ABDIJSIROOP HJAPVtY ZUIDER BAR LILIAN ❖jean worms JEAN GALLAND QOUDKOPJE Hier zit'tvast Daar piept 't. Die gevaarlijke slijm moet er uit GAZET VAN POPERINGHE SPORTNIEUWS. WIELRIJDEN. TWAALF RENNERS AANGEDUID VOOR DE BELGISCHE PLOEGEN IN DE RONDE VAN FRANKRIJK Sylveer Maes Felicien Vervaecke Lucien Storme Marcel Kint Albert Hendrickx Frangois Neuville Romain Maes Edward Vissers Jules Lowie Albert Disseaux Lucien Vlaemynck Albert Ritserveldt JUNIORSKOERS DESIMPELAERE ONTPOPTE ZICH ALS EEN VEELBELOOVENDE JONGERE IN DEN OMLOOP DER WEST-VLAAMSCHE BERGEN TE RENINGELST VOETBAL. GROOTE REKLAAMPRIJS VOOR PERMANENTEN VOOR 25 FRANK, NOTARIS DESIRE LAHAYE TE POPERINGHE, EN NOTARIS JOS. DUPONT TE GHELUWE. hij VANCAYSEELE-GOMBEIR, Provensteenweg, 2, Poperinght. De SPECIALE PERMANENTEN 50 Frank AKKER's versterkte VRIJDAG 19 MEI 1939, I. STAD POPERINGE. Koop Een. - (Casselstraat). GROOT en WELGELEGEN HANDELSHUIS genaamd Bazar St. Antonius met 1 A. 14 Ca. grond. Koop Twee - (O.L.Vrouw Kruisstraat) EEN WOONHUIS Koop Drie - (Achter de Casselstraat) RUIM MAGAZIJN met 5 A. 73 Ca. Grond en TUIN, Koop Vier. - (Lyssenthoek). 57 Aren Beste ZAAILAND II. Gemeente DE PANNE, Zeelaan. Koop Vijf. EEN SCHOON HANDELSHUIS NOTARIS VAN CAYZEELE TE POPERINGHE. Vrijdag 26 Mei 1939, Gemeente RENINGHEST-Dorp (Zevecote) I. NIEUWGEBOUWD WOONHUIS stallen en schuur, II. 39 AREN 20 CA. BESTE ZAAILAND Studie van den Notaris E. LEMAHIEU te leper Definitieve Openbare Verkooping bij Faling, van HOFSTEDEKEN thans uitgebaat a's Kiekenkweekerij, te ZILLEBEKE, nabij de Waterstraat, GROOT 5 HA. 39 A. 40 CA. Eenige Zitdag MAANDAG 22 MEI 1939, nü tel.95 PQPERINEHE ZATERDAG 6 MEI, OM 8 UUR en ZONDAG 7 MEI, OM 4 EN 8 UUR KINDEREN TOEGELATEN. Een buitengewoon Programma 2 GROOTE PRODUCTIES Een verwoede wedij ver tusschen twee cho coladefabrieken een vrouw komt het geluk van twee broeders sto ren, maar de kleine Ja- cotte weet er de vreugde te doen zegepralen. Veelzijdig is het talent van Jacotte, alsook van den 10-jarigen Francois Rodon, die met brio de beste filmsterren als M. Oievalier, Fernandel, Max Dearly, Noel-Noel weergeeft. Het muziek en de zang zijn effenaf een wonder. Een machtige Fransche productie CHARLES VANEL en TANIA FEDOR, in met JEAN GALLAND, DOLLY DAVIS en LUCAS GR1DOUX. In Marokko bewapent een avonturier de op standelingen. Zijn echt- genoote is onkundig van de handelingen van haar man, tot op den dag dat een officier van den fran schen dienst der inlich tingen haar de waarheid komt openbaren. De smokkelaar zal zich zelfmoorden, zijne handlangers zullen wor den aangehouden, en... daar de weduwe den offi cier bemint, zullen bei den een nieuw geluk stichten. Een spannende productie De wapensmokkelaars met al hun avonturen. MAANDAG 8 MEI, OM 8 UUR KINDEREN NIET TOEGELATEN Slechts één vertooning van een beroemden band MAX PFEIFFER DE LA U.F. A Een band die ons de liefdes-ydille weergeeft van de mooie danseres Ta- tiana en den beeldhouwer Alexis Collin, gedurende het revolutionhaire tijd perk van 1903, toen Finland onder het Russisch Tzaargebied leed. Een band vol mooie tooneelen. Een productie die ophef maakt, muziek en dans wedijveren. Vooraf GRACE BRADLEY en BRUCE CABOT, in Dale is beschuldigd van moord, maar haar