ZESDE JVAK Allerheiligen N 45 15 centiemen liet nummer ZONDAG 7 NOVEMBER 19:20 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. lilare Toestanden Buitenland ztz*::r gTmB igi- door lach, wrWl)di D Elke lepel helpt Gebr. DUPONT G.DupootAZotn In de Kamer Ontgraving van Prins von Hesse Dood van M. Straus te Antwerpen Oud-Striidersbond "Eendracht,, I lieten te verleenen en onze effekten por- Drinkt "MAS-CAB" bier Geweldige Brand te Brussel Bureelgerief Prachtpapier De Kolensehaarschte Horiogerij Akker's Ouderdomspensioenen Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Poperinghe, Abonnementen i Jaar in stad, thuis besteld 7.50 ir. buiten stad, met de posi9.00 fr. Buitenland15.00 tr. Men abonneert op alle Belgleohe Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Het vieren van Allerheiligen bevat, voor het meerendeel, een bezoek aan het kerkhof, waar zij, een dag het feest der Dooden vooraf, het graf der hunnen gaan versiereu en cr eenige oogenblikken in stilte dezen herdenken welke hen naar het eeuwige vooraf zijn gegaan. Dit jaar, als de vorige, is te Poperinghe deze vrome gewoonte onderhouden ge weest, en van in de eerste morgenduren trok eene overgroote en ingetogene menigte naar de rustplaatsen van deze waarvan de herinneringen, in stille en droefheid, hun voor de oogen herleefden Het was een ouonderbroken defileeren eener indrukwekkende waardigheid. Het weder had zich tijdens den nach hersteld en, bij het ontwaken, verraste ons een in het nieuw gewasschen hemel, doorsneden met lichte wolkjes welke zich haastten aan den gezichteinder te ver dwijnen. Zachtjes gooide de herstellende zon hare schitterende stralen op de out bladerende takken en jonge opschietende herfstplanten. De zoete geuren der wakke aarde mengden zich met de uitwasemin gen der afgevallene bladeren. Weemoedig heid en als een oproep tot overdenking hingen inde lucht Allerheiligen,gedroom de tijd voor verkwikkende herinneringen. Overal bloemen. Zich haastend naar het doel hunner bedevaart, dragen de voorbijgangers hun bloemenvracht.en tol zelf kleine kleuters ziet men, met onge- wonen ernst het bloemenoffer tegen zich drukkend, om het daar slraks, met breed verwonderde oogen, op den grafsteen neer te leggen. 's Namiddags, ten 3 ure, bracht de Oudstrijdersbond «Eendracht» zijn jaar- lijksch bezoek aan de graven onzer ge sneuvelde helden. Na samen met de Engelsche afgevaardigden eene kroon, aan den voet van het Oorlogsgedenklee- ken, te hebben neergelegd, trokken ze naar het militair kerkhof langs de Benin- ghelslsteenweg, waar Eendracht» op de Eogelsche graven en de Engelsche afge vaardigden op de Fransche graven, elk eene kroon neerlegden. Klaroenengeschal en een minuut stilzwijgen herinnerden ons aan het groote offer door deze Hel den, voor onze vrijheid, gebracht. Frankrijk liTüicvifts-EiGixAAfis Gebroeders DUPONT Yperstraat. 2, POPJERINGHE. PorrcH*ci«ï«iiri»iG N' 4(459 medewerker y trant «roor- t oor lijnt Bijdragen in te ztndtn zooveel mo gelijk tegen den ióaaü5L Op hei oogenblik dat iedereen een weinig bekommerd is omtrent de kolen- schaarschte, die wij op het huidig oogen- b'ik gevoelen, publiceert het ministerie van Nijverheid en Arbeid een nota, waarin betuigd wordt, dat het sluiten der gren zen niet zou volstaan om de kolenbe- voorrading te verzekeren. België voert inderdaad méér kolen in, dan het er uitvoert, en het is eerder de afname van den invoer dan wel een toe name van den uitvoer, die de schaarschte op het huidigoogenblik voor gevolg heeft Volgende inlichtingen zijn van aard elkeen gerust te stellen. De productie nam toe en bereikt thans 26 miljoen ton tegen 23 miljoen in vorige jaren. De uitvoer heeft in September afgeno men door bet in voege brengen der ver gunningen. Die vermindering van uitvoer zal in de eerstvolgende