HERBESAN (DÜuEiïS GEVONDEN Ibb Wat "DE KLEIDE WINST" KOENTGE8 Gekroond Kalf GALLINOL Sedert 17 jaar.., Landbouwers Groote keus van BRLtAïÜJVI 3 frsOO 20frs00 750 a 3000 frank ANKER Gebroeders ROFFIAEN MET CcrsfvaSBing |Ki SISSTPIILER VEeeaUWEH KALFSVOEDSEL 3XVAL GEEN SLECHTE BOTER MEER 1 Griep fegsngehoudei! lOfrsOO TAST HET HART NIET AAN Een volie korf marktprijzen VER DONCK-MINNE, ZONEN HEBT U REEDS BEMERKT Het ADRSS bij O. Allegaert«Waerenborg, Rijselstraat, 5, IEPER PARDESSUS vanaf fr. 140 A Kinderkostumen vanaf fr.35 Regenmantels vanaf fr. 50lfrc Lederen Vesten vanaf fr. 10 0 if vanaf Fr. 40 Kinder-Pardessus vanaf 50 g| leder 41 ™°Jde"e"Wfr-13 i - ROUW In 12 uren Laatste Modekostumen M rnz,, z Oroote hoeveelheid STOFFEN, laatste mode - voordeeligste prijzen. hoest - verkoudheid - grief bromchiet - asthma -ihfluenza BREIMACHIENEN NEEMT GOED NOTA FAIENCE TEGELS VERWEN IN ALLE KLEUREN IN DEN GILET PARDESSUS EN KOSTUMEN MARIUS LAUWERS Huis CHRISTIAEN Edm. Bcterstraat, leper Tel. 301. Officieel verdeeler EEN ZES-LAMPEN-TOESTEL VOOR 1495 FR. NOOIT EVEN AARD 51000ENEE5HEEREN JÖRTDUREMDE j TENTOONSTELLING: KOOPT EEN HAARD Hestor Martin MODERNE INRICHTING VAN VERVOER eieren iedere week Verkrijgbaar In alle Apotheken Sonia verwarmingsvermogen 150 m3 850 fr. Door de vuiligheid der loopgraven, had il voortdurend, sedert 17 jaar, puisten in den rug lk had alle mogelijke bloedzuiverende middelex beproefd zonder resultaat. Ik heb eene kuur tiie Ilerbesan gedaan. I)e puisten zijn verdwenet als bij tooverslag en ik heb niet meer de minst* Jeukte.» M. L. P., Ferd. Sarrienlaan, te B. Ref. 212/293 Horbes&n, mengsel van 14 uitgezochte plan ten, geplukt op het gunstigste oogenblik, ii aangeduid om telkens het bloed te zuiveren. De planten vormen bet beste bloedzuiverend mid del, beter dan drogerijen, die bijna altijd bet organisme prikkelen. De natuur geeft ons plan- ten om ons oog te streelen, om ons te voeden, te genezen. Verwaarloos deze niet. leper, 1 Dcc. Tarwe 62-64; rogge 64- 63; haver 67-69; brouwersgerst 65-70; ^oedergerst 60-65; erwten 105-110; paer- c 'boonen 86-88; aardappelen 25-30; boter 17-18; eieren 0.43-0.55; biggens, per kop, 2.75; de 100 kgr. 60-100; tarwestrooi 13- 14; roggestrooi 14-15; haverstrool 12-13; gerstestrooi 10-11; weidehooi 25-30; kla- verhooi 32-37; luoernrhool 36-40; ruw vlas 80-82; gewone klaver 15-17; steen- koolklaver 17-18; bastaardklaver 15-16; rootle kl?ver 8-9; witte klaver 10-11; voe- derbeeten 80-90. Kortrijk, 3 Dec. Tarwebloem 104; in- landsche zemelen 64; gorte zemelen 65; boter 18-18.50; eieren 0.45-0.60; Turksche tarwe piata 58; ld. cinquantino 65; witte t?rwe 64-66; rog:e 60-65; haver 62-64; paardeboonen 70-75; gerst 75-78; hooi 40- 45; strooi 12-13; aardappelen, gele, 30-34; lijnzaad vreemd 101; inlandsch 95; lijn zaadkoeken inlandsche 94; id. Amerika 94; ccco id. 90; arachids id. 86; nitraat van Chili 95.50; ammoniak sulfaat 79; lijn- zradolie 162.50; koolzaadolie 285; vlas der L~ie 0.50-1.35; wit vlas 6.50-20; vlas op den grond geroot 6-8; ruw werk 3-4; fijn v.erk 4-6; suikerijbeonen, oude, 60; ld. nieuwe 60. VEEMARKT. Getal dieren: 360; 105 keeien, 2.