Wat onze Soldaten schrijven tfieesW&L WIT mAWM BRILLEN SANDERS KOEBTGCS der NIEREN ÜMMT BESPAAR li va tro 4ATRASSEN ABDIJSIROOP EM.DOBBELS Gerard VANDERSTÊENE F" twee maanden voed», ei met tm hook de nwcen u de WAT DE SOLDATEN ONS SCHRIJVEN k 5P!£P RHEüMATLsCHE ?1jNEM HOOFOMJN ZENÜWHIK' - PIJNLIJKE MAANDSTONDEN Vt RM0 EID H EID ZENUWINZINKING Dit is hei voorrecht van allen die, hij hei minste vóór teeken van verkoudheid, hun toevlucht nemen tot "HET WIT KRUIS" HET WIT KRUIS IllSlplf KOOP EEN SCHRIJFMACHIEN POPERINGE. MARKTPRIJZEN Kou gepakt op de luchtpijpen? AKKER'S verslèrkto BOEKHOUDING COMPTABILITEIT VERWEN IN ALLE KLEUREN ftv-'/ W A55e nierziekten züjjn ernstig, crn&t zij wanneer zij niet Verzorgd worden, CHRONISCH kunnen worden. SM»J.;wwaH 8-Tl RC vV'n l*< Jï<*. EL rdcr unr fel] C van Pont fl. U f felks» dorp brers In di We steunen erop om «an deze onzer Lezers die het kunnen doen, te vra gen, dat ri) S fr. touden storten op ome posteheckrekentng ten einde nan een of ander Soldaat een abonne ment ran J maanden te kunnen be zorgen. Het is het beste geschenk dat Oe ecu Soldaat kunt geven, en de jon gens verdienen het voel. Volgende brieven of uittreksels tul len O bewijs leveren hoe ons blad op het kar.tcmnem.ent welkom is en de Soldaten aangenaam tijdverdrijf ver schaft STEL NIET UIT: stort heden nog 5 fr. op posteheckrekentng 155.70 ven V. Sansev.-Vanneste. Drukker, Pope- ringe, die bij voorbaat hartelijk erom bedankt in naam onzer Sol daten. A Te Velde, M-l-'tó. Waarde Heer, Eooeven heb Ik Juist toot de tweede maal trw geacht weekblad ontvangen en het heeft mij groot plezier gedaan om eens nieuws van mijne streek te krijgen. Waarde Heer. Ik weet niet door wiens toedoen Ik dit ontvang, maar ik vraag U dat gij hen zoudt bedan ken, die daarin hunne medehulp heb ben verleend om aan ml] de gelegen heid te laten, nieuws over mijne ge boorte- en woonplaats te verschaffen. Nu. Waarde Heer, bedank lk U nog maals en mocht lk het geluk hebben van voortaan regelmatig uw weekblad te ontvangen, welk een groot plezier zoudt gij mij daarmee doen, want ge moet weten, lk ben hier gansch alleen ln mljno compagnie die van uwe streek ls. Moge God ons klein landeke be schermen voor een vreeselljken oorlog en moge HIJ ook voor ons en de ge- heele wereld de vrede en geluk bren gen waarnaar ledereen zoo verlangt ln deze benarde tijden. I Nogmaals hartelijken dank en de Ergens ln Belgie, ll-12-'40. «roeten aan mijne stadsgenoo- ten. Waarde Heer, j Soldaat A. B„ 22* Linie - 4« Comp. - 1» B. B.PJS. 17. te Velde. Hartelijk dank voor het geregeld ontvangen van «De Poperingenaar zoo weten we geregeld het nieuws uit de stad. Ik ben hier alleen als Poperinge naar, maar als ik gedaan heb met lezen, zijn mijn kameraden er als de musschen bij om het te krijgen. Nogmaals hartelijk dank. Sold. Gok... Georges. 