maanden nog toenemen, daar de regeering maatregelen heeft ge komen om den uitvoer te beperken tot de streng noodige hoeveelheid, door verbin tenissen voorzien. Kolenmijnen, die te veel hadden uitge roerd, kregen bevelen om minder te e*porteeren om op het normaal terug te komen. Dp het huidig oogenblik ontvangt ogs ;and meer kolen uit Duitschland daD Vlü«ger. bit Holland, meer dan naar dit land worden uitgevoerd, lit 115,000 ton per maand togen 175,000 lori die er naar toegezonden worden. De krisis is ontslaan door de afwezig heid van Engelsche kolen waarvan er 3 miljoen ton per jaar binnenkwamen. Maatregelen w orden genomen sedert de maand Augustus. Uitvoervergunningen werden alleen verleend enkel om uit te voeren op de basis van 1925 en naar die landen waar we normaal kiauteu hadden. Geen enkele uitvoervergunning werd gegeven voor Engeland. Alleen de schepen die in onze havens koinen ontvangen bunkerkolen 9 n Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.40 Ir. de regel. Op 3* en 4" 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.50 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff- Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN lifiNMt.ZUrtr.flUkol PARRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 dan zhlien wij weder, van op den predik stoel, hooren roepen, dat dezen die stem men voor de Nationalisten, slecht stemmen J omdat er maar EENE soort ware Katho lieken bestaan, te weten Dezen die op beden uwen misstap voor oogen leggen cn die u durven zeggen dat gij in 1920 de Slippendragers zijt geweest van de aanhangers van Judas de Landverrader STAD POPERINGHE Klare toestanden, wat is dal t Dat is de verdwijning van den dwang met denwelken het katholiek bestuurzijoe leden bebeerschte. Dat is de verbreking van den ijzeren keten aan denwelken alle katholieke oeriogdoeners vastgeklonken lagen vódr den oorlog. De tijden van laaghartige kruiperij zijn voorbij, en 'ten kan niet meer gaan met te zeggen Ge moet en ge zult dat doen. Omdat wij het willen, zult gij bij C D. geen brood meer halen. Omdat wij het I Openbars Zitticg vaa den GcmflOOteraad I 7..IU,, Jrt 9 wiiien zuit gij bij o. i>... geen vieeschl I bullen de Kamers zetelen f Dinsdag 9 November, om 2 ure, wordt de wetgevende zittijd 1920-1927 geopend Aan de dagorde der Kamer staan de vol gende punten Benoeming van het Bureel Benoeming van de Bestendige Kommis sies en van de Kommissie voor de Natu ralisaties; trekking der Afdeelingen. Men zal daarop opnieuw uiteengaan tot den Dinsdag 10 November, om dan voor goed de werkzaamheden aan te vatten. De overblijfselen tan den prins von llosse, neef vun den gewezen Keizer, in 1914 op den Kalsberg gesneuveld, werd deze Vveek op het kerkhof te Caestre ont graven. Deze gebeurtenis herinnerd ons de gruwelijke dagen van 11, 12 en 13 Octo ber 1914, waarop de duitsche palrouiljes hier te Poperinghe en in den omtrek rondzwergden. Deu 12 trok een jong pruisisch officier welke zich eenigzins wilde ouderscheiden met één ordonnans op verkenning uit. Hij komt op het gehucht Coq te Meieren toen een Engelsch sentinel, achler een struik verdoken, bet koppel opmerkt, aanlegt en schiet. De officier valt doode- ijk getroffen ten gronde. De ordonnans snelde in allerhaast naar tiet duilsche kamp terug en melde het gebeurde. Welke ontroering, eene gan- sche compagnie wordt te wapen geroe pen om den gekwetsten te gaan opzoeken lij wordt naar de abdij van den Kats- berg overgebracht. s Anderdaags gebeurde hel schrikke- Op Zaterdag 6 November, om 5 ure namiddag, op het Stadhui* DAGORDE 1. Punt Rekening der Staatsmiddel bare school voor 1925 2. Punt Verslag nopens de werk zaamheden der Schiftingskonimissie bij het Tusschengemeentelijk Foods voor Moest begaafden. 