-; 132 veerzen 4.65; 25 stieren 4.40; 35 ossen, 3.65. Konijnen 6.50 p. kgr.: kiekens 8 id.; hennen 7-9 stuk; dui ven 2; eenden 15; genzen 30; hazen 25-30. VLA S MAR KTNormale gang. - De noteeringen zijn de volgende: veldroote, d? baal van 100 kilo, 6C0-650; blauw vlas, 575-600; witte vlassen (Leieroote), 650- 720; tweede soort, 725-800; eerste soort, 82^-925; betere nog, 925-1050; ketting- soorten 12CO-1400 en de allerbeste vlassen bestemd voor de Engelsche spinnerijen, 1500-1750. De vuile klodden per kilo, 0.30- 1.25; gezwingelde klodden, 2.75-3.25; na turen 3 60-4.25; kammerlingen, 4.50-6; en vlas der Leie, 0.50-1.35. Diksmuide, 3 Dee. Boter 16-18; eieren 50-52; aardappelen 25-30; tarwe 63-65; regge 65-67; haver 63-68; strooi 10-12; hooi 30-35; voederbeeten 6-8; brou wersgerst 70-75. Roeselare, 4 Dec. Tarwe 66; rogge 73; haver 66; zemelen 60; maïs 60; Cin quantino 65; boekweit 80; voedergerst 75; zomergerst 77; wintergerst 77; erwten 83; paardeboonen 76; lijnzaad 101; lijnmeel 1C2; Amerikaanscke lijnkoeken 94; ruw vlas ln strooi 70-105; vcsderbeeten 5.50; aardrppelen, roode ster 35-40; ld. Krugers 37; id. industries 25; id. vainqueurs 20; id. geld. muizen 28; klaverzaad 10-50; tar westrooi 18; roggestrooi 17; haverstrooi 15; v.ridehooi 35; klaverhooi 45; luzernhooi 43; suikerijboonen, oude beschikb. 1934, 61; nieuwe groeite 1935, 60; tabak 7; kool zaadolie 265; lijnza;dolie 162.50; nitraten 94; ammoniak 76.50; cyanamide 68; kalk- 'peter 84; Thomasslakken (scoris) op vagen Charleroi 14/16, 1.58; nitrochoux 77; fosfaten 1.50; Fertiphos 33/42, 79; vig- gens 3.50-4, 530 stuks; boter 17-19; klom pen 17-18; eieren 0.35-0.40; poeljen 0.35- 0.40; oude duiven 3.50 het koppel; jonge duiven 6.50 id.; oude heiinen 5 de kgr.; kiekens 7 id.; konijnen 4-4.50 id.; vellen 5 id.; sylviniet 14/16, 14; id. 20/22, 20; chloorpotesch 40 36; id. 50 55; zwavelpotasch 48 91. Anderlecht, 4 Dec. VARKENS- MARKT Te koop gestrld: 3477; prijs per kgr. op voet, 3.05-3.75; varkens uit het land van Herve: 350 aan 3.50; te zamen: 3827; geslachte varkens: 1015. Veume, 5 Dec. Tarwe 61-63; haver 61-66; rogge 72-74; gerst 72-76; erwten 110-115; paardeboonen 82-84; aardappe- len 28-32; klaverzaad 6-6.50; voederbee ten 82-84; hooi 350-450; strooi 90-125; tater 17-18.50; eieren 54-58; eieren van eenden 46; konijnen 4-5 de kgr.; kiekens 8-10 id.; oude hennen 4-4.50 id.; eenden 18-20 het koppel; jonge duiven 6-7 id.; oude duiven 3-4 id. Anderlccht, 5 Dec. VEEMARKT. Te koop gesteld: 468 ossen. Gemiddelde prijs 3.80-5.80; 131 stieren, 3.20-4.40; 1303 kleien, 3.20-4.40; te zamen 1902 stuks. Anderlccht, 6 Dec. KALVERMARKT. Te koop gesteld: 1235. Gemiddelde prijs per kilo op voet: 4.35 tot 7,55. Aangeko men gedurende de week: 1560. Poperinge, 7 Dec. Tarwe 65; rogge 70; haver 60; aardappelen 30; boter 15- 18; eieren, kleine 0.40, gewone 0.50; hoppe, de 50 kgr., (opbrengst 1934) balen: ver- koopers 575, koopers 550; kuituur: van 550 tot 