J. LIÉGEOIS-MONTEYNE Em. Pattou-Clarys .Em u) ie Gam. DECIiEKCQ, Mo. BUS-MIME SPIE, 1.BEN08T-VERBORGH rï'OURRUREN 2"IS 4, Holers!raat, YPER. Wed. fflUYIiüE GESQUlÈRE, C. BOONE-TERRIER, Renm VANTOURS, Schoenmakers In de Roode baars. VICTOR GILiLiE, lil 't GIlOOX en in 't KLEl^, Tckoopstelling van groole nieuwigheden in alle slag van Fourruren. HET EENiGSTE HUIS van stad waar alle vollen-artikels zelve bereid en verwerkt worden. Men belast zich mei het maken, veranderen van fatsoen en herstellennaar begeerteaan zeer genadige prijzen. Verkoop van veilen voor Jacquetten, Boleros Paletots. Op vraag snijdt men deze op patroon GROOTE KEUS VAN HOEDEN, KLAKKEN KINDERARTIKELEN. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS HIER IN STAD. U ITVERKOOP AAN PRkJS VAN FAKTUUR VOOR MANNEN, MEN k KINDEREN. Laatste Nieuwigheden van FOURRUREN Wilt gij goeti goêkoop gediend zijn Cafo St Crepin, Yperstraat, Poperinghe. ACHILLE MALBRANCKE, 1 Lichten printer, Teekenaar, Om lijster, 21, BRUGGESTRAAT, 21. POPERINGHE. HUIS VAN VERTROUWEN Casselstraat, 27, Poperinghe (bij O.L.V. Kerk). TIMMER- en SCHRIJNWERK, Richard DEVOS-BEUN. BERICHT, Bakker Suikerbakker. ROBERT GEORGE. CIGAREN FABRI EK TT Frangois COÜTTENIER. Alle slag van Dorschmachienen, Beetraapmolens, Graanbrekers, Kernmachienen, enz. alles naar de laatste verbeteringen. GAS- FN PFTR0FF-M0T0RS, Sulfermachienen voor de HOPPE. J. BEtfEYT-ADRIAEfl, 64, Veurnestraat, 64, POPERINGHE. Belangrijk bericht aan de Landbouwers. Hofbouw gesticht 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie). Gasthuisstraat, 9, Poperinghe. ELEKTRIEKE BELLEN, TELEPHONES, PARATONNERRES, enz. enz. Verkoop van Stelsels voor ACETYLENE, Carbure de Calcium. Verandering van Woonst cm Ik heb de eer Uld. kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeve voor het Scheren van Peerden, NSuils, Ezels en Honden. G. Desmarets-Demeester. WISSELKANTOOR. VAN BHÜWAENE-SANSEN, Noordstraat, 46, Poperinghe. Mekaaisolie Pannenbakkerij. Veurnes tra a tPop er in ghe. Alle slach van Aardewerk, Pothuizen, Pannen, Vensten, van alle model, Draineerbuizen, Tegels in Ceramiek, in Ciment, Verniste Tegels voor mmirkleeclingen. Kalk, Ciment, enz. In den Nieuwen Toren, Al bent DEflUT Casselslraat (bij O.L.V. KERK). XVBJiaera, IJkeuren. Alle slag van goede drooge Cigaren TIIOOR-LOUF, AU GATFAU INP1FN, li Rue des Pots, 66, POPERINGHE. SPÉCIALITÉ WatoustraatPoperinghe VINS FN COMMISSION Rue des Ciiiens, 3, POPERINGHE. Verhuizingen voor alle Landen H. HERKEbBOUT ROORYCK, Hotel de la Régenee, ROUSBRUGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VERVOER per IJZERENWEG. EEJJE DOCHTEH OP ZOEK NAAR den loorder haars Vaders. i AU BON MARCHE. 6, Gasthuisstraat, Poperinghe. Door Uitscheiding van Bedrijf, van alle slag van artikelen vb en Manchetion, Foulards. LavaUièren, Kousson, Zoiner- Wintel-handschoen, Zak doeken, Broderies, Hemdoborslon, Plastrons wiite, zwarte en gekleurde Strekken voor mannen. Allergrootste keus van Blouscn, Rohs, Corsets, Cache-corsetsBic/nis, Schorten Voiletten, Cols in broderie, Vrauicensirek- ken, Pavellen en Kindercols, enz. enz. 1 wend u bij Alle merken van rijwielen zijn hier te verkrijgen aan zeer voordeclige prijzen. Rij wielen van af 75 fr tot 210 franken. Allen van goede hoedanigheid, goed vervaardigd en een jaar waarborg, met banden op keus. Ook heb ik het agentschap van liet Duit- sche merk Phanömen rijwielen en (molo- cyclctten met manito 3ys poerden kracht), aan zeer geringen prijs. Door mijne spoedige bediening hoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. BA y BA BA Y BA BA Y BA ir SA iy SA Y SA Y BA Y BA SA Y SA Y SA*'Wy BA Y BA"*' B'- Z BA ZBA.'