onschuld wordt bewezen. Ze huwt Ted, een jonge losbol die ze op den goeden weg brengt en zoo hun beider geluk bewerkt. Liefde vermag alles. DRINKT KING STOUT AUTOMOBILISTEN VAN POPERINGHE EN OMSTREKEN CHALET NORVEGIEN DRINKT KING STOUT 57, Gentsche Steenweg, 57 te ZELLICK BLOEMEN DUPLEX-KREPPAPIER Gebroeders DUPONT - Vperstraat, 2, Poperinghe DRINKT CASTAR BIER DE RONDE VAN MAROKKO. Zondag ia deze ronde afgeloopen met de overwinning van Bernardoni. Onzen en kelen vertegenwoordiger Fr. Adam, na lang op kop der algemeene rangschikking gestaan te hebben, behaalde een eervolle tweede plaats. De eindrangschikking. 1. BERNADON1 66 50 19 2. ADAM Fr. (B.) 67 07 58 3. BERRENDERO 67 08 41 4. GALL1EN (Fr.) 67 13 50 5. OTHMANN 67 36 55 6. ABBES 67 54 49 7. YVAN MARIE (Fr.) 67 56 39 8. GRIMBERT 68 10 40 DE BELGEN VERPLETTEREN DE FRANSCHEN IN PARIJS-TOURS Aan Bonduel de overwinning Zondag werd de klassieke Parijs-Tours wegwedstrijd door 147 beroepsrenners be twist. De Belgen voerden er van meet af het hooge woord en bleven gedurig den toestand beheerschen. De Franschen mochten zich dan ook vergenoegen met één plaats in de tien eersten. De uitslag 1. Frans BONDUEL, 251 km. in 6 u. 19; 2. Storme 3. Silveer Maas 4. Pirmez 5. Ach. Buysse 6. Vervaecke, Hendrickx, Ritservelde, Romain^Maes, Disseaux, Lauck 12. Goujon 13. Virol 14. Cloarec. DICK WINT TE ROLLEGEM Voor deze Derde Groote Prijs verschenen 74 beroepsrenners aan den start. Na talrijke pogingen tot ontsnappen, werd ten slotte het pleit beslecht in een sprint van meer dan 20 man. De uitslag 1.DICK René, 135 km. in 3 u. 47 min. 2. Dekuysscher Kam.; 3. Grysolle 4. Debacker 5. Putzeys 6. Thys O.; 7. Du bois 8. Christiaens 9. Dufromont. DELCHAMBRE WINT IN 'T NOORDEN. Maandag behaalde onze landgenoot hier een prachtige overwinning. De uitslag 1. DELCHAMBRE, 120 km. in 3 u. 26 m. 2. Majorscik, op I min.; 3. Marcellac 4. Witteck 5. Perickel 6. Van Poecke. GROOTE PRIJS VAN VILVOORDE De Groote Prijs van Vilvoorde, Dinsdag laatst, kende een nooit gezien succes. Een i ecl te menschenzee verdrong zich langsheen den ganschen doortocht. Dit succes is een voudig met geen pen te beschrijven. De koers zelf was niet zoo heel boeiend. Tot gemeende ontsnappingen kwam het om zoo te zeggen nooit. Ten slotte bleef de overwinning in handen van den Hollander Gommers. Uitslag: 1. GOMMERS, 147 km. in 5 u. 43 rain.; 2. Hardiquest 3. Grysolle 4. Braspen- ninx 5. De Meersman 6. Van Kerckhoven; 7. De Poorter 8. Verveer 9. Wierinck. DE RONDE VAN ITALIË le Rit Milaan-Turijn (178 km.) 1. BERGAMASSCHI, in 4 u. 46. min.; 2. Magni 3. Leoni 4. Servadei 6. 50 renners met Clautier, Beckaert, Vanhoutte. 2e Rit Turijn-Genua (226 km.) 1. BARTALI, in 6 u. 29 min. I sec. 2. Cinelli 3. Vicini 4. Del Cancia 5. Servadei 6. Vignoli. 3e Rit Genua-Pisa (189 km.) 1. CINELLI, in 5 u. 22 min. 20 sec. 2. Leoni 3. Vicini 4. Crippa 5. Cana- vesi 6. Magni 7. Menapace. 4e Rit Pisa-Grosetto (155 km.) 1. SAPONETTI, in 4 u. 09 min. 2. Moro 3. Cottur 4. Lunardon 5. Generatti 6. Romanetti 7. 56 renners met Desmedt, Van Theemsche, Van Houtte, Van Oppen. 5e Rit Grosetto-Rome (198 km.) 1. BIZZI, in 6 u. 55 min. 40 sec. 2. Leoni 3. Servadei 4. Bartali 5. Ci nelli 6. Balli. 