2- Lans. - 4» Esk. - I» Pel. B.P.S. Nr 31. Te Velde, 30-l-'40. Waarde Heer, Dees om Ued. te bedanken nopens het ontvangen van uw blad, daar ik niet afweet wie mij hier steunt met die gift. heb ik de eer Ued. te vra gen deze die mij hier bedenkt uit mijn naam te willen bedanken. Het doet mij hier deugd om het hart dit blad te ontvangen, want daar lk hier niet alleen uit de streek ben, kunnen wij ons toch verheugen met wat nieuws uit eigen stad oï dorp te vernemen, en voelen wij meteen hoe onze dorpsgenooten met hun gemo biliseerde jongens medeleven. Dit nieuws uit eigen gewest, zoo ver af gelegen, schenkt ons toch zooveel plezier; meer dan iemand ooit den ken kan; zoo leven wij weer voor een paar dagen met onze gedachten in onze streek, en hebben wij voor die paar dagen weer stof tot praten, want anders is het altijd den zelfden rim ram die voor den dag komt. Ontvangt, Waarde Heer, met mijn besten dank, de gevoelens mijner hoogachting met de hoop dat lk we kelijks ons geliefd blad zal mogen ontvangen. Met mijn beste groeten. Sold. Vern... Maurlts, 1* Vestingsreg. - IV» Batalj. 25» Homp. Te Velde. Te Velde, 5-2-MO. Geachte Heer, Met genoegen laat ik U weten als- dat ik in het bezit ben van uw veel gelezen weekblad, wat mij hier na tuurlijk veel genoegens verschaft, om aldus wekelijks toch eenig nieuws miiner stad te kunnen vernemen. Bedankt bij voorbaat de milde steu- ner voor het mij opgestuurde week blad. Aanvaard intusschen mijn beleefde groeten en nogmaals mijn besten dank, Korp. Verf... Lucien, 22» Bat. Genie - Parkkomp. BPJS. 23. co» Zondag 28-l-'40. Geachte Heer, Ik bedank deze die mij uw weekblad «De Poperingenaar zendt. Mij, als stadsgenoot, doet het mij veel genoe gen, ik lees gretig al het nieuws van de streek, want het ontbreekt niet aan tijd, en zoo gevoel ik mij t'huis bij hetgeen mij zoo nauw aan het hart ligt. Hartelijken dank. Pers... Maurice. Te Velde, 31-l-'40. Geachte Heer, Ik ben Inwoner van Poperinge en trouw lezer van uw weekblad ln het burgersleven. Nu ben ik reeds 5 maanden onder de wapens. Nu trek ik ook regelma tig De Poperingenaar en houd aan mijn blad, dat mij op de hoogte stelt van het nieuws onzer geliefde streek. Naar aanleiding van die aankondi gingen in uw blad, waarbij soldaten om een kleinigheid vragen, neem ik de vrijheid Ued. te vragen of er voor mij, onbemiddeld soldaat, soms ook niet een landkaart van Belgie te be komen ware, dit zou mij groot genoe gen verschaffen. Hopende, Heer Uitgever, dat ge mijn schrijven welwillend zult ontvangen, bied ik U de verzekering mijner hoog achting aan. Soid. Cou... Leon, 14» Reg. Art. - 18° Bat. - 6» Gr. Te Velde. Ergens in Belgie. 30-1-'40. Heer Uitgever, Deze om U te bedanken, voor het toesturen van ons aller geliefd week blad «De Poperingenaar». Hij ver schaft ons, degelijke lectuur, en wat 't bijzonderste ls, het nieuws der streek. Ik zeg ons, daar ik hier twee vrienden heb, een van Roesbrugge- Haringe en een van Reningelst. Uw blad komt ons dan ook heel welkom. Ik dank U ook hartelijk in hunne plaats. Keikoppen vergeten elkander niet. B... Albert, Etat Major K» Artillerie B.PB. Nr 23. Te Velde. Ergens ln Belgie, 31-l-'40. Mijnheer, Ik heb U hartelijk te bedanken voor het weekblad dat ik ontvang, waar over ik zeer tevreden ben daar het aangenaam is iets te weten hoe het gaat in de streek. Nu, Mijnheer, dank ik U voor uw steun. Mijn beleefde groeten. N. L., 4» Art. Reg. - III» Gr. - E.M. BBB. 35. Te Velde. Te Velde, 6-2-!40. Geachte Heer Uitgever, Met vriendelijke beleefdheid vraag ik U, Geachte Heer Uitgever, als het U in de mogelijkheid niet zou zijn, om