*' BA Y SA Z BA Y BA~* BA ZBAZBAZBA Z BA Zdf [A Alle slag van portretten, zooals vergrootingen, aftrekkingen, gezichten, bouw- kundige opnamen, overleden, groepen, huwelijken. p Portretten voor Medaillons en Brochen. Geteekende Portretten met crayon. Kunstmatige Matte Portretten. Kaders in alle grogten en breedte. VERZORGD WERK. MATIGE PRIJZEN. Op aanvraag begeef ik mij overal ten huize zonder verhooging van prijs. Groote keus van Brochen, Breloquen en Cravatspellen om Portretten in te zetten. I! Men poseerd alle dage gelijk welk weder met dezelfde zekerheid van wélgclukken. m *4. va? 4.40? a AU VIEUX CHENE. Alle slag van Meubels zooalsBedden met en zonder ressorts, Lavabos-conunoden, Nacht tafels, Buffets-kleerkassen, Wiegen, Tafels in alle houteiken, pitchpin, olmen, enz. Praehtmeubels op commande in alle stij len, in acajou, notelaar en eikenhout. Groote keus van Zetels en Stoelen aan alle prijzen. Sn ij werk voor Meubels. -Tafel pooten-Por- te-manteaux,-Koffers.-Tapijten.-Linoleums. foiles-cirées.-Spiegels.-Encadrementen. enz Matraswol te beginnen aan 2 fr. de kilo. Zeer verzorgd werk. Buitengewooue voordeelige prijzen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik sedert den ln Juli van woonst verandert ben en mijne Herberg hebt overgebracht van de Veurnestraat tot de Yperstraat, 47. Daar zal ik ook voort mijnen stiel uitoefenen van LOOD- en ZINKWERKER. Ik heb de eer liet publiek kenbaar te maken dat ik gesteld ben in de Yperstraat. nx 65, recht over St-Jan's Kruis, als Dagelijks zal er bij mij te vinden zijn, van 6 1)2 ure s' morgens, Brood, Koeken Franschbrood, enz. Door de goede hoedanigheid mijner waren, hoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. ROVE1. Fabriek van alle slag van Cigaren vervaardigd uit Tabak voortskomende uit de beste tabakstreken Specialiteit van Fine Cigaren, zooals Ia Siahia en risavÜEceiSde vervaardiging der hollandsche Cigaren, merk Vergeet mij niet zijnde den reclame cigaar der Fabriek. Alles aan zeer genadige prijzen. Vertegenwoordiger voor Poperinghe en omstreken, Duinkerkstraat, 48, POPERINGHE. "VTTTT ALLE TTHT^TTHiTT KlepstcAlin^eii vnn Automobiles, Motocycletten en Vélos. Hoppespuiten en gebreveteerde Lansen, de vier hoogste prijzen behaald in den Prijskamp van AALST en ASSCHE. Deze Hopspuiten en Lansen zijn de eenigKtc goedgekeurd door de Jury. De na makers zullen volgens de wet streng vervolgd worden. Zich le wenden bij Gebreveteerde Werktuigkundige, W-V.. Voor aleer de landbouwer zijnen keus doet tot het aankoopen van eenen Melkafroomer, dat hij de hieronderstaande voorwaarden goed in aanmerking neme. le - De Melkafroomer Loontie heeft een stelsel van kloeken bouw, schier onverslijtbaar 2e-een stel sel zonder ketting, riemen of koor den 3e - een stelsel niet dan door tandwielen in werking gebracht; 4"-een stelsel dat de ontrooniing van 9o tot 98 per opbrengt; 5e - een stelsel waarvan de bal uit een stuk bestaat, en slechts in eeni- ge minuten gekuischt wordt. 