3. Punt Verkoop uil Ier hand, doorj de Commissie van Openbaren Onderstand, van eene weide, zaailand en grond van gebouwen le Watou, Scklie D. meer halen. Omdat wij bet willen zult gij stemmen voor de Nationalisten. Gij co bebt het recht niet te redeneeren en verwonderd te zijn dat hetgene wij gis teren vervloekten, wij het vandaag aan bidden. Kruipen en gehoorzamen of buiten Dat zijn uwe princiepen, (lercle coramis Isie 1... He wel, neen... wij katholieke Poperinghenaren willen vrije maonen blijven, en wij verstaan de katholieke gedachten op eene andere manier. Wij en willen hier in Poperinghe maar ééne zaak l Is een stadsbestier die het goed meent om de Belangen van eenieder, 't zij werk man, landbouwer of burger, te behertigen jen te verdedigen.Onnoozele, domme Poli tiek hebben we niet noodig. In ons kleinBoeschepe-Abcele, gehouden door de|geralie0 moel stadje van rond de 12.000 zielen, vragenCommissie van Openbaren Onderstand op| vgn Helmie!» al wij niets anders dan Broederlijkheid en overeenkomst. Moeteo wij niet allen mei Zullen de Kamersin November zetelen, nu dat de kogel door de kerk is Y Wat zullen de socialisten en tutti quanti doen die zich verleden week tegen eene ver daging verzetten T Zullen zij mei den bek in depluimen niet zitten, want voor dej regeering Francqui is bet slot van de re kening een onbetwistbaar succes. De j anti-Belgen, die in hun kortzichtigheid geloofden dat Belgie op zijn uiterste lag. moeten nu zelf het hart in zijn samen met de verspreiders van allerlei Jobslijdingen. Dat zelfs de Duitsche rijksbank en dej Hongaarsche Oostenrijksche banken hun Ees heels trein Goud voor Belgie 8 wagon* goud voor 25 milj. dollar* De Nationale Bank van Belgié heeft voor 25 miljoen dollars goud aangekocht. Dit is eene lading van 8 gesloten wagons elk van 5.000 kilos inhoud. Dit goud moet dieoen tot borg en pand voor de bankbriefjes. In franks vertegenwoordigd dit goud eene waarde van 900 miljoen. Het bilan van de Nationale Bank zal binnen kort verschijnen. Men beweert dat de wettelijke goudwaarborg verre over troffen is. Alle DRUKWERKEN ten bureele dezer- Tabakamokkelaar* aangehouden Men zal zich herinneren dat onlangs tabaksmokkelaars die uit Belgié, langs (Juiévrecbain in Frankrijk kwamen hun auto, geladen met ruim duizend kilos tabak, door het springen van een w iel band, moesten achter laten. Het onder zoek door de policie geopend, heeft te 4 Punt Goedkeuring «G ropenbare I ggidelijken steun aan Belgie geleend heb I Saint-Aubert, tot de aanhouding geleid verpachting van goederen te Poperinglu h)en om ujt den fioar.cieelen poespas te Ivan den genaamden Léon Emile, 31 jaar i'ltander Irven t ar-' toch zoo schoone ware er geen partijschap, en waarom] niet samen gewrocht voor zulk een ideaal In uwen Poperinghenaar» drijft gijl met opzet hel woord «liberaaldoor. "indat uwe lasterloog» te vele in uwenl mond kittelt, nogthaos, wij gelooven dat|st0rven stadsbedieode. j Maandag 27 September 1920. 5 Punt Toczichl doorde Commissie van Openbaren Onderstand der Kas van den Ontvanger, voor het 3* kwartaal 1926. 6. Punt Begrooting der Kerkfabriek van St. Bertinus voor het jaar 1927. 7. Punt Pensioen door de stad b verleenen aan de weduwe van een ge het tegenwoordig bestuur fier mag zijn over zijnen titel van Gemeentebelangers Zij hebben reeds gedurende 6 jaren Uk ge>echt. hetwelk nog ia menig Pope- beWMn dal „MrM0 r,cM h„,de„. dmischer. door de engel*-!»» werden reli jf hee(, v,ïe rJ Pr'°S T ÏTh,"' hebben .1 de tttholieke ol nationa- gasthuis van Caestre overgebracht, docb|li<iljsrh. hediond süerf onderweg. Zijn lijk werd op ai) op bet sudbni., bij de kerkhof van Caestre begraven De toenmalige Meier (burgmeester) repte geen woord over deze zaak tot na den wapenstilstand. Tevergeefs hadden de duitschers het ijk opgeeischt, tot in deze laatste dagen liun eindelijk de toelating