600 fr. ma-iEaansBEsasaBaaasaaaaasss TOILE CIRÉE en LINOLEUM bij Sansen-Vanneste, Poperinge. IS3ü233aza3SI§r233fi3E2a£2233E2; GRATIS I Brochuur met uitleg en een pakje Herbesan voor een kuur van eenige dagen te bekomen bij j Herbesan, 47-51, rue Henri j Wafelaerts,Brussel. Prijzen Fr. 7.50 en 15.de doos. De Gezondheid door de Planten Beziet regelmatig uwe kinderen naakt binst 'de groeljaien. Wanneer U een begin van misgroeiïng be- j 6tatigt, steit dan niet uit ons te raadplegen. Na grondig onderzoek zullen wij U dan het I gepaste orthopedisch toestel aanprijzen, ten einde het rechten van het misvormd lidmaat te bekomen en het verergeren te beletten. De gezondheid en de schoonheid uwer kin deren hangt er van af. Het huis beveelt zich nog aan voor zijne voortreffelijke breuk banden die met zekerheid alle breuken binnen houden; voor zijne speciale buikbanden voor na-operatie, voor zwaarlijvigheid; en voor maagzakking. BANDAGISTEN-ORTHOPEDISTEN HENDRIK SERRUYSLAAN, Nr 7, OOSTENDE Nauwkeurige uitvoering der Medikale Voorschriften. 'Eprekelijk te: IEPER, den 2» en 4" Zaterdag van leder maand, van 9 tot 11 uren, Korte Torhoutstraat, Nr 16; Sprekelijk te: VEURNE, «Hotel de l'Europe», Sta'tieol., den ln Zon dag van leder maand, van 9 yi tot 11 uren. OOSTENDE, alle werkdagen van 9 tot 12 uren en van 2 tot 6 uren. l,r- lf|r r - - -VAVW TggtggTST-» SEZES èén doosje 120 patten w te dooden schreef ons «Je Heer Jellesma, te St- TVicolaasga. Dit is geen uitzondering Indien U last hebt van ratten of muizen koop dan nog he den een doos RATEX bij uw Drogistof Apotheker. hoe stofvrij de moderne meubelen zijn Ze zijn het toonbeeld eener weloverdaclite hygiène. Ze vertoonen geen hoeken, kanten, hoogten n diepten, verzamelplaatsen voor allerhande STOFDEELTJES. Ze geven een perfekte weerspiegeling onzer huidige levensopvatting: EENVOUDIG SLANK STERK GOED Kiest en koopt moderne meubelen bij i 'CCUTERE-COUVREUR 19-21 - Ooievaarstraat - 19-21 WERVIK 'Telefoon Komen 218. GROOTE KEUS van alle meubelen, Engelsche bedden, matrassen, dekens. Kinderrijtui^en Y^---HmacMenen S Indien U de betaling ineens niet kunt doen, wij kunnen daarin overer.i komen, dit mag U niet weerhouden te koopon. schr'ift ons of komt ons bezoeken. FRANCO THUISBESTELLING. voor zyn allergrootste keus Dsral-SaLons ln alfa modellen. /Si TLl Werkkleetlerer IJ Sportbroeken Culottes DEREN MANTELS malle kleuren. SCHORTEN voor groot en klein Salopettos, Caaquen en Handschoenen 11 LE Kinderregenmantel» In alle KI Lederen GilstS VRn2t fr. 145 jfcgV Alles wordt ten huize gemaakt vanaf fr. 140 en op maat. WONDERBAAR GENEESMIDDEL tegen en alle ziekten der luchtpijpen en der borst. Zij verzachten van den eersten dag en gene zen volkomentlijk na enkele dagen. Aan deze die bevangen zijn en 's nachts moeten hoesten, geven zij rust en herstellende slaap. PRIJS DE DOOS FR. IN ALLE APOTHEKEN Opgepast voor de namaaksels. Eischt wel W' \\\\ypt\y<[J U 1 'Hl van uwen apotheker de echte Borstpillen van /.ur f 'JA Vergauwen. Zij alleen genezen. Weigert alle *$1 \r, T J andere borstpillen die de naam van Vergauwen niet dragen. 