6e-een stelsel dat niettegenstaande zijne menigvuldige hoedanigheden min kost dan alle andere Melkafroomer. I)e Melkafroomer LOONTIE heeft in de bijzonderste prijskam pen van practische proeven de eer ste prijzen behaald. Zich te wenden bij GASTHUISSTRAAT, POPERINGHE, Hoofdagent voor Stad en omstreken. Biedt aan alle slag van FriiUboomen zooals Peer- Appel- Perzik- Abrikoos- en Kerseboom. Hoogstammige Boomen voor het beplanten der boomgaarden.—Groote keus van Druive- boomen, Sieraadboomen in alle soorten. A ardbezieplanten Aanleg en beplanting met de grootste zorg van Engelsche Hoven. Bijzondere keus van Lauwelierboomen op stam te beginnen aan 5 fr.de koppel tot 20 fr Maakt het publiek kenbaar dat hij zich gelast met het plaatsen en herstellen van Dit alles zal met de grootste zorg en aan zeer genadige prijzen gedaan worden. Men kan bij hem alles vinden wat de Oekirieiieil betreft. inaar de VI a m i ngsl ra a 11\° 19. Esassïsaia^^ Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. Gouden Medalie le Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in '1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Scialiek, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der P01L DE BRETAGHE. anti-rumatische Wol, 103 gebreveteerd voort- TIRTN brengsel, gemakke- «V& lijk middel en aanbevolen door al de geneesheeren. Algemeenen depot voor alle landen. ELISA VAN IiOUTRYVE, 72-74, Scheepsdaelelaan, te Brugge. Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poü de Bretagne, voor Cale- cons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe. Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. Estaminet gehouden door Verschillige soorten van goeden TABAK sigaretten - Richmond - Dubec, enz. worden gevraagt voor alle soorten van werken, gedurig werk en goede loon, bij Kleine Markt, 17, Poperinghe. r t PATISSIER-GLACIER, de GAteaux pour le vin pour le thé Gateaux de fantaisie Plèces-montées. Biscuits Desserts. Travail sur commande. De SSoode Laars, sedert jaren bekend om hare goede SCHOENEN, maakt hare tal rijke kalanten kenbaar dat ze, van heden af, voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog ecne goede keus doen, koopt uwe SCHOE NEN in de ROGDE LAARS, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. In de R008E LAARS kan men nu ook be komen alle slag van GEMAAKTE MANSKLEEREN, naar de laatste nieuwigheden aan zeer ge ringe prijzen. Yoorlverkoopers van Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. PRÉSENTÊS PAR Vins de Bordeaux en barriques de la Maison Ferdinand BOUFFARD, Propr. du Chateau de Pavie h St. Emilion, expeditions direct,es de la peopriété. CHAMPAGNES, Deposit, de la marque Léon Chandon, Reims, 4 méd. d'or2 grands prixHors Concours. Vins fins d Espagne et de Portugal par füts de 16, 32, 64 litres. Gd stock de Vins de Bordeaux vieux et de Bourgognes fins en bouteilles. Prix-courant Echant. sur demande. Huile d'Olive extra Vierge Vinaigre de Vin. Bouchons h vin et a bière. Cire. Capsules métaliques. ilijtuigvci'liuiii'dei', heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de i'ijhii^en gekapkon- iasM"i*«I zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. 