werd verleend om de overblijfselen van den duitschen prins naar Hesse over te brengen M. Louis Straus is Zaterdag morgend e Antwerpen, na een kortstondige ziekte, overleden. Hij was aldaar den 26 Novem ber 1844 geboren, deed van jongsaf mee] aan politiek en was medestichter van politie of elders. t Was gebeel anders ten tijde dat de katholieken bun 50 jarig bestuur uitoefen den. Plaats ontbrak er voor bedienden van de tegenpartij. Wie vaa beide bestu ren beeft er edelst gehandeld Vindt gij dat niet broederlijk Poperingbenare I Of zoudt gij liever hebben dat de Burgmees ter morgen de Instrumenten en de boeken van bet Katholiek Muziek, die de stad toebehoorea, doet indienen Ob I vrees niet, de gedachten van dezen beer zijn hooger dan de uwe. Zijne eigene kunst-j gevoelens alleen zouden bem zulks niet toelaten. Mannen van de Cirkel-commissie, ge zijt stekeblind, er is een vel van een duim dik op uwe oogen. In plaats van aUe] goede katholieken te Tergraromen m*t gevoeld zijn. Het zal nu wel gezegd mo gen worden dat België den steun beko-1 men heeft van pro-Duilsche neutralen er van zijne gewezen vijand om zich te kun nen redden. Waar gaan wij dit schrij-1 ven Het heeft de kauwen niet gebaat hon eigen nest te bevuilen en Belgie's crediet te ondermijnen Engeland, Frankrijk, Duitschland, de| Vereenigde Staten, Nederland, Zweden. Hongarije. Oostenrijk tot zelfs Japan spannen zich in om België aanzienlijke era- Itefeuille opnieuw te diskonteeren. Het is dus dat Belgié er goed voor is. Die geld- Jleeners stelden dan ook vertrouwen niet t I* heden Zondag dat wij nzen jaar LjjceD jn de heropbeuring maar ook in de lijkschen feestdag vieren, waarvan hierna joeicomst van ons land dat dus ver is van uiteen te vallen zooals Vlaamsche en Waalsche extremisten voorspellen zon door de mannen van «Losl aud, Franscbman, en René Ysebaert, 37 als een klap om de ooren I jaar oud, van Belgische nationaliteit. De aangehoudenen zijn Valencyn opgesloten. in 't gevang van 8. Punt Mededeelingen. MAKKERS, volgorde der feeslen. Zondag 7 November 1926 Om 2 ure Vergadering in t lokaal, daarna Waodeling, Vlag aan top, en be-1 zoek bij eenige makkers- Maandag 8 November 1926 der echter den dag en bet unr te bepalen i Die uitslag is een verblijdend teeken voor de echtverbintenis van onzen kroonprins en de voortzetting van ons stamhuis Laat ons niet vergeten dat eene finan-1 Om 5 ure 's avonds. Prijsbolling voor l^eeie dictatuur slechts mogelijk was om- de vrouwspersonen. Om 8 ure luisterlijk Bal. Het Besti er. -WW, meestal de liberale dagbladen. Als raads- id zijner geboortestad gekozen, werd zijn I goede katholieken te vergrammen met I Een depot van scheikundige producten mandaat onafgebroken vernieuwd en bijl uwe domme artikels in t Poperinghe- verniald. De schade ontzaglijk maakte langen tijd deel uit van het Sche-1 naartje zuivert eens uw eigen buis. t Zoodag ochtend om half vijf. onstond peoeollegie. Den 16 November 1919 werd [Zijn de ruziemakers, de revolutionnairs een geweldige brand in de Telefoocstraatlscbers stuitte, zou niet geleverd geweest lij volksvertegenwoordiger gekozen en|we^ke ge moet buiten helpen, deze die Ite Brussel. De stapelplaats van de Phar pijn. Men ijst bij de gedachte wat er dan was ouderdomsdeken der Kamers Than»! van eenen landverrader een martelaar Imacie Centrale was in vlam geraakt. Het Lou gevolgd zijn. Koning Albert heeft dat wij bet geluk hebben een rbonark te bezitten, die de verantwoordelijkheid er van op n beeft zooals hij ook in 1914 ota i «ar aan den Yzer gered I h -eft. Zijn a«ijudantluiteDant - generaal Biebuyck, die zelf te Tervaete in volle gevecht gewond werd als kolonel van] een regiment karabiniers. herinnerde die waarheid op de plaats van het gevecht. Indien de Koniog naar French en Fochj bad moeten luisteren, van ons uilgepnf leger bleef geen man over en de slag aar i den Yzer, die don vooruitgang der Duit i om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker's Abdijsiroop dankï Kaar snel werkende genees rachögc eigenschappen aan de kr.idc.i- extiactcn in Kaar 3arceuï>'e; üj Siiit ais bij tcovers'ag de he..