. 15 ln 't Ilooge, bij Hilaire Osstyn-Cambie, Proven-kals. 16 Au Café de la Paix, bij Jéröme Dhondt, Groote Markt. 17 Café Déliit «Ie Boissons, bij Flora Assez, St. Jans Kruisse. 18 ln de Hopperank, bij de weduwe Devos, bij 't Vogeltje. 19 In den Werkman, bij Henri Noppe, Westvleteren-kalsiede. 29 A la longue Allée, bij Omer Battheu, Yperstraat Wilt gij in volle vertrouwen en aan genadige prijzen gediend worden, wendt u tot het huis Mercerie. Bonnetterie. Alle Kleerstoffen. Hoeden. /K/laAclcen. Alles was Confectie betreft, enz. enz. Dus, let wel op het adres en wendt u tot het huis C. Battheu-Baekeroot, Yperstraat, 54, Poperinghe. Ik bevind mij den Vrijdag op de markt. voor den verkoop van NAAIMACHIENEN te Poperinghe en omliggende. Vast loon en Kommissie. Schrijven Maatschappij Singer, 47, Doornijkstraat, KORTRIJK. TE VERKOOPEN Piano, zoo goed als nieuw, aan genadige prijs. De liefhebbers kunnen ze gaan bezichtigen in stad. Voor alle inlichtingen wende men zich ten bureele van dit blad. Op Donderdag laatst, een langharige zwar ten hond met pluimsteert en eene witte plek hij had monteuring aan om ingespannen te worden. Hem terugbrengen bij Theodule Malesys Watouslraattegen goede belooning. aan genadige prijs. Inlichtingen ten bureele dezer. Au Repos des Voyageurs, bij A. DECLERCQ, Pluim voor pluim. Kamp dood: elk zijn geld. De Commissie De Schrijver, De Voorzitter, Poperinghe, markt van den 3 Jan. Tarwehect. 16,75-Rogge 14,65-Haver 9,75 Aardappelen, 100 k. 8,00-Boter de kil. 3,50 Eieren de 26, 3,50 -Hoppe de 50 kilo, 28 fr. Yper 28 dec. Tarwe, 100 kil. 20.50 Rogge, 18,00 a 19,00-Haver, 19,00 a 19,25- Aardappels, 100 k. 7,00-Boter, 3,00 a 3,40 -Eieren het 26, 3,38 a 3,64. Brugge 28 dec. Tarwe, 100 k. 21,50 a 00,00-Rogge, 19,00 a 00,00-Haver, 19,00 a ,00-Boonen, 19,50 a 00,00-Aardappelen, 100 k. 8,75 a—-Boter de k. 3,30 a 0, Vlas de k. 1,62. Kortrijk 30 dec. Tarwe, heet. 19,50- Rogge, 18,25-Haver, 19,25- Chicorei 100 k 15,50 - Boter de 1/2 k. 1,60 - Eieren, 3,50 - Koolzaadolie 100 k. 84,00-Lünolie, id. 49,25 Koolzaadkoeken, id. 19,75- Lijnzaadkoeken, id. 15,50. Rousselaere 31 dec. Tarwe, 100 kil. 21,00 a 22,00 - Roode Tarwe, 19,50 a 20,00 Rogge, 18.00 a 18,50 - Haver, 18,00 a 18,50 Boonen, 20,00 a 21,00-Aardappelen de 100k. 7,50 a 8,00- Boter de k. 3,10 a 3,40- Eieren 3,12 a 3,38- Suikereiboon. oude, 15,50- id. nieuwe, 15,52. Kortrijk veemarkt 30 dec. 317 koppenprijs per kilo gewicht op voet, 117 Veerzen, le klas 972e kl. 853e kl. 80 35 Ossen, 90— 81— 75 129 Koeien, 94— 84— 78 36 Stieren, 938375 Brussel 31 dec. 349 verkens, op voet de kilo, 0,90 a 1,05. Cureghem-Anderlecht 31 dec. 3,542 Verkens, op voet de kilo, 0,86 a 1,00 Meststoffen. Zwavelzuren Ammoniak.Het Comp- toir du sulfate d'ammoniaque van Brussel deelt ons de volgende prijzen mede20/21 °/0 stikstof, - 30,00 fr. Jan. 30,10 fr. Februari - April de 100 kilos in zakken,wagon Brussel of pariteit volgens hoeveelheden en bestemming (zond. verbin.) Uit oorzaak van vertrek. Voor al wie zich wil stellen! Tegenwoordig, welgekalante Herberg en Bakkerij, beste huis met alle gerief, Schikkig voor hoegenaamd allen handel, Prachtige Zaal 30 meters lang op 5 breed dienstig voor alles Uitweg langst straatje goed berijdbaar, recht over 't groot portaal van O.L.V. Kerk, 39, Casselsrtaat, 39. Allervoordeeligste voorwaarden. Estaminet gehouden door Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, gro ie keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceri-n. Kruidenierswaren.Koffies.Conserv n. Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, nz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers met achtergebouwen en 10 aren 64 cent. erf, schikkig voor allen handel, zijnde de h r- berg a la Coui* de Cassel, gelegen in de Casselstraat. Voor alle inlichtingen zich te bevragen Yperstraat, nr 70. bij de Wede De ISynek. Gasthuisstraat, Délicieux et nutrilif. mrmnsrw -mnrnm Klein en goed gelegen Handelslui is te Poperinghe. SchrijvenVaessen, 47, Doornijkstraat, KORTRIJK. VOOR HERBERG, een nieuw huis, staande omtrent rechtover de kerk Goedkoopen pacht. Voor alle inlichtingen wende men zich ten bureele van 't blad. gelegen in de Gasthuisstraat. Zich te begeven bij Mme Ryspeert, Gast huisstraat, Poperinghe. FOURRÜREI

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1908 | | pagina 4