6e Rit Rome-Rieti (85 km.) 1. SAPONETTI, in 2 u. 12 min. 2. Leoni 3. Cecchi 4. Favalli 5. Landi; 6. Maro 7. Gentile. 7e Ril Rieti-Terminillo (15 km. uurw.) 1. VALETTI, in 43 min. 32 sec.; 2. Bartali, op 20 sec.; 3. Benente 4. Biz- zi 5. Simonini 6. Balli 7. Cinelli. Klassement na de 7e Rit I. CINELLI, 30-46-22 2. Magni, 30-47 44 3. Simonini, 30-49-49 4. Valetti, 30- 49-57 5. Vicini, 30-50-22 31. Van Oppen op 28 min.; 43. Van Theemsche, op 38 min.; 49. Van Houtte, op 41 min. STAF DELOOR WINT TE HOBOKEN Maandag werd de I-Mei-Prijs té Hoboken door 64 beroepsrenners betwist. Er werd een vinnige strijd geleverd en de renners kwa men afgescheiden toe. De uitslag 1. G. DELOOR, 172 km. in 4 u. 12 min.; 2. Pauwels, op 20 met.; 3. Rosseel, op 10 sec.; 4. Bals, op 30 sec.; 5. Rolus 6. M eerschacrt 7. Jan^sens 8. Horemans. Het Selectiecomiteit van den Belgischen Wielerbond heeft Woensdagavond twaalf renners aangewezen voor deelname aan de Ronde van Frankrijk. De A-ploeg werd vol ledig samengesteld, terwijl van de B-ploeg nog vier renners na de Ronde van Belgie zullen worden aangewezen. In de A-ploeg zijn gekozen Voor de B-ploeg zijn het Met genoegen zien we dat onzen streek genoot Lucien Storme van de partij is, en dan nog wel in de A-ploeg. We zullen met veel belangstelling zijn prestaties in de groote ronde volgen en hopen dat hij het er goed zal van af brengen. Op Kermis-Woensdag 1 3 Juli, wordt te Poperinge eene Juniorskoers gehouden on der de reglementen van B.W.B., en tellende voor het Kriterium van West-Vlaanderen Later meer daarover. Het was toch zoo n erbarmig slecht weer Zondag en de Juniorskoers te Reningelst heeft er zeker van haar succes bij ingescho ten, wij kregen die overweldigende belang stelling niet van andere jaren, maar toen wij, in dien piassenden regen, toch nog zooveel sportliefhebbers zagen staan, dan vroegen wij ons af van waar ze wel gekomen waren, zoodat de velo-club De West-Viaamsche Bergstreek die geweldige tegenkanting in aanmerking nemende, toch her mag gaan op het behaald succes 28 renners aan het vertrek Misschien wel dat andere inrichters zouden gezegd hebben niet genoeg I Maar Reningelst ligt nu een maal bachten de kuipe en de menschen zijn daar niet gewoon van aan een grooten tafel te gaan zitten waar de beste spijzen opgediend worden En tusschen die 28 vertrekkers zat het kruim van wat wij in West-Vlaanderen aan juniors bezitten, maar wij zouden ongelijk hebben van de beweren dat den Omloop der West-Vlaamsche Bergen tot een genadelooze strijd is uitgegroeid. De deelnemers hadden lijk benauwd van in de modder te gaan ploeteren en ze hielden zich liever schuil achter de rug van een tegenstrever tegen dien kletsenden regen Zelf de lastige bergen die te beklimmen vielen, vermochten het niet de groep heele maal uiteen te schudden en wij hebben het zoo goed gezien dat den Roodenberg met zijn nieuwe baan, veel van zijn ruw uitzicht verloren heeft en dat hij nu bijlange niet meer zoo lastig is dan vroeger Van het verloop van de koers kunnen wij zeggen dat het een lange afvalling is geweest waar, door de korte demaragen en de lastige hellingen, de wagens die op krasselende wie len liepen werden losgegooid tot dat er maar tien meer overbleven om het pleit in den eindsprint te gaan uitvechten. De