voor mij en mijn kameraden eeni- ge boeken van den volksschrijver A. Hans te willen opsturen om onzen tijd nuttig te kunnen doorbrengen. Met de hoop mijnen wensch te Zien vervullen bied ik U mijn beste groe ten aan. Hoogachtend. Sodaat De gr... Pierre, 3» Reg. Oren. - 3» Bat. - 9» Comp. B.P.S. Nr 29. Te Velde. Te Velde, 6-2-'40. Mijnheer de Bestuurder, Als gemobiliseerde Poperingenaar ontvang ik hier wekelijks uw blad. Zoo heb ik dus ook de gelegenheid het nieuws te vernemen van onze stad in deze droeve tijden. Daarvoor ben ik U uiterst dankbaar, Mijnheer, ge zoudt mij groot genoe gen doen indien ge die persoon of personen mijn dank overmaaktet. Sold. Suff... Georges, 1» Reg. Karab. - 13» Comp. D.PB. Nr 5. Te Velde, den 21-l-'40. Waarde Heer Uitgever, Als trouw lezer van uw geëerd week blad ben ik ook zoo vrij U mijn dank te betuigen voor liet regelmatig ont vangen van uw blad. Voor ons, jongens, ver van huis en familie, is het een troost wekelijks een blad te krijgen met bet nieuws der s.reek. Waar wij hier liggen hebben wij hoegenaamd geen klagen. De Durger- bevolking is zeer goed voor ons. Wij Zijn gelegerd met een 120 man in een dorpje in de Provincie Antwerpen en allen slapen lr huis. Geen enkelen moet in het strooi kruipen, wat in zuik weder en bij zulke temperatuur niet aangenaam is. Nogmaals hartelijk dank aan den weidoener die mij een abonnement betaald heeft en de groeten van er gens uit Belgie. zul... aiC-i oré, 10 D.I - PM.L - C.T. EPB. 15. Te Velde. Soldaat Rooth.„ A., 10» Batterle T.T.R., vraagt landkaart. Soldaat Lac... André, van Boezinge, autogeleider 23» Linie, vraagt land kaart. Soldaat Abel Dum..., 4» Linie, vraagt wie hem een landkaart wil bezorgen? Soldaat Ba.., Marcel, van Pollink- hove, Geneeskundig Korps 1 D.C., be dankt. om het ontvangen van De Po peringenaar en als liefhebber van «smoren» vraagt een briquet». Is er een streekgenoot die hem dit geeft? Soldaat Str... L., 1» Reg. Gidsen, vraagt een landkaart. Soldaat Gr... Romaln, 23» Linie, vraagt een landkaart. Soldaat Her... Gerard, 23» Linie, vraagt een landkaart. Wie zendt ons geldelijke steun om aan die talrijke vragen naar Land kaarten te voldoen We hebben heel volledige, toege- plooide landkaarten van Belgie, heel praktijk om te behandelen en er op te zoeken, aan den pr.js van 7 fr. Dus wie ons fr. zendt, bezorgt een abonnement en wie ons 7 fr. zendt bezorgt een landizaart. En die ons 1 fr. zendt z.jn we <s>en dankbaar; 5 maal 1 fr. is ook 5 fr. Met dank in naam onzer Soldaten. DE UITGEVER. 1 mm Dit opwekkend geneesmiddel bezit kalmeerende, koortsafdrijvende en versterkende eigenschappen, en is daarom de aangewezen medecijn in geval van GRIEP. GRIEP is immers een ziektetoestand die kich kenmerkt door hoofdpijn, lendenpijn, koorts, en een gevoel van algemeene vermoeidheid. VERSCHILLENDE VOORSTELLING POEDERS CE PROEfDOOS VAN 8 POEDERS 4 F« DH DOOS VAN 24 POEDERS II Fa DE FAMIGEOOOS VAN 48 POEDERS 20 Ir. !<N AtLE APOTHEKEN. TABLETTEN DE ROKER VAN 24 TABLETJE!