3 Mengelwerk van 't Annoncenblad Uil Snoeck's Verbalen, BHI Gij kunt wel begrijpen dat men alles in het werk stelde om den booswicht terug te vinden, dioden diefstal en de moord had ge pleegd. Ja, men deed al wat men menschc- lijk doen kon. Maar ik herhaal het, wij had den geen het minste ken locken dan die hand, en men kenff niemand indestreek die zulke hand bezat. Men ondervroeg beurtelings al de metsers en knapen, die met vader Goussac werkten doch niemand van hen kende den gezel met zulkdanigen poot. En men kon ze niet verder ken; want het waren arme, brave en eerlijke zielen. Ten anderen, niemand van hen wist dat de patroon geld aan vader Coussac had toevertrouwd Maar wie was toch de schrnk die zulk eene hand mocht bezitten L Het signalement was overal ge zonden. Wij gingen voort veld en tuin, bosch en wijken te onderzoeken, maar mot han gende ooren kwamen wij iodermaal terug. En ik was razend, ja, drommels 1 ik was ra zend want als ik Katharina beschouwde, en zij mij eenen vragenden blik toestuurde, weenden die vroeger zoo heldere oogen zij weenden, zij, die nooit anders dan vroolijke en gulhartige blikken luidden gekend... En ik beloofde bij mijzelven alles te doen om den schelm te vinden, die zulke oogen tranen kon doen storten. Al onze moeiten bleven vruchteloos. Eens kwam Katharina tot mij en zegde op vasten toon Gij hebt hem dan nog niet gevonden,... welnu, ik zal hem vinden. Grootmoeder Coussac leefde dan nog. Kat harina zegde vaarwel aan het naaien, en vroeg aan den prefekt de toelating eene ba rak op te richten. Het verwonderdè ons al len, maar mij bijzonderlijk, wanneer wij op de markten en fooren der steden en dorpen van ons arrondissement eene kleine barak zagen opgericht, met een groot beschilderd lijnwaad, waarop Katharina Coussac was afgebeeld, met een kort rozen rokje, zwart fluweelen lijfje, versierd met kleine koperen glinsterende stipjes. Onder dit beeld stond er in groote letteren Ilier is te zien de vermaarde Vrouw-Meervisch De Vrouw-Meervisch 1 Wat aardig uit- hangboord Het was reeds een zonderling- gedacht voor Katharina, zich zoo onder de barakspelers te mengen, alhoewel ik moet bekennen, dat dit menschen zijn zooals alle anderenzelfs zijn er onder hen die meer waard zijn dan veel anderen arme drom mels die hun leven doorbrengen in eene enge kas, die hun karig noenmaal nulten op het gras of soms moeten slapen op den boord der wegen, en die zich 's daags rollen, wen telen, zich half brekend om ons te verma ken... Ja, het was reeds een zonderling gedacht barakspeelster te worden. Maar Vrouw- Meervisch, dit was toch nog zonderlinger. Vrouw-Meervisch Weet gij wat dit belee- kent? Dit is een sidderaal of krampvisch, een dier dat u hij zijne enkele aanraking een elektrieke schok door het lichaam jaagt, of wel door die aanraking uw arm als verlamd doet neervallen. Ja, ja, Katharina Coussac, door dat dier, zooals zij voorgaf, geëlektri- seerd zijnde, kon u die zelfde gewaarwor ding, met slechs hare hand aan te raken, in liet lichaam drijven. En vandaar haar naam: Vrouw-Meervisch. Ik moest haar niet aanraken om geëlektriseerd te worden. Ik moest haar slechts bezien. Ge ziet haar nu op 28jarigen ouderdom, zij is een weinig dikker geworden, maar zij is op mijn woord, toch nog lief en poezelachtig welnu, over tien