koers heeft geleden onder het meester schap dat Sercu terdage bij de juniors be toond, want het lag er vingerdik op dat zijn tegenstrevers het op hem hadden gemunt en hem van geen meter loslieten als wilden zij zeggen als wij zijn. wiel kunnen houden, dan zullen wij niet ver van de eersten zijn ter aankomst En het moest er nu om doen dat de sterke Sercu nu dat meesterschap niet betoonde van in de Ronde van Vlaanderen, hij reed wel heel goed en het grootste werk werd meer maals op zijn schouders geschoven, maar na de koers wist hij te zeggen ik was in geen ten besten dag Het verwonderde ons ook van Schotte, dat hij zoo rustig in de wielen bleef zitten, hij die anders gewoon is zich met al de kracht van zijn sterk lijf in den strijd te wer pen, maar hij zal zeker wel de koers van daags voordien in zijn beenen gevoeld heb ben De overwinnaar Desimpelaere heeft op ons den besten indruk gelaten, niet zoozeer omdat hij gewonnen heeft, maar wel omdat hij het bewijs geleverd heeft dat hij een beetje van alles kan, treinloopen en vooral klimmen en ter aankomst betoonde hij van over een niet te misprijzen sprint te beschik ken. Verleden jaar hebben wij reeds gezien dat er een klepper in stak, en tien dagen gele den, in de Ronde van Vlaanderen, bewees hij dat hij niets van zijn kwaliteiten verloren had en toen wij hem Zondag met zoovéél gemak den Roodenberg zagen opklauteren, den indruk gevende dat hij zijn tegenstre vers ter plaatse liet staan, toen hebben wij bij ons zeiven gedacht daar groeit er vast en zeker iets uit Declercq, Rogghe, Paepe, Eeckhout, Knoc- kaert en Delannoy hebben hun faam van goede juniors te zijn, eere aangedaan, ter wijl Thio op het laatste wat lichter viel, maar hij verweerde zich des te hardnekki ger Ramon viel plat evenals Kint en Salomé, deze laatste juist toen hij toonde van de ber gen geen benauwd te hebben en verwoed ten aanval trok,Ramon gaf den indruk veel beter te rijden dan den Zondag voordien. Kint hadden wij op 't laatste willen aan 't werk zien omdat wij meenen dat het lastige koerseinde een korfje naar zijn tand was, maar wij hebben van hem toch ook gezien dat hij niet te best klimt, in elk geval be hoorde hij op den Roodenberg tot de ren ners die gelost waren, maar die naderhand weer bijkwamen. Spijtig dat zoo 'n schoone koers zoo door t slechte weder tegengewerkt werd Albert Bafcop. UITSLAG 1. DESIMPELAERE, 100 km. in 2 u. 45 2. Declercq, op 1 lengte 3. Schotte 4. Sercu 5. Rogghe 6. Paepe 7. Eeck hout 8. Thio 9. Knockaert 10. Delan noy II. Stadsbaeder, op 2 min.; 12. Den- neweth, op 4 min.; 13. Vanoutryve, op 5 min.; 14. Stofferis, op 6 min.; 15. Desmedt DE ROODE DUIVELS WINNEN MET 5-2 VAN WEST-DUITSCHLAND De derde ontmoeting van ons nationaal elftal met het vertegenwoordigend elftal van West-Duitschland, welke Zondag laatst op het Heyselstadion te Brussel doorging, kende weinig belangstelling. Het echt hondenweer was er dan ook grootelijks de schuld van. Nadat aan de rust met 2-1 in ons voordeel werd gedraaid, brachten de Roode Duivels de stand tot 5-2 in de tweede helft, aldus een zeer verdiende overwinning behalend. BELGIE-LUXEMBURG 3-0 De 21ste ontmoeting Roode Duivels B Groot Hertogdom Luxemburg verwekte Zon dag laatst te Aarlen, groote