* II F» DEZELFDE SAMENSTELLING CACHETS OE DOOS VAN 2 CACHETS VOOR HANDTASCH t.50 FR. OÊAMJMBWJM KOKER VAN 12 CACHETS i 6 Fr. LABORATORIA TUYPENS. St. NIKLAAS-WAAS. Let er op! ALLEEN de Wit Krui. Poeders bij de HH. APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. H. 479 Omdat Herbescm een. natuurlijk geneesmiddel is. De chemische purgeermiddelen ontredderen de ingewanden en doen ze met geweld werken. Herbesan die niets dan planten bevat werkt natuurlijk, zonder geweld, zonder gewoonte te doen ontstaan. Een kuur met Herbesan overwint de verstop ping al ware ze 15 jaar oud 1 Hij is de vriend der ingewanden en de bewaarder der gezondheid. ln alle apotheken. S. .4 Ancienne Maison Louis Sanders, Brussel. HET HUIS DER Goede 'ERTEGENWOORDIGERS MALH'iiOÊ YüKdHKEKlNGbMAAÏ- SCHaPPIJ vraagt zoette VERTEGEN WOORDIGER iu verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Nr ia, ter Drukkerij, I Gasthuisstraat 15, Popennge. «Kapel» 975 Ir. i 1450 lr. 1975 fr. Remington 2795 fr. Bij SArtSim.-VANNESTE Kjas.uuissu-aat fopennge. mom Gesloten op Zon* ea Feestdagen, cm I u. ....J!n:.:,i:i:ii:iiii,.;:ii;miTL.CMli:cn;iij'.zini;„:.;;i.i;L-:c,;;i.;;iiiiiiniinii?ini'.imminminiiiinrintnii» 3, BRUGuESTR., (Paaroenm.), TeL 248. Gedipiomeerd Optieker WESTSTRAAT 20, DIKSMUïDE. Komt alle week in de streek en ten uwen huizo op aanvraag. Matrassen in beste inlanitsche scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Cnn végétal vuor ontierucddtn» en ressort». Jutteiinnen voor ressorts. Edredons. Oor kussens vanaf 12 fr. Matras en groot kussen voor 2 personen m tiocon, zuivere wol, losgelaten vanaf 215, 235, 255 lr, enz. Verkoop van v sargien, gewatteerde en katoenen spreien. HERSTELLINGEN. - VERSLAAN VAN MATRASSEN. leper, 10 Febr. Tarwe 135; rogge 134-137; haver 105; brouwersgerst 146- 150; voedergerst 138-140; erwten 160; paardenboonen 140; aardappelen 40; bo ter 2250-2350eieren 010; viggens 150- 170 (7.00 het kgr.); tarwestrooi 24-26; roggestrooi 28-30; ha verstrooi 33-34; ger- stestrooi 34-36; vveidehooi 37; klaverhooi 39; luzernehooi 40; ruw vlas 90-92; kla verzaad 10-27; voed er he eten 78-80. Kortrijk, 12 Feb«. Tarwebloem 196; inlandsehe zemelen 106; gorte zemelen 125; boter 24-26; eieren 0.80-0.90j Turk- sche tarwe plata 141; id. cinquantino 150; witte tarwe 150-157; roode tarwe 145-155; rogge 130-139; haver 111-118; paardenboo- nen 140-160; hooi 80-85; strooi 60-62; aardappelen, gele 50-52; id. roode 53-55; ederbeeten 10-11; lijnzaad 210; idem vreemd 235; lijnzaadkoeken 148; id. Ame rika 160: cocokoeken 130; arachidekoekcn 155nitraat van Chili 118; ammoniak sul- 'faat 102; Hjnzaadolie 500: suïkerijbooncn, oode 140; id. nieuwe 135; wortels 150; witloof 450: kooien 1.75; rapen 1.00-150; selderij 1.00; porei 3.00; appels 1.50-2.50; druiven 16. Veemarkt. Te koop gestelde die ren 501: 251 koeien 3.25-4.25 lev.; 186 veerzen 3.75-4.7525 stieren 3.55-4.55 39 ossen 3.75-4.75; konijnen 7.00; kiekens 15; hennen 10; duiven 2.75eenden 15; gan zen 30. Vellen ran: geiten 25 het stuk; konij nen 24 het kilo; schapen 10; koeien 8 80; vaarzen 8.90; stieren 7.90; ossen 8.90; kal veren 12.50. Diksmuide, 12 Febr. Boter 22.50-23; eieren 0.73-0.78; aardappelen 50-55; ha ver 116-120; tarwe 145-150; rogge 132-136; strooi 50-60hooi 60-65voederbeeten 7.00-9.00; brouwersgerst 150-160. Ambrlecht, 13 Febr. Varkcnsmarkt. Te koop gesteld: 2905 stuks, 5.50-6.10 het kgr. Geslachte varkens: 612. Ro-selare, 13 Febr. Tarwe 155; rog ge 140; haver 118; zemelen 108; maïs plat» 144: ld. cinqunntiao 150; boctod 180; voedergerst I4S; zomergerit Ift erwten 160; paardenboonen 168; liji 205; Ejrnnec! 