jaren, en ge moogt mij goloofen, waren het dommerikken, die zich geen tweemaal omkeerden om haar te bewonderen... En daarbij, eene gestalte Ja, er zijn knappe meisjes te Limoges, maar de schoonste was wel Katharina Coussac. Ook moest zij niet veel moeite doen om volk in hare barak te lokken. Zij had geen oorverdovend orkest noodig, of groote prachtvertooning, gelijk eene renbaan neen 1 Er werd slechts gezegd Oh wat lieve meid en het volk stroomde binnen. Eens op de foore van Magnac-Laval, trad ik ook de barak binnnen, even als iedereen. Zij zat daar op eene kleine verhevenheid, en een weinig lager, nevens haar, bevond zich de oude grootmoeder Coussac gansch ineen gekrompen, en eenen doordringenden blik op al de intredenden slaande, alsof zij bun onheil wilde voorspellen. Katharina herkende mij en terwijl ik haar een kompliment wilde maken over haar kostuum, dat haar uitmuntend wel stond, voorkwam zij mij en zegde op gansch won derlijken toon O, gij 1 ik heb niet noodig uwe hand te zien En er blonk oen straal van woede in hare gitzwarte oogen. Dan werd het helder in mijnen geest, nu wist ik wat zij wilde, het goede meisje Zij doorliep als barakspeelster dorpen en steden, zich ten doel stellende, die hand, die moord dadige hand te vinden, die eens haren vader ombracht; en zij reikte aan elkeen de hare, klein, poezelachtig, maar gespierd en krach tig, hopende eens die hand te herkennen, die hand besmeurd met haarvaders bloed Ja, dat was het doel van Katharina Het was het eenigste kenteeken dat zij bezat, en dat was voldoende, meende zij. Hot was nochtans moeielijk <lcn schurk te vinden met alzoo te handelen, even zoo moeilijk als eene speld in een bussel stroo terug te vinden Maar er was ook wel kans dat de moorde naar toch eens terug zou gekeerd zijn naar de plaats van zijn schelmstuk. Ho het bloed heeft zulke groote aantrekkingskracht. Het was zeker dat de booswicht zich terstond na zijne gruweldaad ver van de plaats ver wijderd had, en nog, wie wist hetmaar zeker was het dat hij nog eens de lucht dier streek zou komen inademen. Welnu, ja, dan had de Vrouw-Meervisch kans de hand terug te zien, welke haar, zooals zij mij dikwijls verteld heeft, zelfs tot in hare drooinen ach tervolgde. In gezelschap barer grootmoedor doorliep Katharina verscheidene departementen. Zij ging overal waar zij kon, en men zag op elke kleine of groote foore de Vrouw-Meervisch. Op die wijze doorliepen zij Auvergno, Bor deaux, Angoulème, Tours, tot aan Orléans, en andere nog tot zelfs in het zuiden. Maar het was immer in het noorden dat zij met vertrouwen terugkeerden. Een soort van voorgevoel, een vast gedacht deed haar zeg gen Daar is het dat de moordenar gedood heeft, daar is bet dat hij zal geknipt worden. En hun voorgevoelen bedroog hen niet. Ja, ik herinner mij, alsof het van gisteren ware het was op den tweeden Meide barakken hielden een duivelsch leven op de Koninklijke plaats. Tusschen al de barakken blonk mij die der Vrouw-Meervisch het eerst in het oog. Daar zag ik Katharina zoo frisch als eene roos. met een gansch nieuw kos tuum zij wandelde op de estrade, het pro- harer oefeningen, toonende en gramma roepend Komt binnen, heeren on damen komt binnen Vervolg

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1906 | | pagina 3