belangstelling. De Belgen hielden den heelen match door hun tegenstrevers onder den voet en boekten een mooie 3-0 overwinning. F. C. POPERINGE Het goot water wanneer rood en geel naar Izegem afreisde; En toch waren nog meer dan honderd supporters op post. Drie volle bussen, plus enkele private wagens droegen onze hoop mee. Niemand verwachtte zich inderdaad aan zulke aftakeling. Ons elftal was weliswaar fel gehandikapt door de af wezigheid van A. Sansen en A. Debacker, doch dat het te Izegem zoo een vaart zou nemen was buiten de verwachtingen. De aanduiding van scheidsrechter Van- denberghe voorspelde toch maar weinig goeds. Te Meenen had hij ons reeds in de mouw. En te Izegem is het niet beter ver gaan. Er is echter ook een vroolijke kant aan dit optreden. De heer Vandenberghe moest zich wel een beetje stram voelen vóór de match, want hij deed noch min noch meer beroep op een masseur. Ten slotte moet het De Panne zijn die hem de spieren ngesmeerd heeft. Maar een scheidsrechter die zich netjes laat masseeren voor een match is op zich zelf een koddig verschijn sel. We weten niet of dit tot de officieele opdrachten behoort van de arbiters uit den Belgischen Voetbalbond. Terwijl we het nu toch hebben over scheidsrechters, zullen we er maar bijvoegen dat de heer Vandenber ghe zich zelf het centrum van de belangstel ling waant en dan ook gekke dingen doet om zich te doen opmerken. Bescheidenheid is allerminst een van zijn deugden. Het bui ten spel zetten van een onzer spelers was allereerst niet gewettigd. En zijn uitdagend optreden kan maar alleen in de lijn liggen van een ongehoorde pretentie. Nou, we gun nen hem wel dit buitenkansje. Voor de toe komst blijven we zooveel mogelijk uit zijn nabijheid. Alhoewel de scheidsrechter heel den boel verbrodde, moet er toch erkend dat ook ons elftal aan de basis dezer zware neerlaag ligt. J Het heeft de eerste twintig minuten De Pan ne letterlijk in de pan gehakt, doch zonder te doelen. Op een ontsnapping uit buiten spelstand lukten de kustmannen hun eerste doel. Daarmee was ons elftal knock-out. En is het gebleven. Na de rust bleven nog 10 man over en die konden natuurlijk ook geen mirakels. Met 3-0 bleef De Panne ons de baas. We zullen daarover niet langer treuren noch zeuren. Het seizoen is af. Van nu af dient er ge zorgd voor het volgende. Gedurende den Zo mer dient er hard getraind te worden. Zon der dit geen uitkomst en geen toekomst. Intusschen wenschen we aan het geheele rood-gele voetballeger aangename zomerda gen om daarna met meer iever dan ooit op post te zijn. Keikop. NASCHRIFT Verleden week vergaten we te melden dat oud-Voorzitter Emiel De vos ons schriftelijk zijn spijt had overge maakt de feestelijkheden niet te kunnen bij wonen, en er tevens gulle toekomstwenschen bijgevoegd had voor zijn oud-club. Ook onze oud-speler Dries Demarey had van uit de Sinjorenstad zijn felicitaties tele grafisch overgeseind. K DUIVENMAATSCHAPPIJ DE VERBROEDERING POPERINGE. CHANTILLY van Zondag 30 April 1939. 