160; A merikaansche liiU ken 160; ruw vlas ia strooi 125-200; aii gelezen vlas 200-275tabak 8.08: «ardat r pelen: furore 50. Icrugers 58. Gtidertcf muizen 52, vainquenrs 40. industrie» 4 roode ster 60; klavcrzaid 1500; ui we-, rogge- en bnverstrooi 58; weidehe, 60-70; klaverhooi 78-89; suikerijboon» besch. 140; id. nieuwe groef 135; ujnzaai olie 490; nitraat 122; ammoniak 101; tyi namide 93; kalksalpeter 112; foafaSt nitroachou 98; Thomasslakkeo, wag Charleroi 14-16. 1.58; fertiphos 38-42, silviniet 14-16 t b. 25.25; id. 28-22 tl». chloorpotasch 40 t.h. 64.75; id. 50 th, zwaveipotasch 48 t.h. 148; biggen 3.00-4.50 het kgr.; fenter 22.58-24; «tfr« 0.80-0.90; oude duiven 688 *t koppel; jinj ge id. 9.00; konijnen 7.00 het Mgr.; cods hanen 8.50; kiekens 14-15; baantjes 18; kalkoenen 9.00; vellen 12; gatrzen 30 Veurne, 14 Febr. Boter 22.50-23, c» ren CL95-1.05; tarwe 138-141; «ogge 144 141; haver ÏOS-HS; aardappelen 35-45» strooi 45-60; hooi 78-82; voederbettef 9.00-10. Ander!echt, 14 Febr. Groote v« inarkt Er werden ten toon RMtt 650 ossen 5.15-7B0186 stieren 4.S5-6J 2187 koeien en vaarzenkoeien 4,05 vaarzen 5.15-7.301 Aangekomen nl 309 dieren. Loo, 15 Febr. Boter 22-23.50, si«r«> 0.80-0.89. Steden. Boter 24; eieren 8.90; tiri appelen 40-45; rogge 140; haver 115; f»A we 145; gerst 145. Anderlecht Kalverenmarkt. Tia toon gesteld1071verkocht op voet. vs» 6.25 tot 10 fr. Aangekomen tijdens d« week; 1534. Pooeringe, 16 Febr. T ar we 155: fog, ge 150; haver 120; er wrenschokkers 200; ronde blauwe 190; witte boonen (flagéo. Iets) 355; aardappelen 45; boter 21-24; eieren 0.96; hoppe: opbr. 1939: verkook pers 1200, koopers 1159. Die snijdende wind ls oorzaak dat menschen met zwakke luchtpijpen gaan hoesten. Pas op en genees die beginnende bronchiet dadelijk met de versterkte Akker's Abdijsiroop, 't Is een natuurlijk kruiden-middel dat zacht doch snel en grondig Uw aangestoken slijmvliezen zuivert, ver. zacht en geneest. De werking der kruiden is door Apotheker Dumont thans nog versterkt door toevoeging van de krachtig hoestbedwlngende stof „codeïne". Terecht noemt men Akker's verstèrkte Abdijsiroop ook Werelds bèstn hoest-siroop want by hoest, bronchiet, griep en asthma helpt zij op een manier die ongelooflijk is. By den eersten lepel wordt Gy het dan ook reeds gewaar. IIIIMIEUBBMIIlSlllinilll BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamloeze Vennootschap gesticht ln 1903 40, Lu|« Nieuwatraat. ANTWERPEN Private onderneming beheerd door het koninklijk besluit van 15 December 1934 Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: fr. 29.850.000. SPAARBOEKJES. Intrest3,00 - 3.25 - 3,50 - 3.75 netto LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Alpli. Ullens de Scliooten, Beheerder. M, Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten Krombeke: Mevr. V\ ed. Denys- Verhaeghe Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Ooatvleterem Mej. vonne Van Houtte. Nieuwkcrke: Cyr. Malueu, Geni.-Ontv. Meesem G. Dehem. G Gratrysir., 41. Brus. Ploegateert; V. Menet, 109. rue d'Armcnt R oca brugge: G. Delpiace. Gem.