„ ié boestbuien en vermunt de borst Fr. 10.-: Tr. Ft. ZX56 aci ja i zal M. Colaert, volksvertegenwoordiger!maken, vaa Yper, dezen titel dragen. De h. Strauss was dus lid van de Kamer! an Volksvertegenwoordigers en van den gemeenteraad van Antwerpen. Door zijn overlijden zijn dus in beidel Oh ze hebben er toch zulk een deugd van. laat ze maar altijd doen, zeggen ze, nog eenige jaren en we zijn hier ge heel meester, en dan al naar t Vlaamsch Huis. met het muziek aan t hoofd, en de vuur Tood een gemakkelijke prooi in de hier ook in zake financieel herstel klaar s helkundige stoffen en vertoon de een sohr;kwekkend schouwspel. Ook ontstond er een paniek en verschillende inwoners -o den omtrek, wier woonst door bet ▼uur bedreigd werd. moesten in nacht- vergaderingen een plaats aan liberale bij-1 Carcle dood. Voelt ge dan nog niks i gewaad hun bnis ontvluchten gevoegde gekozenen te begeven. jZult gij nog niet begrijpen dat alle ver- Na verschillende uren werkens kon de In de Kamer van Volksvertegenwoor- standige lieden naar eene partij van ordebrandweer eindelijk het vuur orern.ees- igers is het de heer Joris, 2* p!aaUver-|beginnen te snakken en dat bet uit is roet teren. vanger, die hem opvolgt De heer R.jbet fanatisme. Ge bebt u laten foppen Kreglinger, eerste plaatsvervanger zetelt i door de Nationalisten, zij zijn bet die u reeds in de Kamer sedert het ontslag van den beer Franck. In den gemeenteraad van Antwerpen, is het de heer Meunier. die voortaan de 2 zetels hebben ontnomen, zij zijn bet die de Katholieke Kring vrijwii ig in stuk ken trekken en zijn vernieling bewerken. En 't zal tegen hen zijn dat gij bij zes Een drietal pompiers werden zwaAr gekwetst. Natuurlijk liep er in den omtrek van de Pbarmacie Centrale ecu massa volk bijeen. Het is een der geweld^«te branden die plaats van de heer Strauss zal innemen, jaren meest te strijden zult babben. En tot nu toe te Brussel plaats hadden. gezien Eens te meer heeft hij ons land en onze Kolonie gered Wij zulleD thans j ^eene laten van de Amerikanen zijn die onzen Congo hebben verlangd mits eene i Filmfabriek in brand De officieele filmfabriek Goskino te Moskow werd door brand vernield. De schade wordt op 750,000 roebels geraamd Dertig personen werden erg gekwetst. De brand ontstond door kortsluiting en woedde zoo geweldig dat de brandweer er machteloos tegenover stond. ieening. De üjd van vereffening die op 0 jaar be pao ld ;s. schijnt ook voldoende I Tragi*ch einde van een tooneeUpeier want het is te hopen boven op za! zijn. Al wie inlichtingen begeert over de Nieuwe Pensioenwet, wende zich tot de Maatschappij Zorgen voor Morgen in «Ons Huis», den Vrijdag avond van 8 tot 9 ure, en den Zoodag van 11 tot it u dat België er dan| M. Henri Coste, 55 jaar, wonend te Rijssel, bad met eenige kameraden te Atracht een reeks voorstellingen gegeven. De tooneelspelers keerden met den snel trein naar Rijssel terug. M. Coste had zich in het kompartimeDt nevens de deur gezet. Deze vloog plots open, toen de trein nabij Goussainville was. en Coste viel op bet spoor waar hij op den siag dood bleef. (bij de Post) VAN PERINGHE De naamlaoze ingeiowlen artikels worden geweigerd. m 0 M m m 0 m e m 0 0 01 leder blijft dtiijk bijdragen. Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemees nut en belang. Pcr»oonlijA heden nemen we mei op. mmmeummm (bij de Post Poperinghe Eea (roep Kolkolirke Nrnogdoeoeia. -- - - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1926 | | pagina 1