369 duiven los den Zondag om 12.20 u. Afstand 186 km. Wind Noord. Eerste duif den Zondag om 5.12 uur, Laatste prijs den Maandag morgen om 8.11 uur. DUPONT G., 2. Blanckaert A., 3. Ver- meesch A., 4. Vandevoorde V., 5. Vande- voorde K., 6. Creus A., 7. Deplaedt L., 8. Deplaedt L. Den Maandag 9. Fache M., 10. Ver- meesch A., 1 I. Deplaedt L., 12. Mahieu K., 3. Dalleine G., 1 4. Desender J., I 5. Boude- weel K., I 6. Vermeulen G., 1 7. We. Gouwy H., 18. Keignaert L., 19. Berthels R., 20. Vermeulen G., 21. Lenoir J., 22. Vermeulen G., 23. Lava A., 24. Staelens A., 25. Creus A., 26. Vanbruwaene G., 27. Dupont G., 28. Lozie V., 29. Winne O., 30. Devos A., 31. Vermeulen G., 32. Fache M., 33. De- creus M., 34. Lenoir O., 35. Vandevoorde K. 36. Vermeersch A., 37. Vermeulen J., 38. Ingelaere Gebr., 39. Dupont G., 40. Logie L., 41. Vermeulen G., 42. Pattyn M., 43. Handtpoorter H., 44. Vandevoorde K., 45. Berthels R., 46. Dumelie A., 47. Dehouck th., 48. Desagher J., 49. Depoorter L., 50. Techel A., 51. Zyde M., 52. Vanbruwaene Gast., 53. Techel M., 54. Suffys-Depuydt, 55. Theeten C., 56. Decreus M., 57. Ver- cruysse O., 58. Suffys-Depuydt, 59. Desen der J., 60. Lamond G., 61. Caulier K., 62. Dehouck T., 63. Lava A., 64. Dupont G., 65. Dupont G., 66. Verpoot E., 67. Lequien Gebr., 68. Dupont G., 69. Blanckaert M., 70. Devos A., 71. Vandevoorde V., 72. Ver meulen J., 73. Dewancker J., 74. Lequien Gebr., 75. Pinceel M., 76. Vermeulen G., 77. Tillie K., 78. Fache M., 79. Caulier K., 80. Liétaert F., 81. Pinceel M., 82. Dupont G. 83. Vermeulen G., 84. Orbie M., 85. Orbie M., 86. Orbie M., 87. Benoot V., 88. Blanc kaert A., 89. Desagher J., 90. Lava A., 91. Desagher J., 92. Vercruysse O., 93. Wybo M., 94. Devos A., 95. Dewancker J., 96. Lava A., 97. Pinceel M., 98. Lietaert F., 99. Lenoir O., 100. Vandevoorde K., 101. Dupont G. .SERIEN. Van 6 duiven Dupont G. van 5 duiven Vermeulen G., van 4 duiven Fache M. van 3 duiven Orbie M., Lava A., van 2 duiven Creus A., Berthels R., Suffys D., Desender J., Dehouck T., Devos A., Vandevoorde V., Vermeulen J., Lequien Gebr., Caulier K., Pinceel M., Blanckaert A. Desagher J., Vervruysse O., Dewancker J., Tillie K., Logie L., Lietaert F., Blanckaert M., Vermeesch AT Zondag 7 Mei Prijsvlucht uit ARRAS bij Omer Melis. Zondag 7 Mei Bijzondere Prijsvlucht uit DOURDAN bij Omer Melis. ff.'li1 IT Mijl— met MISE EN PLIS inbegrepen van 1 Mei tot 1 Juni 1939. STUDIËN VAN Dat is de oorzaak van Uw hijgen en hoesten. Dat is de oorzaak dat Grj U zoo miserabel voelt. Weer dadelijk af dat dreigend gevaar: Neem daarvoor een vertrouwde o beproefde remedie, die bijzondere bestanddeelen bevat, welke direct op de kwaal inwerken, de vastzittende sljjmen ontsmetten en doen loskomen. Gij z(jt seffens aan de beterhand. Dat geneesmiddel is de vanouds beproefde Akkers Abdijsiroop, samengesteld uit oude vertrouwde „genees-cruyden". waardoor de door drijvende. grondigsnelle genezing van hoest, bronchiet, kinkhoest en- asthma wordt verklaard. De werking is nu nog verdubbeld door toevoeging yan „codeïne", de krachtigste hoest-bedwingende stof, die er bestaat. Door deze heilzame samen voeging van kruiden-extracten en codeïne werd Abdijsiroop: ,,'s Werelds béste hoest-siroop", om 3 uur 's namiddags, in de gehoorzaal van 't Vredegerecht, Bertenplaats te Pope ringe, Verkooping van, *t Sterfhuis van Vrouw Weduwe Gaspard Beddeleem. Handslag 2 maanden na de verkooping. aanhoudend aan het voorgaande al de O.L. Vrouw Kruisstraat, met 1 A. 