-Ontv. Waaaien: Pierre De Simpel. Notaris. Wervik: M. Leem Uebonnet, Leiesti26. Westvleieren: Mevr. Wed. I. Ouaeghcbeur iNSDBHSABBBiaaBaBaaKaaaiSfifia» Laat uw boeken houden door een specialist. Zet U in order tegenover de wet. Genadige prijzen per uur of naaT overeenkomst. Adres ter drukkerij, Casthuiaatiaat, 15, Poperinga. Doe zelf de proef Meng twee soeplepels Provendein» bij het dagclijkscn rantsoen uwer varkens en bestatig zelf. Uw varken» zullen groeien en in alles baat vin den, geen stilstand in den groei, geen pootenkwaal of racTiitisme, steeds vol eetlust, snel vestmesten. Ilekcn uit wat U de Proveodeine kost enkele centiemen daags en per varken en vergelijk deze uit gave met de besparing -^n voedsel die gij gedaan hebt. Juist als de duizenden andere kweekers zult gij nooit meer zonde» iProvendeine willen zijn. P. 8» De echte Provendeine Sanders is te koop bij alle apothe kers, drogisten en graanhandelaars: fr15.- Te koop bij Apotheker* NOTREDAME, Groote Markt; KESTELUN. Gasthui* straat; INGELRAM, 93 leperstraat; LEURIDAN, 8 Bertenplaats en CREUIL Noordstraat 4. te POPERINGE; FOCKE en VUYLSTEKE, ta DIKSMUï DE; BOONAETS, te STADEN; CANNE-BLOMME, te LOO-blj-Veurn»; DEMYXTENAERE, te GELUWE: LEPLAT, te WAASTEN. I BXOOFIYKRWERIJ NIKUWWASSCHERIJ DROOGKX'ISCHERU van BRUGGE, Nleuwwaasehen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakt: kleedtngstukkenzonder loedoen. Meubelstoffen, binnenversiertng. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR! POPERINGEt M. A. Vandermeersche, 15, Maur. DewulCstraat DIKSMUIDEt Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Comicent, 21, Korte Torhoutstrsafc MEENENt Mej. Chombar, 22, Rijsselsche srraaL ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNEt M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Headryckx, Marktstraat. 12 DW81 l <A v v M a Wanneer de nieren ziek of te zwak zijndan werken zij slecht en vervullen op onvolmaakte wijza hun opdracht die er in bestaat het bloed te zuiveren en er alle giften en gif stoffen uit te verdrijven. Dan verschijnen zheumai/ck, Incnhagosciaticagezwellen gewrichtenstramheidpijnen in den rug, al pijnlijke aandoenin gen die iedereen kent. Al deze aandoenin gen komen voort uit de nieren. Het bloed, dat onvoldoende geül- terdis, voert door heel het organisme een groote hoeveelheid gif fen, en voornamelijk het overtollig zuurdie de pijnen veroorzaken. HES STEVIGE NIEREN Aan 4®ze inwendige oorzaak, hoorteenmwer ".iggeneej. middel dat den wcrlcl zcff der kwaal aantast. De Pillen DB VVi'iT zijn speciaal net dit doe! bereid. Da béstanddeelen die cr in bevat zj;n dringen in de nieren cn c o h' zuiveren ze grondic\svernieuwen» zo ert maken zo bc .-.yaaia cm nor maal te werken't is fa zegden a -| het bleed veil. i'.g te fi'.r:I7c-r- golang gij uw kuur rr.rt Co TZ'-'n Do Witt voortzetzul: j een ern stige verbetering in ur.i r: toe:: .ad va- ilcn terwijl al c.e c: e- makk.h c2o tri Cé nieren voert: .rui ten de cona ra ce ar,-: ore cn vcor gced zullon verdwijnen. 11 oï Z'J Fr. i alle apotheken. S. A/iitc bcriog JjOlLcS s', ute>'4 CrvscH. De WITT Pi C

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1940 | | pagina 8