5,M»n n|ESb?uiz^,Rp^»nen. Depot: Apoth.VERGAUWEN, 160,Anspachlaan, Brussel- der fabriek Minerva-Jacquard. Groot loon tehuis te verdienen, 15 jaar werk verzekerd op gezegeld kontrakt, 15 jaar waarborg op de machicnen, kos teloos aanleeren en inlichtingen, groot gemak van betaling. Laat U niet misleiden door namaaksels. Bijhuis: Opstalstraat, 81, Lauwe-bij- Kortrijk. BSaBBBSHaBBCHMSKMBHUKaa Er wordt ter kennis gebracht dat ondergemelde in zijn magazijnen een overgroote keus van heeft, aan de kleinste prijzen, vanaf 0,25 fr. per stuk. De beste kwaliteit. Nu bijvoorbeeld, voor uwe betonartike- len wordt aangeraden aan alle bouwers eerst prijs te vragen. Nergens vindt men zulke waar voor zulke prijzei DIJ JEREMIE VERHAEGHE Betonproducten Bruggestraat - POPERINGE - Tel. 170. «UBBBaBEBBBBBBBUBBBBilBBBSaa» per ma aria bij U ttiuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachlen «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseux voor fijn en grot werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met Inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, Pt Pieters; 19, Van Maeriantstraat. ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat. KORTRIJK Brabantstraat, 104, BRUSSEL; NAAI- MACHIEMEN de Beste Algemeen en eenig Vertegenwoordiger ▼oor gansch Belgie: J. Verhaeghc- jjb/T /V' -B Debaets Steendam, 38, Gent tel- 13663 HOOF. DA GENT -a c«or J* Stre«k t MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. UISB3BBBSB3B9BSIBBBISBH3Z33 BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht ln 1903 40, Lange Nieuwstraat, iNTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 15.250.000 fr. SPAARBOEKJES: Intrest volgens termijn. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Baron uean Cogeis, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch. Afg.-Beheerder, Om meer Inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Rrombeke: M* Wed. Denys-Verhaeghe. Bevercn a/IJzer; j. Tahon, Gem.-Secr. Oostvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuw kerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr., 41,3rus. Pioegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. W'ervik: M. Leon Debonnet, Leyestr., 26. W'estvleteren: M* Wed. J. Quaeghebeur. -. ca IEPERSTRAAT, 122-124, POPERINGE Tel. 88». EN BIJ ALLE BESTE STOVENMAKERS. - '-Vt. '1«M. I STOOMVEKWEBIJ NIEUWWASSCHBRIJ DROOGKU1SCHEBIJ van BRUGGE, Nieuwwaaschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingst.ukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOBl POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSHUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPERi Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat, MEENENt Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J» Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Rantsoen voor 30 dagen Het pak 3 frs. voor 6 hennen 5 frs. voor 12 hennen (overal verkrijgbaar) BIJ A. YPERMAN-DENECKER Ieperstraat, 16, Poperinge. MET HET WINTERSEIZOEN GROOTF, KEUS VAN ▼oor Heeren en Kinders. Groote keus Fantazicbroeken, vanaf 38 frank. Bijzondere keus Werkklee- deren in pane, Engelsch leder en genre «Lafont». IMPERMEABLES. GENADIGE PRIJZEN. IN DE LILAS Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest, gekende mer ken: L. T. Piver, D'Órsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Simon, Dada (met pre mie), Chardaln, La Velouty de Dlxor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarvezwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachienen met ga- rantie. Voor uwe nuttige geschen- 'ken looals: Saccochcn,. Pertemon- nais. Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook- alle herstelling. Komt zien en VTaagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. WILT GIJ EENS LEKKER NIEZEN7 Als Gij in plaatsen werkt, waar Gi) veel stof Inademt, in fabrieken, werkplaatsen mijnen, pakhuizen, spoor wegwagens. enz., dan moet Cij een geregeld gebruiker van Opo-niespoeder wor den. Dit is een waar ge zondheidssnuifje. want het prikkelt het ceusslijmvlies, en doet U heerlijk niezen. Gi) voelt hoe het stof uit Uw neusgaten wordt ge blazen en Uw ademhaling wosdt weet normaal Ovcra] *crkrl)g£«ar 4 fr. ptr Akj. POEDER AKKER KOOPT UW MEUBELPAPIER bij Sansen-Vanneste, Poperinge voor de streek biedt U de volledige reeks Radio-toestellen model 1935 aan. Voor aankoop of proef dezer toestellen i geef de voorkeur aan den ofïicieelen ver deeler HUIS CHRISTIAEN te IEPER, I waar U verzekerd zijt goed bediend te H worden. - Reparatiën uitgevoerd bij Otts door gediplomeerden radio-technieker aan de voordeeligste voorwaarden. Nog eenige EERLIJKE VOORTVER-1 KOOPERS worden gevraagd. TYPE 522 1825 fr. komptant of 108 fr. per maand Phonog-PIaten op krediet. PICK-UPPS. $9 jaren goeden uitslag, gij spoedig uw kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan van 3ANSSENS-FOSSE, Rue dt ia 11, te BRUSSEL Verkrijgbaar fef aH® goede winkels. I V;";e bnedcvuoten /Jt in. ieft. VQnötbtl9uur rölWaD^lcoscne Otwa. JtQ-A 5 z i.Q3öntalaas jfacita 9 JJ. Lemonniei laan. ^3 S <3zs:aaEiiiaBassezsaBi;aBisaBaaB in KWÈEK HANGT AF VAN DEN GEZONDHEIDSTOS. STAND UWER DUIVEN. KIPPEN. KANARIES EN ANDERE VOGELS. A VIOL BIJ HET DRINKEN GEMENGD IN DE MATE VAN EEN LEPELTJE PER DRIE LITERS WATER. BEHOEDT EN GENEEST HET GEVOGELTE VAN ALLE ZIEKTEN. A VIOL IS EEN ZEKERE BORG VAN WINST IN KWEEK. VAN BUVAL IN DE PRIJSKAMPEN. GEBRUIKT IN DE HOENDERPARKEN VAN H M DE KONINGIN Resschen *an 5, 8. 14. 24 «n 40 IranitaA. In all* apotheken Cra'is O*5 ®*n*9udiQe ttmo p«' pest keert, rendt Dokter Veearts Dormcent, Vee- r tsenstraat. 84. Brussel, de boeken i 1) Handleiding voor Duivenmelkers. 