31 Ca. grond. Bewoond, zonder schriftelijke pacht, door Mw Wed. Jeroom Prinsie, mits 100 frank per maand, vrij van lasten. hebbend UITWEG tot de Casselstraat, pa lende aan de Kinders Debaene en aan Mw Wed. Achiel Berat en kinders. Handslag met de betaling. sektie H Nr 23 palende aan M. Jeroom Adriaen-Rouseré, de kinders Boucquey, M Nestor Verdonck-Vancalis en aan de Bra bantstraat. Gebruikt door M. Nestor Verdonck. met 80 Ca. grond, sektie A Nr 359/97, pa lende aan MM. Ryckmah-Vangaveren en De Meyere-Bourgeois, te De Panne. Handslag met de betaling. STUDIE VAN DEN om 2 uur stipt namiddag, in de gehoorzaal van 't Vredegerecht, te Poperinghe, open bare verkooping van nu Winkelhuis, ook dienstig voor renteniers huis, met 8 Aren 36 Centiaren bebouwden grond en tuin, Sektie D, Nrs 508 g en 508 i voorhoofdende aan de kassie naar Vlamer- tinghe. Gebruikt door M. Ach. Depuydt, aan 100 fr. te maande boven de contributiën. schikkende voor BOUWGROND, Sektie D, Nr 541 a, nabij 't dorp, palende aan de kas sie naar Locre. Gebruikt door M. Hil. Deconinck, tot I December 1940, mits 280 fr.,'s jaars boven de contributiën. TEN GEVOLGE VAN HOOGER OPBOD. op ongeveer 150 meters der Groote Baan Yper-Meenen, verdeeld in Twee aaneenpalcnde koopcn, en bestaande uit Woonhuis, K ekenhokkon, Koeislal en Weilanden. In gebruik door Mevr. Angtle Slembrouck te Zillebeke, mits 5.000 fr. 's jaars, tot 15 Februari 1943. Het Hofstedeke is voorzien van elektriek. OPMERKING Ten gevolge van hooger opbod behoorlijk beteekend, is dit goed ver hoogd geweest en gebracht op 101.200 fr. te 3 uur namiddag, zeer stipt, te IEPER, in het Vredegerecht, Gerechtshof Groote Markt, ten overstaan van den Heer Vrederechter en greffier van het I ste Kanton leper. Voor inlichtingen en grondplan zich wen den ter studie van voornoemden notaris. (Tel. leper 674). HOOGER ONDERWIJS - VOORBEREIDEN DE PROEVEN - BEKRACHTIGING VAN MIDDELBARE STUDIEGETUIGSCHRIFTEN De afgevaardigde van de Regeering zal, op het Provinciaal Bestuur te Brugge, Bureel 12, gedurende hiernavermelde tijdsbestek ken, Zon- en feestdagen uitgezonderd, van 10 tot 12 uur, de inschrijvingen op de tot academische graden voorbereidende proeven opnemen en de middelbare studiëngetuig- schriften (hoogere graad) ter bekrachtiging aanvaarden 1.) Voorbereidende proeven (le zittijd 1939) van 15 tot en met 25 Juni 2.) Voorbereidende proeven (2e zittijd 1939) van 4 tot en met 14 Augustus 3.) Overleggen van de getuigschriften van I tot en met 10 Juli. Schriftelijke aanvragen om inschrijving worden streng geweigerd. Bij elk tot den afgevaardigde gericht ver zoek om inlichtingen, moet een postzegel voor het antwoord worden gevoegd. PALACE-THEATER OE BE/TE INRICHTING VOOR KLANK EN ZANG i fe V 'l- Eg-3-lMMI AT - S—B—IIH'I DAMS UNE PRODUCTION MARGUERITE TEMPLEY.ERNEST FERNY REALISATION: PAULMARTIT COLLABORATION FRANCAISE Dialogues jean boyer SUPERVISION :RAOUl PlOQIIIN Indien gij lekker wilt eten en fijne dran ken smaken, wendt U in het naar Brussel gaan, naar bet (bij Poperingheuaars) Wie er eens heeft geëten, zal het huis niet vergeten. DAT MAAK JE ZELF I met ons SPECIAAL in 34 natuurgetrouwe kleuren te verkrijgen bij

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1939 | | pagina 3