2) W:nstge§ «ende kippen r Gij vreest de kwalen die des Winters heerschen en die U onbeweeg lijk kunnen maken. Heb dan altijd ASPRO bij U en gij zult de plotselinge griepaanval niet meer vreezen, want gij hebt het genees middel onmiddellijk in uw bereik. ASPRO past zich aan bij alle lichaamsgesteldheden en laat geen enkel spoor In het organisme na. ASPRO stoort ln niets uwe bezigheden. Twee minuten rast na het Innemen van 2 tabletten ASPRO een warmen drank Indien het mogelijk is en gij zult volkomen hersteld zijn van uwe ongesteldheid. Dank aan zijne bijzondere verpakking, bewaart «ASPRO» zich voor onbepaalden tijd. Ancienne Maison Louis Sanders, S. A., Brussel. b.N°3?3 IHFLUEKZA HOOFDPIJN LUMBAGO ZENUWPIJN HEUPJ1CHT JICHT GEBRUIKT «ASPRO» TEGEN! RHUKSATIEK GEVOLG VAN EEN OVERVLOEDIG DRINKEN STOORNISSEN DOOR CE MAANDSTONDEN MALARIA VERKOUDHEID SLAPELOOSHEID PRIKKELBAARHEID ZENUWONTSTEKING HOOIKOORTS ZENUWACHTIGHEID Waardoor men zal bekomenGroot gemak van kernen- Boter van zeer lange bewaring; - Boter van eerste hoedanigheid; -• De hoogste prijzen. Met BOTERGIST ROBERT moet men niet meer pasteuriseeren 11 Komt slechts op 0,25 fr. per kilo boter. Nieuwe belangrijke uitvinding. Bereider - Uitvinder - Specialist: APOTHEEK «HET NEERHOF H. EOONANTS TE STADEN VERKRIJGBAAR: TE POPERINGE: H. Notredame: TE IEPER: P. Snoeck. BEKEND MERK SEDERT MEER DAN 75 JAREN, Deze zijn de BESTE, de SPAARZAAMSTE, de SCHOONSTE en MEESTE KEUS. Nyla N- 6 verwarmingsvermogen 125 m3 540 fr. Nesta verwarmingsvermogen 300 m3 1485 fr. Javina verwarmingsvermogen 150 m3 625 fr. om BOTER te bekomen zonder Loof, Raap of andere onaangename smaken en de sterkte der boter' te beletten, BESTAAT IN HET GEBRUIK VAN EEN FLESCH bl] SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - 15 - Poperinge FLORENT DUMORTIER bij do Statie - POPERINGE Tel. 11». Autobussen, 40, 50, 62 plaatsen. Luxe- Autocars, zeer comfortable, 26 en 31 plaatsen. Luxe-Autos (Taxis). 7 pi AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad e» omliggende. Autocamion voor bee»* tenvervoer. Verhuiswagen (gecapi- binnen- en buitenland, tonneerd). Allerhande vervoer toa» 'T GEHEIM DER MELKERIJEN u Ik heb slechts 12 hennen, doch iedere week heb ik ongeveer 60 eieren sinds ik Gallinol gebruik en ik heb nooit een ziek dier. Mevr. F. HGembloux. Gallinol is het beste voedsel voor het gevogelte, bijzonder vervaardigd om de natuurlijke eierlegging te verwekken zon der het gevogelte te dwingen. Gallinol verzekert, U een vroege, aanhoudende en voortdurende eierlegging, zelfs gedurende den Winter. Anc. Malson Louis SANDERS, S. A., Brussel ASPRO genomen bil de eerste symptomen, heeft mij van tfe griep gered. Zü werd in een enkelen nacht tegengehouden dank aan twee tabletten kASPRO» opgelost ln een weinig water. e'Anderendaags waren hoofdpijn en rillingen totaal verdwenen. M' Q. HAUCHART. Loupolgne, Qenappe. ik moet erkennen dat lk, na driemaal de s ASPRO s genomen te hebben, volkomen genezen ben van een ernstige borstvalllng die mij totaal uitgeput had. Ik bad nooit willen gelooven dat ASRPO zulk kostbaar genees middel was. M. A. OTT. 24, Statie Kaal, Antwerpen Zuid) d Agentschap DE DOOS VAN I0TABHTTEM DE DOOS VAN 25 TABLETTEN DE DOOS VAM 60TABLET7EH Het is voordeeliger een pak van 20 fr. te koopen, liet bevat 60 tabletten eener waarde van 25 frs. Ariane 45 bis verwarmingsvermogen 80 m2 795 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1934 | | pagina 8